پرشیا فایل | دانلود رایگان پروژه بررسی نفت خام و فراورده های آن - مهندسی نفت | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

دانلود رایگان پروژه بررسی نفت خام و فراورده های آن – مهندسی نفت

  • تعداد دانلود : 7
  • فرمت فایل : doc

دانلود رایگان پروژه بررسی نفت خام و فراورده ها آن

دانلود رایگان پروژه بررسی نفت خام و فراورده ها آن

نفت خام یک نوع سوخت فسیلی است که ازفسیل شدن اجساد وبقایای جانوران وگیاهان پس از میلیون هاسال بوجود می آید.

اولین چاه نفت جهان درسال۱۸۵۹درپنسیلوالیای امریکا حفرشد.در ایران نیز اولین چاه نفت درسال ۱۹۰۸کشف شد.

نفت خامی که از چاه استخراج میشود دارای ناخالصی هایی  میباشد. یکی از این ناخالصی ها آب موجود درنفت خام است.

روشهای مختلفی برای جداسازی آن از نفت خام وجود داردکه عبارتنداز:

۱-روش تجمیع ته نشینی ۲روش تجمیع شیمیایی۳-روش تجمیع حرارتی ۴-شستشو باآب۵-روش جداسازی مکانیکی۶-روش الکتریکی

بهترین روش برای جداسازی آب از نفت خام روش شیمیایی میباشد.درروش شیمیایی جداسازی بااستفاده از دمولسیفایرهای شیمیایی صورت میگیرد.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فهرست مطالب

فصل ۱-  تاریخچه نفت خام. ۱۰

۱-۱- نفت یک سوخت فسیلی.. ۱۰

۱-۲- تاریخچه : ۱۱

۱-۳- تاریخچه استخراج نفت در ایران : ۱۱

فصل ۲- مشخصات نفت خام وترکیبات نفت خام شامل مواد نفتی وموادشیمیایی.. ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲- خواص فیزیکی نفت خام. ۱۶

۲-۲-۱ ویسکوزیته. ۱۶

۲-۲-۲- ترکیبات مولکولی نفت خام. ۱۷

۲-۲-۳- گروههای تشکیل دهنده نفت خام. ۱۷

۲-۲-۴- وزن مخصوص نفت خام. ۱۷

۲-۲-۴-۱ سنجش وزن مخصوص نفت خام. ۱۷

۲-۲-۴-۲- تاثیر درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام. ۱۸

۲-۲-۵- ضریب انبساط حجمی نفت خام. ۱۸

۲-۲-۶- ارزش حرارتی و گرمای ویژه نفت خام. ۱۸

۲۲-۷- نقطه اشتعال نفت خام. ۱۸

۲-۲-۸- نقطه سفت شدن نفت خام. ۱۹

۲-۳-پالایش نفت خام. ۱۹

۲-۴- ترکیبات شیمیایی نفت خام. ۱۹

۲-۴-۱- ترکیبات خالص… ۱۹

۲-۴-۱-۱ هیدروکربن ها ۲۰

۲-۴-۲- ترکیبات غیر هیدروکربنی.. ۲۸

۲-۴-۲-۱ ترکیبات آلی هترو اتم ۲۸

۲-۴-۲-۲ ترکیبات آلی فلزی.. ۳۲

۲-۴-۳- ترکیباتی که مشخصات شیمیایی ناقص دارند. ۳۲

۲-۴-۳-۱- ترکیبات آسفالتی ۳۲

 

فهرست مطالب

۲-۴-۳-۲- رزیـن ها ۳۵

۲-۵- فرآورده های نفتی.. ۳۵

۲-۵-۱- روغن پایه. ۳۶

۲-۵-۲- برایت استاک.. ۳۷

۲-۵-۳- فورفورال اکستراکت.. ۳۷

۲-۵-۴- گاز مایع. ۳۶

۲-۵-۵- نفتا ۳۷

۲-۵-۶- بنزین.. ۳۷

۲-۵-۷- نفت سفید. ۳۸

۲-۵-۸- نفت گاز یا گازوئیل. ۳۸

۲-۵-۹- برش روغنی.. ۳۸

۲-۵-۱۰- مازوت یا نفت کوره ۳۸

۲-۵-۱۱- قیر. ۳۸

فصل ۳- انواع مختلف نفت خام در جهان. ۴۱

۳-۱- مقدمه. ۴۰

۳-۲- نفت ترکیب برنت.. ۴۱

۳-۳-نفت خام  متوسط غرب تگزاس… ۴۰

۳-۴- نفت خام ترکیب صادرات روسیه. ۴۱

۳-۵- نفت دبی خام. ۴۲

۳-۶- توضیحات تکمیلی.. ۴۲

فصل ۴- فرآیندهای تصفیه نفت خام. ۴۶

۴-۱- مقدمه : ۴۶

۴-۲- عاری نمودن نفت خام از آب.. ۴۶

۴-۳- تصفیه برش های سبک… ۴۶

۴-۴- تصفیه مواد سفید. ۴۷

۴-۴-۱-تصفیه  با اسید سولفوریک… ۴۷

۴-۴-۲- تماس با سود. ۴۷

۴-۵- تماس کروزون بوسیله دی اکسید گوگرد. ۴۷

 

فهرست مطالب

۴-۶- روش‌های ملایم کردن. ۴۸

۴-۷- رنگ بری و بوبری نفت.. ۴۸

۴-۸- تصفیه روغن‌های گریس‌کاری.. ۴۹

۴-۹- بوبری.. ۴۸

۴-۱۰-رنگ بری.. ۴۹

فصل ۵- آب همراه نفت.. ۵۰

۵-۱- مقدمه. ۵۰

۵-۲- آلودگی های موجوددرآب: ۵۱

۵-۳- عوامل موثر بر استخراج آب همراه و حجم آن : ۵۱

۵-۴- روش های مدیریت آب همراه : ۵۲

۵-۵-  مشکلات مربوط به چاه های تزریق مجدد. ۵۲

فصل ۶-بررسی روشهای جداسازی آب ازنفت خام …………………………………………………….۵۴

۶ -۱-  بررسی فنی پارامترهای موثردرجداسازی آب از نفت خام………………………………….۵۴

۶-۱-۱چکیده……………………………………………………………………………………………………………۵۴

۶-۱-۲-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۵۵

۶-۱-۳-مزایای نمک زدائی از نفت …………………………………………………………………………….۵۵

۶-۱-۴-امولسیون آب نمک در نفت……………………………………………………………………………۵۶

۶-۱-۵-رابطه استوکس…………………………………………………………………………………………….۵۳

۶-۱-۶-روش های نمک زدایی…………………………………………………………………………………..۶۰

۶-۱-۶-۱-بهم پیوستگی ته نشینی ……………………………………………………………………………۶۱

۶-۱-۶-۲-روش تجمیع شیمیایی……………………………………………………………………………..۶۱

۶-۱-۶-۳- روش تجمیع حرارتی ……………………………………………………………………………..۵۴

۶-۱-۶-۴-شستشو با آب تمیز ………………………………………………………………………………..۵۷

۶-۱-۶-۵- روش تجمیع الکتریکی ………………………………………………………………………….۵۹

۶-۱-۶-۶- روش تجمیع مکانیکی ………………………………………………………………………….۶

۶-۱-۷-ترکیبی از چند روش بالا…………………………………………………………………………….۶۲

۶-۱-۸-نتیجه گیری و ارائه راهکار…………………………………………………………………………۶۳

۶-۲-تأثیر دمولسیفایر بر شکست امولسیون آب در نفت…………………………………………۶۴

 

فهرست مطالب

۶-۲-۱-چکیده………………………………………………………………………………………………………۶۴

۶-۲-۲-مقدمه و مبانی نظری…………………………………………………………………………………۶۴

۶-۲-۳-روش و مراحل تحقیق……………………………………………………………………………….۶۵

۶-۲-۳-۱-ارائه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………….۶۶

۶-۲-۴-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………۶۸

۶-۳-کاربرد مواد فعال سطحی تعلیق شکن جهت امولسیون زدایی نفت سنگین………۶۸

۶-۳-۱-چکیده……………………………………………………………………………………………………۶۸

۶-۳-۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۶۸

۶-۳-۳-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..۶۹

۶-۳-۴-طبیعت فیزیکی تعلیق شکن ها و تقسیم بندی آن ها ……………………………………۷۰

۶-۳-۵-عوامل مؤثر بر کارایی تعلیق شکن ها…………………………………………………………..۷۱

۶-۳-۶-نتایج وبحث………………………………………………………………………………………………..۷۲

۶-۴- مراقبت های زیست محیطی درانتخاب دمولسیفایر آب درنفت خام……………………۷۳

۶-۴-۱-چکیده ………………………………………………………………………………………………………۷۳

۶-۴-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۶-۴-۳- امولسیون نفت خام……………………………………………………………………………………..۷۶

۶-۴-۴-امولسیون زدایی نفت خام ……………………………………………………………………………۷۶

۶-۴-۵-تعلیق شکن های شیمیایی…………………………………………………………………………..۷۸

۶-۴-۶-فرمولاسیون دمولسیفایرها…………………………………………………………………………..۸۱

۶-۴-۷-تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۸۲

۶-۴-۷-۱-کدورت و شکل ظاهری …………………………………………………………………………..۸۳

۶-۴-۷-۲-نمک……………………………………………………………………………………………………..۸۶

۶-۴-۷-۳-COD …………………………………………………………………………………………………..87

۶-۴-۷-۴-اسیدیته ………………………………………………………………………………………………..۸۷

۶-۴-۸-بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………۸۹

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *