پرشیا فایل | بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb
  • تعداد برگه: 92

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی
عنوان کامل:
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی
دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه
کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا شهر یزد

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب

چکیده پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک :

کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود.
در این پژوهش نیمه آزمایشی(شبه آزمایشی) ،که از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، ۳۰ بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید که در سال ۱۳۹۳ ، به پلی کلینیک خاتم البیا شهرستان یزد مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در این پژوهش شرکت کنند. همه آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق را تکمیل و امضا کردند و آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش( ۱۵ نفر) و کنترل( ۱۵ نفر) قرار گرفتند.

گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای، به صورت گروهی، تحت آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. هر دو گروه آزمودنی ها پرسشنامه افسردگی بک و مشکلات خواب را قبل و بعد از برنامه آموزشی تکمیل نمودند و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در سطح(p<0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی، شروع خواب، ادامه خواب و بیداری زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم الأنبیاء شهر یزد تاثیر دارد(p≤/۰۵) با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید موثر بوده است.

واژگان کلیدی: افسردگی، رفتاردرمانی دیالیتیک، کم کاری تیروئید، مشکلات خواب ،مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۲اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۲اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵-فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷

۱- ۶- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱متغیرهای پیش بین………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-۲ متغیر ملاک…………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۱-افسردگی…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۲ مشکلات خواب…………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۳ کم کاری تیروئید………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۴ آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک………………………………….. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱ هیپوتیروئید……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱-۱انواع هیپوتیروئید………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲۱-۱-۲هیپوتیروئیدی خود ایمن…………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱-۳-علل هیپوتیروییدی………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲-۱ افسردگی………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۲-۱-۱ افسردگی خفیف…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۱-۲ افسردگی متوسط…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۱-۳ افسردگی شدید…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۲ همه گیر شناسی افسردگی…………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۲-۳ دیدگاه های مرتبط با افسردگی…………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۳-۱دیدگاه زیست شناختی…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۳-۲ فعالیت محور تیرویید…………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲-۳-۳ تغییرات نوروفیزیولوژی خواب……………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۳ عوامل روانپریشی در افسردگی………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۳-۱ دیدگاه شناختی – رفتاری افسردگی…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۳-۲درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳-۳ دیدگاه فراشناختی ولز……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۴کم کاری تیروئید و افسردگی………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۴ خواب……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۴-۱ مراحل خواب………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۴-۲کارکردهای خواب……………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۴-۳ریتم خواب – بیداری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۴-۴اختلالات خواب………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۴-۵ بی خوابی……………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۴-۶ پرخوابی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۴-۷ اختلال برنامه خواب – بیداری……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۴-۷-۱ سندرم وقفه تنفسی انسدادی هنگام خواب:………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۴-۸ نظریات روان فیزیولوژیایی در رابطه با خواب………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۵ رفتار درمانی دیالکتیک………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۵-۱مفهوم سازی دیالکتیکی مراجعان………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۵-۲ محیط های بی اعتبار کننده………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۵-۴-مرحله پیش درمانی…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۵-۴-۱جهت گیری و بستن قرارداد……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۶مهارت های رفتاری……………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۶-۱کاهش استرس پس از سانحه………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۶-۲ احترام به خود………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۷ چهارچوب رفتار درمانی دیالکتیک………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۷-۱درمان فردی……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۷-۲مهارت آموزی…………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۸ مهارت تحمل پریشانی………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۸-۱اهداف تحمل پریشانی………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۸-۲مهارت توجه برگردانی………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۸-۳مهارت خود آرامش بخشی ………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۸-۴خود آرامش بخشی…………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲ بیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۱ تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۲تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… ۴۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲ طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۳- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۴-۱ شرایط ورود به پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۴-۲- شرایط خروج………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۵- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۵-۱ پرسش‌نامه افسردگی بک……………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۵-۱-۱پایایی و روایی………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۵-۲پرسشنامه اختلالات خواب…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۵-۲-۱ پایایی و روایی………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۶ شیوۀ اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۶-۱فرایند درمان………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۸ ملاحضات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳- آزمون فرضیه ها ی پژوهش……………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۳-۳آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۵-۲- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۵-۳ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۵-۳- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………….. ۶۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

چکیده لاتین

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *