پرشیا فایل | سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb
  • تعداد برگه: 164

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با عنوان:

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی

 

 چکیده پژوهش سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی :

یکی از عمدهترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع میپیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی –فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزههای قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمیباشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتنابناپذیر در سطح ملی است.

برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روشهای پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روشهای پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمانهای دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیادهسازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.

کلید واژگان: حفاری، کاوش ، محوطه های تاریخی و باستانی ، سیاست جنایی ، پیشگیری، مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز.

بخشی از بیان مسئله پژوهش مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز:

در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهمتر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمده ترین جرایمی است که امروزه در محوطه های تاریخی و فرهنگی صورت میگیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار میدهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان میدهد .

در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخیو فرهنگی ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵و همچنین ماده واحدهقانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ میباشد. به نظر میرسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر میرسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراث داران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است میتوانند انجام دهند.

فهرست مطالب گرداوری شده:

بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­ های تاریخی

فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش

گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری

بند اول: انواع حفاری

الف: حفاری علمی

ب: حفاری تجاری

بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی

الف: محوطه های تاریخی

ب: محوطه های باستانی

گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش

بند اول: رکن قانونی

بند دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: موضوع جرم

ج: وسیله ارتکاب جرم

د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم

۱- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش

۲- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی

۳- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی

ه: نتیجه حاصله

بند سوم: عنصر روانی

بند چهارم: مجازات

گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی

بند اول: ایتالیا

بند دوم: افغانستان

بند سوم: چین

بند چهارم: فرانسه

بند پنجم: یونان
فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

الف: مبنای تاریخی

ب: مبنای مذهبی

ج: مبنای اقتصادی

د: مبنای فرهنگی

ه: جهانی شدن

بند دوم: معنای سیاست جنایی

الف: مفهوم مضیق

ب: مفهوم موسع

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی

بند اول: مقررات قبل از انقلاب

الف: آیین نامه عتیقات مصوب ۱۳۰۳

ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹

ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۱۳۱۱

د: قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۴۷

بند دوم: مقررات پس از انقلاب

الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب ۱۳۵۸

ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال ۱۳۷۹

ه: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی

بند اول: متن احکام دادگاه

الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن

ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن

بند دوم: تحلیل احکام

گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی

گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی
بخش دوم: راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی

فصل اول: پیشگیری کیفری

گفتار اول: مفهوم پیشگیری

بند اول: تعریف

بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری

بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری

گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز

بند اول: حبس

بند دوم: جزای نقدی

گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش

بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز

الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس

ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع

بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز

الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی

ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت

ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان

بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش

الف: جبرانکننده بودن

ب: کاهش هزینهها و مضرات زندان

بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز

الف: عدم بازدارندگی

ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف

فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری

گفتار اول: پیشگیری وضعی

بند اول: تعریف پیشگیری وضعی

بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش

الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی

ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش

ج: تعیین دقیق حریم آثار

د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی

بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری

الف: فواید

۱- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش

۲-بازدهی سریع پس از اجرا

ب: مضرات

۱-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی

۲-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز

۳-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی

۴-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی

بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی

بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری

الف: پیشگیری رشدمدار

ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی

ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی

د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور

ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم

بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری

الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش

۱-انسان محوری

۲-اثربخشی موثر و درازمدت

ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش

۱-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی

۲-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش

نتیجه گیری و پیشنهادات

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *