پرشیا فایل | بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb
  • تعداد برگه: 135

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدریت گرایش مدیریت تحول
با عنوان:
بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات

چکیده پژوهش بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک :

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند  ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند . بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است .لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید. (n=109)  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری ) sig-0.00 ( برای دامنه کمتر از ۰۵ / ۰ بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان میدهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

کلمات کلیدی: پولشویی، بانک ،روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی ،درآمدهای غیرقانونی، مقابله با پولشویی در بانک صادرات .

بخشی از بیان مسئله بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات:

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است . اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند . از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد . این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک میگشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد . در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است . بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت.

فهرست مطالب گرداوری شده بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات:

چکیده ۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله ۴

۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۴-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق ۵

۱-۵-اهداف تحقیق ۶

۱-۵-۱-هدف کلی ۶

۱-۵-۲- اهداف ویژه: ۶

۱-۵-۳-اهداف کاربردی: ۶

۱-۶-فرضیه های تحقیق ۷

۱-۶-۱-فرضیه اصلی : ۷

۱-۶-۲-فزضیه های فرعی: ۷

۱-۷-روش تحقیق ۷

۱-۸-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق ۷

۱-۹-روش نمونه گیری ۸

۱-۱۰-ابزار گردآوری داده ها ۸

۱-۱۱-تعریف واژه‏ها ۸

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۱۱

۲-۲-بیان مسئله ۱۲

۲-۳-تاریخچه پولشویی ۱۳

۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴

۲-۵-تاریخچه بانک صادرات ۱۸

۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲

۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲

۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳

۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳

۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) 24

۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴

۲-۶-۶- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) 25

۲-۷-آمار مربوط به پول شویی ۲۷

۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی ۲۸

۲-۸-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹

۲-۹-مکانیزم های پولشویی ۳۲

۲۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد ۳۳

۲-۱۰-۱- پولهای خاکستری ۳۳

۲-۱۰-۲ پولهای سیاه : ۳۳

۲-۱۰-۳- پولهای کثیف (پولهای آغشته به خون): ۳۳

۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴

۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴

۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛ ۳۵

۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی؛ ۳۵

۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛ ۳۶

۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶

۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷

۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛ ۳۷

۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول ۳۷

۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸

۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸

۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹

۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ: ۳۹

۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰

۲-۱۲-۹-بانک های پوسته ای ۴۱

۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه ۴۲

۲-۱۲-۱۱- صرافی ها ۴۲

۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل ۴۳

۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای ۴۳

۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار ۴۵

۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵

۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۸

۲-۱۵-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱

۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲

۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳

۲-۱۷-۱-ریسک اعتباری ۵۴

۲-۱۷-۲-ریسک مشتری ۵۵

۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: ۵۶

۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹

۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱

۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳

۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵

۲-۱۹-۳-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( ۶۶

۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری ۶۷

۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷

۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸

۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق: ۶۹

۲-۲۰-واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه ۸۲

۳-۲-قلمرو تحقیق ۸۲

۳-۲-۱-قلمرو موضوعی تحقیق ۸۲

۳-۲-۲-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۸۲

۳-۳-روش نمونه گیری ۸۳

۳-۴-تعیین حجم نمونه ۸۳

۳-۵-ابزار گردآوری داده ها ۸۴

۳-۶-بررسی پایایی ۸۴

۳-۷-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق ۸۵

۳-۸-تعیین روایی ۸۷

۳-۹-روش تحقیق ۸۷

۳-۹-۱آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۸۷

۳-۹-۲ضریب همبستگی اسپیرمن ۸۸

۳-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون ۸۹

۳-۹-۴ رگرسیون خطی ۹۰

۳-۹-۵ آزمون فریدمن ۹۲

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۹۶

۴-۲) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری ۹۶

۴-۲-۱) توزیع فراوانی جنسیت ۹۶

۴-۲-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات ۹۷

۴-۲-۳) توزیع فراوانی گروه سنی ۹۹

۴-۳) میانگین و انحراف معیار ۱۰۰

۴-۴-۲) آزمون فرضیات ۱۰۲

۴-۵) مدل مفهومی ۱۰۶

۴-۵-۱) آزمون دوربین واتسون ۱۰۷

۴-۳-۲) معادله ساختاری ۱۰۷

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه ۱۱۱

۵-۲-نتیجه گیری ۱۱۲

۵-۳-پیشنهادهای کاربردی ۱۱۳

۵-۳-۱- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: ۱۱۳

۵-۳-۲- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: ۱۱۳

۵-۳-۳- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: ۱۱۳

۵-۴-۳- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: ۱۱۴

۵-۴-پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۱۴

منابع ۱۱۵

پیوستها ۱۲۲
متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *