پرشیا فایل | موضع یابی استراتژیک بازار محصول زعفران در E-MARKETING | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

موضع یابی استراتژیک بازار محصول زعفران در E-MARKETING

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
با عنوان:
موضع یابی استراتژیک بازار محصول زعفران در E-MARKETING
(با استفاده از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیکی)

موضع یابی استراتژیک بازار محصول زعفران در E-MARKETING

چکیده این پژوهش به شرح ذیل میباشد:

موضع یابی استراتژیک بازار زعفران بر اساس توجه به سه ویژگی اصلی رنگ ، عطر و طعم دارای
کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی ،رنگرزی و داروایی دارد.تاثیرات این سه عامل یکسان
نمی باشد.بگونه ای که کوچکترین تغییر در ساختار یا ترکیب نهاده های تولید ، فرایندهای تولید، فرایند
فرآوری و فرایند فروش و بازاریابی تاثیر فراوانی بر محصول نهایی ما دارد.لذا مدلی طراحی شده است
که علاوه بر انطباق با ویژگیهای طبیعی و منحنی عمر محصول در برگیرنده تمامی مفاهیم ،ساختار و
ارتباطات جدیدی می باشد که در تجارت امروزی کاربرد دارد.مدل پیشنهادی یک مدل تلفیقی از
استراتژیهای رقابتی / تجاری الکترونیکی بوده که در طراحی آن از مطا لعات و تحقیقات، استراتژیهای
عمومی پورتر و الگوی استراتژیک مایلز و اسنواستفاده شده است.مدل با کاشت گیاه زعفران در زمین
مناسب شروع می شود وبا ترمیم و پیوستگی کاشت پیاز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پیدا کرده و
سعی داردبا تجزیه و تحلیل پروسه کلی تولید محصول زعفران ،حداکثر کارایی را در کوتاه مدت و
اثر بخشی را در بلندمدت در فرایند تولید ایجاد کرده و بهره وری را در خروجی های این مرحله حداکثر
کند.درمراحل فرآوری و بازار یابی و فروش با توجه به نیاز بازار ، از استراتژیهای عمومی پورتر استفاده
شده است ودر مرحله فروش با استفاده از متغیرهای بازاریابی در مدل استراتژیک مایلزو اسنو جهت ارایه
به مشتری نهایی آماده می گردد.البته باید گفت که هدف از کاربرد استراتژیهای عمومی پورتروطرح
استراتژیک مایلزو اسنو، حصول به کسب جایگاه واقعی بعنوان اصلی ترین برندهای زعفران در جهان
است. کلمات کلیدی: موضع یابی استراتژیک بازار ، محصول زعفران ، E-MARKETING.

بخشی از مقدمه:

امروزه با وجودی که قسمت اعظم زعفران جهان در ایران تولید می گردد، اما حاشیه سود
اندکی برای مردم ایران باقی می ماند . در واقع آنچه که ما بعنوان محصول زعفران صادر می کنیم بعنوان
مواد اولیه ای می باشد که توسط کشورهایی نظیراسپانیا، فن آوری و بسته بندی شده و با نام اسپانیا یا هر
کشوری غیر از ایران در جهان به عنوان محصول زعفران اصلی به فروش می رسد. با توجه به اینکه ایران
توانایی بالایی در زمینه فن آوری و بهبود کیفیت زعفران بدست آورده است ، می تواند محصو لی با
شرایط بازار هدف طراحی و ارایه کند . لذا در صورت تدوین استراتژی های صحیح بازاریابی و فروش
و موضع یابی محصول زعفران ،می توان سهم ایران را از ارزش e-marketing فرد به فرد از طریق
افزوده جهانی این محصول افزایش داد.
هم اکنون شرکتها و سازمانها بیشتر و بیشتر به این درک می رسند که باید مشتریان خود را د ر مرکز
سازمان قرار دهند و از یک فرآیند قدرتمند استراتژیک مشتری محور حمایت کنند که شامل ثبت
اطلاعات مشتریان، تقسیم بندی مشتریان، بررسی مشتریان، سرمایه گذاری در تکنولوژی و مدیریت
مشتریان می باشد.

بیان مسئله:

امروزه حیات شرکتها بستگی به ارایه پیوسته و مداوم محصولات باکیفیت بالاو قیمت پایین دارد
که نهایتا جلب رضایت و وفاداری مشتریان را به همراه خواهد داشت . مشکل بنظر می رسد که ایران
بدون داشتن یک استراتژی مناسب بتواند در بازارالکترونیکی سهم مناسبی بدست آورد، لذا داشتن یک
استراتژی مناسب جهت باقی ماندن در میدان رقابت ضروری به نظر می رسد . بالطبع شرکتهای ایرانی باید
برای اتخاذ یک استراتژی کلی تجاری مناسب جهت موضع یابی E-marketing به بررسی و تحلیل
خود پیردازند، به عبارتی مسئله مورد بررسی اینست که :”چگونه شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده
زعفران ایران ازیک استراتژی مناسب تجاری / بازایابی برای موضع یابی دربازاریابی الکترونیک استفاده
می کنند.”

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده پایان نامه ۱
فصل اول ۳
مقدمه ۴
۱-۱ – بیان مساله ۶
۲-۱ – اهمیت موضوع ۶
۳-۱ – ضرورت تحقیق ۷
۴-۱ – اهداف تحقیق ۸
۵-۱ – سوال و فرضیات تحقیق ۸
۱- . سوال اصلی تحقیق ۹ ۵-۱
۱-۱- . فرضیه های فرعی ۹ ۵-۱
۲- . متغییرها ۹ ۵-۱
۶-۱ – روش شناسی تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات ۹
۱- . چهار چوب نظری تحقیق ۹ ۶-۱
۲- . نوع تحقیق ۱۲ ۶-۱
۳- . جامعه تحقیق ۱۲ ۶-۱
۴- . نمونه تحقیق ۱۲ ۶-۱
۷-۱ – محدوه (قلمرو) تحقیق ۱۲
۸-۱ – پیشینه تحقیق ۱۲
۹-۱ – مراحل و گامهای اصلی تحقیق ۱۲
۱۰-۱ – محدویتهای تحقیق ۱۳
۱۱-۱ – واژهای کلیدی ۱۴
فصل دوم ۲۱
مقدمه ۲۲
۱-۲ – بررسی پروسه سیستماتیک محصول زعفران ۲۴
۱- . بررسی نهاده های تولید ۲۶ ۱-۲
بررسی نهاده های تولید در سال اول ۲۷
۱-۱- . عامل بنه یا پیاز زعفران ۲۸ ۱-۲
۲-۱- . عامل زمین ۳۲ ۱-۲
۳-۱- . عامل اقلیم ۳۵ ۱-۲
۱- . آفتاب یا نور ۳۶ ۳-۱- ۱-۲
۲- . بارندگی(برف و باران) ۳۸ ۳-۱- ۱-۲
۳- . دما یا درجه حرارت ۳۹ ۳-۱- ۱-۲
۴- . منابع آبی یا رطوبت ۴۲ ۳-۱- ۱-۲
۵- . نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) ۴۳ ۳-۱- ۱-۲
۶- . عرض جغرافیایی و ارتفاع ۴۴ ۳-۱- ۱-۲
۴-۱- . عامل انسانی و فنی ۴۴ ۱-۲
۱- . مدیریت ۴۴ ۴-۱- ۱-۲
۲- . نیروی کار ۴۵ ۴-۱- ۱-۲
۱-۲- . آموزش نیروی انسانی ۴-۱- ۱-۲
۲-۲- . تکنولوژی (سخت افزاری و نرم افزاری) ۴۶ ۴-۱- ۱-۲
۵-۱- . پول و سرمایه ۴۷ ۱-۲
۲- . بررسی فرایند تولید ۴۸ ۱-۲
۱-۲- . شیوه زراعت زعفران و مراحل آن (کاشت) ۵۰ ۱-۲
۱-۱- . تراکم بوته ها ۵۱ ۱-۲- ۱-۲
۲-۱- . روش و طرز کاشت ۵۲ ۱-۲- ۱-۲
۳-۱- . زمان کاشت ۵۴ ۱-۲- ۱-۲
۴-۱- . عمق کاشت ۵۶ ۱-۲- ۱-۲
۲- . سال دوم تا پایان سال پنجم ۵۶ ۱-۲- ۱-۲
۱-۲- . عامل بنه ۵۷ ۱-۲- ۱-۲
۲-۲- . عامل زمین ۵۸ ۱-۲- ۱-۲
۳-۲- . نیروی کار ۶۰ ۱-۲- ۱-۲
۲-۲- . مرحله داشت ۶۰ ۱-۲
۱- . آبیاری ۶۱ ۲-۲- ۱-۲
۲- . زمان ۶۶ ۲-۲- ۱-۲
۳- . مکان ۶۶ ۲-۲- ۱-۲
۴- . وجین و مبارزه با علفهای هرز ۶۷ ۲-۲- ۱-۲
۵- . کود دهی و تغذیه زعفران ۷۲ ۲-۲- ۱-۲
۳-۲- . برداشت ۷۶ ۱-۲
۱- . آفتاب و گرما ۷۷ ۳-۲- ۱-۲
۲- . برداشت ،چیدن و پاک نمودن گل زعفران ۷۸ ۳-۲- ۱-۲
۳- . محصولات جانبی زعفران ۷۹ ۳-۲- ۱-۲
۴- . توریسم ۸۱ ۳-۲- ۱-۲
۳- . مراحل فرآوری محصول زعفران ۸۲ ۱-۲
۱-۳- . خشک کردن ۸۳ ۱-۲
۲-۳- . نگهداری ۸۷ ۱-۲
۳-۳- . کیفیت ۸۸ ۱-۲
۴-۳- . خشکاندن ۹۱ ۱-۲
۵-۳- . فرآوری ۹۲ ۱-۲
۱- . تکنولوژی در فرایند تولید ۹۲ ۵-۳- ۱-۲
۲- . فرآوری بر اساس رنگ ۹۳ ۵-۳- ۱-۲
۳- . فرآوری بر اساس طعم ۹۴ ۵-۳- ۱-۲
۴- . فرآوری بر اساس عطر ۹۵ ۵-۳- ۱-۲
۴- . بازاریابی و فروش ۹۶ ۱-۲
۱-۴- . بازاریابی و خدمات قبل از فروش ۹۷ ۱-۲
۱- . بسته بندی ۹۸ ۱-۴- ۱-۲
۲- . جنس بسته بندی ۹۹ ۱-۴- ۱-۲
۳- . شکل بسته بندی ۱۰۰ ۱-۴- ۱-۲
۴- . حمل و نقل در محصولات بسته بندی ۱۰۱ ۱-۴- ۱-۲
۵- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی ۱۰۱ ۱-۴- ۱-۲
۲-۴- . بازاریابی و فروش ۱۰۲ ۱-۲
۱- . شیوه سنتی ۱۰۴ ۲-۴- ۱-۲
۲- . محدودیت کشورها در روش سنتی ۱۰۸ ۲-۴- ۱-۲
فصل دوم – بخش دوم ۱۱۰
۱- . استراتژیهای اصلی رقابتی در سطح واحد تجاری ۱۱۰ ۲-۲
۲- . استراتژیهای اصلی تجاری در سطح واحد رقابتی ۱۱۱ ۲-۲
۳- . مدل تلفیقی استراتزیهای رقابتی – تجاری ۱۱۲ ۲-۲
۱-۳- . نوع شناسی تلفیقی استراتژیهای رقابتی – تجاری ۱۱۳ ۲-۲
فهرست مطالب صفحه
۲-۳- . فرصت جویان یا تجسس گرایان ۱۱۴ ۲-۲
۱- . شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو ۱۱۵ ۲-۳- ۲-۲
۳-۳- . مدافعین ۱۱۸ ۲-۲
۱- . شرایط مناسب برای استراتژی مدافع ۱۱۹ ۳-۳- ۲-۲
۱-۱- . مدافعان متمایز ۱۲۰ ۳-۳- ۲-۲
۲-۱- . مدافعان کم هزینه ۱۲۰ ۳-۳- ۲-۲
۴-۳- . تحلیگرایان یا واکنشگرایان ۱۲۲ ۲-۲
۱- . شرایط مناسب برای استراتژی تحلیگر ۱۲۳ ۱-۴- ۲-۲
فصل دوم – بخش سوم ۱۲۴
۱- . کسب و کار الکترونیک چیست؟ ۱۲۴ ۳-۲
۲- . بازاریابی اینترنتی ۱۲۴ ۳-۲
۳- . استفاده از اینترنت در جهت گیری راهبردی ۱۲۴ ۳-۲
۴- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی ۱۲۶ ۳-۲
۱-۴- . محصول ۱۲۷ ۳-۲
۲-۴- . قیمت ۱۲۷ ۳-۲
۳-۴- . فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (ارتباطات) ۱۲۹ ۳-۲
۴-۴- . توزیع یا مکان ۱۳۱ ۳-۲
۵-۴- . جامعه ۱۳۲ ۳-۲
۶-۴- . مارک گذاری ۱۳۳ ۳-۲
۵- . آمیخته بازاریابی الکترونیکی ۱۳۳ ۳-۲
۱-۵- . سیاستهای محصول ۱۳۵ ۳-۲
۲-۵- . سیاستهای قیمت گذاری ۱۳۶ ۳-۲
۳-۵- . سیاستهای توزیع ۱۳۷ ۳-۲
۱- . سیاستهای پیشبرد ۱۳۸ ۳-۱- ۱-۲
۶- . تحلیل وضعیت شرکت ۱۳۹ ۳-۲
۱-۶- . تهیه فهرست عوامل درونی یا بیرونی ۱۳۹ ۳-۲
۲- . تحلیل وضعیت نهایی شرکت (داخلی و خارجی) ۱۴۱ ۶-۳-۲
۱۴۳ SWOT 7- . آنالیز ۳-۲
۱۴۳ SWOT 1-7- . مراحل انجام آنالیز ۳-۲
۱۴۳ SO 2-7- . استراتژی ۳-۲
۱۴۴ WO 3-7- . استراتژی ۳-۲
۱۴۴ ST 4-7- . استراتژی ۳-۲
۱۴۴ WT 5-7- . استراتژی ۳-۲
۱۴۴ SWOT 6-7- . نتیجه گیری ازآنالیز ۳-۲
فصل سوم –روش انجام پژوهش ۱۵۰
۱-۳ . روش تحقیق ۱۵۲
۲-۳ . انواع طرح تحقیق ۱۵۳
۱- . تحقیق اکتشافی ۱۵۳ ۲-۳
۲- . تحقیق توصیفی ۱۵۴ ۲-۳
۳- . تحقیق علی ۱۵۴ ۲-۳
۳-۳ . ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۵۴
۱- . ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه ۱۵۵ ۳-۳
۱-۱- . روش کتابخانه ای ۱۵۵ ۳-۳
۲-۱- . مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی ۱۵۵ ۳-۳
۲- . ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه ۱۵۶ ۳-۳
۱-۲- . استفاده از روش اکتشافی مدلهای بهره وری جهت ارایه مدل ۱۵۶ ۳-۳
۲-۲- . پرسشنامه ۱۵۶ ۳-۳
۴-۳ . ارایه مدل ،آزمون روایی و پایایی پرسش نامه ۱۵۷
۱- . ارایه مدل ۱۵۸ ۴-۳
۲- . روایی ۱۵۸ ۴-۳
۳- . پایایی ۱۵۹ ۴-۳
۵-۳ . نحوه توزیع ، تکمیل و جمع آوری پرسش نامه ۱۶۰
۶-۳ . جامعه آماری ۱۶۰
۱- . جامعه آماری ۱۶۱ ۶-۳
۷-۳ . فرضیات ۱۶۱
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۶۴
مقدمه ۱۶۵
فصل چهارم – بخش اول ۱۶۶
۱-۴ . مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیک ۱۶۶
۱- . شرکتهایی که تولید کننده و صادر کننده هستند ۱۶۹ ۱-۴
۱-۱- . بررسی نهاده های تولید در سال اول ۱۷۲ ۱-۴
۲-۱- . بررسی فرایند تولید ۱۷۵ ۱-۴
۱- . مرحله کاشت ۱۷۶ ۲-۱- ۱-۴
۲- . سال دوم تا پایان سال چهارم ۱۷۷ ۲-۱- ۱-۴
۳- . مرحله داشت ۱۷۸ ۲-۱- ۱-۴
۴- . مرحله برداشت ۱۷۹ ۲-۱- ۱-۴
۵- . مرحله فرآوری محصول زعفران ۱۸۰ ۲-۱- ۱-۴
۲- . آماده نمودن یا خریداری محصول جهت بسته بندی و صادارت تا رسیدن به دست ۱-۴
مصرف کننده(بازار مصرف سنتی یا الکترونیکی) ۱۸۴
۳- . آمیخته بازار یابی الکترونیکی ۱۸۹ ۱-۴
فصل چهارم – بخش دوم ۱۹۰
۲-۴ . تجزیه تحلیل داده ها ۱۹۱
۱- . زیر سیستم نهاده های تولید ۱۹۳ ۲-۴
۱-۱- . متغییر تعدیل شونده مستقل بنه یا پیاز زعفران ۱۹۳ ۲-۴
۲-۱- . متغییر مستقل تعدیل شونده خاک ۱۹۹ ۲-۴
۳-۱- . متغییرهای مستقل اقلیمی ۲۰۳ ۲-۴
۱- . متغییر مستقل آفتاب ۲۰۳ ۳-۱- ۲-۴
۲- . متغییر مستقل تعدیل شونده برف و باران ۲۰۵ ۳-۱- ۲-۴
۳- . متغییر مستقل تعدیل شونده دما یا درجه حرارت ۲۰۶ ۳-۱- ۲-۴
۴- . متغییر مستقل منابع آبی یا رطوبت ۲۰۸ ۳-۱- ۲-۴
۵- . متغییر مستقل تعدیل شونده نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) ۲۰۸ ۳-۱- ۲-۴
۶- . متغییر مستقل عرض و طول جغرافیایی ۲۱۰ ۳-۱– ۲-۴
۴-۱- . متغییر های مستقل انسانی و فنی ۲۱۰ ۲-۴
۱- . متغییر مستقل مدیریت ۲۱۰ ۴-۱- ۲-۴
۲- . متغییر مستقل عامل انسانی ۲۱۲ ۴-۱- ۲-۴
۳- . متغییر مستقل تکنولوژی ۲۱۴ ۴-۱- ۲-۴
۲- . بررسی فرایند تولید ۲۱۵ ۲-۴
۱-۲- . مرحله کاشت ۲۱۷ ۲-۴
۱- . تراکم بوته ها ۲۱۷ ۱-۲- ۲-۴
۲- . زمان کاشت ۲۱۸ ۱-۲- ۲-۴
۳- . روش و طرز کاشت ۲۲۰ ۱-۲- ۲-۴
۲-۲- . مرحله داشت ۲۲۳ ۲-۴
۱- . آبیاری ۲۲۳ ۲-۲- ۲-۴
۲- . زمان در مرحله داشت ۲۲۵ ۲-۲- ۲-۴
۳- . مکان در مرحله داشت ۲۲۶ ۲-۲- ۲-۴
۴- . وجین و مبارزه با علفهای هرز ۲۲۷ ۲-۲- ۲-۴
۵- . کوددهی و تغذیه زعفران ۲۲۸ ۲-۲- ۲-۴
۳-۲- . مرحله برداشت ۲۲۹ ۲-۴
۱- . آفتاب و گرما در مرحله برداشت ۲۳۰ ۳-۲- ۲-۴
۲- . نحوه پاک نمودن در مرحله برداشت ۲۳۱ ۳-۲- ۲-۴
۳- . محصولات جانبی ۲۳۲ ۳-۲- ۲-۴
۴- . توریسم در مرحله برداشت ۲۳۳ ۳-۲- ۲-۴
۳- . فرآوری ۲۳۵ ۲-۴
۱-۳- . روش خشکاندن ۲۳۵ ۲-۴
۲-۳- . نگهداری محصولات برداشت شده ۲۳۹ ۲-۴
۳-۳- . کیفیت در مرحله فرآوری ۲۴۰ ۲-۴
۴-۳- . انواع فراوری بر اساس رنگ ، عطر و طعم ۲۴۱ ۲-۴
۴- . مرحله بازاریابی و فروش ۲۴۳ ۲-۴
۱-۴- . بسته بندی ۲۴۳ ۲-۴
۱- . بسته بندی ۲۴۳ ۱-۴- ۲-۴
۲- . جنس بسته بندی ۲۴۴ ۱-۴- ۲-۴
۳- . شکل بسته بندی ۲۴۴ ۱-۴- ۲-۴
۴- . حمل و نقل محصولات بسته بندی شده ۲۴۵ ۱-۴- ۲-۴
۵- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی شده ۲۴۵ ۱-۴- ۲-۴
۲-۴- . نحوه صادرات ۲۴۶ ۲-۴
۳-۴- . محدویت کشورها ۲۴۸ ۲-۴
۴-۴- . محصول ۲۴۸ ۲-۴
۵-۴- . قیمت ۲۴۹ ۲-۴
۶-۴- . تبلیغات ۲۴۹ ۲-۴
۷-۴- . رقبا ۲۵۰ ۲-۴
۸-۴- . ساختار بازار هدف ۲۵۱ ۲-۴
۹-۴- . اقتصاد ۲۵۲ ۲-۴
فصل چهارم – بخش سوم ۲۵۴
۳-۴ . مقدمه ۲۵۴
۱- . توصیف آماری ۲۵۴ ۳-۴
۱-۱- . توزیع فراوانی سال شروع فعالیت ۲۵۵ ۳-۴
۲-۱- . توزیع فراوانی تعداد کارکنان شرکت ۲۵۶ ۳-۴
۲- . توزیع فراوانی مربوط به به کیفیت محصول تولیدی شرکتهای صادر کننده زعفران ۲۵۷ ۳-۴
۱-۲- . میزان خلوص زعفران ۲۵۷ ۳-۴
۲-۲- . قدرت رنگ دهی زعفران ۲۵۹ ۳-۴
۳-۲- . شدت طعم زعفران ۲۶۰ ۳-۴
۴-۲- . شدت عطر زعفران ۲۶۱ ۳-۴
۵-۲- . وضعیت ظاهری زعفران ۲۶۳ ۳-۴
۶-۲- . میزان آلودگی میکروبی زعفران ۲۶۴ ۳-۴
۷-۲- . نگاه کلی به کیفیت زعفران ۲۶۵ ۳-۴
۳- . تحلیل های استنباطی ۲۶۷ ۳-۴
۱- . آزمون فرضیه اول ۲۶۷ ۱۳- ۳-۴
۲- . آزمون فرضیه دوم ۲۶۹ ۱-۳- ۳-۴
۳- . آزمون فرضیه سوم ۲۷۱ ۱-۳- ۳-۴
۴- . آزمون فرضیه اصلی ۲۷۳ ۱-۳- ۳-۴
۲-۳- . نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ۲۷۶ ۳-۴
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری ۲۷۸
۱-۵ . نتیجه گیری ۲۷۹
۱- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه اول ۲۷۹ ۱-۵
۲- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم ۲۸۱ ۱-۵
۳- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم ۲۸۳ ۱-۵
۴- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه کلی یا اصلی تحقیق ۲۸۵ ۱-۵
۲-۵ . پیشنهادات در مورد فرضیه های تحقیق ۲۸۶
۱- . پیشنهادات در مورد فرضیه اول ۲۸۶ ۲-۵
۲- . پیشنهادات در مورد فرضیه دوم ۲۸۷ ۲-۵
۳- . پیشنهادات در مورد فرضیه سوم ۲۸۸ ۲-۵
۴- . پیشنهادات در مورد فرضیه کلی یا اصلی ۲۸۸ ۲-۵
۵- . پیشنهادات برای محققان آیتده ۲۸۹ ۲-۵
چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی ۲۹۰
فهرست منابع وماخذ ۲۹۲
به همراه پرسشنامه ، جدوال و نمودار در ۳۳۶ صفحه pdf .متون قابل کپی برداری میباشد.

بخشی از منابع فارسی:

۱. ابراهیم زاده ،عیسی و بذرافشان ،جواد، مدل پخش فضایی هاگ استراندوپخشایش فضایی زعفران
. درخراسان، مجله جغرافیا و توسعه، بهار وتابستان ۱۳۸۶
۲. ابراهیم زاده ،حسن ،طیبه رحیمیان ،تولید کالوس واقدام های نوپدید روی قطعات جدا گشت کل
. زعفران فرروعی ،مجله پزوهش دانشگاه اصفهان –جلد یازدهم –شماره ۱سال ۱۳۷۸
۳. ابریشمی، م، ح، ۱۳۶۶ ، شناخت زعفران ایران، انتشارات توسن تهران، ۲۶۰ صفحه.
۴. ابریشم چی پروانه ،بررسی بعضی از تغییرات بیوشیمیایی وابسته به شکسته شدن خواب و تشکیل گل
. در زعفران مزروعی ، مجموعه مقالات سومین همایش ملی زعفران ، مشهد مقدس ۱۳۸۲
۵. ابریشمی م،ح، ۱۳۷۶ زعفران ایران شناخت تاریخی فرهنگی و کشاورزی انتشارات آستان قدس
رضوی .
، ۶. اسماعیل پور ،مجید ، بازاریابی صادرات برای ورود به بازارهای جهانی، پیام صادرات، شماره ۵۵
۷. اسماعیلی، روش های تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی , موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ اول ،
.۱۳۸۲
۸. آفاقی ،جمیله –محصولات خود را با مواد ساز کار با محیط زیست بسته بندی کنید ماهنامه تجارت
. بین الملل ش ۲۰۰۱،۲

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *