پرشیا فایل | پایان نامه بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پایان نامه بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 143

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی( M.A )
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

با عنوان:
بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم

پایان نامه بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم

چکیده پژوهش بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم:

بنا بر اهمیت موضوع فقه و فقهای تشیع در طول تاریخ و اهمیت و جایگاه رأی و دیدگاه آنان در تدوین قوانین و مقررات اسلامی بخصوص در سرزمین های شیعه نشین، بررسی ابعاد سیر تاریخی ظهور فقهاء و ترتب دیدگاه های فقهی و تأثیر دانش فقهی فقهاء در بلوغ فقه شیعه میتواند مثمر ثمر و قابل ارزیابی باشد. بنابراین این تحقیق، اداوار فقه و فقهای شیعه را از قرن اول تا دوازدهم هجری را مورد بررسی قرار داده است که جهت آشنایی بیشتر با محتوای مطالب به ارائه مختصری از آنها بسنده میکنیم:

در فصل اول به بیان مفاهیم و اصطلاحات فقهی با استناد به آثار فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم ادوار فقه شیعه از قرن اول هجری تا دوران معاصر و نیز امتیازات هر دوره و همچنین فقها آن دوره بهمراه آثار و تألیفاتشان مورد بررسی قرار گرفته است. در سه فصل پایانی نیز ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره میشود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات ایشان نیز بیان میشود. در پایان نیز نتیجه گیری از مباحث به عمل آمده است.

بیان مسأله پژوهش بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم:

سیر تاریخی فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم دارای تاریخچۀ مهمی بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. فقه شیعه همسان با دیگر دیدگاه ها و مکاتب فقهی فقهای نامدار و بزرگواری را به جهان اسلام ارائه و سیر تکامل را پیموده است و با شکست تفکر اخباری گیری در اواخر این سدۀ تاریخی به عرصۀ اجتهاد رسیده است .
بنابراین در این رساله تلاش بر این خواهد بود تا با تفحص و بررسی در منابع فقهی و تاریخی، جنبه های بیشتر و جزئی تر تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (از زمان ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده…………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه: …………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی …………………………………… ۴

۱-۳- اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق ……………………… ۵

۴-۱- پشینۀ علمی موضوع ……………………………………. ۵

۵-۱-  اهداف تحقیق …………………………………………. ۸

۱-۵-۱- اهداف کلی ………………………………………….. ۸

۱-۵-۲-اهداف کاربردی ……………………………………. ۸

۶-۱-  فرضیه ها و سؤالهای تحقیق …………………….. ۹

۱-۶-۱- فرضیه ها ……………………………………………… ۹

۲-۶-۱- سؤال های تحقیق …………………………………. ۹

۷-۱- روش تحقیق ………………………………………….. ۱۰

۸-۱- مفاهیم ………………………………………………….. ۱۰

۱-۸-۱- فقه……………………………………………………. ۱۰

۱-۸-۲- مفهوم اصطلاحی فقه …………………………… ۱۱

۳-۸-۱- شیعه ………………………………………………… ۱۲

فصل دوم: بررسی ادوار فقه  و آثار فقهی امامیه از قرن اول تا دوازدهم

  • ۲-ادوار تدوین فقه امامیه و تقسیمات آن ……….. ۱۴

۲-تقسیم بندی ادوار فقه امامیه به ۹عصر…………..۱۴

۲-۲-۱- دورۀ اول: عصر تفسیر و تبیین…………………۱۴

۱-۱-۲-۲-امتیازات و ویژگیهای دورۀ اول…………….۱۵

۲-۱-۲-۲- فقهای دورۀ اول……………………………….۱۶

۳-۱-۲-۲- فقهای صاحب کتاب فقهی دورۀ اول …. ۱۶

۲-۲-۲- دورۀ دوم: عصر محدثان……………………….. ۱۷

۱-۲-۲-۲- امتیازات دورۀ دوم ………………………….. ۱۷

۲-۲-۲-۲- فقهای دورۀ دوم …………………………….. ۱۸

۳-۲-۲- دورۀ  سوم: عصر آغاز اجتهاد ………………. ۲۰

۱-۳-۲-۲- امتیازات دورۀ سوم …………………………. ۲۰

۲-۳-۲-۲- فقهای دورۀ سوم ……………………………. ۲۱

۴-۲-۲- دورۀ چهارم: عصر کمال و اطلاق اجتهاد … ۲۳

۱-۴-۲-۲-امتیازات دورۀ چهارم ……………………….. ۲۴

۲-۴-۲-۲- فقهای دورۀ چهارم …………………………. ۲۵

۵-۲-۲- دورۀ پنجم: عصر تقلید………………………… ۲۷

۱-۵-۲-۲- امتیازات و ویژگیهای دورۀ پنجم ……….. ۲۸

۲-۵-۲-۲- فقهای دورۀ پنجم ……………………………. ۲۹

۲-۲-۶- دورهی ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان …….. ۳۰

۱-۶-۲-۲- امتیازات دورۀ ششم ………………………… ۳۱

۲-۶-۲-۲- فقهای دورۀ  ششم ………………………….. ۳۲

۷-۲-۲- دورۀ هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان . ۳۸

۱-۷-۲-۲- امتیازات دورۀ هفتم …………………………. ۳۸

۲-۷-۲-۲- فقهای دورۀ هفتم ……………………………. ۳۸

۸-۲-۲- دورۀ هشتم: عصر جدید استنباط …………… ۴۱

۱-۸-۲-۲- پیدایش اخباریان و مقاومت اصولیین …. ۴۱

۲-۸-۲-۲- امتیازات دورۀ هشتم ………………………..۴۲

۳-۸-۲-۲- فقهای دورۀ هشتم …………………………….۴۲

۹-۲-۲- دورۀ نهم: عصر حاضر …………………………..۴۴

۱-۹-۲-۲- امتیازات دورۀ نهم …………………………….۴۴

۱۰-۲-۲- فقهای دورۀ نهم ………………………………….. ۴۵

۱-۱۰-۲-۲- فقهای معاصر ………………………………. ۴۶

 فصل سوم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا چهارم

۳-۱- روی کار آمدن حکومت ها در دورۀ زمانی قرن اول تا چهارم هجری و جایگاه شیعیان ……. ۵۱

۳-۱-۱- عصر خلفا …………………………………………. ۵۱

۳-۱-۲- عصر امویان ……………………………………….. ۵۱

۳-۱-۳- حکومت عباسیان ……………………………….. ۵۲

۳-۱-۴- دوران حکومت امین تا واثق …………………. ۵۲

۳-۱-۵- عصر متوکل و پس از آن ……………………… ۵۴

۳-۱-۶- عصر آل بویه، فاطمیان و حمدانیان ………… ۵۴

۳-۱-۷- حمدانیان و مذاهب شیعه ……………………… ۵۶

۳-۲- شیعه در عهد سلجوقیان و ایوبیان ……………… ۵۷

۳-۳- علمای قرن چهارم ه. ق …………………………… ۵۸

۱-۳-۳- شیخ مفید ………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۳- شیخ صدوق ………………………………………. ۵۹

۱-۲-۳-۳-آثار شیخ صدوق ……………………………… ۵۹

۳-۳-۳- ابوالجیش البلخی، المظفر بن محمد احمد خراسانی ……………………. ۶۰

۴-۳-۳- الناشی الاصغر )الصغیر( ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف ………………. ۶۰

۵-۳-۳- صاحب بن عباد…………………………………… ۶۱

۶-۳-۳- شیخ ابوالقاسم علی بن احمد بن علی الحزّار  الرازی …………………..۶۱

۷-۳-۳- ابوالحسین محمد بن احمد بن الحارث الخطیب البساق المعروف به الحارثی……۶۱

۸-۳-۳-  ابوالحسین الشمشاطی ………………………….۶۱

۹-۳-۳- فضل بن عبدالرحمن بغدادی ………………….۶۲

۱۰-۳-۳- ابومحمد یحیی بن الحسین العلوی ………. ۶۲

۱۱-۳-۳- ابوجعفر احمد بن محمد بن رستم بن نردیان طبری …………… ۶۲

۱۳-۳-۳- ابوالحین محمد بن بشر الحمدنی السوسنجردی ……………… ۶۳

۱۴-۳-۳- شیخ ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابوسهل نوبختی ……. ۶۳

۱۵-۳-۳- ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی …………… ۶۳

۱۶-۳-۳- ابوجعفر محمد بن علی بن عبدک جرجانی …….. ۶۳

۱۷-۳-۳- محمود بن الحسین ……………………………. ۶۴

۱۸-۳-۳- ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی ….. ۶۴

۱۹-۳-۳- ابومحمد حسن بن موسی نوبختی ……….. ۶۴

۲۰-۳-۳- ابومحمد الحسن بن علی بن ابن عقیل العمانی معروف به ابن عقیل عمانی الخداء …… ۶۵

۲۱-۳-۳- اسماعیل نوبختی، ابوجعفر محمد بن علی بن اسحق ………….. ۶۵

۲۲-۳-۳- محمد بن القاسم، ابوبکر البغدادی ……….. ۶۵

۲۳-۳-۳- اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت …….. ۶۵

۲۴-۳-۳- سید مرتضی مشهور به علم الهدی ……….. ۶۶

۱-۲۴-۳-۳- آثار سید مرتضی …………………………… ۶۷

۲۵-۳-۳- شیخ طوسی …………………………………….. ۶۷

۱-۲۵-۳-۳-آثار شیخ طوسی ……………………………. ۶۸

۴-۳- تدوین و تبیین اصول و مبانی فقه شیعه ……… ۶۹

۵-۳-  تدوین و تنقیح احادیث …………………………… ۷۱

۶-۳- نهادینه کردن سازمان روحانیت …………………. ۷۳

۷-۳- تأسیس مدارس و مراکز علمی ………………….. ۷۵

۸-۳- تربیت شاگردان ..………………………………………۷۶

۹-۳- تألیف کتاب و تأسیس کتابخانه ها ………………..۷۸

۱۰-۳- مسافرت علما به نقاط مختلف و تأثیر آن در گسترش تشیع …………………۷۹

فصل چهارم : بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن پنجم تا هشتم

۴-۱- بررسی دیدگاه و نظریات فقهای شیعه از اوایل قرن پنجم هجری به بعد ………… ۸۳

۴-۲- حوزه های حله و جبل عامل در سالهای …….. ۸۵

۴-۳- بررسی فقهای قرن پنجم تا هشتم ………………. ۸۷

۴-۳-۱-شیخ ابوالصلاح حلبی …………………………… ۸۷

۴-۳-۲- سلّاّر دیلمی ……………………………………….. ۸۸

۴-۳-۲-۱- آثار مهم سلّاّر…………………………………. ۸۹

۴-۳-۳- قاضی عبدالعزیز بن برّاج ……………………… ۸۹

۱-۳-۳-۴ آثار ابن برّاج ………………………………….. ۸۹

۴-۳-۴-۱- رواج فقه ابن حمزه …………………………. ۹۱

۴-۳-۴-۲- آثار ابن حمزه ………………………………… ۹۱

۴-۳-۵- قطب الدین راوندی …………………………….. ۹۲

۴-۳-۵-۱- آثار راوندی …………………………………… ۹۲

۴-۳-۶- امین الاسلام طبرسی ……………………………. ۹۲

۴-۳-۶-۱- آثار طبرسی ……………………………………. ۹۳

۴-۳-۷- خواجه نصیرالدین طوسی ……………………. ۹۳

۴-۳-۸-  محمد بن ادریس حلیّ ……………………….. ۹۴

۴-۳-۸-۱- ویژگی های ابن ادریس ……………………. ۹۴

۴-۳-۸-۲- آثار ابن ادریس ………………………………. ۹۵

۴-۳-۹-  محقق حلی ………………………………………. ۹۵

۴-۳-۹-۱-آثار محقق حلی …………………………………۹۷

۴-۳-۹-۲- ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی………………..۹۸

۴-۳-۱۰- علامه حلی ………………………………………..۹۸

۴-۴- برخی از دیدگاههای خاص علامه در فقه . ۱۰۵

۴-۴-۱- فخرالمحققین ……………………………….. ۱۰۵

۴-۴-۱-۱- استعداد و نبوغ فـخـرالـمـحـقـقین ……………………….. ۱۰۶

۴-۴-۲- شهید اول ……………………………………. ۱۰۹

۴-۴-۲-۱- آثار شهید اول در فقه ………………….. ۱۱۱

۴-۴-۲-۲- اساتید شهید اول ………………………. ۱۱۲

۴-۴-۲-۳- شاگردان شهید اول …………………….. ۱۱۳

فصل پنجم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن نهم تا دوازدهم

۵-۱- بررسی اندیشه و آراء فقهای قرن نهم تا دوازدهم ………………… ۱۱۵

۱-۱-۵- فاضل مقداد ………………………………….. ۱۱۵

۵-۱-۱-۱- بررسی آثار فاضل مقداد ……………… ۱۱۶

۵-۱-۲- احمد بن فهد الحلی ……………………….. ۱۱۷

۵-۱-۲-۱- آثار احمد ابن فهد حلی ………………. ۱۱۷

۵-۱-۲-۲- شاگردان ابن فهد حلی ……………….. ۱۱۸

۵-۱-۳- شیخ علی بن هلال جزایری …………….. ۱۱۹

۵-۱-۴- محقق کرکی …………………………………….. ۱۲۰

۵-۱-۴-۱-آثار علامه کرکی ………………………… ۱۲۰

۵-۱-۵- شهید ثانی …………………………………….. ۱۲۱

۵-۱-۵-۱- آثار شهید ثانی ………………………….. ۱۲۲

۵-۱-۵-۲- رسائل شهید ثانی ………………………. ۱۲۳

۵-۱-۶- مقدس اردبیلی…………………………………. ۱۲۴

۱-۶-۱-۵-آثار علامه اردبیلی …………………………. ۱۲۴

۵-۱-۷- شیخ بهاء الدین عاملی ………………………. ۱۲۵

۵-۱-۷-۱- تألیفات بهاء الدین عاملی ……………. ۱۲۵

۵-۱-۷-۲- شاگردان شیخ بهائی……………………. ۱۲۶

۵-۱-۸- محقق سبزواری …………………………….. ۱۲۶

۵-۱-۸-۱-آثار محقق سبزواری…………………….. ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری نهایی ……………………………..۱۲۸.

منابع و مآخذ ……………………………………….۱۳۰

چکیده انگلیسی …………………………………………. ۱۳۵

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *