پرشیا فایل | رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

  • تعداد دانلود : 6
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
با عنوان:

رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان

بخشی از بیان مسئله:

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافت.همین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است. زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد. پس تعجب آور نیست اگر فیلسوف آلمانی ، کارل یاسپرس [۱] مدعی است که :« عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت با شخصیت است.(سهرابی و حیات روشنایی , ۱۳۸۴ ، ۲۴) و این ارتباط زمانی به مؤثر ترین شکل برقرار می شود که طرفین از مهارت ارتباطی و اجتماعی مناسب برخوردار باشند. مهارت اجتماعی به آن دسته از مهارت هایی گفته می شود که ما در تعاملات میان فردی خود به کار می بریم. “کِلی” [۲] بعد یادگیری را هم به این تعریف می افزاید ؛ او می گوید : « مهارت اجتماعی عبارت است از رفتار های معین و آموخته شده ای که افراد در روابط میان فردی خود  ، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند….

کلیدواژگان: رضایت شغلی کارکنان ، مهارت های ارتباطی مدیران.

فهرست مطالب گرداروری شده:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول ( کلیات تحقیق )
۱-۱ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. ۳
۲-۱ اھمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………… ۷
۳-۱ اھداف پژوھش………………………………………………………………………………………… ۸
۴-۱ فرضیه ھای تحقیق……………………………………………………………………………………. ۸
۵-۱ جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوھش………………………………………………. ۹
۶-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۷-۱ ابزار گردآوری اطلاعات………………..………………………………………………………….. ۱۰
۸-۱ سوالات پژوھش……………………………………………………………………………………… ۱۱
۹-۱ مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………… ۱۲
۱۰-۱ تعریف عملیاتی متغیرھا و واژه ھای کلیدی…………………………………………………. ۱۵
فصل دوم ( ادبیات و مبانی نظری )
۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲ رضایت شغلی و افزایش بھره وری……………………………………………………………… ۲۲
۳-۲ رابطه شخصیت با موفقیت شغلی………………………………………………………………… ۲۴
۴-۲ رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد………………………………………………………….. ۲۵
۵-۲ تعاریف رضایت شغلی…………………………………………………………………………….. ۲۷
۶-۲ نظریه ھای رضایت شغلی…………………………………………………………………………. ۳۳
۷-۲ شاخص ھای رضایت شغلی………………………………………………………………………. ۳۴
۸-۲ عوامل موثر بر رضایت شغلی……………………………………………………………………… ۳۵
۹-۲ رضایت شغلی و بھره وری……………………………………………………………………….. ۳۸
۱۰-۲ عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی…………………………………………………………. ۴۱
۱۱-۲ رضایت شغلی و تعھد سازمانی………………………………………………………………… ۴۷
۱۲-۲ پیامدھای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی…………………………………………….. ۵۲
۱۳-۲ رضایت شغلی و عملکرد………………………………………………………………………… ۵۵
۱۴-۲ اندازه گیری رضایت شغلی...…………………………………………………………………… ۵۶
۱۵-۲ تعھد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل سوم ( روش شناسایی تحقیق )
۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………. ۶۲
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ھا…………………………………………………………………….. ۶۲
۶-۳ محدودیت ھای تحقیق……………………………………………………………………………… ۶۲
۷-۳ ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق )
۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۴ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۴ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )
۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۲-۵ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۳-۵ پیشنھادات……………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴-۵ پیشنھاد برای پژوھش ھای آینده………………………………………………………………… ۱۴۷
۵-۵ فھرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………… ۱۴۸
۶-۵ پیوست……………………………………………………………………………………………………

 

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *