پرشیا فایل | شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش امور فرهنگی
با عنوان :
شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

چکیده پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه :
هدف این پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها ، هنجارها ، اداب و رسوم ، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب) مورد بررسی قرار داد.
نمونه آماری پژوهش ۱۵۰ نفر از مدیران اوقاف ، متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش جهت اطمینان از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی انجام شد و به منظور بر آورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی ۸۵ / ۰ محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند: فراوانی،درصد،میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون t تک متغیره،آزمون فریدمن، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ها با میانگین ۴۹ / ۲۰ ، ومذهب با میانگین ۵۳ / ۱۹ بیشترین تأثیر و هنجارها با میانگین ۱۸ / ۱۳ و آداب و رسوم با میانگین ۹۸ / ۱۲ کمترین تاثیر را داشتند و باورها با میانگین ۸۹ / ۱۶ و هنر و میراث فرهنگی با میانگین ۹۳ / ۱۷ در حد متوسط تاثیر قرار داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مولفه های فرهنگی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بر حسب تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: عناصر فرهنگی، ارزش ، هنجار،مذهب، آداب و رسوم، هنر، مدیریت کارآمد، بقاع متبرکه

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده   ۱

فصل اول   ۲

۱-۱- مقدمه   ۲

۱-۲- بیان مساله   ۳

۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵

۱-۴- اهداف تحقیق   ۷

۱-۴-۱ اهداف فرعی.. ۷

۱-۴-۲- سوال ها.. ۷

۱-۵- تعاریف نظری، اصطلاحات و مفاهیم   ۸

۱-۶- تعاریف عملیاتی   ۹

فصل دوم   ۱۰

۲-۱- مقدمه   ۱۰

۲-۲ تعریف بقعه متبرکه و امامزادگان   ۱۱

۲-۳- اهمیت بقاع متبرکه   ۱۲

۲-۴- نقش بقاع متبرکه و امامزادگان در گسترش فرهنگ اسلامی   ۱۳

۲-۵-کارکردهای  بقاع متبرکه   ۱۳

۲-۵-۱- کارکرد مذهبی بقاع متبرکه.. ۱۴

۲-۵-۱-۱- جایگاه نذورات در امامزادگان و بقاع متبرکه.. ۱۶

۲-۵-۱-۲- توسل به امامزادگان وکرامات.. ۱۶

۲-۵-۲- کارکرد تاریخی بقاع متبرکه.. ۱۷

۲-۵-۲-۱- سازه های بقاع متبرکه.. ۱۸

۲-۵-۳- کارکردهای هنری بقاع متبرکه.. ۱۸

۲-۵-۴- ویژگیهای بناهای مرتبط به بقاع متبرکه.. ۱۹

۲-۵-۵-کارکرد روان شناسی بقاع متبرکه.. ۲۱

۲-۵-۶- کارکرد سیاسی بقاع متبرکه.. ۲۳

۲-۵-۷-کارکرد اقتصادی بقاع متبرکه.. ۲۴

۲-۵-۸- کارکرد اجتماعی بقاع متبرکه.. ۲۷

۲-۵-۹- کارکرد فرهنگی بقاع متبرکه.. ۲۸

۲-۶- تعریف فرهنگ و فرهنگ شیعه   ۳۱

۲-۷- نظریه‌های فرهنگی    ۳۳

۲-۷-۱-  امیل دورکیم .. ۳۳

۲-۷-۲- ماکس وبر .. ۳۴

۲-۷-۳-کارل مارکس .. ۳۶

۲-۷-۴- جورج زیمل .. ۳۶

۲-۷-۵- تالکت پارسونز.. ۳۸

۲-۸- عناصر فرهنگی   ۳۹

۲-۸-۱ ارزش ها .. ۴۰

۲-۸-۲- هنجارها.. ۴۱

۲-۸-۳- آداب و رسوم.. ۴۱

۲-۸-۴- باورها.. ۴۲

۲-۸-۵- اعتقادات مذهبی.. ۴۳

۲-۹- مفهوم دین و مذهب   ۴۳

۲-۱۰- نظریه های  جامعه شناختی مرتبط با مذهب   ۴۴

۲-۱۰-۱- مارکس و دین.. ۴۴

۲-۱۰-۲- دورکهایم و دین.. ۴۵

۲-۱۰-۳- وبر و دین.. ۴۶

۲-۱۱- تعریف مدیریت    ۴۷

۲-۱۲- مدیریت کارآمد   ۴۸

۲-۱۳- مدیریت فرهنگی   ۴۹

۲-۱۴- اهمیت مدیریت در عملکردهای فرهنگی   ۴۹

۲-۱۵- تحقیقات داخلی   ۵۰

۲-۱۶- تحقیقات خارجی   ۵۴

۲-۱۷- نتیجه گیری   ۵۷

۲-۱۸- مدل نظری تحقیق   ۵۸

فصل سوم   ۵۹

۳-۱- مقدمه   ۵۹

۳-۲- روش تحقیق   ۵۹

۳-۳- جامعه  آماری   ۶۰

۳-۴- روش نمونه گیری   ۶۰

۳-۵- ابزار اندازه گیری   ۶۰

۳-۶ تعییین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری   ۶۱

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه.. ۶۱

۳-۶-۲- یافته های مربوط به تحلیل عامل.. ۶۲

۳-۶-۳- پایای پرسشنامه.. ۶۶

۳-۷- مراحل اجرای تحقیق   ۶۷

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل آماری   ۶۷

۳-۸-۱- روش های آماری به کار رفته در تحقیق.. ۶۸

فصل چهارم   ۶۸

۴-۱- مقدمه   ۶۹

۴-۲-آمار توصیفی   ۶۹

۴-۲-۱-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه.. ۶۹

۴-۲-۲- آمار توصیفی مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق.. ۷۳

۴-۳- داده های توصیفی سئوالات پرسشنامه   ۷۴

۴-۴ یافته های استنباطی تحقیق   ۸۳

۴-۵- یافته های استنباطی مربوط به سوالات اصلی تحقیق   ۸۹

فصل پنجم   ۹۴

۵-۱- مقدمه   ۹۴

۵-۲- خلاصه تحقیق   ۹۴

۵-۳- تفسیر نتایج   ۹۵

۵-۴- محدودیت های تحقیق   ۱۰۲

۵-۵-  پیشنهادات کاربردی   ۱۰۲

۵-۶- پیشنهادات پژوهشی   ۱۰۳

فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی ) مورد استفاده در پایان نامه   ۱۰۴

چکیده انگلیسی   ۱۱۰

به همراه جداول و نمودار

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *