پرشیا فایل | مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتقا عملکرد سیستم | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتقا عملکرد سیستم

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 12mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید
با عنوان:

ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتقا عملکرد سیستم IT با استفاده از سیستم های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه

مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتقا عملکرد سیستم

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

این پژوهش با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی  (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از دامداری تا میز مصرف کننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیره تأمین میپردازد. در راستای انجام این مسئولیت ،UML (زبان مدلسازی یکپارچه) برای ایجاد مدل داده محور محصول و برای مدیریت داده قابلیت ردیابی TRU در سراسر زنجیره بهکار گرفته میشود.

در این پژوهش، یک رویکرد سیستمی بهمنظور توسعه متدولوژی برای پیادهسازی قابلیت ردیابی زنجیره تأمین مواد غذایی، مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش شامل دو بخش کلی است. در بخش اول به معرفی قابلیت ردیابی، نیازمندیها و الزامات پیادهسازی آن میپردازیم و در بخش دوم، سیستم قابلیت ردیابی را جهت کنترل موجودی در سازمان بهکار میگیریم. در راستای انجام این کار، زنجیره تأمین ماست بهعنوان سازمان هدف، انتخاب شده است. زنجیره تأمین ماست، از پنج حلقه تشکیل شده که ماده اولیه تولید ماست )شیر( را از دامدار تهیه نموده، آن را به ماست تبدیل کرده و به مشتری نهایی تحویل میدهند. برای انجام ردیابی از ابزارهای شناسایی چون RFID بهره بردهایم.

واژه های کلیدی: قابلیت ردیابی، ردیابی، پیگیری، مدیریت موجودی ، یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی .

بخشی از بیان مسئله:

در یک سیستم تولیدی، برای رسیدن به پیشینه و یا سابقه یک محصول و یا وضعیت فعلی محصول، به راهکار هایی نیاز است. تعیین سابقه و یا پیشینه محصول  برای بسیاری از مشتریان و یا بسیاری محصولات مهم میباشد. برای بسیاری از مشتریان مهم است که محصول در کجا، تحت چه شرایطی، تحت چه فرایندهایی و در چه زمانی ایجاد شده است. منشاء محصول نیز در بسیاری موارد اهمیت پیدا میکند.

به عنوان مثال با توجه به بالا بودن جمعیت مسلمانان جهان، اطمینان از تهیه گوشت حلال برای این جمعیت از جهان مهم میباشد. این امر برای تمامی کشورهای جهان امری ضروری است و سازمانها با ارائه مدرکی که حلال بودن گوشت را تضمین کند قادر به برقراری ارتباط با بیش از یک چهارم جمعیت دنیا خواهند شد. این سازمانها باید اصول استاندارد غذای حلال را رعایت کنند از جمله اینکه، مواد و خوراک دام نباید از اجزاء غیر حلال فراوری شده باشد؛ شرایط ذبح و صید شرعی مطابق قوانین اسلام اجرا شود؛ تفکیک خطوط فراوری محصولات حلال و غیر حلال انجام پذیرد و غیره؛ علاوه بر این باید برچسب و یا نشانهای بر روی این محصولات فراوری شده قرار بگیرد تا مصرف کننده قادر به تشخیص این محصولات باشد.

همچنین محصولات ارگانیک که در حال حاضر بسیار مورد توجه عموم مردم قرار گرفته اند. بدلیل افزایش نگرانیها در مورد باقیمانده سموم و مواد شیمیایی استفاده شده برای از بین بردن آفتکشها، محصولات ارگانیک وارد بازار شدند. این محصولات جایگاه ویژهای در بازار پیدا کردهاند و از بهای تقریبی ۲۲% بیشتر از سایر محصولات مشابهشان برخوردارند. مشتریان این محصولات نسبت به پیامدهای محیطی حساس میباشند. در روش تولید این محصولات، بر منابع تجدیدپذیر اتکا شده است. این محصولات بدون دخالت و مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی تولید میشوند…

فهرست مطالب گردآوری شده:

عنوان صفحه
فصل ۱- کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۳
-۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
-۲-۱ تشریح و بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………۱۳
-۱-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۴
-۱-۱ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۱-۱ اهداف اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۱-۱ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق …………………………………………………………………… ۱۶
-۷-۱ ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۱۶
-۸-۱ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۱-۸-۱ دوره زمانی انجام تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۷
-۲-۸-۱ مکان تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۷
-۹-۱ تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………………………… ۱۷
-۱-۹-۱ برنامهریزی منابع سازمان …………………………………………………………………………… ۱۷
-۲-۹-۱ مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………. ۱۸
-۱-۹-۱ قابلیت ردیابی ……………………………………………………………………………………………. ۱۹
-۱-۹-۱ ردیابی …………………………………………………………………………………………………… ۱۹
-۱-۹-۱ پیگیری ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۱۲-۱ نمای کلی پایان نامه ……………………………………………………………………………….. ۲۲
فصل ۲- ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………… ۲۱
-۱-۲ ادبیات نظری …………………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۱-۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۲-۱-۲ ERP ………………………………………………………………………………………………………………. 21
-۱-۱-۲ مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………. ۲۷
-۱-۱-۲ قابلیت ردیابی ………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲- مرور پیشینه ……………………………………………………………………………………………….. ۵۳
-۱-۲-۲ خلاصه مرور پیشینه ………………………………………………………………………………… ۵۶
-۱-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل ۳ – شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
-۲-۱ مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی ……………………………………………………………….۶۴
۳-۲-۲- مدلسازی سیستم قابلیت ردیابی مواد غذایی …………………………………………………۶۸
-۱-۲-۱ استاتیک یک سیستم قابل ردیابی ………………………………………………………………. ۷۹
-۱-۱ مدلهای ارائه شده در قابلیت ردیابی ………………………………………………………… ۸۲
-۱-۱-۱ مدل سلسله مراتبی IEC 62264 …………………………………………………………………………. 82
۳-۳-۲- مدل جهان شمولی هولونیک ……………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۳-۳- مدل استفاده شد توسط ) تاکور و همکاران ) ۲۲۱۲ ………………………………………………… ۸۶
۳-۳-۴- ) مدل استفاده شده توسط جی هو و همکاران ) ۲۲۱۱ ………………………………………………… ۸۷
۳-۳-۵- ) مدل ارائه شده توسط جانسن والرز و همکاران ) ۲۲۲۱ …………………………………………… ۸۹
) -۱-۱-۱ مدل ارائه شده توسط رز گارسیا و همکاران ) ۲۲۱۲ ……………………………………………… ۹۱
۳-۳-۷- ) مدل ارائه شده توسط خبازی و همکاران ) ۲۲۱۲ ……………………………………………………. ۹۲
۳-۳-۸- ) مدل ارائه شده توسط جمسی ) ۲۲۱۲ ……………………………………………………………………. ۹۳
-۱-۱ توسعه مدل …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
-۱-۱-۱ تعریف سفارشی سازی انبوه ………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۲-۱-۱ مدل توسعه یافته: …………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
-۱ – ۱ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….۱۰۳
فصل ۴- پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنعت لبنیات …………………………………………………… ۱۰۴
-۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
-۲-۱ پیش از پیاده سازی ………………………………………………………………………………………….۱۰۵
-۱-۲-۱ اطلاعاتی درباره سازمان ……………………………………………………………………………….. ۱۰۶
-۱-۱ مراحل مدلسازی ………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
-۱-۱-۱ مرحله اول: فرآیند تولید ماست ……………………………………………………………………… ۱۰۶
-۲-۱-۱ مرحله دوم: ملاحظات قابلیت ردیابی …………………………………………………………………۱۱۰
-۱-۱-۱ مرحله سوم: تشریح الزامات ……………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۱-۱-۱ مرحله چهارم: مدلسازی مفاهیم ………………………………………………………………….. ۱۱۲
-۱-۱-۱ مرحله پنجم: دینامیک بهر …………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۱-۱-۱ مرحله ششم: مدلسازی منطقی محصول ……………………………………………………………. ۱۲۲
-۷-۱-۱ هزینه پیادهسازی قابلیت ردیابی: …………………………………………………………………….. ۱۲۷
-۱-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
فصل ۵- نتایج و پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۲۹
-۲-۱ یافته های اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
-۱-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
-۱-۱ نتایج حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
-۱-۱ سهم علمی تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
-۱-۱ محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
-۷-۱ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. ۱۳۶
فصل ۶- مراجع تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

فایل اصلی با فرمت pdf میباشد که قابل کپی برداری میباشد و همچنین یک نسخه word نیز تهیه شده است.

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *