پرشیا فایل | بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش - فن آوری اطلاعات | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش – فن آوری اطلاعات

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی
در رشته مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش فن آوری اطلاعات
با عنوان:
بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش

بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش - فن آوری اطلاعات

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

باتوجه به سرعت فزاینده تغییرات در محیط کسب و کار سازمان برای ادامه بقا و کسب توانایی و ظرفیت لازم برای
رقابت با رقبا باید از تواناییها و قابلیتهای سازمانی خویش آگاه باشد هوشمندی کسب و کار در اصل کاربرد تجاری
داده کاوی شامل تجربه و تحلیل دادههای آماری مربوط به وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون سازمان است.
هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیات
راهبردی و حتی چرخشهای آنی میباشد. در سالهای اخیر هوشمندی کسب و کار به یکی از مفاهیم اساسی مدیریت
تبدیل شده و در سازمانهای پیشرو با فرهنگ سازمانی عجین شده است. افزایش هوشمندی کسب و کار، سازمان را
نسبت به اطلاعات محیط کسب و کار آگاه نموده، امکان تجربه و تحلیل صحیح و به موقع دادهها و اطلاعات را
فراهم می آورد. نتایج حاصله در قالب فرمها و گزارشات مناسب ذخیره و در مواقع مقتضی بعنوان حق انتخاب
برای تصمیم سازی بیشتر، در دسترس مدیران قرار میگیرد. از این طریق جریان تبادل اطلاعات و دانش در بستر
سازمان تسریع شده؛ کارائی و اثر بخشی در خصوص فرایند تفکر جمعی و تصمیم گیری بهبود مییابد. بنابراین
مدیران سازمان با ادراک بهتر محیط پر چالش کسب و کار میتواند از طریق مهارتها، کاربردها و فناوریها، دادهها و
اطلاعات مرتبط با توانمندیها، نقاط قوت و ضعف و روند کار رقبا را مورد ارزیابی قرار دهند. بدین ترتیب
تصمیم گیران در جهت ایجاد راهبرد مناسب با خط مشی اصلی سازمان اقدام کرده تا در محیط پر چالش
کسب و کار امکان حضور و رقابت را تامین کنند.
سازمان هوشمند راهبرد بقا را بهتر و سریعتر پیش بینی و تحلیل کرده، از شکستها و موفقیتها درس
میگیرد. سیستمهای هوشمندی کسب و کار، امکان استخراج الگوهای عملکردی و رفتاری از دادههای موجود در
مراکز داده را فراهم مینماید. این الگوها در تهیه گزارشات به منظور تصمیم سازی راهبردی و برنامه ریزی به مدیران
کمک مینماید.
کلمات کلیدی: هوشمندی کسب و کار،مدیرت دانش، داده،گزارشهای مدیریتی ،دیدگاه مدیریت دانش

مقدمه:

هوشمندی کسب و کار نه تنها به عنوان یک ابزار، محصول و یا حتی سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در
معماری سازمانی، بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمهای دقیق و هوشمندی کسب و کار در
حداقل زمان ممکن مطرح شده است که شامل مجموعههای از برنامههای کاربردی و تحلیلی بوده و به استناد
پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیمگیری برای فعالیت هوشمند کسب و کار میپردازد.
هدف هوشمندی کسب و کار کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون
سازمان وجود دارند. هوشمندی کسب و کار در قرن اطلاعات با شناسایی و پردازش دادهها و اطاعات انبوه
و متفاوت به دانش و هوشمندی ناب، کمک بزرگی به سازمانها میکند. هوشمندی کسب و کار، اطلاعات کسب و کار
را به موقع و به صورت مناسب برای استفاده ارائه مینماید و توانایی استدلال و فهم معانی پنهان در اطلاعات
کسب و کار را تأمین مینماید.
کارایی و اثربخشی سیستمهای هوشمندی کسب و کاردر موفقیت و کسب مزیت رقابتی یک سازمان نقش
عمدهای دارد. ارزیابی این سیستمها به دلیل وسعت و گستره پوششی آنها و منافع دراز مدت از منظرهای گوناگون
مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به هزینه کلان بکارگیری سیستمهای هوشمندی کسب و کاردر سازمان، استفاده
مؤثر از آن حائز اهمیت میباشد.عوامل مؤثر در بلوغ و پیشرفت موفق این سیستمها برای سازمانها مهم است، لذا در
این پژوهش معیارهای ارزیابی یک سیستم هوشمندی کسب و کار و تعارف متعدد از منظر های مختلف مورد
بررسی قرار می گیرد.

اهداف تحقیق:

در این تحقیق تلاش می شود که به بررسی خصوصیات یک راهکار موفق پیاده سازی، چالشها و راههای توسعه
هوشمندی کسب و کار را مورد بررسی قرار دهم و به مقایسه کلی بین دو مفهوم هوشمندی کسب و کار و مدیریت
دانش بپردازم وتا حدودی به یک نمونه عملی و اجرایی آن در ایران اشاره خواهم داشت.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول معرفی ..…………………………………………………………….. ۱
– ۱ ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۲
– ۲ ۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………. ۲
– ۳ ۱ سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… ۳
– ۴ ۱ ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………. ۳
– فصل دوم آشنایی با ادبیات تحقیق ………………………………………………………………. ۵
– ۱ ۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶
– ۲ ۲ هوشمندی کسب و کار …………………………………………………………………………………. ۶
– ۳ ۲ دیدگاه های مختلف هوشمندی کسب و کار……………………………………………………. ۷
– – ۱ ۳ ۲ منظر مدیریتی ……………………………………………………………………………………… ۷
– – ۲ ۳ ۲ منظر معماری و فرآیندهای سازمانی………………………………………………. ۷
– – ۳ ۳ ۲ منظر بازار………………………………………………………………………………………… ۸
– – ۴ ۳ ۲ منظر فناوری…………………………………………………………………………………..۸
۴ ۲ خصوصیات یک راهکار موفق برای پیاده سازی هوشمندی کسب و کار……………………………. ۹
– – ۱ ۴ ۲ انطباق………………………………………………………………………. ۹
– – ۲ ۴ ۲ هوشمندی……………………………………………………………………….. ۱۰
– – ۳ ۴ ۲ قابلیت استفاده…………………………………………………………………………. ۱۰
– – ۴ ۴ ۲ صحت………………………………………………………………………………………………… ۱۰
– – ۵ ۴ ۲ قابلیت پیوند…………………………………………………………………………………. ۱۰
– – ۶ ۴ ۲ انعطاف پذیری…………………………………………………………………… ۱۰
– – ۷ ۴ ۲ قابلیت انتقال…………………………………………………………………………………….. ۱۰
– – ۸ ۴ ۲ مقیاس پذیری……………………………………………………………………… ۱۰
– ۵ ۲ مراحل پیاده سازی هوشمندی کسب و کار ……………………………………….. ۱۱
– – ۱ ۵ ۲ برنامه ریزی…………………………………………………………………………………… ۱۱
– – ۲ ۵ ۲ تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………. ۱۲
– – ۳ ۵ ۲ طراحی…………………………………………………………………………………………. ۱۳
– – ۴ ۵ ۲ ایجاد……………………………………………………………………………………. ۱۴
– – ۵ ۵ ۲ گسترش……………………………………………………………….. ۱۴
– – ۶ ۵ ۲ مرور…………………………………………………………………………………… ۱۵
– ۶ ۲ روش های توسعه راهکار و پیاده سازی هوشمندی کسب و کار …………………………………. ۱۶
– – ۱ ۶ ۲ رویکرد آبشاری…………………………………………………………………………….. ۱۶
– – ۲ ۶ ۲ رویکرد توسعه چابک………………………………………………………………………… ۱۷
– ۷ ۲ توسعه هوشمندی کسب و کار ……………………………………………………………. ۱۸
– ۸ ۲ انواع ابزارهای هوشمندی کسب و کار ………………………………………………… ۱۹
– – ۱ ۸ ۲ صفحات گسترده……………………………………………………………………………. ۱۹
– – ۲ ۸ ۲ نرم افزار جست و جو و گزارش ده…………………………………………….. ۱۹
– – ۳ ۸ ۲ انبار داده…………………………………………………………………………………….. ۲۰
– – ۴ ۸ ۲ پردازش تحلیلی …………………………………………………………………………. ۲۰
– – ۵ ۸ ۲ داشبورد دیجیتال………………………………………………………………………… ۲۰
– – ۶ ۸ ۲ کاوش داده ……………………………………………………………………………….. ۲۰
– – ۷ ۸ ۲ کاوش فرآیند……………………………………………………………………………………. ۲۰
– – ۸ ۸ ۲ مدیریت عملکرد کسب و کار……………………………………………………………………… ۲۰
– – ۹ ۸ ۲ سیستم های اطلاعاتی محلی ……………………………………………………………… ۲۰
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۲۱
– فصل سوم هوشمندی کسب و کار در سازمان …………………………………………………… ۲۲
– ۱ ۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
– ۲ ۳ چرا هوش سازمانی؟………………………………………………………………………. ۲۳
– ۳ ۳ عملکرد ها و مزایای استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان …………………… ۲۴
– ۴ ۳ نقش داده ها برای سازمان …………………………………………………………….. ۲۵
– – ۱ ۴ ۳ داده های ساختار یافته ……………………………………………………………………. ۲۵
– – ۲ ۴ ۳ داده های نیمه ساختار یافته ……………………………………………………………………………. ۲۵
– ۵ ۳ هزینه های توسعه هوشمندی کسب و کار در سازمان…………………………………………….. ۲۶
– – ۱ ۵ ۳ هزینه های سخت افزاری ……………………………………………………………………………… ۲۶
– – ۲ ۵ ۳ هزینه های نرم افزاری ……………………………………………………………………………… ۲۷
– – ۳ ۵ ۳ کاهش هزینه / افزایش درآمد……………………………………………………………. ۲۷
– – ۴ ۵ ۳ هزینه به کارگیری…………………………………………………………………… ۲۸
– – ۵ ۵ ۳ هزینه پرسنلی ………………………………………………………………………………. ۲۸
– ۶ ۳ چالش اجرای پروژه هوشمندی کسب و کار در ایران ……………………………… ۲۸
– ۷ ۳ نمونه های موردی از پروژه های موفق هوشمندی کسب و کار………………………………… ۳۱
– – ۱ ۷ ۳ شرکت اسوشیترگروسر……………………………………………………………………… ۳۱
۲ ۷ ۳ شرکت مخابرات هندوستان…………………………………………………………… ۳۱
– – ۳ ۷ ۳ شرکت مگفا………………………………………………………………………………… ۳۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۳۵
– فصل چهارم هوشمندی کسب و کار و مدیریت دانش …………………………………….. ۳۶
– ۱ ۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
– ۲ ۴ مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. ۳۷
– ۳ ۴ همبستگی هوش کسب و کا و مدیریت دانش ……………………………………………………. ۳۹
۴ ۴ پیش نیازهای برای استفاده – BI در سازمان کسب و کار……………………………………….. ۴۱
۵ ۴ اهمیت فرهنگ به تلاش – KM و BI 41…………………………………………………..
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
– فصل پنجم معرفی نرم افزار زربن…………………………………………………. ۴۶
– ۱ ۵ مزایای نرم افزار زربن………………………………………………………………………. ۴۷
– ۲ ۵ امکانات نرم افزار زربن داده نما………………………………………………………. ۴۸
– – ۱ ۲ ۵ امکان اتصال به پایگاه های داده مختلف…………………………………….. ۴۸
– – ۲ ۲ ۵ امکان منحصر به فرد گزرش سازی …………………………………… ۴۹
– – ۳ ۲ ۵ امکان گزارش سازی با یک کلیک……………………………………………………………. ۵۱
۴ ۲ ۵ امکان گزارشات چاپی در – – excel و word 51………………….
۵ ۲ ۵ امکان گزارشات – – web 52…………………………………………………………….
– – ۶ ۲ ۵ شکل جدولی…………………………………………………………………………………….. ۵۲
– – ۷ ۲ ۵ شکل نقشه ای……………………………………………………………………………………….. ۵۳
– – ۸ ۲ ۵ شکل کیلومتر شمار……………………………………………………………………. ۵۴
– – ۹ ۲ ۵ شکل نموداری………………………………………………………………………………………… ۵۵
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۵۶
– فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………….. ۵۸
– ۱ ۶ درباره آینده هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………… ۵۹
– ۲ ۶ توسعه هوشمندی کسب و کار در آینده……………………………………………………………….. ۵۹
منابع………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
چکیده به زبان اصلی………………………………………………………………………….. ۶۴
عنوان به زبان اصلی……………………………………………………………….. ۶۵

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *