پرشیا فایل | رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئتهای ورزشی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئتهای ورزشی

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
با عنوان:
رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئتهای ورزشی استان کرمان

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئتهای ورزشی

چکیده رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئتهای ورزشی :
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیئت های ورزشی استان کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هیئت های ورزشی استان کرمان ( ۱۲۰ نفر) تشکیل می دادند، که نمونه این تحقیق نیز برابر با کل جامعه (کل شمار) بود. از بین پرسشنامه های توزیع شده تعداد ۱۱۶ پرسشنامه برگشت داده شد.

برای سنجش میزان مدیریت دانش نمونه های تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا (خامدا، ۱۳۸۸) استفاده شد. این پرسشنامه نیز دارای چهار قسمت خلق و اکتساب دانش، تسهیم دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بود. بعلاوه برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (۲۰۰۳) که شامل ۳۶ سؤال است و هوش سازمانی کل و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تأیید اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی رسید.

پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش ( ۰/۸۹) و برای پرسشنامه هوش سازمانی (۰/۹۰) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و همچنین مؤلفه های آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. به علاوه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، مدیریت دانش می تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد. استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید، که یکی از این عوامل می تواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، هوش سازمانی، هیئت های ورزشی.

فهرست مطالب گردآوری شده:

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش. ۸

۱-۴-۱ هدف کلی. ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی. ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۹

۶-۱- محدودیت های تحقیق. ۹

۱-۷- پیش­فرض ­های تحقیق. ۹

‌۱-۸- قلمرو تحقیق. ۹

۱-۹- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۰

۱-۹-۱ تعریف مفهومی واژه­های تحقیق. ۱۰

۱-۹-۲ تعریف عملیاتی واژه­های تحقیق. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- هیئت­های ورزشی. ۱۲

۲-۲-۱ تعریف هیئت. ۱۲

۲-۲-۲ وظایف هیئت. ۱۳

۲-۲-۳ ارکان هیئت. ۱۳

۲-۲-۳-۱ ترکیب مجمع. ۱۴

۲-۲-۳-۱-۱ وظایف مجمع. ۱۴

۲-۲-۳-۲ ترکیب هیئت رئیسه. ۱۴

۲-۲-۳-۲-۱ وظایف هیئت رئیسه. ۱۵

۲-۲-۳-۳ رئیس هیئت. ۱۵

۲-۲-۳-۳-۱ وظایف رئیس هیئت. ۱۵

۲-۲-۳-۴ وظایف نایب رئیس هیئت رئیس. ۱۶

۲-۲-۳-۵ وظایف دبیر هیئت. ۱۶

۲-۲-۳-۶ درآمد و هزینه­ های هیئت استان. ۱۶

۲-۲-۴ هیئت شهرستان­ها و شهرها. ۱۷

۲-۳- مدیریت دانش. ۱۷

۲-۳-۱ تعاریف مدیریت دانش. ۱۸

۲-۳-۲ انواع دانش. ۱۹

۲-۳-۳ سیستم های مدیریت دانش. ۲۰

۲-۳-۴ اهمیت مدیریت دانش. ۲۱

۲-۳-۵ کارکرد مدیریت دانش. ۲۱

۲-۳-۶ مراحل مدیریت دانش. ۲۲

۲-۳-۷ مدل­های دانش و مدیریت دانش. ۲۲

۲-۳-۷-۱ مدل مفهومی مدیریت دانش. ۲۳

۲-۳-۷-۲ مدل حلزونی دانش. ۲۳

۲-۳-۷-۳ الگوی هفتگانه مدیریت دانش. ۲۴

۲-۳-۸ مدل نیومن در مدیریت دانش. ۲۶

۲-۳-۸-۱ خلق و اکتساب دانش. ۲۶

۲-۳-۸-۲ تسهیم دانش. ۲۶

۲-۳-۸-۳ سازماندهی و ذخیره­سازی دانش. ۲۷

۲-۳-۸-۴ کاربرد دانش. ۲۷

۲-۳-۹ ابزارهای مدیریت دانش. ۲۹

۲-۳-۹-۱ ابزار سازماندهی دانش. ۲۹

۲-۳-۹-۲ ابزار اخذ دانش. ۲۹

۲-۳-۹-۳ ابزار ارزیابی دانش. ۲۹

۲-۳-۹-۴ بزار تسهیم دانش. ۳۰

۲-۳-۹-۵ ابزار ذخیره سازی و ارائه دانش. ۳۰

۲-۴- هوش سازمانی. ۳۱

۲-۴-۱ تعاریف هوش سازمانی. ۳۲

۲-۴-۲ مؤلفه ­های هوش سازمانی. ۳۳

۲-۴-۲-۱ بینش راهبردی. ۳۳

۲-۴-۲-۲ سرنوشت مشترک. ۳۴

۲-۴-۲-۳ تغییرگرایی. ۳۴

۲-۴-۲-۴ روحیه سازمانی. ۳۴

۲-۴-۲-۵ اتحاد و توافق. ۳۴

۲-۴-۲-۶ عملکرد سازمانی. ۳۵

۲-۴-۲-۷ فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۵

۲-۴-۳ دیدگاه­های هوش سازمانی. ۳۵

۲-۴-۳-۱ هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا. ۳۵

۲-۴-۳-۲ هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال. ۳۵

۲-۴-۳-۳ هوش سازمانی از دیدگاه مکمستر. ۳۶

۲-۴-۳-۴ هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت. ۳۶

۲-۴-۳-۵ دیدگاه معرفت شناختی. ۳۷

۲-۴-۴ چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی. ۳۷

۲-۴-۴-۱ رهبران فکری. ۳۸

۲-۴-۴-۲ انجمن های ذینفع. ۳۸

۲-۴-۴-۳ ادهوکراسی. ۳۸

۲-۴-۴-۴ سکوی دانش. ۳۸

۲-۴-۵ دلایل استفاده از هوش سازمانی در سازمان ها. ۳۹

۲-۵- پیشینه تحقیق. ۳۹

۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۳۹

۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۶

۲-۶ جمع بندی. ۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۴

۳-۲- روش تحقیق. ۵۴

۳-۳- جامعه آماری. ۵۴

۳-۴- نمونه آماری. ۵۴

۳-۵- روش جمع ­آوری داده­ها. ۵۵

۳-۶- متغیرهای تحقیق. ۵۵

۳-۷- روش و ابزار گردآوری داده ­ها. ۵۵

۳-۸- روش­های آماری تحقیق. ۵۶

فصل چهارم: تحلیل یافته­ های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۵۸

۴-۲- یافته ­های پژوهش. ۵۸

۴-۲-۱ یافته ­های توصیفی. ۵۸

۴-۲-۲ بررسی فرضیه پژوهش. ۶۱

۴-۲-۲-۱ فرضیه اول. ۶۱

۴-۲-۲-۲ فرضیه دوم. ۶۲

۴-۲-۲-۳ فرضیه سوم. ۶۲

۴-۲-۲-۴ فرضیه چهارم. ۶۳

۴-۲-۲-۵ فرضیه پنجم. ۶۳

۴-۲-۲-۶ فرضیه ششم. ۶۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱- مقدمه. ۶۷

۵-۲- خلاصه تحقیق. ۶۷

۵-۳- بحث و نتیجه­ گیری. ۶۹

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق. ۷۷

۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق. ۷۷

۵-۴-۲ پیشنهادهایی برای محققان دیگر. ۷۸

منابع و مآخذ. ۷۹

فهرست منابع فارسی. ۷۹

فهرست منابع لاتین. ۸۲

پیوست ها. ۸۴

پیوست الف) پرسشنامه هوش سازمانی. ۸۴

پیوست ب) پرسشنامه مدیریت دانش. ۸۷

چکیده انگلیسی. ۸۷


روش تبدیل فایلهای pdf به word

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *