پرشیا فایل | پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
با عنوان:
شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

چکیده پژوهش شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران :

تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲ بوده است که این تحقیق موردی در مناطق ۱.۴.۸.۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد.. تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود ۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد.

در این تحقیق جهت تحلیل دادها برای خلاصه کردن و طبقه بندی دادههای خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمونهای استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد میشود هر یک از مؤلفه های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهکارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

قسمتی از بیان مسئله پژوهش شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران :

از نظر ساختار آموزش و پرورش یک دانش آموز نحوه انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی عمده خود را در چارچوب درس تربیت بدنی و ورزش آموزش دیده و اجرا می کند و دستاوردهایی که در این تحقیق با شناسایی موانع موجود در ورزش های پایه در مدارس، به دست می آید، قطعا در توسعه ورزش همگانی و بالطبع ورزش قهرمانی تاثیر گذار می باشد و از طرفی در رشد سلامت جسمانی و روانی و آمادگی های جسمانی وحرکتی و ساختن نیروی فعال و سازنده در نسل فردای جامعه اثرگذار است. برای پاسخ گویی بهنیازهای ورزش پایه شهر تهران و تحلیل دقیق از چالشها و مشکلات کنونی و جهت دهی بهتوسعه ورزش پایه و شناسایی موانع و عوامل بازدارنده آن براساس نیازهای واقعی، به برنامهجامع و تحقیقات وسیعی در این استان نیازمند است.

با توجه به تحقیقات انجام شده هر کدام از این تحقیقات جنبه های مختلف و گوناگونی از ورزش به طور عام بررسی کرده اند. راه حلها و تنگناهایی را آشکار کرده اند و گامهایی در جهت پیشرفت ورزش برداشته اند. ولی یک حوزه خاص از ورزش(ورزش پایه) به طور گسترده به چالش کشیده نشده و تحقیقات صورت گرفته نسبتا کم بوده و نیازمند پژوهش های بیشتری است. لذا با توجه به اهمیت ورزش های پایه محقق در پی این سوال است که موانع توسعه ورزش پایه در مدارس شهر تهران چه می باشد؟

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصلاول: کلیات تحقیق.. ۱

۱.۱. مقدمه. ۲

۲.۱. بیان مسئله. ۴

۳.۱. اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۴.۱. اهداف تحقیق. ۹

۱.۴.۱. اهداف کلی تحقیق. ۹

۲.۴.۱. اهداف جزئی تحقیق. ۹

۵.۱. فرضیات تحقیق. ۹

۶.۱. محدوده تحقیق. ۱۰

۷.۱.تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. ۱۲

۱.۲. مقدمه. ۱۳

۲.۲. ورزش.. ۱۳

۱.۲.۲. اهداف تربیت بدنی و ورزش.. ۱۵

۲.۲.۲. سلسله مراتب ورزش.. ۱۵

۳.۲.۲. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی. ۱۷

۳.۲. توسعه. ۱۸

۱.۳.۲. توسعه و گسترش ورزش.. ۱۹

۲.۳.۲. رویکردهای توسعه ورزش.. ۲۱

۲.۳.۲. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش.. ۲۲

۱.۳.۳.۲. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین. ۲۲

۴.۳.۲. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…. ۲۳

۱.۵.۳.۲. مدل اندیشه های هرمی. ۲۷

۷.۲. مدل هرمی توسعه ورزش.. ۲۷

۲.۵.۳.۲. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)28

۳.۵.۳.۲. مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P)31

۴.۵.۳.۲. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد۳۲

۴.۲. ورزش پایه. ۳۶

۵.۲. ورزش در مدارس.. ۴۱

۱.۵.۲. ورزش مدارس در سایر کشور ها۴۴

۳.۶.۲. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس.. ۴۸

۶.۲. عوامل بازدارنده۵۱

۷.۲. ادبیات و پیشینه تحقیق. ۵۵

۱.۷.۲. پیشینه داخلی. ۵۵

۲.۷.۲. پیشینه خارجی. ۶۰

۹.۲. جمع بندی:۶۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۶۹

۱.۳. مقدمه. ۷۰

۲.۳. روش تحقیق. ۷۰

۴.۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۱

۵.۳. متغیرهای تحقیق. ۷۱

۶.۳. ابزار اندازه‌گیری.. ۷۱

۷.۳. روایی ابزار اندازه گیری.. ۷۲

۸.۳. پایایی ابزار اندازه گیری.. ۷۲

۹.۳. روش گرد‌آوری اطلاعات.. ۷۳

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق. ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۷۹

۱.۴. مقدمه. ۱۰۲

۲.۴. آمار توصیفی. ۱۰۲

۱.۲.۴. ویژگیهای فردی.. ۱۰۲

۱.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل. ۱۰۲

۲.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن. ۱۰۳

۳.۱.۲.۴. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی. ۱۰۳

۲.۲.۴. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۱۰۴

۳.۴. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها۱۰۴

۱.۳.۴. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها۱۰۴

۲.۳.۴. آزمون فرضیه ها۱۰۵

۱.۲.۳.۴. فرضیه اول. ۱۰۵

۴.۲.۲.۳.۴. فرضیه دوم۱۰۵

۳.۲.۳.۴. فرضیه سوم۱۰۶

۴.۲.۳.۴. فرضیه چهارم۱۰۶

۵.۲.۳.۴. فرضیه پنجم۱۰۷

۶.۲.۳.۴. فرضیه ششم۱۰۷

۷.۲.۳.۴. فرضیه هفتم۱۰۸

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۰

۱.۵.مقدمه. ۱۱۱

۲.۵. خلاصه آمار توصیفی. ۱۱۱

۱.۲.۵. ویژگیهای فردی.. ۱۱۱

۳.۵. خلاصه آمار استنباطی. ۱۱۱

۱.۳.۵. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها۱۱۱

۲.۳.۵. بحث آزمون فرضیه ها۱۱۲

۱.۲.۳.۵. بحث فرضیه اول. ۱۱۲

۲.۲.۳.۵. بحث فرضیه دوم۱۱۳

۳.۲.۳.۵. بحث فرضیه سوم۱۱۴

۴.۲.۳.۵. بحث فرضیه چهارم۱۱۵

۵.۲.۳.۵. بحث فرضیه پنجم۱۱۶

۶.۲.۳.۵. بحث فرضیه ششم۱۱۷

۷.۲.۳.۵. بحث فرضیه هفتم۱۱۸

۸.۲.۳.۵. بحث فرضیه هشتم۱۱۸

۴.۵. محدودیت‌های تحقیق. ۱۱۹

۱.۴.۵. محدودیتهای اجرایی. ۱۱۹

۲.۴.۵. محدودیتهای روش شناسی. ۱۱۹

۵.۵. پیشنهادهای تحقیق. ۱۲۰

۱.۵.۵. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها۱۲۰

۲.۵.۵. پیشنهادهای روششناختی. ۱۲۰

منابع:۱۲۱
به همراه جداول و شکل ها

قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *