پرشیا فایل | بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش - فن آوری اطلاعات | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش – فن آوری اطلاعات

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 65

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی
در رشته مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش فن آوری اطلاعات
با عنوان:
بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش

بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش - فن آوری اطلاعات

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

باتوجه به سرعت فزاینده تغییرات در محیط کسب و کار سازمان برای ادامه بقا و کسب توانایی و ظرفیت لازم برای
رقابت با رقبا باید از تواناییها و قابلیتهای سازمانی خویش آگاه باشد هوشمندی کسب و کار در اصل کاربرد تجاری
داده کاوی شامل تجربه و تحلیل دادههای آماری مربوط به وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون سازمان است.
هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیات
راهبردی و حتی چرخشهای آنی میباشد. در سالهای اخیر هوشمندی کسب و کار به یکی از مفاهیم اساسی مدیریت
تبدیل شده و در سازمانهای پیشرو با فرهنگ سازمانی عجین شده است. افزایش هوشمندی کسب و کار، سازمان را
نسبت به اطلاعات محیط کسب و کار آگاه نموده، امکان تجربه و تحلیل صحیح و به موقع دادهها و اطلاعات را
فراهم می آورد. نتایج حاصله در قالب فرمها و گزارشات مناسب ذخیره و در مواقع مقتضی بعنوان حق انتخاب
برای تصمیم سازی بیشتر، در دسترس مدیران قرار میگیرد. از این طریق جریان تبادل اطلاعات و دانش در بستر
سازمان تسریع شده؛ کارائی و اثر بخشی در خصوص فرایند تفکر جمعی و تصمیم گیری بهبود مییابد. بنابراین
مدیران سازمان با ادراک بهتر محیط پر چالش کسب و کار میتواند از طریق مهارتها، کاربردها و فناوریها، دادهها و
اطلاعات مرتبط با توانمندیها، نقاط قوت و ضعف و روند کار رقبا را مورد ارزیابی قرار دهند. بدین ترتیب
تصمیم گیران در جهت ایجاد راهبرد مناسب با خط مشی اصلی سازمان اقدام کرده تا در محیط پر چالش
کسب و کار امکان حضور و رقابت را تامین کنند.
سازمان هوشمند راهبرد بقا را بهتر و سریعتر پیش بینی و تحلیل کرده، از شکستها و موفقیتها درس
میگیرد. سیستمهای هوشمندی کسب و کار، امکان استخراج الگوهای عملکردی و رفتاری از دادههای موجود در
مراکز داده را فراهم مینماید. این الگوها در تهیه گزارشات به منظور تصمیم سازی راهبردی و برنامه ریزی به مدیران
کمک مینماید.
کلمات کلیدی: هوشمندی کسب و کار،مدیرت دانش، داده،گزارشهای مدیریتی ،دیدگاه مدیریت دانش

مقدمه:

هوشمندی کسب و کار نه تنها به عنوان یک ابزار، محصول و یا حتی سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در
معماری سازمانی، بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمهای دقیق و هوشمندی کسب و کار در
حداقل زمان ممکن مطرح شده است که شامل مجموعههای از برنامههای کاربردی و تحلیلی بوده و به استناد
پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیمگیری برای فعالیت هوشمند کسب و کار میپردازد.
هدف هوشمندی کسب و کار کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون
سازمان وجود دارند. هوشمندی کسب و کار در قرن اطلاعات با شناسایی و پردازش دادهها و اطاعات انبوه
و متفاوت به دانش و هوشمندی ناب، کمک بزرگی به سازمانها میکند. هوشمندی کسب و کار، اطلاعات کسب و کار
را به موقع و به صورت مناسب برای استفاده ارائه مینماید و توانایی استدلال و فهم معانی پنهان در اطلاعات
کسب و کار را تأمین مینماید.
کارایی و اثربخشی سیستمهای هوشمندی کسب و کاردر موفقیت و کسب مزیت رقابتی یک سازمان نقش
عمدهای دارد. ارزیابی این سیستمها به دلیل وسعت و گستره پوششی آنها و منافع دراز مدت از منظرهای گوناگون
مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به هزینه کلان بکارگیری سیستمهای هوشمندی کسب و کاردر سازمان، استفاده
مؤثر از آن حائز اهمیت میباشد.عوامل مؤثر در بلوغ و پیشرفت موفق این سیستمها برای سازمانها مهم است، لذا در
این پژوهش معیارهای ارزیابی یک سیستم هوشمندی کسب و کار و تعارف متعدد از منظر های مختلف مورد
بررسی قرار می گیرد.

اهداف تحقیق:

در این تحقیق تلاش می شود که به بررسی خصوصیات یک راهکار موفق پیاده سازی، چالشها و راههای توسعه
هوشمندی کسب و کار را مورد بررسی قرار دهم و به مقایسه کلی بین دو مفهوم هوشمندی کسب و کار و مدیریت
دانش بپردازم وتا حدودی به یک نمونه عملی و اجرایی آن در ایران اشاره خواهم داشت.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول معرفی ..…………………………………………………………….. ۱
– ۱ ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۲
– ۲ ۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………. ۲
– ۳ ۱ سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… ۳
– ۴ ۱ ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………. ۳
– فصل دوم آشنایی با ادبیات تحقیق ………………………………………………………………. ۵
– ۱ ۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶
– ۲ ۲ هوشمندی کسب و کار …………………………………………………………………………………. ۶
– ۳ ۲ دیدگاه های مختلف هوشمندی کسب و کار……………………………………………………. ۷
– – ۱ ۳ ۲ منظر مدیریتی ……………………………………………………………………………………… ۷
– – ۲ ۳ ۲ منظر معماری و فرآیندهای سازمانی………………………………………………. ۷
– – ۳ ۳ ۲ منظر بازار………………………………………………………………………………………… ۸
– – ۴ ۳ ۲ منظر فناوری…………………………………………………………………………………..۸
۴ ۲ خصوصیات یک راهکار موفق برای پیاده سازی هوشمندی کسب و کار……………………………. ۹
– – ۱ ۴ ۲ انطباق………………………………………………………………………. ۹
– – ۲ ۴ ۲ هوشمندی……………………………………………………………………….. ۱۰
– – ۳ ۴ ۲ قابلیت استفاده…………………………………………………………………………. ۱۰
– – ۴ ۴ ۲ صحت………………………………………………………………………………………………… ۱۰
– – ۵ ۴ ۲ قابلیت پیوند…………………………………………………………………………………. ۱۰
– – ۶ ۴ ۲ انعطاف پذیری…………………………………………………………………… ۱۰
– – ۷ ۴ ۲ قابلیت انتقال…………………………………………………………………………………….. ۱۰
– – ۸ ۴ ۲ مقیاس پذیری……………………………………………………………………… ۱۰
– ۵ ۲ مراحل پیاده سازی هوشمندی کسب و کار ……………………………………….. ۱۱
– – ۱ ۵ ۲ برنامه ریزی…………………………………………………………………………………… ۱۱
– – ۲ ۵ ۲ تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………. ۱۲
– – ۳ ۵ ۲ طراحی…………………………………………………………………………………………. ۱۳
– – ۴ ۵ ۲ ایجاد……………………………………………………………………………………. ۱۴
– – ۵ ۵ ۲ گسترش……………………………………………………………….. ۱۴
– – ۶ ۵ ۲ مرور…………………………………………………………………………………… ۱۵
– ۶ ۲ روش های توسعه راهکار و پیاده سازی هوشمندی کسب و کار …………………………………. ۱۶
– – ۱ ۶ ۲ رویکرد آبشاری…………………………………………………………………………….. ۱۶
– – ۲ ۶ ۲ رویکرد توسعه چابک………………………………………………………………………… ۱۷
– ۷ ۲ توسعه هوشمندی کسب و کار ……………………………………………………………. ۱۸
– ۸ ۲ انواع ابزارهای هوشمندی کسب و کار ………………………………………………… ۱۹
– – ۱ ۸ ۲ صفحات گسترده……………………………………………………………………………. ۱۹
– – ۲ ۸ ۲ نرم افزار جست و جو و گزارش ده…………………………………………….. ۱۹
– – ۳ ۸ ۲ انبار داده…………………………………………………………………………………….. ۲۰
– – ۴ ۸ ۲ پردازش تحلیلی …………………………………………………………………………. ۲۰
– – ۵ ۸ ۲ داشبورد دیجیتال………………………………………………………………………… ۲۰
– – ۶ ۸ ۲ کاوش داده ……………………………………………………………………………….. ۲۰
– – ۷ ۸ ۲ کاوش فرآیند……………………………………………………………………………………. ۲۰
– – ۸ ۸ ۲ مدیریت عملکرد کسب و کار……………………………………………………………………… ۲۰
– – ۹ ۸ ۲ سیستم های اطلاعاتی محلی ……………………………………………………………… ۲۰
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۲۱
– فصل سوم هوشمندی کسب و کار در سازمان …………………………………………………… ۲۲
– ۱ ۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
– ۲ ۳ چرا هوش سازمانی؟………………………………………………………………………. ۲۳
– ۳ ۳ عملکرد ها و مزایای استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان …………………… ۲۴
– ۴ ۳ نقش داده ها برای سازمان …………………………………………………………….. ۲۵
– – ۱ ۴ ۳ داده های ساختار یافته ……………………………………………………………………. ۲۵
– – ۲ ۴ ۳ داده های نیمه ساختار یافته ……………………………………………………………………………. ۲۵
– ۵ ۳ هزینه های توسعه هوشمندی کسب و کار در سازمان…………………………………………….. ۲۶
– – ۱ ۵ ۳ هزینه های سخت افزاری ……………………………………………………………………………… ۲۶
– – ۲ ۵ ۳ هزینه های نرم افزاری ……………………………………………………………………………… ۲۷
– – ۳ ۵ ۳ کاهش هزینه / افزایش درآمد……………………………………………………………. ۲۷
– – ۴ ۵ ۳ هزینه به کارگیری…………………………………………………………………… ۲۸
– – ۵ ۵ ۳ هزینه پرسنلی ………………………………………………………………………………. ۲۸
– ۶ ۳ چالش اجرای پروژه هوشمندی کسب و کار در ایران ……………………………… ۲۸
– ۷ ۳ نمونه های موردی از پروژه های موفق هوشمندی کسب و کار………………………………… ۳۱
– – ۱ ۷ ۳ شرکت اسوشیترگروسر……………………………………………………………………… ۳۱
۲ ۷ ۳ شرکت مخابرات هندوستان…………………………………………………………… ۳۱
– – ۳ ۷ ۳ شرکت مگفا………………………………………………………………………………… ۳۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۳۵
– فصل چهارم هوشمندی کسب و کار و مدیریت دانش …………………………………….. ۳۶
– ۱ ۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
– ۲ ۴ مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. ۳۷
– ۳ ۴ همبستگی هوش کسب و کا و مدیریت دانش ……………………………………………………. ۳۹
۴ ۴ پیش نیازهای برای استفاده – BI در سازمان کسب و کار……………………………………….. ۴۱
۵ ۴ اهمیت فرهنگ به تلاش – KM و BI 41…………………………………………………..
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
– فصل پنجم معرفی نرم افزار زربن…………………………………………………. ۴۶
– ۱ ۵ مزایای نرم افزار زربن………………………………………………………………………. ۴۷
– ۲ ۵ امکانات نرم افزار زربن داده نما………………………………………………………. ۴۸
– – ۱ ۲ ۵ امکان اتصال به پایگاه های داده مختلف…………………………………….. ۴۸
– – ۲ ۲ ۵ امکان منحصر به فرد گزرش سازی …………………………………… ۴۹
– – ۳ ۲ ۵ امکان گزارش سازی با یک کلیک……………………………………………………………. ۵۱
۴ ۲ ۵ امکان گزارشات چاپی در – – excel و word 51………………….
۵ ۲ ۵ امکان گزارشات – – web 52…………………………………………………………….
– – ۶ ۲ ۵ شکل جدولی…………………………………………………………………………………….. ۵۲
– – ۷ ۲ ۵ شکل نقشه ای……………………………………………………………………………………….. ۵۳
– – ۸ ۲ ۵ شکل کیلومتر شمار……………………………………………………………………. ۵۴
– – ۹ ۲ ۵ شکل نموداری………………………………………………………………………………………… ۵۵
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۵۶
– فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………….. ۵۸
– ۱ ۶ درباره آینده هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………… ۵۹
– ۲ ۶ توسعه هوشمندی کسب و کار در آینده……………………………………………………………….. ۵۹
منابع………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
چکیده به زبان اصلی………………………………………………………………………….. ۶۴
عنوان به زبان اصلی……………………………………………………………….. ۶۵

نسخه اصلی این فایل به صورت pdf میباشد که یک نسخه ورد تهیه شده که نیاز به ویرایش و تصحیح دارد.

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *