پرشیا فایل | پروژه گلخانه هوشمند ( اتوماتیک )-دانلود رایگان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پروژه گلخانه هوشمند ( اتوماتیک )-دانلود رایگان

  • تعداد دانلود : 34

دانلود رایگان پروژه گلخانه هوشمند ( اتوماتیک )

تعریف گلخانه:

گلخانه یا Greenhouse به فضای محدودی اطلاق میشود که قابلیت کنترل شرایط محیطی
مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این
تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.
گلخانهها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن ها بکار برده شده است به نوع ثابت و
متحرک تقسیم بندی میشوند. گلخانههای ثابت و متحرک بنا بر نیاز در موقعیت معین، در جایی که
مدنظر ما است احداث میشوند.
گلخانههای ثابت، به گلخانههایی گفته می شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن ها از جنس پایدار
و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن ها استفاده کرد.

انواع گلخانه های ثابت
۱. گلخانه یک طرفه
از یک جهت از نور کامل آفتاب بر خوردار است و از جهت دیگر از مصالح ساختمانی پوشیده
شده است. این نحوه ساخت و ساز گلخانه برای مناطقی با شرایط محیطی نسبتاً دشوار بسیار مطلوب
است. در مناطقی که سرمای شدید یا یخبندان های طولانی وجود دارد، ساخت این گلخانه ها به صرفه
می باشد.

۲. گلخانه دو طرفه
از دو جهت بطور کامل از نور آفتاب بهرهمند است. این گلخانه برای کشت و پرورش بسیاری از
محصولات، ایدهآل و مناسب است. زیرا از جهت نور و درجه ی حرارت بطور کامل از نور خورشید بهره
می برد.

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنایی با گلخانه و انواع آن ………………………………………………………………………….. ۸
تعریف گلخانه ………………………………………………………………………………………………. ۲
۸. انواع گلخانه های ثابت ……………………………………………………………………………… ۲
۸. گلخانه یک طرفه – ۸ ………………………………………………………………………….. ۲
۲. گلخانه دو طرفه – ۸ …………………………………………………………………………… ۹
۹. کلخانه نیمه دو طرفه – ۸ ……………………………………………………………………… ۹
۲. تقسیم بندی گلخانه ها بر اساس شکل ظاهری ………………………………………………………. ۹
۸. کوانست – ۲ …………………………………………………………………………………… ۹
۲. سقف مثلثی – ۲ ………………………………………………………………………………. ۴
۹. ایستاده سقف قوسی – ۲ ………………………………………………………………………. ۵
۴. فرم – ۲ D …………………………………………………………………………………….. 5
۵. سقف گنبدی – ۲ ……………………………………………………………………………… ۵
۸. دندان اره ای – ۲ ………………………………………………………………………………. ۸
۷. گلخانه های دارای شکل های خاص – ۲ ………………………………………………………. ۸
۹. تقسیم بندی بر اساس پوشش گلخانه ……………………………………………………………….. ۱
۴. تقسیم بندی بر اساس پتانسیل کنترل اقلیمی ………………………………………………………. ۱
۸. گلخانه درجه – ۴ ۸ ……………………………………………………………………………. ۱
– ۲. گلخانه درجه ۲ ۴ ……………………………………………………………………………. ۱
– ۹. گلخانه درجه ۹ ۴ ……………………………………………………………………………. ۱
– ۴. گلخانه درجه ۴ ۴ ……………………………………………………………………………. ۳
۵. تقسیم بندی بر اساس نوع محصول تولیدی ………………………………………………………….. ۳
۸. گلخانه های سبزه ای ، برگی ) ریحان ، تره ، اسفناج ، نعنا ، ترخون و … ( – ۵ …………….. ۳
۲. گلخانه های سبزه ای ، میوه ای ) گوجه ، بادمجان ، خیار ، فلفل و … ( – ۵ ………………… ۳
۹. گلخانه های توت فرنگی – ۵ ……………………………………………………………….. ۸۹
۴. گلخانه های تولید نشاء – ۵ ………………………………………………………………….. ۸۹
۵. گلخانه های تولید شاخه بریده – ۵ ………………………………………………………… ۸۹
۸. گلخانه های ازدیادی – ۵ …………………………………………………………………… ۸۹
۸. عوامل قابل کنترل در گلخانهها ……………………………………………………………………. ۸۸
۸. درجه حرارت در گلخانه ها – ۸ ……………………………………………………………… ۸۸
۲. نیاز نوری گیاهان – ۸ ……………………………………………………………………….. ۸۲
۹. کنترل رطوبت در گلخانهها – ۸ …………………………………………………………….. ۸۹
محصول مورد کشت ………………………………………………………………………………….. ۸۴
V
نیازهای حیاتی ……………………………………………………………………………………….. ۸۴
۸. حرارت ……………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲. رطوبت ……………………………………………………………………………………….. ۸۴
۹. نور …………………………………………………………………………………………… ۸۵
فصل دوم : شرح پروژه ………………………………………………………………………………………….. ۸۸
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
مقایسه گلخانه های هوشمند با این پروژه …………………………………………………………………… ۸۱
۸. پوشش …………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۲. سرمایش …………………………………………………………………………………………… ۲۸
۹. گرمایش ……………………………………………………………………………………………. ۲۹
۴. آبیاری ……………………………………………………………………………………………… ۲۵
۵. پرده های سایه بان و ذخیره انرژی …………………………………………………………………. ۲۷
۸. مه پاش …………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۷. کنترل های اقلیمی ………………………………………………………………………………… ۲۳
۱. تجهیزات فرعی ……………………………………………………………………………………. ۹۹
پارامترهای کنترل شده در پروژه …………………………………………………………………………… ۹۸
کنترل دما ……………………………………………………………………………………………. ۹۸
کنترل نور ……………………………………………………………………………………………. ۹۸
کنترل رطوبت ……………………………………………………………………………………….. ۹۲
آبیاری ………………………………………………………………………………………………… ۹۲
منوهای سیستم ……………………………………………………………………………………………. ۹۹
Edit Time …………………………………………………………………………………………… 94
Edit Temp ………………………………………………………………………………………….. 95
Edit Humidity ……………………………………………………………………………………. 95
AUTO-MAN ………………………………………………………………………………………… 98
EDIT TIME OF PUMP …………………………………………………………………………… 97
تنظیمات دستی ………………………………………………………………………………………. ۹۷
فصل سوم : شرح قطعات استفاده شده در پروژه …………………………………………………………………. ۴۸
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۸. میکروکنترلر AVR ( ATMEGA32 ) …………………………………………………………….. 49
۸. انواع میکروهای – ۸ AVR ………………………………………………………………….. 49
۲. مزایای – ۸ AVR نسبت به سایر میکروها ……………………………………………………. ۴۹
۹. معرفی میکروهای – ۸ MEGA AVR ……………………………………………………….. 49
۸. انواع – – ۹ ۸ MEGA AVR …………………………………………………………… 44
.۲ LCD گرافیکی ) GDM12864A ) …………………………………………………………………. 44
VI
۸. مشخصات پاپه های – ۲ LCD گرافیکی …………………………………………………….. ۴۵
– .۲ ۲ RAM اطلاعات نمایشگر ………………………………………………………………… ۴۱
۹. روش آدرس دهی و برنامه نویسی در – ۲ LCD …………………………………………….. 43
۴. روشن و خاموش کردن صفحه نمایش – ۲ …………………………………………………. ۵۲
۵. تعیین خط شروع نمایش )آدرس – ۲ Z ) ………………………………………………….. 59
۸. خواندن اطلا عات صفحه نمایش – ۲ ………………………………………………………… ۵۹
۷. خواندن بایت وضعیت – ۲ ………………………………………………………………….. ۵۴
۱. وضعیت – ۲ BUSY ……………………………………………………………………….. 54
۳. روشن وخاموش بودن صفحه نمایش – ۲ ………………………………………………….. ۵۵
۸۹ . وضعیت – ۲ RESET …………………………………………………………………….. 55
۹. صفحه لمسی ) Touch screen ) …………………………………………………………………. 58
۴. سنسور رطوبت ) HIS-06 ) ……………………………………………………………………… 51
۵. سنسور دما ) LM35 ) …………………………………………………………………………….. 53
۸. سنسور نور ) LDR ) ……………………………………………………………………………….. 89
۷. دریچه …………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۱. رگولاتور ۷۱۹۵ ………………………………………………………………………………….. ۸۹
۳. سایر قطعات ……………………………………………………………………………………….. ۸۴
فصل چهارم : متن برنامه ……………………………………………………………………………………….. ۸۵
فصل پنجم : پیوست ها …………………………………………………………………………………………. ۳۹
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… ۳۱

کلیدواژه:گلخانه،هوشمند،اتوماتیک،گرین هاوس،

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *