پرشیا فایل | شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 6mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی
گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
با عنوان :
شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

چکیده پژوهش شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران :

در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی شناسانه برای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان نامه ابتدا اجزای مدل کسب وکار گردشگری برمبنای اجزای هفتگانه مدل انتخابی تبیین شده و سپس گونه های مختلف مدلهای کسب وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزای مدل که در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی شده است. همچنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده سازی هر کدام از گونه های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.
طبق نتایج تحقیق، ۲۲ مدل کسب وکار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان ۱۶ مدل قابل پیاده سازی در ایران شناخته شد که تنها ۸ مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.
کلمات کلیدی: مدل کسب و کار الکترونیکی، هستی شناسی، گردشگری، بازار، عرضه، فعالیت، کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری 

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول

۱-۱-مقدمه ۲

۲-۱- بیان مسأله ۳

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۳

۴-۱- هدفهای تحقیق ۴

۵-۱- سوال‌های تحقیق ۵

۶-۱- قلمرو تحقیق ۵

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۵

۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۵

۷-۱- تعریف مفهومی واژه ها ۵

فصل دوم

۱-۲- مقدمه ۹

۲-۲- مفهوم مدل‌کسب‌وکار ۱۰

۳-۲- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار ۱۴

۴-۲ هستی‌شناسی‌ها ۱۸

۱-۴-۲- هستی‌شناسی e3-value 19

۲-۴-۲- هستی‌شناسی BMO 21

۳-۴-۲- مدل مفهومی هِدمَن و کالینگ ۲۲

۵-۲- اجزای مدل مفهومی هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری ۲۶

۱-۵-۲- سطح بازار محصول ۲۶

۱-۱-۵-۲- مشتریان ۲۶

۲-۱-۵-۲- رقابت ۳۱

۲-۵-۲- سطح عرضه ۳۲

۳-۵-۲- سطح فعالیت‌ها و سازمان ۳۸

۴-۵-۲- سطح منابع ۴۱

۵-۵-۲- سطح بازار سرمایه و کار ۴۳

۶-۵-۲- حوزه مدیریت و بعد زمانی ۴۸

۶-۲- مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی ۵۲

۱-۶-۲-مدل ارائه اطلاعات ۵۲

۲-۶-۲ مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی ۵۲

۳-۶-۲- مدل فروشگاه الکترونیکی ۵۲

۴-۶-۲-مدل مراکز خرید الکترونیکی ۵۴

۵-۶-۲-مدل مزایده‌ سنتی ۵۴

۶-۶-۲-مدل مزایده معکوس ۵۵

۷-۶-۲- مدل پورتال ۵۵

۱-۷-۶-۲ مدل پورتال عمومی/افقی ۵۵

۲-۷-۶-۲ مدل پورتال تخصصی/ عمودی ۵۵

۸-۶-۲-مدل واسطه تبادل ۵۶

۹-۶-۲- مدل گردآورنده خریداران ۵۶

۱۰-۶-۲- مدل ارائه دهنده‌ تخفیف ۵۶

۱۱-۶-۲ مدل واسطه اعتباری ۵۷

۱۲-۶-۲ مدل جوامع مجازی ۵۷

۱۳-۶-۲- مدل اکسترانت ۵۸

۱۴-۶-۲- مدل خریدسازمانی الکترونیکی ۵۸

۱۵-۶-۲- مدل واسطه اطلاعاتی ۵۹

۱۶-۶-۲-مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۵۹

۱۷-۶-۲- مدل سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۶۰

۱۸-۶-۲- مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری ۶۱

۱۹-۶-۲ مدل بازار الکترونیک طرف سوم ۶۲

۲۰-۶-۲ مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین ۶۳

۲۱-۶-۲-مدل سکوهای همکاری ۶۳

۷-۲- پیشینه تحقیق ۶۴

۱-۷-۲- مطالعات داخلی ۶۴

۲-۷-۲- مطالعات خارجی ۶۴

فصل سوم

۱-۳- مقدمه ۶۷

۲-۳- نوع تحقیق ۶۷

۳-۳- مراحل تحقیق ۶۸

۳-۳- جامعه آماری ۶۹

۴-۳- نمونه آماری ۷۲

۵-۳- روش گردآوری اطلاعات ۷۳

۶-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۳

۷-۳- اعتبار (روایی) ابزار سنجش ۷۴

۸-۳- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش ۷۴

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه ۷۷

۲-۴- هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت گردشگری ۷۸

۱-۲-۴- مشتریان ۸۰

۲-۲-۴- رقبا ۸۰

۳-۲-۴- عرضه ۸۱

۴-۲-۴- فعالیت‌ها و سازمان ۸۳

۵-۲-۴- منابع ۸۷

۶-۲-۴- تأمین کنندگان ۸۸

۶-۲-۴- بعد زمانی و موانع اجتماعی، سیاسی، شناختی ۹۰

۳-۴- بررسی تحقق پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران ۹۲

۱-۳-۴- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی ۹۲

۲-۳-۴- تحلیل استنباطی ۹۴

۴-۴- نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در ایران ۹۷

۱-۴-۴- نمونه هایی از مدل ارائه اطلاعات گردشگری در ایران ۹۷

۲-۴-۴- نمونه ای از مدل فروشگاه الکترونیکی گردشگری در ایران ۹۹

۳-۴-۴- نمونه‌ای از مدل واسطه تبادل گردشگری در ایران ۹۹

۴-۴-۴- نمونه‌ای از مدل جوامع مجازی گردشگری در ایران ۱۰۰

۵-۴-۴- نمونه‌ای از مدل بازار الکترونیکی طرف سوم در ایران ۱۰۱

۶-۴-۴- نمونه‌ای از سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار در ایران ۱۰۱

۷-۴-۴- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران ۱۰۲

۸-۴-۴- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران ۱۰۲

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه ۱۰۹

۲-۵- یافته‌های پژوهش ۱۱۰

۳-۵- نتیجه‌گیری ۱۱۸

۴-۵- محدودیت‌ها ۱۱۹

۵-۵- پیشنهادات ۱۱۹

۱-۵-۵- پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۱۱۹

۲-۵-۵- پیشنهادات به محققین آتی ۱۲۰

منابع و ماخذ‌ها

منابع فارسی ۱۲۲

منابع لاتین ۱۲۴

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ نمونه پرسش‌نامه ۱۳۰

پیوست۲٫ خروجی‌های نرم‌افزار SPSS 134

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *