پرشیا فایل | تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی

  • تعداد دانلود : 7
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 420kb
  • تعداد برگه: 109

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)  

با عنوان:

بررسی تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی

از دیدگاه حسابرسان شاغل

چکیده پایان نامه :

بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت

صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور میباشدکه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه کننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .

The Investigation The Effect Of The Quality Control Unit On Effective Implementation Of Financial Statements Auditing In Audit Organization From The Viewpoint Of Auditors

چرا که حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسک برایند. لذا استقرار سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی که پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است که “آیا استقرارسیستم کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟”

روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت کتابخانه‌ای و میدانی است. از کتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریک و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای کرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد.

 

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلیه اجزای کنترل کیفیت مطرح شده در استاندارد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریکه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای کنترل کیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینکه واحد کنترل کیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد کنترل کیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

آنچه در این پایان نامه گردآوری شده است:

چکیده ۱

فصل اول. ۳

۱-۱- مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرروت انجام تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۸

۱-۴-۱- اهداف آرمانی.. ۸

۱-۴-۲- اهداف کلی.. ۸

۱-۴-۳- اهداف ویژه و کاربردی.. ۹

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق. ۹

۱-۶- روش تحقیق. ۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۱۰

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۷-۲- قلمرو مکانی.. ۱۱

۱-۷-۳- قلمرو زمانی.. ۱۱

۱-۸- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲ تاریخچه حسابرسی در ایران. ۱۴

۲-۳- کیفیت در حرفه حسابرسی.. ۱۸

۲-۴- کیفیت: تصویر خرد، تصویر کلان. ۱۹

۲-۵- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. ۱۹

۲-۵-۱- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. ۲۰

۲-۵-۲- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. ۲۱

۲-۶-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. ۲۲

۲-۶-۱- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. ۲۳

۲-۶-۲-  سیستم کنترل کیفیت‌ ۲۴

۲-۷- حسابداری.. ۲۵

۲-۸- حسابرسی.. ۲۵

۲-۹- گزارشگری مالی.. ۲۵

۲-۱۰- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. ۲۶

۲-۱۱- رابطه حسابداری و حسابرسی.. ۲۶

۲-۱۲- نقش حسابرسی.. ۲۷

۲-۱۳- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. ۲۷

۲-۱۴- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. ۲۸

۲-۱۴-۱- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. ۲۸

۲-۱۴-۲-  ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. ۲۸

۲-۱۵- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. ۲۸

۲-۱۵-۱-  تضاد منافع. ۲۹

۲-۱۵-۲- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. ۲۹

۲-۱۵-۳-  پیچیدگی.. ۲۹

۲-۱۵-۴-  عدم دسترسی مستقیم. ۳۱

۲-۱۶-  سابقه انجام تحقیقات.. ۳۱

۲-۱۶-۱- تحقیقات داخلی.. ۳۱

۲-۱۶-۲- تحقیقات خارجی.. ۳۲

فصل سوم. ۴۱

۳-۱- مقدمه. ۴۲

۳-۲- روش تحقیق. ۴۲

۳-۳- گروه‌های استفاده کننده از خدمات حسابرسی.. ۴۴

۳-۴- استاندارد کنترل کیفیت ۱. ۴۵

۳-۴-۱- کلیات.. ۴۵

۳-۴-۲- اجزای سیستم کنترل کیفیت (همان ماخذ) ۴۵

۳-۴-۳- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) ۴۶

۳-۴-۴- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) ۴۷

۳-۴-۵- استقلال (همان ماخذ) ۴۸

۳-۴-۶-  پذیرش یا ادامه کار (همان ماخذ) ۵۰

۳-۴-۷- منابع انسانی (همان ماخذ) ۵۳

۳-۴-۸- تعیین گروه کاری (همان ماخذ) ۵۴

۳-۴-۹- اجرای کار (همان ماخذ) ۵۵

۳-۴-۱۰- مشاوره (همان ماخذ) ۵۷

۳-۴-۱۱- اختلاف نظر (همان ماخذ) ۵۸

۳-۱۴-۱۲-  بررسی کنترل کیفیت کار. ۵۸

۳-۴-۱۳- نظارت (همان ماخذ) ۵۹

۳-۵- ابزار اندازه گیری.. ۶۲

۳-۶- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) ۶۳

۳-۷- جمع‌آوری اطلاعات.. ۶۳

۳-۸- تهیه پرسشنامه. ۶۴

۳-۹- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. ۶۴

۳-۱۰- اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۱- روش توزیع پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۲- معایب پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۶

فصل چهارم. ۶۷

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- توصیف نمونه. ۶۸

۴-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹

۴-۴- متغیرهای مورد مطالعه. ۷۰

۴-۵- آمار توصیفی.. ۷۱

۴-۶- آمار استنباطی.. ۷۵

۴-۶-۱- آزمون تحلیل عاملی.. ۷۵

۴-۷- آزمونهای همبستگی.. ۷۷

۴-۸- آزمونهای رگرسیون. ۸۱

۴-۸-۱-  آزمونهای رگرسیون خطی ساده ۸۱

۴-۸-۲- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره ۸۵

۴-۸-۲-۱- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) ۸۵

فصل پنجم. ۸۷

۵-۱- مقدمه. ۸۸

۵-۲- خلاصه تحقیق. ۸۸

۵-۳- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. ۹۰

۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴

۵-۵- خلاصه فصل پنجم. ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۶

پیوست‌ها ۱۰۰

چکیده انگلیسی: ۱۰۸

فهرست جداول

جدول شماره (۴-۱) : توزیع فراوانی مطلق و نسبی جامعه آماری بر حسب جنس… ۷۰

جدول شماره (۴-۲) : توزیع فراوانی مطلق و نسبی جامعه آماری بر حسب سن.. ۷۰

جدول شماره (۴-۳): توزیع فراوانی مطلق و نسبی جامعه آماری بر حسب رشته اصلی تحصیلی.. ۷۰

جدول شماره (۴-۴): توزیع فراوانی مطلق و نسبی جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی.. ۷۱

جدول شماره (۴-۵): توزیع فراوانی مطلق و نسبی جامعه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۱

جدول شماره (۴-۶): آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق.. ۷۱

جدول شماره (۴-۷): آمار توصیفی هر یک از اجزای سیستم کنترل کیفیت به تفکیک جنسیت… ۷۲

جدول شماره (۴-۸): آمار توصیفی هر یک از اجزای سیستم کنترل کیفیت به تفکیک مدرک تحصیلی.. ۷۳

جدول شماره (۴-۹): آمار توصیفی هر یک از اجزای سیستم کنترل کیفیت به تفکیک سابقه کاری.. ۷۴

جدول شماره (۴-۱۰): جدول تحلیل عاملی (شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی) ۷۵

جدول شماره (۴-۱۱) : همبستگی بین کیفیت حسابرسی و مسولیت‌های مدیریت… ۷۷

جدول شماره (۴-۱۲): همبستگی بین کیفیت و الزامات اخلاقی.. ۷۷

جدول شماره (۴-۱۳): همبستگی بین کیفیت و پذیرش و ادامه کار. ۷۷

جدول شماره (۴-۱۴): همبستگی بین کنترل کیفیت و منابع انسانی.. ۷۸

جدول شماره (۴-۱۵): همبستگی بین کیفیت و اجرای کار. ۷۸

جدول شماره (۴-۱۶): همبستگی بین کیفیت و نظارت.. ۷۹

جدول شماره (۴-۱۷): جدول همبستگی بین کلیه اجزای کنترل کیفیت با هم و با کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی (ماتریس همبستگی) ۷۹

جدول شماره (۴-۱۸): جدول مربوط به رگرسیون خطی (مسئولیت‌های مدیریت) ۸۱

جدول شماره  (۴-۱۹): جدول مربوط به رگرسیون خطی (الزامات اخلاقی) ۸۱

جدول شماره (۴-۲۰): جدول مربوط به رگرسیون خطی (پذیرش وادامه کار) ۸۲

جدول شماره (۴-۲۱): جدول مربوط به رگرسیون خطی (منابع انسانی) ۸۲

جدول شماره (۴-۲۲): جدول مربوط به رگرسیون خطی (اجرای کار) ۸۳

جدول شماره (۴-۲۳): جدول مربوط به رگرسیون خطی (نظارت) ۸۳

جدول شماره (۴-۲۴): جدول مربوط به همبستگی، میانگین و انحراف معیارها ۸۴

جدول شماره (۴-۲۵): جدول مربوط به رگرسیون خطی چندمتغیره ۸۵

قسمتی از منابع فارسی:
  • ۰۲/۱۱/۱۳۸۵ شماره ۷۴۸ ۱- اسدزاده، منصور، روزنامه شرق،
  • جوانبخت، سیامک، استاندارد‌های کنترل کیفیت، فصلنامه حسابرس، پاییز۱۳۸۴.
  • حساس یگانه و قنبریان، یحیی ورضا، کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی ایران بهار و تابستان۱۳۸۵
  • راثی، جواد، ۱۳۸۴، اثر بخشی عملکرد کمیته کنترل کیفیت، مجله حسابرس، شماره ۳۰.
  • سایت سازمان حسابرسی

سرمد و همکاران، زهره، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، ۱۳۷۸.

و….

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *