no-img
پرشیا فایل

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی - Positive and Negative Affective Assessment Questionnaire - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی – Positive and Negative Affective Assessment Questionnaire
pdf
بهمن 5, 1396
۰ تومان
رایگان – خرید

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی – Positive and Negative Affective Assessment Questionnaire


دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

مقیاس ارزیابی عواطف مثبت و منفی ( PANAS ) شامل ۲۰ سوال میباشد.
نمره گذاری: این مقیاس در سال ۱۹۸۸ عاطفره « توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد
ساخته شده و دارای  عاطفه مثبت  و منفی ۲۰ گویه است که در مقابر هر گویه، طیف ۵ گزینه ای از
بسیار کم (نمره ۱) و بسیار زیاد (نمره ۵) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی میشود و دامنه نمرات
برای هر خرده مقیاس ۱۰ تا ۵۰ است (به نقل از بخشی پور و دژکام، ۱۳۸۴ .)

پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی :

ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، ۸۸ / ۰ و برای خرده مقیاس
عاطفه منفی، ۸۷ / ۰ است در اعتبار آزمون از راه باز آزمایی با فاصله ۸ هفته ای برای خرده مقیاس
عاطفه مثبت، ۶۸ / ۰ و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، ۷۱ / ۰ گزارش شده است (واتسون، کرلار و تلگرن،
۱۹۸۸ ؛ به نقل از بخشی پور و دژکام، ۱۳۸۴).

Positive and Negative Affective Assessment Questionnaire

در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد.
برازش مدل با دو عامل و ۲۰ ماده بررسی شد. با توجه به مقادیر به دست آمده برای
شاخص ۹۲ / ۰ = CFI و ۰۵ / ۰ = RMSEA برای ۱۰۰ دانش آموز، میتوان نتیجه گرفت، با حذف ۶ ماده از
عواط مثبت و منفی، مدل دو عاملی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل های بدست آمده نشران
داد که ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت( ۸۲ / ۰ ) و برای عاطفه منفی ( ۷۷ / ۰ ) میباشدموضوعات :

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *