پرشیا فایل | بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی و غیر مالی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی و غیر مالی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 625kb
  • تعداد برگه: 140

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی
با عنوان:
بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

چکیده پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی و غیر مالی :

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۱۸ شرکت صنعتی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ۶ سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی.

بیان مسئله پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی و غیر مالی:

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. (ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰).

از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کند(ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد از جمله افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و حمایت دولت اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، ۱۹۹۷).

مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران است که با توجه به مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، ۱۹۹۴). هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان است. در این تحقیق منظور از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت است (اسچوایگر، ۲۰۰۴) بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت رابطه معناداری دارد؟

 

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل  اول :کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۵

اهداف تحقیق ……………….۶

سوالات تحقیق.. ۷

فرضیه  های تحقیق: ۸

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها …………….۹

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع. ۱۱

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی …………۱۳

۲-۱- ۱- مقدمه ………………..۱۲

۲-۱-۲ سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  ۱۳

۲-۱-۳ تعریف مسئولیت اجتماعی   ۱۶

۲-۱-۴- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۵

۲-۱-۵ مسئولیت اجتماعی ۲۷

۲-۱-۶ انواع مسئولیت اجتماعی  ۳۰

۲-۱-۷ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت  ۳۲

۲-۱-۸ دیدگاه های مسئولیت اجتماعی    ۳۴

۲-۱-۹ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   ۳۶

۲-۱-۱۰ چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان ۳۸

۲-۱-۱۱مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  ۳۹

۲-۱-۱۲ نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی ………………۴۱

۲-۱-۱۳ تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ………..۴۳

۲-۲-۱ مقدمه  ……………………۴۹

۲-۲۲ تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   …………..۵۰

۲-۲-۳ مدل های ارزیابی عملکرد  ……………..۵۱

۲-۲-۴ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ………………………..۵۱

۲-۲-۵ مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ………………۵۳

۲-۲-۶ ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  …………………….۵۶

۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ………………………….۵۸

۲-۲-۸ آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ………………….۶۰

۲-۲-۹ معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  …………۶۲

۲-۲-۱۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ……………………۶۲

۲-۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  …………..۶۳

۲-۲-۱۲ اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ……………………….۶۴

۲-۲-۱۳ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ……………………………۶۵

۲-۲-۱۴ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ……………..۶۷

۲-۲-۱۵ مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ………..۷۰

۲-۲-۱۶ مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ……..۷۱

۲-۲-۱۷ مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  …………..۷۲

۲-۲-۱۸ مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ………..۷۳

۲-۳ پیشینه تحقیق ……………………..۷۴

۲-۳-۱ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۷۴

۲-۳-۲ سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۷۹

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق ۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………..۸۴

۳-۱ مقدمه ۸۵

۳-۲ متدلوژی پژوهش  ۸۵

۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۶

۳-۴ ابزار گردآوری ۸۷

۳-۵ روش جمع آوری داده ها ۸۷

۳-۶ روایی و پایایی تحقیق ۸۹

۳-۷ روش تجزیه و تجلیل اطلاعات ۹۳

فصل چهارم ۹۵

۴-۱ مقدمه ۹۶

۴-۲ توصیف یافته های تحقیق ۹۶

۴۳ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  …………………..۹۸

۴-۴ توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ……..۹۹

۴-۴ آزمون رگرسیون سلسله مراتبی …۱۰۴

فصل پنجم ………۱۰۹

۵-۱ مقدمه ۱۱۰

۵-۲ تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ……………….۱۱۱

۵-۳ محدودیت تحقیق ۱۱۵

۵-۴ توصیه برای آینده  ۱۱۶

منابع ……………………….۱۱۷

پیوست ……………………..۱۳۵

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *