پرشیا فایل | تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 397kb
  • تعداد برگه: 160

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها
با عنوان:
بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان مؤسسات مردم نهاد شهرستان دماوند

تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان

چکیده پژوهش تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مشارکت مردم در مؤسسات مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان مؤسسات مردم نهاد شهرستان دماوند صورت گرفته است. داده های این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه خود سنجی از نمونه ای با حجم ۳۱۶ نفر از اعضای انجمن های مردم نهاد شهرستان دماوند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند، جمع آوری شد. فرضیات از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره آزمون گردیدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری مورد سنجش قرار گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد در افزایش تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی افراد تأثیر داشته است.

اصطلاحات کلیدی: سازمان مردم نهاد، مشارکت، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی، دماوند.

قسمتی از بیان مسئله :

مفهوم مشارکت در روزگار حاضر و تجلی آن در جوامع بشری موضوعی بسیار پر اهمیت تنها ناشی از این نیست که مشارکت مردم در اداره امور جامعه خود، به مثابه ابزاری تلقی می شود که موجب تقسیم مسئولیت های جمعی شده و شراکت همه مردم در کارها و دستیابی به اهداف گروهی را تسهیل می نمایند؛ بلکه امروزه مشارکت مردمی علاوه بر اینکه روش و ابزاری جهت نیل به اهداف جمعی است، خود از اهداف اصلی توسعه پایدار اجتماعی، فرهنگی به شمار می آید و توسعه همه جانبه اجتماعی- سیاسی و حتی اقتصادی جوامع در گرو و وابسته به آن پنداشته می شود. مشارکت در جامعه انسانی بالندگی فردی و حس تعلق جمعی را پدید آورده و موجب می شود تا بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی و مسئولیت بدهد….
سازمان های مردم نهاد در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ موجود در آن کشور، برای انجام امور داوطلبانه با گرایش های فرهنگی، خیریه ای، محیط زیست، بشردوستانه و … در چارچوب قوانین کشورها فعالیت می کنند. این سازمانها معمولاً با همت افرادی پدید می آیند که تلاش بی قید و شرط و خالصانه و بدون چشم داشت را سرلوحه عمل خویش قرار داده و هرچند معمولاً بدون حمایت دولت ها در جامعه شکل می گیرند اما دارای تعاملات و ارتباطات دوجانبه با دولت ها می باشند و معمولاً در راه اهداف آرمانی و مقدس گام برمی دارند...
این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال کلی و اساسی می باشد که: مشارکت مردم در مؤسسات مردم نهاد شهرستان دماوند چه تأثیری بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان دارد؟

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مسأله. ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷
۱-۴ اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱ هدف کلی.. ۸
۱-۴-۲ اهداف جزئی.. ۹
۱-۵ چارچوب نظری.. ۹
۱-۶ چارچوب نظری منتخب… ۱۲
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش… ۱۱
۱-۸ فرضیات پژوهش… ۱۲
۱-۹ قلمرو تحقیق.. ۱۲
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۲
۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۲
۱-۹-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲
۱-۱۰ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۱۰-۱-۱ مشارکت در سازمان های مردم نهاد. ۱۳
۱-۱۰-۲-۱ تعهد سازمانی.. ۱۴
۱-۱۰-۲-۲ عملکرد سازمانی.. ۱۵
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مبانی نظری.. ۱۸
۲-۱-۱ ادبیات مربوط به سازمان های مردم نهاد. ۱۸
۲-۱۱-۱ تعریف سازمان مردم نهاد. ۱۸
۲-۱-۱-۱-۱ گروه اجتماعی.. ۱۸
۲-۱-۱-۱-۲ سازمان. ۱۹
۲-۱-۱-۱-۳ هویت غیر دولتی.. ۲۰
۲-۱-۱-۱-۴ حیثیت تعاون. ۲۱
۲-۱-۱-۱-۵ جهت گیری غیر انتفاعی.. ۲۱
۲-۱-۱-۲ انواع سازمانهای مردم نهاد. ۲۲
۲-۱-۱-۳ طبقه بندی بر حسب جهت گیری سازمانی.. ۲۴
۲-۱-۱-۳-۱ سازمان های دفاع از حقوق انسان ها ۲۴
۲-۱-۱-۳-۲ سازمانهای حمایت از محیط زیست… ۲۵
۲-۱-۱-۳-۳ سازمانهای امدادگر. ۲۵
۲-۱-۱-۳-۴ سازمانهای صنفی.. ۲۵
۲-۱-۱-۳-۵ سازمانهای هدایتی.. ۲۵
۲-۱-۱-۴ پیشینه تاریخی سازمانهای مردمنهاد. ۲۶
۲-۱-۱-۵ تاریخچه سازمان مردم نهاد در ایران. ۲۷
۲-۱-۱-۶ ویژگی های سازمان های مردم نهاد. ۳۰
۲-۱-۱-۷ مسئولیت های اخلاقی در سازمان های مردم نهاد. ۳۱
۲-۱-۱-۸ ارزشهای اخلاقی در فعالیت سازمانهای مردم نهاد. ۳۴
۲-۱-۱-۹ کارکردهای سازمان های مردم نهاد. ۳۵
۲-۱-۲ ادبیات مربوط به مشارکت… ۳۷
۲-۱-۲-۱ مفهوم مشارکت… ۳۷
۲-۱-۲-۲ مفهوم لغوی مشارکت… ۳۷
۲-۱-۲-۳ مفهوم و معنای مشارکت… ۳۸
۲-۱-۲-۴ فواید مشارکت… ۳۸
۲-۱-۳ ادبیات مربوط به تعهد سازمانی.. ۳۹
۲-۱-۳-۱ مفهوم تعهد. ۳۹
۲-۱-۳-۲ دیدگاه های مربوط به تعهد. ۴۰
۲-۱-۳-۳ ابعاد تعهد سازمانی.. ۴۵
۲-۱-۳-۴ اجزاء تعهد سازمانی.. ۴۷
۲-۱-۴ ادبیات مربوط به عملکرد سازمانی.. ۴۷
۲-۱-۴-۱ تاریخچه و مفهوم عملکرد سازمانی.. ۴۷
۲-۱-۴-۲ عملکرد زمینه ای (ضمنی). ۴۹
۲-۱-۴-۳ کارآیی و اثربخشی.. ۴۹
۲-۱-۴-۴ تعیین کننده های عملکرد. ۵۰
۲-۱-۴-۵ عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان. ۵۰
۲-۲ پیشینه تحقیق.. ۵۱
۲-۲-۱ مروری بر تحقیقات داخلی.. ۵۱
۲-۲-۲ مروری بر تحقیقات خارجی.. ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۵۷
۳-۲ روش تحقیق.. ۵۷
۳-۳ جامعه آماری.. ۵۸
۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۸
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۹
۳-۶ سنجش روائی و پایائی پرسشنامه. ۶۰
۳- ۶۱ سنجش روائی.. ۶۰
۳-۶-۲ سنجش پایائی.. ۶۰
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات.. ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۶۳
۴-۲ توصیف یافته ها ۶۳
۴-۲-۱ توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت… ۶۳
۴-۲-۲ توزیع افراد نمونه بر اساس سن.. ۶۴
۴-۲-۳ توزیع افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. ۶۶
۴-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر اساس نوع فعالیت انجمن.. ۶۷
۴-۲-۵ سابقه عضویت در انجمن.. ۶۸
۴-۲-۶ توزیع افراد نمونه بر حسب نوع عضویت… ۶۹
۴-۲-۷ توزیع افراد نمونه بر اساس وضعیت تحصیلات.. ۷۰
۴-۲-۷ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر مشارکت مردم در سازمانهای مردم نهاد. ۷۱
۴-۲-۸ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر تعهد سازمانی.. ۷۲
۴-۲-۹ توزیع افراد نمونه بر حسب متغیر عملکرد سازمانی.. ۷۳
۴-۳ آمار استنباطی (آزمون فرضیات). ۷۴
۴-۳-۱ فرضیه اول. ۷۵
۴-۳-۲ فرضیه دوم. ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۷۸
۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۷۸
۵-۳ نتیجه گیری.. ۷۹
۵-۴ محدودیت های پژوهش… ۸۱
۵-۵ پیشنهادات تحقیق.. ۸۱
۵-۵-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۱
۵-۵-۲پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۲
منابع و مآخذ الف. منابع فارسی ۸۴
ب. منابع انگلیسی ۸۸
پیوست ها
پیوست ۱: پرسشنامه ۹۰
پیوست ۲: خروجی نرم افزارهای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲
پیوست ۳: خروجی نرم افزار حاصل از پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۷

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *