پرشیا فایل | نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 7mb
  • تعداد برگه: 130

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی
با عنوان:
بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی

دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد ۱۵۰ نفر با روش نمونهگیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)  استفادهشد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری spss 18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن باعملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح  p</001 وجود دارد. و خرده مقیاس های هوش معنوی پیشبینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. و در نهایت نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع با مقادیر بتای ۴۱ /.و ۴۲ /. و مقادیر t،  ۶/۱۵  درسطح p</001  معنادار شدند و توانستند عملکردتحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی ازلحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.
واژگان کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، عملکرد تحصیلی.

بخشی از مقدمه بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش و آموزش عالی می کنند. اما بعضی از عوامل وجوددارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقاتنشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی واجتماعی دانش آموزان و دانشجویان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش آموزان و دانشجویان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.امروزه آموزش عالی نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش عالی و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد…

بخشی از بیان مسئله بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان:

در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای شناختی و انگیزشی با کنش وری تحصیلی را به طور مجزا بررسی کرده اند، ولی امروزه اکثر روان شناسان به هر دو مؤلفه شناخت وانگیزش و نقش آن ها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید مانند یادگیریخودتنظیمی،مؤلفه های شناخت،انگیزش و کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده ومربوط به هم در نظر گرفته می شوند. نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که دانش آموزان چگونه ازنظرفراشناختی، انگیزشی ورفتاری،یادگیری رادرخودسامان می بخشند عملکرد تحصیلی دانشجویان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمدهای از پژوهشهای علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصتهای شغلی و ساختن زندگی آیندهی دانشجویان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد میکند…

فهرست مطالب بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان:

چکیده:……………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه………………………………………………………………………………………. ۳
۲-۱ . تعریف و بیان مسأله:……………………………………………………………… ۶
۳-۱ . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:……………………………………………… ۱۰
۴-۱ . اهداف پژوهش……………………………………………………………………. ۱۱
۱-۴-۱ .هدف کلی :…………………………………………………………………… ۱۱
۲-۴-۱ .اهداف جزئی : ………………………………………………………….. ۱۱
۵-۱ . فرضیه های پژوهش:……………………………………………………….. ۱۱
۶-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات:…………………………………………. ۱۲
۱-۶-۱ . تعاریف مفهومی…………………………………………………………… ۱۲
۲-۶-۱ . تعاریف عملیاتی:………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و
پیشینه تحقیق)
۱-۲ مقدمه :………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲ گستره نظری مسأله مورد پژوهش :……………………………………………….. ۱۵
۱-۲ ۲ مفاهیم هوش :……………………………………………………….. ۱۵
۱ -۱-۲-۲ هوش :……………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۲-۲ تعریف هوش :…………………………………………. ۱۶
۳-۱-۲-۲ انواع هوش :…………………………………………………….. ۱۷
۱۸………………………………………..: (PQ) 1-3-1-2-2 هوش بدنی
۱۸………………………: (IQ) 2-3-1-2-2 هوش عقلانی
۱۸……………………………: (EQ) 3-3-1-2-2 هوش هیجانی
۱۹………………………………………….: (SQ) 4-3-1-2-2 هوش معنوی
۴-۱ -۲-۲ عوامل تعیین کننده هوش :………………………………………………. ۱۹
۲-۲ معنویت :………………………………………………………………. ۲۰
۱-۴-۶-۵- ارزش های بنیادین :…………………………………………………………… ۳۷ ۱-۲-۲
۲-۴-۶-۵- فضایل بنیادین :…………………………………………………………………. ۳۷ ۱-۲-۲
۳-۴-۶-۵- ۱-۲-۲ تجارب بنیادین :………………………………………………………………… ۳۷
۱- دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :…………………………………… ۲۳ ۵-۱-۲-۲
۱-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه الکینز :……………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه فریدمن و مکدونالد :……………………………………… ۲۳
۳-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه گاردنر :………………………………………………………… ۲۴
۴-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه ویلیام وست :……………………………………………….. ۲۴
۵-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه گروم :…………………………………………………… ۲۴
۶-۱-۵-۱-۲-۲ دیدگاه ویگلزورث :………………………………………….. ۲۴
۲-۵-۱-۲-۲ تعاریف هوش معنوی :………………………………………………. ۲۵
۳-۵-۱-۲-۲ ابعاد هوش معنوی :………………………………………………………….. ۲۸
۴-۵-۱-۲-۲ مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف :…………………………… ۳۰
۱-۴-۵-۱-۲- دیدگاه ایمونز :………………………………………………….. ۳۲
۲-۴-۵-۱-۲-۲ دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………… ۳۳
۳-۴-۵-۱-۲-۲ دیدگاه نوبل و وگان :……………………………………………… ۳۳
۴-۴-۵-۱-۲-۲ دیدگاه بروس لیچفیلد :………………………………………… ۳۳
۵-۴-۵-۱-۲-۲ دیدگاه مک مولن :……………………………………………………. ۳۴
۵-۵-۱-۲- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام :……………………………………….. ۳۴
۶-۵-۱-۲-۲ مدل های هوش معنوی :……………………………………………….. ۳۵
۱-۶-۵-۱-۲-۲ مدل چهار مؤلفه ای کینگ :………………………………… ۳۵
۱-۱-۶-۵-۱-۲-۲ درک معنی فردی :…………………………………….. ۳۵
۲-۱-۶-۵-۱-۲-۲ آگاهی متعالی :……………………………………… ۳۵
۳-۱-۶-۵-۱-۲-۲ تفکر انتقادی وجودی :……………………………… ۳۵
۴-۱-۶-۵-۱-۲-۲ حالات هوشیاری بسط یافته :…………………………. ۳۵
۲-۶-۵-۱-۲-۲ مدل زهر و مارشال :…………………………………….. ۳۵
۳-۶-۵-۱-۲-۲ مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :……………………………. ۳۶
۴-۶-۵-۱-۲-۲ مدل پنج مؤلفه ای سیسک :………………………………. ۳۷
۴-۴-۶-۵- قابلیت های بنیادین :………………………………………………………….. ۳۷ ۱-۲-۲
۵-۴-۶- نظام های نمادین :………………………………………………………………. ۳۷ ۵-۱-۲-۲
۵-۶-۵-۱-۲-۲ مدل امرم :……………………………………………………………… ۳۷
۱-۵-۶-۵-۱۲-۲ هوشیاری :………………………………………………………………. ۳۸
۱-۱- دقت(توجه) :………………………………………………….. ۳۸ ۵-۶-۵-۱-۲-۲
۲-۱- آگاهی فراعقلانی :…………………………………. ۳۸ ۵-۶-۵-۱-۲-۲
۳-۱- عمل (تمرین) :………………………………………………….. ۳۸ ۵-۶-۵-۱-۲-۲
۲-۵-۶-۵- متانت :……………………………………………………………. ۳۸ ۱-۲-۲
۱-۲-۵-۶-۵- تقدیس :………………………………………………….. ۳۸ ۱-۲-۲
۲-۲-۵-۶-۵- عشق :…………………………………………………… ۳۸ ۱-۲-۲
۳-۲-۵-۶-۵- توکل :…………………………………………………. ۳۸ ۱-۲-۲
۳-۵-۶-۵-۱-۲-۲ معنا :……………………………………………………………. ۳۸
۴-۵-۶-۵- تعالی :……………………………………………………….. ۳۸ ۱-۲-۲
۱-۴-۵-۶-۵- ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهای عقلانی :…… ۳۸ ۱-۲-۲
۲-۴-۵-۶-۵- کلنگری :……………………………………………. ۳۹ ۱-۲-۲
۵-۵-۶-۵- صداقت :…………………………………………………………… ۳۹ ۱-۲-۲
۱-۵-۵- پذیرش :………………………………………………………… ۳۹ ۶-۵-۱-۲-۲
۲-۵-۵-۶-۵-۱-۲-۲ صراحت :…………………………………………… ۳۹
۲-۲
۷-۵-۶-۵- وابستگی درونی :…………………………………………………….. ۳۹ ۱-۲-۲
۱-۷-۵-۶-۵- آزادی درونی به همراه فعالیت معقول :………………….. ۳۹ ۱-۲-۲
۲-۷-۵-۶-۵- آزادی :………………………………………………… ۳۹ ۱-۲-۲
۳-۷-۵-۶-۵-۱-۲-۲ تشخیص :………………………………… ۳۹
۴-۷-۵-۶-۵-۱-۲-۲ درستی :………………………………….. ۳۹
۶-۶-۵-۱-۲-۲ مدل نوبل :…………………………………………… ۳۹
۷۶-۵-۱-۲-۲ مدل سه مؤلفه ای وگان :…………………………………… ۳۹
۷-۵-۱-۲-۲ اجزای هوش معنوی :……………………………………………. ۳۹
۶-۵-۶-۵-۱- تسلیم آرام و بی دغدغه :………………………………….. ۳۹
۱-۶-۵-۶-۵-۱-۲-۲ آرامش :……………………………………………………… ۳۹
۲-۶-۵-۶-۵-۱-۲-۲ عدم خودخواهی و فروتنی :…………………………. ۴۰
۱-۷-۵-۱-۲-۲ عقل شهودی :………………………………………………………. ۴۰
۲-۷-۵-۱-۲-۲ ادراک مستدل :…………………………………………………………. ۴۰
۳-۷-۵-۱-۲-۲ آگاهی بر خواسته ها و نیات :……………………………………….. ۴۰
۴-۷-۵-۱-۲-۲ قدرت و عدالت متمرکز :……………………………………………….. ۴۰
۵-۷-۵-۱-۲-۲ عشق و شفقت:………………………………………………………………… ۴۰
۶-۷-۵-۱-۲-۲ شفا و بخشش :…………………………………………………… ۴۰
۷-۷-۵-۱-۲-۲ زندگی باشوق :………………………………………….. ۴۰
۸-۷-۵-۱-۲-۲ زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :………………………………… ۴۱
۵-۱-۲-۲
۳-۲-۲ عملکرد تحصیلی :………………………………………………………… ۵۲
۱-۳-۲-۲ مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………….. ۵۲
۲-۳-۲-۲ عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………. ۵۴
۹-۷- پیوند و خدمت خلاق :………………………………………………… ۴۱
۱۰-۷-۵-۱-۲-۲ پادشاهی خداوند، شادی وتکامل، و زندگی همراه با هوش معنوی مطلوب :…. ۴۱
۲-۲-۲ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:…………………………………….. ۴۱
۱-۲-۲-۲ تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:……………………………………………… ۴۱
۲-۲-۲-۲ مفهوم یادگیری خودتنظیمی :………………………………………….. ۴۲
۳-۲-۲-۲ راهبردهای یادگیری :…………………………………………………………. ۴۵
۱-۳-۲-۲-۲ طبقه بندی راهبردهای یادگیری:……………………………….. ۴۵
۱-۱-۳-۲-۲-۲ راهبردهای مرور ذهنی :………………………………….. ۴۵
۲-۱-۳-۲-۲-۲ راهبردهای بسط دهی :…………………………….. ۴۵
۳-۱-۳-۲-۲-۲ راهبردهای سازماندهی :………………………….. ۴۶
۴-۱-۳-۲-۲-۲ راهبردهای نظارت بر درک مطلب :…………………………… ۴۶
۵-۱-۳-۲-۲-۲ راهبردهای عاطفی :…………………………… ۴۶
۴-۲-۲-۲ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………….. ۴۶
۱-۴-۲-۲-۲ راهبردهای شناختی :………………………………………………. ۴۶
۲-۴-۲-۲-۲ راهبردهای فراشناختی :……………………………………….. ۴۷
۵-۲-۲-۲ رابطه ی یادگیری خودتنظیمی وپیشرفت یادگیری :……………………………. ۴۸
۶-۲-۲-۲ ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری :……………. ۴۸
۷-۲-۲-۲ آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :…………………………….. ۵۰

۱-۲- عوامل فردی :…………………………………………………………… ۵۴ ۳-۲-۲
۲-۲- عوامل خانوادگی و اجتماعی :…………………………………. ۵۴ ۳-۲-۲
۳-۲- عوامل آموزشگاهی :………………………………………………. ۵۴ ۳-۲-۲
۴-۲- جنس :…………………………………………………………. ۵۴ ۳-۲-۲
۳-۳-۲-۲ مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :……………………………………….. ۵۵
۴- عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………….. ۵۶ ۳-۲-۲
۵- نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………… ۵۷ ۳-۲-۲
۶- نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :…………………………………………. ۵۹ ۳-۲-۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۷۲……………………: (MSLQ) 6-3 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
-۱-۶-۳ معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………… ۷۲
۲-۶-۳ روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………….. ۷۳
۳-۶-۳ پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :…………………………………. ۷۳
۴-۶-۳ شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………….. ۷۴
۷- رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :….. ۶۲ ۳-۲-۲
۳-۲ بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………….. ۶۴
۱-۳-۲ پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :………………. ۶۴
۲-۳-۲ پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :…………………………….. ۶۶
۱-۳ مقدمه :……………………………………………………………………………………. ۶۹
۲-۳ نوع پژوهش :………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۳ جامعه آماری :…………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۳ نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………. ۶۹
۱-۴-۳ تعیین حجم نمونه :………………………………………………………………… ۶۹
۲-۴-۳ روش نمونه گیری :………………………………………………….. ۷۰
۵-۳ ابزارهای پژوهش :……………………………………………………………………………. ۷۰
۱-۵-۳ معرفی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………. ۷۰
۱-۱-۵-۳ روایی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………. ۷۰
۲-۱-۵-۳ پایایی پرسشنامه هوش معنوی :…………………………………. ۷۱
۳-۱-۵-۳ شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :……………………….. ۷۱
۷-۳ . نحوه اجرای تحقیق:……………………………………………………………….. ۷۴
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………….. ۷۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۳-۳- فرضیه پژوهشی سوم :……………………………………………………………….. ۸۱
۴-۳- فرضیه پژوهشی چهارم :……………………………………………………… ۸۲
۵-۳- فرضیه پژوهشی پنجم :…………………………………………………………. ۸۳
۶-۳- فرضیه پژوهشی ششم :…………………………………………………………….. ۸۳
۷-۳- فرضیه پژوهشی هفتم :……………………………………………… ۸۴
۸-۳- فرضیه پژوهشی هشتم :…………………………………………………….. ۸۵
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
۱-۵ مقدمه :…………………………………………………………………………………………. ۸۹
۲-۵ یافته های اصلی :……………………………………………………………………… ۸۹
۳-۵ محدودیت های پژوهش :……………………………………….. ۹۴
۴-۵ پیشنهادهای پژوهش :…………………………………………………….. ۹۵
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………. ۹۸
منابع غیرفارسی ……………………………………………………………….. ۱۰۱
پیوست
پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی : ………………………………………. ۱۱۰
۱۱۳……………. (MSLQ) پیوست ب) پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *