پرشیا فایل | ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 12mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی گرایش مالی
با عنوان:
ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان
(مورد کاوری شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

چکیده پژوهش ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان به شرح ذیل میباشد:

این پژوهش به منظور ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژیها، به کارکنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شده، روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع ارزیابی و کاربردی می باشد. ابزار این پژوهش را مصاحبه و پرسشنامه تشکیل می دهد که روایی پرسشنامه به روش محتوایی به تأیید اساتید و خبرگان رسید و پایایی آن به روش آلفای کرنباخ ( ۰/۸۷=r) محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بخش دولتی کمیته های: نورد گرم، آهن سازی و فولاد سازی در ساختار تولیدی)؛ تکنولوژی، اقتصادی – مالی، فروش و بازاریابی و برنامه ریزی و کنترل تولید در ساختار ستادی)؛ تعمیرگاه مرکزی، اتوماسیون و ابزار دقیق در ساختار پشتیبانی
می باشند که مشتمل بر ۴۵۰۰ نفر می باشند و حجم نمونه ی استخراجی از جدول مورگان ۳۵۱ نفر بود که نمونه ها با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب گردیدند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شده است و سطح معنی داری در این پژوهش ۰/۰۵ (p<0/05) در نظر گرفته شده است.

نتایج آزمون مجذور کای نشان داد کانالهای اطلاع رسانی مرحله تدوین و اجرا در ساختارهای سه گانه اثر متفاوتی داشته اند ولی کانالهای اطلاع رسانی مرحله ارزیابی دارای اثر یکسان بوده اند، همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد بین میزان اطلاع کارکنان ساختارهای مختلف از مرحله تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک تفاوت معنی دار وجود دارد ولی در مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

همچنین نتایج نشان می دهد که میزان اطلاع کارکنان از عناصر مدیریت استراتژیک بین ۶۱ تا ۷۷ درصد می باشد و از بین روشهای مختلف اطلاع رسانی عناصر مرحله تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک: تابلوی استراتژی ها و اهداف، و جلسات تدوین اهداف مهمترین روش های اطلاع رسانی و سپس جشن دستیابی به اهداف تولید، کتابچه دستاوردهای بهره وری، سیستم یکپارچه مدیریت استراتژیک و جلسات اطلاع رسانی درون واحدها می باشند؛ گزارشات پیشرفت فعالیتهای اجرایی و جلسات ماهیانه و سه ماهه کنترل اهداف، مهمترین روشهای اطلاع رسانی در مرحله ارزیابی مدیریت استراتژیک می باشند.

مقدمه پژوهش به شرح ذیل میباشد:

امروزه توسعه، پیشرفت و کسب مزیت رقابتی تحت تأثیر عدم اطمینان های محیط پیرامون سازمانهاست و سازمان ها برای دستیابی به موفقیت باید از نوعی برنامه ریزی اصولی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد، در این راستا برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مطرح است که با بررسی محیط خارج و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی و نقاط ضعف داخلی سازمان را شناسایی می کند و با توجه به مأموریت و چشم انداز سازمان، استراتژیهایی را ارائه می دهد که از ریسک عدم موفقیت سازمان می کاهند و با تبدیل این استراتژی ها به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تخصیص منابع، بقاء و بهبود سازمان را تضمین می کنند.
ولی مطالعات انجام شده درصد بالایی از شکست استراتژی ها را گزارش می کنند که در بسیاری از موارد، استراتژی ها در مرحله پیاده سازی با مشکل و شکست رو به رو شده اند. اصولا چالش های اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین، در اجرای استراتژی ها نهفته است. اجرای استراتژی مرحله تبدیل حرف به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمند ترین قابلیت های سازمانی به شمار می آید.
باید به این نکته توجه داشت که در گذشته، کارکنان مجبور نبودند که استراتژی را بفهمند تا بتوانند آنرا پیاده کنند. آنها فقط باید وظیفهی باریک و مشخصی را که مهندسین و مدیران به آنها محول کرده و برای انجام آن آنها را آموزش داده بودند، به خوبی اجرا می کردند ولی امروزه، این شیوه ی کار منسوخ شده است و سازمانها برای نیل به اهداف خود – فارغ از اینکه تولیدی یا خدماتی، خصوصی یا دولتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی اند – نیاز دارند که همه ی افراد و اجزاء سازمانی خود را در راستای استراتژی هم جهت و همسو کنند.
باید اذعان داشت، استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت برقراری ارتباط و انتقال استراتژی به همه افراد سازمان، کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی است.
سازمانها برای دستیابی به موفقیت نیازمند آنند که کلیه کارکنانشان استراتژی را بفهمند و کار روزمره خود را به نحوی انجام دهند که در راستای اهداف و استراتژی های کل سازمان باشند، در این راستا ارتباطات نقش بسیار مهمی ایفا می کند، چرا که مدیریت ارشد با بکارگیری کانالهای مختلف، میتواند اهداف و استراتژی های سازمان را به گونه ای انتقال دهد که همه کارکنان را در جهت دستیابی به آنها همسو کند.

فهرست مطالب گرداوری شده :

مقدمه….
بیان مسأله……………………….
ضرورت و اهمیت پژوهش.. اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش.-
اهداف اختصاصی پژوهش فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی………………………
فرضیه های فرعی —
پیش فرضهای پژوهش…………….
محدودیت های پژوهش…
محدودیت های خارج از کنترل محقق..
محدودیت های در کنترل محقق……………….
.. تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی…………..
فصل دوم – پیشینه پژوهش
مقدمه..
بخش اول – مبانی نظری
الف- مفاهیم مدیریت استراتژیک
استراتژی…………………………
مدیریت استراتژیک..
تفاوت مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک مدلهای برنامه ریزی استراتژیک..
مدل مایکل پور تر…………………………..
مدل فریمن………………………………..
مدل کارت امتیازی متوازن روابط چهار منظر کارت امتیازی متوازن
مدل دیوید تدوین استراتژی……………………………………
مأموریت…………………………………………
چشم انداز یا آرمان………….
ارزشها یا ایدئولوژی تجزیه و تحلیل محیطی
بررسی عوامل خارجی……..
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بررسی عوامل داخلی………….
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………….
ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت..
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.
تعیین هدفهای بلندمدت……………………………………….
تعیین و تدوین استراتژی ها….
اجرای استراتژی………………………….
اهداف سالانه………………………………..
سیاست ها تخصیص منابع……………………….
مهارتهای مورد نیاز برای اجرای موفق…….
مقدمات لازم برای اجرای مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی…
سه دیدگاه استراتژیک………………………………
ب- موانع اساسی بر سر راه پیاده سازی استراتژی ها….
هفت خطای مرگبار استراتژیک .
ج- ارتباطات
نقش ارتباطات …
فرایند ارتباط ………………..
جهت جریان ارتباطات …………………………..
ارتباط یک طرفه و دوطرفه………..
شبکه های رسمی و غیر رسمی……………
منابع عمده پارازیت ……………
استفاده ضعیف از مجاری ارتباطات ..
انتخاب کانالهای ارتباطی…………
ارتباطات در مکاتب مختلف ……….
استفاده از تکنولوژی اطلاعات …
بخش دوم – ادبیات پژوهش
الف- مروری بر پژوهشات گذشته ..
ب- کانالهای اطلاع رسانی دیگر شرکتها .
بخش سوم – شرکت فولاد مبارکه اصفهان
معرفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ……………
واحد فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان …
مسئولیتهای اجتماعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان …….
مسیر تعالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان …………….
فرآیند مدیریت استراتژیک در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ..
مرحله تدوین مدیریت استراتژیک …………………
بیانیه مأموریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………..
چشم انداز شرکت فولاد مبارکه اصفهان….
ارزشهای سازمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان .
تدوین استراتژی های اصلی………………………………………..
تدوین استراتژی های اختصاصی (وظیفه ای) …
مرحله اجرای مدیریت استراتژیک
شناسایی موانع (محدودیتها) …
شناسایی محرک ها……………………………
تعیین شاخص ها ………………
تخمین وضعیت موجود…………
بهینه کاوی یا الگوبرداری………..
تعیین شاخص های کلیدی …
تعیین اهداف…
تدوین و کنترل فعالیت های اجرایی –
مرحله پایش و ارزیابی …………..
سطوح تدوین کنندگان عناصر مدیریت استراتژیک در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………
انواع روش های اطلاع رسانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان………………
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………..
. روش پژوهش
۰ جامعه آماری ……….
. نمونه آماری – روش جمع آوری داده ها شناسایی متغییر ها……………….
الف – متغییر مستقل ………
ب- متغییر وابسته………….
ابزار جمع آوری داده ها…..
مشخصات پرسشنامه ..
روایی و پایایی پرسشنامه روش های آماری …………………………………
آمار توصیفی ……………………………….
. آمار استنباطی
آزمونهای نیکویی برازش ..

آزمون ضریب همبستگی
آزمون تحلیل واریانس..
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه……..
الف- آمار توصیفی
ب- آمار استنباطی
آزمون فرض .
ج- نسبتهای روشهای اطلاع رسانی..
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
مقدمه……..
خلاصه پژوهش
– بحث و بررسی —
پیشنهادهای پژوهش
الف – پیشنهادهای منتج از فرضیه ها
ب- سایر پیشنهادهای پژوهشگر
ج- پیشنهاد به پژوهشگران آینده..

فهرست منابع فارسی فهرست منابع انگلیسی

در۱۵۹ صفحه بصورت pdf

۵,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *