پرشیا فایل | محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 10mb
  • تعداد برگه: 136

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
با عنوان:
مشوقها / محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی

محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی

چکیده پژوهش محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی :

یکى دیگر از وظایف مدیریت مالی، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار انگیزشی مدیریتی  و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده کنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى و مالی منجرگردد. براى این منظور نظام جبران خدمات باید انگیزه آور باشد. به طورکلى هر جا سخنى از تناسب نظام جبران خدمات مطرح مى گردد، بحث مسائل مربوط به انگیزه پیش مى آید، لذا با توجه به نقش و تأثیر نظام مذکور در تغییر رفتار و انگیزه افراد سازمان  و سهامداران و افزایش بهره ورى، لازم است مدیران توجه لازم را براى طراحى مناسب آن داشته باشند. در این پژوهش به اهمیت رابطه میان شوقها / محرک های ریسک  مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی پرداخته شد. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. برای آنالیز داده ها از روش آنالیز پنلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین جبران نقدی و سرمایه گذاری  مرتبط با هزینه ها ی نمایندگی وجود ندارد.

کلمات کلیدی: نظام جبران خدمات، جبران نقدی، هزینه ها ی نمایندگی

بیان مسئله:

در این پژوهش در صدد پاسخ به این مساله هستیم که با توجه به پیچیدگی­های عملیاتی شرکت­ها و محدودیت­های پیش رو در تامین مالی و ریسک گریزی شرکت­ها، معیارهای حسابداری، تفاوت دیدگاه ها در سرمایه­ گذاری را چگونه می­توان با طرحهای انگیزشی مدیریتی­، خدمات را جبران و پوشش مناسبی برای سرمایه ­گذاری برای آن پیدا نمود و میزان ریسک را کاهش داد.

فهرست مطالب پژوهش محرک های ریسک مدیریتی و سرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی :

چکیده ۳

فصل اول: کلیات پژوهش. ۳

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مساله پژوهش ۳

۱-۳- سابقه موضوع ۴

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

۱-۴- اهداف پژوهش ۸

۱-۵ سوال های پژوهش ۸

۱-۶- فرضیه ها پژوهش ۹

۱-۷- مدل مفهومی پژوهش ۹

۱-۷-۱- مدل ریاضی پژوهش ۱۰

۱-۸- قلمرو موضوعی پژوهش ۱۵

۱-۸-۱- قلمرو مکانی پژوهش ۱۵

۱-۸- ۲- قلمرو زمانی پژوهش ۱۵

۱-۹- روش پژوهش ۱۵

۱-۱۰- روش تجزیه وتحلیل ۱۶

۱-۱۱- جامعه آماری ۱۶

۳-۱۱- نمونه آماری ۱۶

۱-۱۲- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها ۱۷

۱-۱۳- ساختار فصول آتی ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ۱۸

۲-۱- مقدمه ۲۰

۲-۲- تاریخچه ریسک ۲۱

۲-۳- تعریف ریسک ۲۲

۲-۴- انواع ریسک ۲۳

۲-۵- اندازه گیری ریسک ۳۲

۲-۶- ابزارهای کنترل ریسک ۳۴

۲-۷-  رابطه ریسک و بازده: ۳۷

۲-۸- تکامل ریسک  مدیریتی ۳۷

۲-۹- تعریف ریسک  مدیریتی ۳۸

۲-۱۰ نقش ریسک  مدیریتی ۳۸

۲-۱۱- اهداف  ریسک مدیریتی ۳۹

۲-۱۲- ابزارها و روشهای ریسک  مدیریتی ۴۰

۲-۱۳- عناصر اصلی در ریسک  مدیریتی ۴۲

۲-۱۴- هدف ریسک  مدیریتی  است نه اجتناب از ریسک ۴۴

۲-۱۵- مدیریت ریسک ۴۵

۱-۱۵-۱- سیر تحولات ریسک  مدیریتی ۴۵

۲-۱۶- جایگاه ریسک  مدیریتی ۴۶

۱-۱۶-۱-لزوم توجه به چرخه حیات در فرایند ریسک  مدیریتی ۴۶

۲-۱۶-۲-تفکیک گام های چرخه حیات ۴۷

۲-۱۷- مدل ریسک  مدیریتی  در چرخه حیات پروژه ۴۷

۲-۱۷-۱- آغاز فرایند ریسک  مدیریتی ۴۸

۲-۱۷-۲- ریسک  مدیریتی  در گام طراحی ۴۸

۲-۱۷-۳- تعریف پروژه ۴۹

۲-۱۷-۴-  شناسایی عوامل ذینفع ۴۹

۲-۱۷-۶-  تمرکز بر فرایند ۵۲

۲-۱۷-۷- شناسایی ریسک ها ۵۲

۲-۱۷-۱۰- ارزیابی و برآورد ریسک ها(تجزیه و تحلیل کمی) ۵۴

۲-۱۷-۱۱- ریسک  مدیریتی  در گام برنامه ریزی و تخصیص ۵۵

۲-۱۷-۱۲- ریسک  مدیریتی  در گام اجرا و تحویل ۵۵

۲-۱۸-۵- ریسک  مدیریتی  در گام بازنگری و پشتیبانی ۵۶

۲-۱۹- مدیریت ریسک در سازمان ۵۷

۲-۲۰- ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ۵۷

۲-۲۱-  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ریسک ۵۸

۲-۲۲- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ریسک ها ۵۹

۲-۲۲-۱- ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ: ۶۰

۲-۲۲-۲- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜ ﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ ۶۱

۲-۲۴- ریسک های مالی ۶۲

۲-۲۵-ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ریسک ها و ﻛﻨﺘﺮل آن ۷۰

۲-۲۵-۱-اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ رﻳﺴﻚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ۷۰

۲-۲۵-۲-ﺗﻮﺳﻌﻪ ی راه ﺣﻞ رﻳﺴﻚ ۷۱

۲-۲۶- پیشینه پژوهش ۷۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۸۱

۳-۱- مقدمه ۸۳

۳-۲- فرضیه های پژوهش ۸۳

۳-۳- متغیر های پژوهش ۸۳

۳-۳-۱- متغیرهای مستقل ۸۳

۳-۳-۲- متغیرهای وابسته ۸۴

۳-۳-۲- متغیرهای کنترلی ۸۷

۳-۴- روش تجزیه وتحلیل ۸۷

استفاده شد. ۸۷

۳-۴-۲- آمار استنباطی ۸۹

۳-۴-۳-  مدل‌سازی داده‌های تابلویی ۸۹

۳-۴-۴- مدل پولینگ ۹۱

۳-۴-۵- مدل اثرات ثابت ۹۱

۳-۴-۶ – اثرات تصادفی ۹۲

۳-۴-۷- آزمون‌های تشخیصی ۹۳

۳-۴-۸ – آزمون F– لیمر ۹۴

۳-۴-۹- آزمون هاسمن ۹۷

۳-۴-۱۰ – آزمون مانایی در داده‌های تابلویی ۹۸

۳-۴-۱۱-  آزمون هم‌انباشتگی پانل ۹۹

فصل  چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۲

۴-۱- مقدمه ۱۰۳

۴-۲- آمار توصیفی ۱۰۳

۴-۲-۱-  جدول نسبت های توصیفی متغیرهای پژوهش ۱۰۶

۴-۲-۲- کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش ۱۰۷

۴-۳- آمار استنباطی ۱۰۸

۴-۳-۱- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ۱۰۹

۴-۴- آزمون فرضیه اول ۱۱۱

۴-۱-۱-یک رابطه منفی بین دلتا و سرمایه گذاری  مرتبط با هزینه ها ی نمایندگی  وجود دارد. ۱۱۱

۴-۴-۲- آزمون  فرضیه دوم ۱۱۴

۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۹

۵-۱ – مقدمه ۱۲۱

۵-۲- نتایج فرضیه ها ی پژوهش ۱۲۲

۵-۲-۱- فرضیه اول پژوهش ۱۲۲

۵-۲-۳- فرضیه سوم  پژوهش ۱۲۳

۵-۳-۲- برای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد: ۱۳۲

منابع فارسی ۱۳۴

منابع لاتین ۱۳۶

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *