پرشیا فایل | تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 7.29mb

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش مالی
عنوان:
تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی
عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی
متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه،
کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع
نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف
آن فراهم می آورد. و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکتها که متکی بر شاخصهای
مالی وعمداً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است، رفع کند.
در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکررد مرالی صرنعت آب و
فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از ۵۳ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله
از سال ۶۸ تا ۶۸ استخراج شده است. با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کرارت امتیرازی متروازن دارای
چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمری باشرد ، مردلهای ریرسریون در سره
دسته زیر بررسی یردیده است.
)۱ مدل ریرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش )ارزیابی عملکرد(
)۲ مدل ریرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ یردش داراییها )ارزیابی عملکرد(
)۵ مدل ریرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه )ارزیابی عملکرد(
جهت آزمون فرضیه های تحقیق در یام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهرای مسرتقل بره
تعداد ۱۵۲ متغیر با استفاده از ریرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است. از آنجایی که فرضریه معنرا دار
بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی )ناهمبسته برودن( برین متغیرهرای مسرتقل در روش همزمران رد
یردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش یام به یام جهت ورود متغیرهای ورودی به ریرسیون انتخراب
یردیده است که سبب یردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

این تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها رابطره مسرتقیمی وجرود دارد ودر
نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شرود.با توجره بره مقادیرپرایین ترر ضرریب
۷ و ۱۲ نسبت به دیگر فرضیه های تحقیق ، می توان نتیجه یرفرت کره رابطره خطری برین ، تعیین فرضیه های ۴
معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضررایب تعیرین فرضریه
۸ و ۱۱ می توان نتیجه یرفت رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیرابی متروازن و ارزیرابی عملکررد ، های ۱
وجود دارد. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های ۱۱ تا ۱۴ می توان یفت رابطه خطی ضعیف تری بین تک
تک معیارهای ارزیابی متوازن )مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری( با نرخ برازده ارزش ویرژه نسربت
به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد )نرخ بازده فروش و نرخ یردش داراییها( وجود دارد.
استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدیاههای مالی ، مشتریان ، فرایند
داخلی و رشد ویادییری به درک بسیاری از روابط دوسویه از سوی مدیران کمک می نماید و می تواند به عنروان
یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدیاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کررده و
تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شررکت را در
ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.
واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فهرست مطالب صفحه
فصل ۱ : کلیات ۱
– ۱ ۱ (مقدمه ۲
– ۲ ۱ (بیان مساله ۳
– ۳ ۱ (اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
– ۴ ۱ (اهداف تحقیق ۹
– ۵ ۱ (سوالات تحقیق ۱۱
– ۶ ۱ (فرضیه های تحقیق ۱۱
– ۷ ۱ (روش شناسی تحقیق ۱۱
– – ۱ ۷ ۱ (جامعه آماری ۱۱
– – ۲ ۷ ۱ (روشهای گردآوری اطلاعات: ۱۱
– – ۳ ۷ ۱ ( قلمرو تحقیق)زمانی و مکانی( ۱۱
– ۸ ۱ (نگاهی اجمالی به پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ۱۲
– ۹ ۱ (مراحل و گام های اصلی تحقیق : ۱۲
– ۱۱ ۱ (واژهای کلیدی ۱۳
فصل ۲ : ادبیات موضوع ۱۸
– ۱ ۲ (مقدمه ۱۹
– ۲ ۲ (ویژگیهای هدفهای مطلوب ۱۹
– ۳ ۲ (ارزیابی عملکرد ۲۱
– ۴ ۲ (اهداف ارزیابی عملکرد ۲۲
۵ ۲ (اصول – اندازه گیری عملکرد: ۲۳
۶ ۲ (مراحل – اجرای سیستم اندازه گیری ۲۴
– ۷ ۲ (مدل های ارزیابی عملکرد ۲۵
۸ ۲ (استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد استراتژیک – (SPMS) در صنعت آب و فاضلاب شهری ۲۶
– ۹ ۲ (مشکلات اساسی نظامهای ارزیابی وکنترل مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب : ۲۷
– ۱۱ ۲ (لزوم طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب : ۲۸
– ۱۱ ۲ (طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب : ۲۸
– ۱۲ ۲ (اقدامات انجام شده جهت استقرار نظام کنترل : ۳۱
– – ۳۱ . » تهیه اطلاعات یکسان در سطح صنعت « ۱ ۱۲ ۲ (استقرار نظام جامع حسابداری متحدالشکل در سطح کلیه شرکتها
– – ۲ ۱۲ ۲ (طراحی الگوی گزارشگری متحدالشکل صورتهای مالی بر اساس حسابهای نظام جامع مالی و استانداردهای حسابداری : ۳۱
۳ ۱۲ ۲ (استقرار نظام جامع بودجه ریزی و الگوی گزارشگری صورتهای مالی بودجه ای به منظورتهیه برنامه عمل هر شرکت – –
وتعیین استراتژیهای صنعت و همچنین تهیه استانداردهای بودجه ای . ۳۲

– – ۴ ۱۲ ۲ (تهیه وانتشار برنامه عمل بر اساس الگوی صورتهای مالی بودجه ای . ۳۴
– – – – – ۳۴ . » الف ب ج د « ۵ ۱۲ ۲ (ارزیابی شرکتها با توجه به تهیه سند ابجد
– ۱۳ ۲ (استفاده ازکارت امتیازی متوازن جهت هماهنگی،کنترل و ارزیابی متوازن مستمردر صنعت آب و فاضلاب شهری ۳۶
– ۱۴ ۲ (کارت امتیازی متوازن :ابزار برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل ۳۷
– – ۱ ۱۴ ۲ (کارت امتیازی متوازن و سیر تکامل آن ۳۹
– – ۲ ۱۴ ۲ (نسل اول کارت امتیازی متوازن ۴۱
– – ۳ ۱۴ ۲ (تجربیات عملی در نسل اول کارت امتیازی متوازن ۴۱
– – ۴ ۱۴ ۲ (نسل دوم کارت امتیازی متوازن ۴۱
– – ۵ ۱۴ ۲ (تجربیات عملی در کارت امتیازی متوازن نسل دوم ۴۳
– – ۶ ۱۴ ۲ (نسل سوم کارت امتیازی متوازن ۴۳
– – ۷ ۱۴ ۲ (تجربیات عملی در کارت های امتیازی متوازن نسل سوم ۴۴
– – ۸ ۱۴ ۲ (ساختار کارت امتیازی متوازن ۴۵
– ۱۵ ۲ (نقشه استراتژی عمومی ۵۱
– – ۱ ۱۵ ۲ (وجه مالی: ۵۳
– – ۲ ۱۵ ۲ (وجه مشتری و بازار: ۵۴
– – ۳ ۱۵ ۲ (وجه فرایندهای داخلی: ۵۶
– – ۴ ۱۵ ۲ (وجه رشد و یادگیری: ۵۸
۱۶ ۲ (مزایای – بکارگیری روش کارت امتیازی متوازن ۵۸
– ۱۷ ۲ (پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی: ۵۹
– ۱۸ ۲ (پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی: ۶۲
– ۱۹ ۲ (خلاصه فصل ۶۴
فصل ۳ : روش شناسی تحقیق ۸۳
– ۱ ۳ (مقدمه ۶۶
– ۲ ۳ (روش تحقیق ۶۶
– ۳ ۳ (سوالات تحقیق ۶۷
– ۴ ۳ (جامعه آماری ۶۷
– ۵ ۳ (ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۸
– ۶ ۳ (ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه ۶۸
– – ۱ ۶ ۳ (روش کتابخانه ای : ۶۸
– – ۲ ۶ ۳ (مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی ۶۸
– ۷ ۳ (قلمرو تحقیق)موضوعی ،زمانی و مکانی( ۶۸
– ۸ ۳ (داده های مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ۶۹
– ۹ ۳ (طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق ۸۶
– ۱۱ ۳ (خلاصه فصل ۸۸

فصل ۴ : تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها ۶۸
– ۱ ۴ (مقدمه ۹۱
– ۲ ۴ (آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق ۹۱
– – ۱ ۲ ۴ ( توزیع فراوانی جامعه آماری بر اساس تعداد شرکتها در سالهای مختلف ۹۱
– – ۲ ۲ ۴ (توزیع فراوانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری از نظر استانی یا شهری ۹۱
– – ۳ ۲ ۴ ( توزیع فراوانی متغیرها بر براساس نوع متغیر و معیارها ۹۲
– – ۴ ۲ ۴ ( تعداد داده های جامعه آماری ۹۲
– – ۴ ۲ ۴ ( تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده در فرضیه ها ۹۵
– ۳( استنباط آماری فرضیههای تحقیق ۹۶ ۴
– – ۲ ۳ ۴ (آزمون خود همبستکی بین متغیرها ۹۷
– – ۲ ۳ ۴ (آزمون نرمال بودن داده ها ۹۹
۳ ۳ ۴ (آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش همزمان ) – – (Enter 114
– – – ۱ ۳ ۳ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد)نرخ بازده فروش( ۱۱۵
– – – ۲ ۳ ۳ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد)نرخ گردش داراییها( ۱۲۶
– – – ۳ ۳ ۳ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد)نرخ بازده ارزش ویژه( ۱۴۷
– – ۴ ۳ ۴ ( بررسی صحت و اصالت مدل رگرسیون ۱۷۱
– – – ۱ ۴ ۳ ۴ (بررسی نرمال بودن ۱۷۱
– – – ۲ ۴ ۳ ۴ (بررسی فرض ثابت بودن واریانس ۱۷۱
– – – ۳ ۴ ۳ ۴ (بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها ۱۷۱
– – – ۴ ۴ ۳ ۴ ( بررسی فرض استقلال یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای پیشگو ۱۷۱
۴ ۴ ( ارایه مدل رگرسیونی بر اساس روش گام به گام) – Step Wise 172 )
۱ ۴ ۴ (آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش گام به گام)ُ – – StepWise 173 )
– – – ۱ ۱ ۴ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۷۳
– – – ۲ ۱ ۴ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد)نرخ گردش داراییها( ۱۸۸
– – – ۳ ۱ ۴ ۴ ( مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد)نرخ بازده ارزش ویژه( ۲۱۵
– ۵ ۴ ( نتیجه آزمون فرضیه ها ۲۲۱
فصل ۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۲۲
– ۱ ۵ (مقدمه ۲۲۳
– ۲ ۵ ( یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل آنها برای هر فرضیه ۲۲۳
– – ۱ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۳ ۱
– – ۲ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۴ ۲
– – ۳ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۴ ۳
– – ۴ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۵ ۴
– – ۵ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۵ ۵
– – ۶ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۶ ۶
– – ۷ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۶ ۷
– – ۸ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۷ ۸
– – ۹ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۷ ۹
– – ۱۱ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۸ ۱۱
– – ۱۱ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۹ ۱۱
– – ۱۲ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۲۹ ۱۲
– – ۱۳ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۳۱ ۱۳
– – ۱۴ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۳۱ ۱۴
– – ۱۵ ۲ ۵ ( فرضیه ۲۳۱ ۱۵
– ۳ ۵ ( یافته های مشترک فرضیه های تحقیق و تجزیه وتحلیل آنها ۲۳۱
– ۴ ۵ ( ضعفها و نکات مهم در استفاده از مدلهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فرضیه ها ۲۳۴
– ۴ ۵ ( محدویتهای تحقیق ۲۳۵
– ۵ ۵ ( پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۲۳۵
فهرست منابع: ۲۳۶
الف( منابع فارسی ۲۳۶
ب( منابع انگلیسی ۲۳۶
پیوستها ۲۳۸
الف( دادههای تحقیق ۲۴۳
چکیده به زبان انگلیسی )مطابق چکیده فارسی( ۲۵۵

فهرست جداول صفحه
– جدول ۱ ۳ متغیرهای متغیرهای مستقل مالی که از ۱ F تا ۴۱ F نام گذاری شده اند ۷۱
– جدول ۲ ۳ متغیرهای مستقل مشترکین که از ۱ C تا ۳۵ C نام گذاری شده اند ۷۴
– جدول ۳ ۳ متغیرهای مستقل فرایندهای داخلی که از ۱ I تا ۳۴ I نام گذاری شده اند ۷۸
– جدول ۴ ۳ متغیرهای مستقل رشد و یادگیری که از ۱ L تا ۲۲ L نام گذاری شده اند ۸۲
– جدول ۵ ۳ متغیرهای وابسته ارزیابی عملکرد که از ۱ Y تا ۳ Y به نامهای نرخ بازده فروش، نرخ گردش داراییها ونرخ بازده ارزش
ویژه نام گذاری شده اند. ۸۵
– جدول ۱ ۴ توزیع فراوانی تعداد شرکتها در سالهای مختلف ۹۱
– جدول ۲ ۴ توزیع فراوانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری از نظر استانی یا شهری)مراکز خود گردان( ۹۱
– جدول ۳ ۴ توزیع فراوانی متغیرها براساس نوع متغیر و معیارهای مرتبط ۹۲
– جدول ۴ ۴ تعداد فراوانی های جامعه اماری براساس متغیر و معیار ۹۳
– جدول ۵ ۴ تعداد داده مفقود مربوط به جامعه آماری براساس متغیر و معیار ۹۳
– – جدول ۶ ۴ توزیع فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری ۹۴
– – جدول ۷ ۴ درصد توزیع فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری ۹۴
– جدول ۸ ۴ تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده در فرضیه ها ۹۵
– جدول ۹ ۴ آزمون دوربین واتسون مربوط به خود همبستگی متغیرها ۹۸
– جدول ۱۱ ۴ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده به روش همزمان ۱۱۱
جدول ۱۱ ۴ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده های استاندارد رگرسیون به –
روش همزمان ۱۱۱
– – جدول ۱۲ ۴ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده به روش گام به گام ۱۱۲
جدول ۱۳ ۴ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده های استاندارد رگرسیون به – –
روش گام به گام ۱۱۳
– جدول ۱۴ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۱۵
– جدول ۱۵ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۱۵
– جدول ۱۶ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۱۶
– ۱۷ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش ۱۱۹ جدول ۴
– درجدول ۱۸ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد ۱۱۹
– جدول ۱۹ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۱۱
– جدول ۲۱ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۱۳
– جدول ۲۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۱۳
– جدول ۲۲ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۱۳
جدول ۲۳ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۱۶
– جدول ۲۴ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۱۷

– جدول ۲۵ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۱۷
– جدول ۲۶ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۲۱
– درجدول ۲۷ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۲۱
– جدول ۲۸ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۲۱
– جدول ۲۹ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس را نشان می دهد ۱۲۶
– درجدول ۳۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۲۷
– جدول ۳۱ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۲۷
– جدول ۳۲ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها ۱۳۱
– جدول ۳۳ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۳۱
– جدول ۳۴ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون را به همراه نتایج ۱۳۱
– جدول ۳۵ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها ۱۳۴
– جدول ۳۶ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ، و خطای استاندارد ۱۳۴
– جدول ۳۷ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۳۵
– جدول ۳۸ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها ۱۳۸
– جدول ۳۹ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد ۱۳۸
– جدول ۴۱ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۳۸
– جدول ۴۱ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها ۱۴۱
– جدول ۴۲ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد ۱۴۱
– جدول ۴۳ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۴۲
– جدول ۴۴ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده ارزش ویژه ۱۴۷
– درجدول ۴۵ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ، و خطای استاندارد ۱۴۸
– جدول ۴۶ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۴۸
– جدول ۴۷ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه ۱۵۲
– جدول ۴۸ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۵۲
– جدول ۴۹ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۵۲
– جدول ۵۱ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه ۱۵۶
– جدول ۵۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۵۶
جدول ۵۲ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۵۶
– جدول ۵۳ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه ۱۶۱
– جدول ۵۴ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۶۱
– جدول ۵۵ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۶۱
– جدول ۵۶ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه ۱۶۳
– جدول ۵۷ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۶۳
س
– جدول ۵۸ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۶۴
– جدول ۵۹ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش ۱۷۳
– جدول ۶۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۷۳
– جدول ۶۱ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۷۴
– ۶۲ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۷۶ جدول ۴
– جدول ۶۳ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۷۶
– جدول ۶۴ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۷۷
– جدول ۶۵ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش ۱۷۹
– جدول ۶۶ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۷۹
– جدول ۶۷ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۸۱
– جدول ۶۸ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش ۱۸۲
– جدول ۶۹ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۸۲
– جدول ۷۱ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۸۳
– جدول ۷۱ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش ۱۸۵
– جدول ۷۲ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۸۵
– جدول ۷۳ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۸۶
– جدول ۷۴ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها ۱۸۹
– درجدول ۷۵ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد ۱۸۹
– جدول ۷۶ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۹۱
– جدول ۷۷ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها ۱۹۲
– جدول ۷۸ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۹۲
– جدول ۷۹ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۹۳
– جدول ۸۱ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها ۱۹۵
– جدول ۸۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۹۵
– جدول ۸۲ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۹۶
– جدول ۸۳ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها ۱۹۸
– درجدول ۸۴ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۱۹۸
– جدول ۸۵ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۱۹۹
– جدول ۸۶ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها ۲۱۱
– جدول ۸۷ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۲۱۱
– جدول ۸۸ ۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون ۲۱۳
– جدول ۸۹ ۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه ۲۱۶
– درجدول ۹۱ ۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد ۲۱۶
فهرست نمودارها صفحه
– نمودار ۱ ۴ نحوه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد شرکتها در سالهای مختلف ۹۱
– نمودار ۲ ۴ نحوه توزیع توزیع فراوانی شرکتهای آبفای شهری از نظر استانی یا شهری )مراکز خود گردان( ۹۱
– نمودار ۳ ۴ نحوه توزیع فراوانی متغیرها را بر اساس نوع متغیر و معیارهای مرتبط ۹۲
– نمودار ۴ ۴ نحوه توزیع تعداد و درصد فراوانی های جامعه اماری براساس متغیر و معیار ۹۳
– نمودار ۶ ۴ نحوه توزیع درصد فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری ۹۴
– نمودار ۷ ۴ تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده در فرضیه ها را در ورش گام به گام ۹۵
– نمودار ۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۱۸
– نمودار ۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۱۸
– نمودار ۱۱ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۱۸
– نمودار ۱۱ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۱۸
نمودار ۱۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 118
نمودار ۱۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۱۹
– نمودار ۱۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۱۱
– نمودار ۱۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۱۱
– نمودار ۱۶ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۱۱
– نمودار ۱۷ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۱۱
نمودار ۱۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 112
نمودار ۱۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۱۲
– نمودار ۲۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۱۵
– نمودار ۲۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۱۵
– نمودار ۲۲ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۱۵
– نمودار ۲۳ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۱۵
نمودار ۲۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 116
نمودار ۲۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۱۶
– نمودار ۲۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۱۸
– نمودار ۲۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۱۸
– نمودار ۲۸ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۱۹
– نمودار ۲۹ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۱۹
نمودار ۳۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 119
نمودار ۳۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۱۹
– نمودار ۳۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۲۴
– نمودار ۳۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۲۴
ص
– نمودار ۳۴ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۲۵
– نمودار ۳۵ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۲۵
نمودار ۳۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 125
نمودار ۳۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۲۹
– نمودار ۳۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۲۹
– نمودار ۳۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۲۹
– نمودار ۴۱ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۲۹
– نمودار ۴۱ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۲۹
نمودار ۴۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 131
نمودار ۴۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۳۱
– نمودار ۴۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۳۳
– نمودار ۴۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۳۳
– نمودار ۴۶ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۳۳
– نمودار ۴۷ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۳۳
نمودار ۴۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 133
نمودار ۴۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۳۴
– نمودار ۵۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۳۶
– نمودار ۵۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۳۶
– نمودار ۵۲ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۳۶
– نمودار ۵۳ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۳۶
نمودار ۵۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 137
نمودار ۵۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۳۷
– مودار ۵۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۳۹
– نمودار ۵۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۳۹
– نمودار ۵۸ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۴۱
– نمودار ۵۹ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۴۱
نمودار ۶۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 141
نمودار ۶۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۴۱
– نمودار ۶۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۴۶
– نمودار ۶۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۴۶
– نمودار ۶۴ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۴۶
– نمودار ۶۵ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۴۶
نمودار ۶۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 146

نمودار ۶۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۴۷
– نمودار ۶۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۵۱
– نمودار ۶۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۵۱
– نمودار ۷۱ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۵۱
– نمودار ۷۱ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۵۱
نمودار ۷۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 151
نمودار ۷۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۵۱
– نمودار ۷۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۵۴
– نمودار ۷۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۵۴
– نمودار ۷۶ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۵۴
– نمودار ۷۷ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۵۴
نمودار ۷۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 155
نمودار ۷۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۵۵
– نمودار ۸۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۵۸
– نمودار ۸۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۵۸
– نمودار ۸۲ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۵۸
– نمودار ۸۳ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۵۸
نمودار ۸۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 159
نمودار ۸۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۵۹
– نمودار ۸۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۶۱
– نمودار ۸۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۶۱
– نمودار ۸۸ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۶۲
– نمودار ۸۹ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۶۲
نمودار ۹۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 162
نمودار ۹۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۶۳
– نمودار ۹۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۶۸
– نمودار ۹۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۶۸
– نمودار ۹۴ ۴ نمایش جعبه ای مانده ها ۱۶۸
– نمودار ۹۵ ۴ شاخه وبرگ داده های مانده ها ۱۶۸
نمودار ۹۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 169
نمودار ۹۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۶۹
– نمودار ۹۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۷۵
– نمودار ۹۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۷۵

نمودار ۱۱۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 175
نمودار ۱۱۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۷۵
– نمودار ۱۱۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۷۸
– نمودار ۱۱۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۷۸
نمودار ۱۱۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 178
نمودار ۱۱۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۷۹
– نمودار ۱۱۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۸۱
– نمودار ۱۱۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۸۱
نمودار ۱۱۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 181
نمودار ۱۱۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۸۲
– نمودار ۱۱۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۸۴
– نمودار ۱۱۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۸۴
نمودار ۱۱۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 184
نمودار ۱۱۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۸۴
– نمودار ۱۱۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۸۷
– نمودار ۱۱۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۸۷
نمودار ۱۱۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 187
نمودار ۱۱۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۸۸
– نمودار ۱۱۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۹۱
– نمودار ۱۱۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۹۱
نمودار ۱۲۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 191
نمودار ۱۲۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۹۱
– نمودار ۱۲۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۹۳
– نمودار ۱۲۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۹۳
نمودار ۱۲۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 194
نمودار ۱۲۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۹۴
– نمودار ۱۲۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۹۶
– نمودار ۱۲۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۹۶
نمودار ۱۲۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 197
نمودار ۱۲۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۱۹۷
– نمودار ۱۳۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۱۹۹
– نمودار ۱۳۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۱۹۹
نمودار ۱۳۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 211

نمودار ۱۳۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۱
– نمودار ۱۳۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۴
– مودار ۱۳۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۴
نمودار ۱۳۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 214
نمودار ۱۳۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۵
– نمودار ۱۳۸ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۷
– نمودار ۱۳۹ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۷
نمودار ۱۴۱ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 218
نمودار ۱۴۱ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۸
– نمودار ۱۴۲ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۱
– نمودار ۱۴۳ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۱
نمودار ۱۴۴ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 211
نمودار ۱۴۵ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۱
– نمودار ۱۴۶ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۳
– نمودار ۱۴۷ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۳
نمودار ۱۴۸ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 214
نمودار ۱۴۹ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۴
– نمودار ۱۵۱ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۶
– نمودار ۱۵۱ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۶
نمودار ۱۵۲ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 217
نمودار ۱۵۳ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۱۷
– نمودار ۱۵۴ ۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها ۲۱۹
– نمودار ۱۵۵ ۴ احتمال نرمال بودن مانده ها ۲۱۹
نمودار ۱۵۶ ۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار – Deternded Q-Q 221
نمودار ۱۵۷ ۴ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر – ŷi ها ۲۲۱

بخشی از فهرست منابع فارسی:

ابزری ،مهدی و دیگران، ۱۵۶۸ ، تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در صدا و سیمای مرکز
کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان سال نوزدهم، شماره ۲
.۲ ابن الرسول، سید اصغر، ۱۵۶۵ ، طراحی سیستم اندازه ییری عملکرد برای سیستم های تحقیقاتی، پایان نامه
دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران .
.۵ احمد پور ،احمد و خانکش زاده ، ۱۵۶۶ ،ارتباط معیارهای ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ، اقتصاد ،
شماره ۶۶ ، زمستان ۱۵۶۶
.۴ احمدی، فصیح صدیقه: ، ۱۵۶۳ ، مدیریت دانش از دیدیاه استراتژی تجاری فصلنامه ، اطلاع رسانی، دوره ۱۶
شماره ۵و ۴
.۳ اسکات، ریچارد. ۱۸۸۲ . سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز. ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی و فلورا
سلطانی، تیرانی. ۱۵۷۴ . تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
.۸ اسماعیلیان ، مهدی : ۱۵۶۳ ،راهنمای جامع spss14 ،انتشارات دیبایران تهران،چاپ اول
.۷ بررسی عوامل مؤثر بر یزارشگری میان دوره ای به موقع در « .) اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی ) ۱۵۶۲
، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲ ،» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
.۶ آذر عادل و مومنی ،منصور ؛ ۱۵۷۴ ، ” آمار و کاربرد آن در مدیریت ” جلد دوم، انتشارات سمت

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *