پرشیا فایل | بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

  • تعداد دانلود : 21
  • فرمت فایل : doc

دانلود رایگان پایان نامه رشته مدیریت دولتی

با عنوان :

     بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
می باشد. با توجه به هدف تحقیق، سه فرضیه به شرح زیر مطرح شده است:

فرضیه اصلی:

بین هوش عاطفی و  رهبری استراتژیک مدیران، ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه های  فرعی:

بین مدیران با هوش عاطفی پایین و سبک رهبری وظیفه مدار ارتباط معناداری وجود دارد.

بین مدیران با هوش عاطفی بالا و سبک رهبری کارمند مدار ارتباط معناداری وجود دارد.

جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه اش می باشد که حجم نمونه ۵۲ نفر است. همچنین در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد همکار با کمترین ترجیح، جهت سنجش سبک رهبری و پرسشنامه هوش عاطفی سیبریا شرینگ برای ارزیابی هوش عاطفی مدیران استفاده شده است. بر اساس روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه سبک رهبری استراتژیک، برابر با ۸۷۳/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و نشان از اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه می باشد.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر ۷۷۰/۰ شده است که این ضریب نیز پایایی بالای پرسشنامه هوش عاطفی را نشان می دهد. علاوه بر این، اطلاعات جمع آوری شده برای این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاریSpss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف داده های جمعیت شناختی (محاسبه فراوانی ، درصد فراوانی، میانگین و نمودارها و…) استفاده شده و در قسمت دوم برای تحلیل داده های جمع آوری شده و پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش از آمار استنباطی کمک گرفته شده است که با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، ضریب همبستگی اسپیرمن به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد.
به منظور اثبات یا رد وجود رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سن و ...) با متغیر وابسته(سبک رهبری) ازآزمون ناپارامتری خی دو استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل جانبی نیز از آزمون t  و تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی پیش فرض های رگرسیون،نرمال بودن خطاها، استقلال خطاها، شاخص VIF و تلورانس نیز  بررسی شده اند.

 با توجه به آزمون های آماری و یافته های تحقیق، شواهدی مبنی بر رد سه فرضیه موصوف وجود ندارد.

نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که هرچه در طیف سبک رهبری از رویکرد وظیفه مدار به سمت رویکردهای رابطه مدار پیش می رویم، مدیران از سطح هوش عاطفی بالاتری برخوردار می شوند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درک اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش گیرند.
همچنین، براساس نتایج حاصله از نمونه آماری می توان دریافت که در سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه، در مدیران گرایش بیشتری به رویکردهای رابطه مداری که متناسب با اقتضائات محیط پویا و رقابتی حاضر است، دیده می شود. همچنین، این واقعیت که ۷۷%  افراد نمونه آماری، از حیث هوش هیجانی در سطح متوسط و بالاتر از آن قرار دارند، نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزش های هیجانی، مدیران را به قابلیت های رهبری رابطه مدار مبتنی بر هوش عاطفی مجهز کرد.

بخشی از منابع فارسی:

  1. ایران نژاد پاریزی، مهدی (۱۳۸۷). مدیریت رفتار سازمانی: در عصر جهانی شدن. تهران: مدیران.
  2. ایران نژاد پاریزی، مهدی. مدیریت در هزاره سوم. زیرچاپ.
  3. آقایار، سیروس؛ شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۶). هوش هیجانی سازمانی. انتشارات سپاهان.
  4. بیگی نیا، عبدالرضا؛ کلانتری، فاطمه (۱۳۸۷، تیر). رابطه بین سبک های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه های شخصیتی. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، ۱۵(۲۹)، ۲و۳.
  5. ترنس. آر، میچل (۱۳۷۷). مردم در سازمان ها «زمینه رفتار سازمانی». ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
  6. جویبار، منوچهر(۱۳۸۴). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی-میانه-پایه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان­های تابعه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
  7. خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی.تهران: مرکز انتشارات دانشگاه

آزاد اسلامی.

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *