پرشیا فایل | بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 1.55mb

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.A ))

گرایش: منابع انسانی

با عنوان :

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس

کلیدواژه:اتوماسیون،زیر ساختها،سیستم اتوماسیون اداری در مدارس،پیاده سازی سیستم اتوماسیون.

خلاصه این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

این تحقیق اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مکانیزه مکاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح کردیم که عبارتند از:

۱- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۲زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۳- دانش و مهارت کارکنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۴- میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بوده و از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام این تحقیق تعداد کل ایشان درحدود۲۵۰ نفر می‌باشد.روش نمونه گیری بصورت  غیر تصادفی بوده و بر این اساس تعداد ۱۳۰پرسشنامه توزیع شده و تعداد ۱۱۶ پاسخنامه سالم و قابل سرشماری، دریافت گردیده است. برای سنجش اعتبار(پایایی) پرسشنامه از روش آلفای‌کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنین در بخش سایر یافته‌های پژوهش، میزان تحقق هر یک از این عوامل مستقل در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………….             ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………….     ۳

۱-۲. بیان مساله ………………………………………………………………………………….    ۳

۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………     ۵

۱-۴. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..    ۶

۱-۴-۱.هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..     ۶

۱-۴-۲.اهداف فرعی…………………………………………………………………………………..      ۶

۱-۵.سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………..     ۶

۱-۵-۱.سوال اصلی………………………………………………………………………………     ۶

۱-۵-۲.سوالات فرعی…………………………………………………………………………….        ۶

۱-۶. چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………….           ۷

۱-۷. فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………    ۸

۱-۷-۱. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….     ۸

۱-۷-۲.فرضیه های فرعی………………………………………………………………………….     ۸

۱-۸ .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………            ۹

۱-۸-۱.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….        ۹

۱-۸-۲.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………     ۹

۱-۸-۳.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………          ۹

۱-۸-۴.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)………………………………………       ۹

۱-۸-۵.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………..         ۱۰

۱-۸-۶.مدارس شهرستان آستارا…………………………………………………………………..   ۱۱

۱-۹. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………          ۱۱

۱-۹-۱.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………         ۱۱

۱-۹-۲.قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………     ۱۱

۱-۹-۳.قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………      ۱۱

۱-۱۰. محدودیتهای پیش روی محقق…………………………………………………………….    ۱۱

۱-۱۱. ساختارگزارش تحقیق………………………………………………………………….       ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

۲-۱. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲. بخش اول : فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………          ۱۴

۲-۲-۱. تاریخچه    ……………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲. تعاریف فناوری اطلاعات ……………………………………………………………….. ۱۵

۳-۲-۳. سیر تکامل فناوری اداری …………………………………………………………………          ۱۷

۳-۲-۳-۱. دوره اول؛  فناوری اداری ………………………………………………………………        ۱۷

۳-۲-۳-۲.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………..       ۱۷

۳-۲-۳-۳.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ……………………………………………………..       ۱۷

۲ -۲-۴. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ……………………………………………………..        ۱۸

۲-۲-۵. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ……………………………………………….  ۱۹

۲-۲-۶. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات………………………………………     ۱۹

۲-۲-۷. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی …………………………………………….           ۲۰

۲-۲-۸. انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………        ۲۱

۲-۲-۹. ساختار سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………….           ۲۱

۲-۲-۹-۱. شبکه ارتباطات اطلاعاتی    …………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۹-۲. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )     ۲۴……………………………………

۲-۲-۹-۳. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)             …………………………………………….۲۵

۲-۲-۹-۴. سیستم پردازش عملیات (TPS)          ………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۹-۵. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)         ……………………………….۲۵

۲-۲-۹-۶. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)         ………………………………………………….۲۵

۲-۲-۹-۷.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)    ………………………………………………۲۶

۲-۲-۹-۸. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS) …………………………………………….26

۲-۲-۱۰. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ………………………………..    ۲۶

۲-۲-۱۱. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی      ………………………………۲۶

۲-۳. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری            …………………………………….۲۸

۲-۳-۱. تاریخچه ………………………………………………………………………………….      ۲۸

۲-۳-۲. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص ………………………………………..۲۹

۲-۳-۳. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) …………………………………………………..        ۳۰

۲-۳-۴. گردش مکاتبات اداری…………………………………………………………    ۳۱

۲-۳-۵. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) ………….      ۳۲

۲-۳-۶. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………………..   ۳۳

۲-۳-۷. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………..     ۳۳

۲-۳-۸. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری        ………………………………….۳۳

۲-۳-۸-۱. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ……………………….         ۳۳

۲-۳-۸-۱-۱. مزایای مستقیم ………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳-۸-۱-۲. مزایای غیر مستقیم        ……………………………………………..۳۴

۲-۳-۸-۲. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی           ………………………………..۳۴

۲-۳-۹. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری……………………………………………..           ۳۶

۲-۳-۱۰. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون…………………………..       ۳۷

۲-۳-۱۰-۱. مدیران            …………………………………………………………………………..۳۷

۲-۳-۱۰-۲. کارمندان…………………………………………………………………..         ۳۷

۲-۳-۱۰-۳. مشتریان ………………………………………………………………………  ۳۷

۲-۳-۱۰-۴. کارمندان بایگانی و دبیرخانه……………………………………………………           ۳۷

۲-۳-۱۰-۵. بشریت            ……………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۱۱. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: …………………………………………………..        ۳۸

۲-۳-۱۲. چالش های اتوماسیون اداری…………………………………………………….         ۳۸

۲-۳-۱۳. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری……………………………       ۳۹

۲-۳-۱۳-۱. واژه پردازها…………………………………………………………..           ۴۰

۲-۳-۱۳-۲. نشر رومیزی …………………………………..…………………………….     ۴۱

۲-۳-۱۳-۳. کشو های بایگانی الکترونیکی…………………………………..        ۴۱

۲-۳-۱۳-۴. پست الکترونیکی ……………………………………………………….   ۴۱

۳-۳-۱۳-۵. پست صوتی ……………………………………………………..  ۴۲

۲-۳-۱۳-۶. فاکس…………………………………………………………………………….     ۴۲

۲-۳-۱۳-۷. کنفرانس صوتی …………………………………………………         ۴۳

۲-۳-۱۳-۸.کنفرانس ویدئویی……………………………………         ۴۴

۲-۳-۱۳-۹. کنفرانس های کامپیوتری…………………………………………………       ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۰. سند خوان ها …………………………………………………    ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۱. ماشین های کپی هوشمند ………………………………………………………….    ۴۴

۲-۳-۱۴. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر…………………………………….      ۴۵

۲-۳-۱۵. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری………………………………….             ۴۵

۲-۳-۱۶. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری………………………………….. ۴۶

۲ -۳-۱۶-۱. اطلاعات پایه   ………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱۶-۲. عملیات مربوط به نامه های وارده    ۴۶………………………………..

۲-۳-۱۶-۳. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه…………………………………………….       ۴۶

۲-۳-۱۶-۴. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی………………………………………………………       ۴۷

۲-۳-۱۶-۵. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری………………………………..      ۴۷

۲-۳-۱۶-۶. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده …………………….        ۴۷

۲-۳-۱۶-۷. عملیات مربوط به بایگانی………………………………………………          ۴۷

۲-۳-۱۶-۸. عملیات مربوط به جستجو وبررسی ……………………………..           ۴۷

۲-۳-۱۶-۹. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات…………………………………    ۴۷

۲-۳-۱۶-۱۰. امنیت حدود دسترسی…………………………………………………….      ۴۸

۲-۳-۱۷. تحقق دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۱۷-۱. اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی     …………………………………………..۴۸

۲-۳-۱۷-۲. اتوماسیون فعالیتهای عمومی           ……………………………………….۴۹

۲-۳-۱۸. مزایای دولت الکترونیکی     ………………………………………………..۴۹

۲-۴. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی …………………………………………           ۵۰

۲-۴-۱. ویژگیهای فرهنگ سازمانی     …………………………………………………….۵۱

۲-۴-۲. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی           ………………………………………………۵۲

۲-۵. بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش         ……………..۵۳

۲-۵-۱. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ……………….         ۵۴

۲-۶. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده ………………………………………….۵۸

۲-۶-۱. پیشینه پژوهش در ایران         ………………………………………………………………۵۸

۲-۶-۱-۱. پایان نامه ۱ ………………………………………………………………………..            ۵۸

۲-۶-۱-۲. پایان نامه ۲ ………………………………………………………………   ۵۹

۲-۶-۱-۳. پایان نامه ۳ …………………………………………………………………………            ۵۹

۲-۶-۱-۴. پایان نامه ۴…………………………………………………………………..          ۶۰

۲-۶-۲-۵. پایان نامه ۵  ……………………………………………………………..            ۶۰

۲-۶-۱-۶. پایان نامه ۶        ۶۱………………………………………………………………..

۲-۶-۱-۷. پایان نامه ۷        ………………………………………………………………..۶۲

۲-۶-۲. پیشینه پژوهش در جهان ………………………………………………………۶۳

۲-۶-۲-۱. پژوهش کای        ……………………………………………………..۶۳

۲-۶-۲-۲. پژوهش مارلیک وکولیس     …………………………………………………………..۶۳

۲-۶-۲-۳.پژوهش گالستر      ……………………………………………………….۶۴

۲-۶-۲-۴. پژوهش ریچارد ال.دفت  ………………………………………………………     ۶۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱. مقدمه          ۶۷…………………………………………….

۳-۲. روش تحقیق …………………………………………………………………………     ۶۷

۳-۳. دامنه پژوهش  ……………………………………………………………….      ۶۸

۳-۳-۱. ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………….           ۶۹

۳-۳-۲. متغیرها    ……………………………………………………………………..۶۹

۳-۴. جامعه آماری ……………………………………………………………………………۷۰

۳-۵. روش نمونه گیری       ۷۱………………………………………………………………….

۳ -۶. بر آورد حجم نمونه     ……………………………………………………………..۷۱

۳-۷. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات      ……………………………………………………۷۱

۳-۷-۱. مصاحبه    ………………………………………………………………………..۷۱

۳-۷-۲. پرسشنامه ……………………………………………………………۷۲

۳-۷-۲-۱. معرفی پرسشنامه  …………………………………………………………..۷۲

۳-۷-۲-۲. تحلیل پرسشنامه   ………………………………………………………….۷۳

۳-۸ . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات و متغیر‌ها ……………………………………..۷۴

۳-۹. اعتبار یا روایی تحقیق ………………………………………………………………………………۷۴

۳-۱۰. اعتماد یا پایایی تحقیق ……………………………………………………………..۷۵

۳-۱۱. نحوه بررسی فرضیات پژوهش ………………………………………………………. ۷۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱. مقدمه          …………………………………………………………………۷۸

۴-۲. بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی       …………………………………………………۷۸

۴-۲-۱. جنسیت………………………………………………………………………………..    ۷۹

۴-۲-۲. رده سنی……………………………………………………………………………………….          ۸۰

۴-۲-۳. پست سازمانی…………………………………………………………………….       ۸۰

۴-۲-۴.سطح تحصیلات………………………………………………..      ۸۱

۴-۲-۵. مقطع فعالیت…………………………………………………………………………   ۸۲

۴-۲-۶.پشتیبانی مدیریت ارشد:……………………………………………………..        ۸۳

۴-۲-۷. فرهنگ کار تیمی…………………………………………………………..            ۸۴

۴-۲-۸ . ارائه الگوی موفق وتشویق…………………………………………………………  ۸۵

۴-۲-۹. بهینه کاری…………………………………………………………………………  ۸۶

۴-۲-۱۰. ایستگاه کاری سریع …………………………………………………………..   ۸۷

۴-۲-۱۱. عدم کندی شبکه    ………………………………………………………………..۸۸

۴-۲-۱۲. ایستگاه کاری مناسب…………………………………………………………….      ۸۹

۴-۲-۱۳. رفع سریع مشکل سیستم       ………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱۴. یک به یک بودن سیستم وکاربر          ……………………………………..۹۱

۴-۲-۱۵. آشنایی با مهارتهای پایه        …………………………………………………۹۲

۴-۲-۱۶. برگزاری دوره های تکمیلی   ………………………………………………….۹۳

۴-۲-۱۷. دوره آموزش اتوماسیون……………………………………………………..      ۹۴

۴-۲-۱۸. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر…………………………………………………..۹۵

۴-۲-۱۹. روال مد ون برای گردش کار دستی     …………………………………………….۹۶

۴-۲-۲۰.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم دستی موجود    ….۹۷

۴-۲-۲۱. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری ..۹۸

۴-۲-۲۲. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون       ۹۹…

۴-۲-۲۳. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا …………..۱۰۰

۴-۳. بخش دوم: بررسی فرضیات………….          ۱۰۱

۴-۳-۱. فرضیه ۱  ………………….۱۰۱

۴-۳-۲. فرضیه ۲…………………………………………………..            ۱۰۲

۴-۳-۳. فرضیه ۳  ……………………………….۱۰۲

۴-۳-۴. فرضیه ۴  …………………………………..۱۰۳

۴-۳-۵. بررسی فرضیه اصلی تحقیق   ۱۰۴…………………..

۴-۴. بخش سوم : سایر یافته‌های تحقیق ………………………………۱۰۴

۴-۴-۱. اولویت فرضیات……………….  ۱۰۴

۴ -۴-۲. بررسی موجودیت عوامل مستقل در جامعه آماری………………..       ۱۰۵

۴-۴-۲-۱. وجود فرهنگ سازمانی مناسب          …………..۱۰۶

۴-۴-۲-۲. وجود زیر ساختهای نرم و سخت افزاری مناسب………………… ۱۰۷

۴-۴-۲-۳. دستیابی به سطح مطلوب دانش و مهارت کارکنان       ……..۱۰۸

۴-۴-۲-۴. تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه       ………………۱۰۹

۴-۴-۳. مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا     ۱۱۰…..

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱. مقدمه          …………………………۱۱۳

۵-۲. بحث و نتیجه‌گیری      ۱۱۳……………

۵-۳. تحلیل نتایج   ……………………………..۱۱۵

۵-۴. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق……………………         ۱۱۶

۵ -۵. پیشنهادها بر اساس محدودیتها………………..            ۱۱۶

۵-۶. پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده…………………………       ۱۱۷

۵-۷. محدودیتهای تحقیق ………………………………. ۱۱۷

پیوست ها ……………………………………..         ۱۱۸

منابع و مآخذ         ۱۵۵………………….

فهرست منابع فارسی           …………………………………۱۵۶

فهرست منابع غیرفارسی……………………..        ۱۵۹

چکیدۀ انگلیسی ………………………………………      ۱۶۰

بخشی از منابع فارسی:

آذر. ع و مومنی. م.، ۱۳۷۶، آمار و کاربرد آن در مدیریت ج ۱ و ۲ ، تهران ، سمت

اعرابی،م،۱۳۸۹،مبانی فلسفی واستراتژیهای تحقیق،تهران ،دانشگاه علامه طبا طبایی

ایران نژاد، م،۱۳۸۲ . روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ دوم تهران ، نشر مدیران

باب.ی.هیز.،۱۳۸۱،اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کننده(طراحی و تنظیم پرسشنامه)،ترجمه جزنی نسرین ، سازمان مدیریت صنعتی.

بهشتیان ، م و ابوالحسنی،ح.،۱۳۸۷، سیستم های اطلاعاتی مدیریت تهران ، شرکت پردیس

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‍ان. م‍‌،۱۳۷۳ ، ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌، ک‍ارب‍رد و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ “،“MIS ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌.

بررسی باید ها و نباید های راه اندازی شهر الکترونیک در ایران،جامعه مجازی سپنتا،اراک،۱۳۸۶

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *