پرشیا فایل | نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت امور فرهنگی
عنوان کامل:
نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر
شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی
۸۹-۸۸

نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی

چکیده پژوهش نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی :

هدف از این پژوهش، مطالعه ” نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ ” بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و نمونه آماری تعداد ۳۸۴ دانش آموز پسر و دختر و ۵۴ مدیر و معاون از دبیرستان های شهر شاهین شهر در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم از بین ۷۹۸۲ دانش آموز و ۱۱۰ مدیر و معاون انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر ۷۲ سؤال بسته پاسخ برای مدیران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی دانش آموزان، شامل دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر ۲۵ سؤال بسته پاسخ طرح ریزی گردید.

پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( ۹۳ / ۰ ) برای پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و ) ۸۳ / ۰( برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos در دو سطح آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون های تحلیل واریانس، T نمونه های مستقل، پس آزمون توکی، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال والیس، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون لوین( -و ارائه مدل به منظور سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان دادند که میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی کمتر از دانش آموزان فارس( ۰۰۲ / ۰= معناداری) و میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های دینی کمتر از دانش آموزان مسلمان شیعه( ۰۰۰۱ / ۰= معناداری) بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی مذهبی( ۰۰۰۱ / ۰= معناداری) و بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی نژادی ( – ۰۰۳ / ۰= معناداری) متفاوت و معنادار بود.

بعلاوه بین میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در بین مدیران با توجه به سن، سابقه کار و سابقه مدیریت تفاوت معناداری وجود نداشت ولی با توجه به جنس، تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد وجود داشت.
واژگان کلیدی: مهارت، تنوع فرهنگی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول کلیات
مقدمه
۱-۱ -بیان مسأله
۲-۱ -اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱ -اهداف تحقیق
۴-۱ -سؤال ها و فرضیه های تحقیق
۱-۴-۱-سؤال های تحقیق
۲-۴-۱ -فرضیه های تحقیق
۵-۱ -بیان اصطلاحات
۱-۵۱ -تعارف نظری
۲-۵-۱ -تعارف عملیاتی
فصل دوم مروری برتحقیقات انجام شده
مقدمه
۱-۲ -تعرف فرهنگ
۲-۲ -تنوع فرهنگی
۲-۲-۱ فرهنگ پذیری
۲-۲-۲ -وجوه تفاوت فرهنگ ها
۳-۲-۲ -انواع گروه با توجه به تنوع فرهنگی
۴-۲-۲ -عوامل پیداش تنوع فرهنگی
۵-۲-۲-مزایای تنوع فرهنگی
۶-۲-۲-محدودت های تنوع فرهنگی
۷-۲-۲ -رویکردها و نظریه های تنوع فرهنگی
۸-۲-۲ -دیدگاه اسلام درمورد تنوع فرهنگی
۹-۲-۲ -برخورد دولت با چند فرهنگی
۹-۲-۳ اقلیت
انواع اقلیت
تنوع قومی – نژادی
قوم مداری
۳۴-۲ -تنوع آداب و رسوم اقوام
۵-۲ -زبان و تنوع زبانی
۱-۵-۲ -نماد، پیام ومعنی
۲-۵-۲ -عوامل مؤثربرتنوع زبانی
۶-۲ -تنوع دینی مذهبی
۷-۲-مدیرت و کارکردهای آن
۱-۷-۲ -نقش های مدیرت
۱-۱-۷-۲ -نقش های میان شخصی مدیران
۲-۱-۷-۲ -نقش های اطلاعاتی مدیران
۳-۱-۷-۲ -نقش های تصمیمی مدیران
۲-۷-۲ -سیر تطور مدیرت فراملیتی و جهانی
۳-۷-۲ -فرآیند مدیرت تنوع فرهنگی
شناخت وضعیت موجود
شناخت وضعیت مطلوب
شناسایی راهکارها
۴-۷-۲ -استراتژی ها مدیرت تفاوت های فرهنگی
۵-۷-۲ -الگوهای عمده سیاست گذاری قومی و فرهنگی
همانند سازی مدل
تکثر گرایی مدل
۳-۵-۷-۲-مدل وحدت در کثرت
۶-۷-۲-مهارت های مدیرت تنوع فرهنگی
۷-۷-۲-مدیرت تنوع قومی
۲-۸ مشارکت
۱-۸-۲ -پیش نیازهای مشارکت
مشارکت اجتماعی
۳-۸-۲ -اهمیت مشارکت در اسلام
۴-۸-۲-مشارکت مدرسه و عرضه های آن
۹-۲ -نقش مهارت های مدیرت
تنوع فرهنگی در ارتقاءمشارکت اجتماعی
۱۰-۲ -پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده
۱-۱۰-۲ -پژوهش های انجام شده در ایران
۲-۱۰-۲ -پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
۱-۳ -روش پژوهش
۲-۳ -حوزه پژوهش
جامعه آماری
۴-۳ -تعیین حجم نمونه
۵-۳ -روش نمونه گیری
۶-۳ -ابزار جمع آوری داده ها
روایی پرسشنامه
۲-۶-۳پایایی پرسشنامه
۷-۳ -روش اجرا و گردآوری داده ها
۸-۳ -روش تجزیه وتحلیل داده ها
۹-۳-محدودت های تحقیق
فصل چهارم تحلیل افته های تحقیق
مقدمه
۱-۴ -یافته های توصیفی پژوهش
۱-۱-۴ -ویژگی های جمعیت شناختی مدیران
۲-۱-۴ -ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان
۳-۱-۴ -توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤال های مربوط به پرسشنامه مهارت های تنوع فرهنگی مدیران
۴-۱-۴ -درصد پاسخ به سؤال های مربوط به پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان
۲-۴ یافته های استنباطی مربوط به سؤال های پژوهش
۳-۴یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
تفسیرنتایج- ۵-۱
پیشنهادات- ۵-۲
اجرایی پیشنهادات- ۵-۲-۱
۲-۲-۵ -پیشنهاد هایی برای پژوهشگران جهت انجام تحقیقات بعدی
فهرست منابع
پیوستها
پیوست ۱ :پرسشنامه مهارتهای مدیرت
تنوع فرهنگی (مربوط به مدیران)
پیوست ۲ :پرسشنامه مربوط به مشارکت اجتماعی دانش آموزان

در ۱۸۴ صفحه pdf

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *