پرشیا فایل | پایان نامه مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پایان نامه مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

  • تعداد دانلود : 15
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی گرایش طراحی پارچه و لباس
با عنوان :
مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

چکیده پژوهش مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه :

هدف این پژوهش نشانه شناسی رنگ و پوشاک در اشعار شاهنامه و رمزگشایی آن است واینکه نشانه های رنگ و پوشاک در شاهنامه، به چه چیزهایی دلالت دارند. اهمیت و انگیزۀ این تحقیق دادن ارزش واعتبار بیشتر به طراحی لباسهای موجود در ایران است که با نگاهی به رنگها و پوشاک در شاهنامه در بخش نظری، در نظر دارد تا در بخش عملی برای پوشاک ایران طرحی ارائه دهد بسیار آگاهانه ،اصیل و پر محتوا تا این اهمیت در آینده ای نزدیک با کاربرد طرحها درایران وتفاوت بارزآن به دلیل خاص بودنش درمنطقه، مشاهده شود.روش تحقیق حاضر به شیوۀ کتابخانه ای حقیقی ومجازی وبا ابزارهایی همچون سایتهای معتبر علمی و فیشهای کتابخانه ای صورت گرفته است.

جامعۀ آماری اشعار شاهنامه و نمونۀ مطالعاتی، هفت خوان رستم است.روش تجزیه و تحلیل داده هاتوصیفی تحلیلیست. بطور کلی نتایج – ، » نظریات فردیناندو سوسور « بر پایۀ چارچوب نظری تحقیق حاصل از انجام تحقیق حاضر ، اذعان میدارد که پوشاک این کشور، آن طرح و رنگی را می طلبد که گویای ملیّت و تمدن غنی و حاوی نشانه های عمیق فرهنگی اش باشد و هویت بخش، تا بتواند وضعیت موجود ، که چالشی عظیم در پوشاکمان است، را سامان ببخشد و مد را در جامعه بهوضعیتی مطلوب برساند.

کلید واژگان : نشانه ، رنگ ، پوشاک ، شاهنامه

بیان مسئله پژوهش مطالعه ی نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه:

پوشاک از مظاهر فرهنگ یک جامعه است و حامل پیامهایی می باشد و عناصر نشانه ای پوشاک بر نمودهای فرهنگی ،مذهبی ،ملی ،هنری و…یک جامعه دلالت دارد . رنگ یکی از شاخصه های اصلیو مهم نشانه ای در پوشاک است . از طرفی دیگر،ادبیات نیز دارای ویژگی ذاتی است که می توان آن را به کمک دانش های گوناگون نقد وتحلیل کرد که نشانه شناسی یکی از این دانش هاست و به دنبال دست یافتن به رابطه ها و کشف پیوند میان آنچه نویسنده آفریده وآنچه خواننده در می یابد.شاهنامه نیز یکی از بزرگترین منابع
ادبی و فرهنگی این جامعه است .

چرایی وعلت این تحقیق به آن خاطر است که با طراحی مد و لباسی مواجه شویم که گویای ملیّت وتمدن غنی ایران باشد. حاوی نشانه های عمیق فرهنگی و ادبی باشد و هویت بخش ، تا وضعیت سردرگمی موجود که چالشی عظیم درپوشاک ایران است را سامان بخشد و طراحی لباس را در جامعه به وضعیتی مطلوب وایده ال برساند. مدی جدید و برگرفته از شاهنامه ورنگها و پوشاک اش،با پیشینۀ تاریخی از تاریخ پر فرهنگ این مملکت . مدی خاص و شرقی، که خصوصا ایرانی باشد واصیل.

فهرست مطالب گرداوری شده:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول :کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..۳

۱-۱)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………۴

۱-۲) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………..۵

۱-۴)سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………۶

۱-۵)فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷)پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱ (چهارچوب نظری…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۱) مروری برعلم نشانه شناسی…………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲) نشانه شناسی…………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۳) نشانه شناسان………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۴) رویکرد فردینان دوسوسور………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲) تعریف واژگان اصلی…………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۱) نشانه………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۲) زبان و نشانه……………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۳) نماد و نشانه………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۶) بررسی شاهنامه………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳) تعریف واژگان فرعی………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۱)مروری بر تطور پوشاک …………………………………………………………………………..۳۲

۲-۳-۲)فرهنگ پوشش………………………………………………………………………………………..۳۳

فصل سوم:تجزیه وتحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………۳۷

۳-۱) تعریف واژگان تحلیلی……………………………………………………………………………………۳۹

۳-۱-۱) دیدگاه فردینان دو سوسور…………………………………………………………………………۳۹

۳-۱-۲) دال و مدلول………………………………………………………………………………………….۳۹

۳-۱-۲) ماهیت اختیاری نشانه…………………………………………………………………………..۴۲

۳-۱-۳) ابعادهمزمانی و در زمانی………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱-۴) محور همنشینی و جانشینی……………………………………………………………………۴۵

۳-۱-۵) سیستم و ارزش……………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱-۶) لانگ و پاورل…………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۲)جامعۀ آماری و تحلیلی…………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-۱) پوشاک در عهد فردوسی………………………………………………………………………..۵۴

۳-۲-۲) پوشاک در شاهنامه………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۲-۳) رنگ در شاهنامه……………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۳) معرفی و توصیف نمونه مطالعاتی(هفت خوان رستم)………………………………………..۶۵

۳-۲-۱)خوان اول…………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۲-۲) خوان دوم……………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۲-۳)خوان سوم………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳ -۲-۴)خوان چهارم…………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۲-۵)خوان پنجم……………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۲-۶)خوان ششم……………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۲-۷)خوان هفتم……………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۴)تحلیل نمونۀ مطالعاتی (جداول بررسی)………………………………………………………….۷۷

۳-۴-۱) تحلیل دال و مدلول………………………………………………………………………………..۷۷

۳۴-۲) تحلیل همنشینی وجانشینی……………………………………………………………………۷۹

۳-۴-۳) تحلیل همزمانی ودرزمانی………………………………………………………………………….۸۱

۳-۴-۴) تحلیل ارزش وسیستم………………………………………………………………………..۸۲

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق……………………………………………………………………۸۴

۴-۱) تبیین فرضیۀ اول………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲) تبیین فر ضیۀ دوم…………………………………………………………………………………….۸۶

منابع:……………………………………………………………………………………………………………..۸۸

گزارش کار عملی

پیوست الف

پیوست ب

فهرست جداول

جدول(۳-۱)جدول تحلیلی دال و مدلول………………………………………………………………………۷۸

جدول(۳۲)جدول تحلیلی همنشینی و جانشینی……………………………………………………………..۸۰

جدول(۳-۳)جدول تحلیلی همزمانی و درزمانی………………………………………………………………..۸۲

جدول(۳-۴)جدول تحلیلی ارزش و سیستم………………………………………………………………….۸۳

فهرست نمودارها

۳-۱)نمودار دو وجهی سوسور………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲)نمودارماهیتی زبان و نشانه……………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۳)نمودار گفتار و زبان………………………………………………………………………………………………..۵۰

(۳-۳)نمودار اولویت های دوتایی های سوسور……………………………………………………………….۵۲

فهرست اشکال

شکل(۳-۲)دیوارنگارشکارچی قوش –دوره سامانی- نیشابور۷۸/۱۳۶۲…………………………………۵۵

شکل(۳-۳)پیراهن بلندصفحه ای از اندرزنامه قرن چهارم………………………………………………….۵۶

شکل(۳-۴)کاسۀ سفالی پیراهن بلند قرن چهارم/موزه رضا عباسی……………………………………….۵۶

شکل(۳-۵)سلطان در برابر اشخاص شاهنامه فردوسی ۸۷۴/۱۳۶۲………………………………………..۵۷

شکل(۳-۶)سلطان.در برابر زال شاهنامۀ فردوسی۷۸/۱۳۶۲……...……………………………………………۵۹

شکل(۳-۸)تن پوش ها و پاپوشهای زنان شاهنامه فردوسی دورۀ تیموری…………………………………۶۴

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *