پرشیا فایل | پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
با عنوان:

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان(بیمارستان)

پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت می باشد طبعا سیاست گذاری ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ،اهمیت ویژه ای دارد . در این راستا مدل ارزشیابی اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، شیوه ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد سازمانی با محوریت  بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی  بر این رابطه بود .بر این اساس جامعه آماری مجموع ۲۸ بیمارستان دولتی و خصوصی شامل۳۸۰ بخش بالینی  مستقردر شهر مشهد را تشکیل داد و داده های ۴۴۹ پرستار (در ارتباط با فرهنگ سازمان ) مبنی پردازش داده ها قرار گرفت .از پرسشنامه و داده های ثانویه برای گرد آوری داده ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی ورگرسیون چند گانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیعی بین اعضای نمونه آماری ۲۰۵ بخش بالینی بیمارستان ها که توسط نرم افراز  SPSS انجام شد نشان داد که اعتبار بخشی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایتمندی بیماران(به عنوان عملکرد سازمان) است اما نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه مورد تائید واقع نشد .

کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی ، اعتبار بخشی ، عملکرد، عملکرد سازمان .

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱۱

مقدمه. ۱۲

۱-۱) بیان مساله و تبیین موضوع : ۱۲

۱-۲) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : ۱۴

۱-۳)اهداف اصلی تحقیق : ۱۵

۱-۴)فرضیه های تحقیق: ۱۶

۱-۵) تعریف واژگان تحقیق.. ۱۶

۱-۵-۱) اعتبار بخشی: ۱۶

۱-۶) فرهنگ سازمانی: ۱۸

۱-۶-۱) عملکرد بیمارستانی : ۱۸

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۲۰

۲-۱ ) اعتبار بخشی : ۲۱

۲-۱-۱ ) مدل های اعتبار بخشی : ۲۳

۲-۱-۲ ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : ۲۳

۲-۱-۲-۱ ) مدل JCI : 24

۲-۱-۳) مراحل اجرای اعتبار بخشی: ۲۵

۲-۱-۳-۱) خود ارزیابی : ۲۵

۲-۱-۳-۲) بررسی حضوری : ۲۵

۲-۱-۳-۳ ) اجرا بازرسی : ۲۶

۲-۱-۴ )کاربرد : ۲۶

۲-۱-۴-۱) رفتار پرسنلی : ۲۶

۲-۱-۴-۲) گسترش تغییرات : ۲۷

۲-۱-۴-۳) تاثیرات سازمانی : ۲۷

۲-۱-۴-۴ ) تاثیرات مالی : ۲۷

۲-۱-۴-۵ ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : ۲۸

۲-۱-۴-۶ ) افشای عمومی : ۲۸

۲-۱-۴-۷ ) اندازه گیری کیفیت : ۲۸

۲-۱-۴-۸ ) توسعه تخصص ها : ۲۹

۲-۱-۴-۹) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : ۲۹

۲-۱-۵ )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : ۳۰

۲-۱-۶) اهداف اعتبار بخشی : ۳۰

۲-۲) فرهنگ سازمانی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱)مدل کامرون و کویین : ۳۲

۲-۲-۳-۲) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: ۳۲

۲-۲-۳-۴) مدل فرهنگ سازمانی دفت : ۳۲

۲-۲-۳-۵) مدل دنیسون : ۳۳

۲-۲-۳-۵-۱) درگیر شدن در کار : ۳۳

۲-۲-۳-۵-۲)سازگاری : ۳۳

۲-۲۳-۵-۳)انطباق پذیری : ۳۴

۲-۲-۳-۵-۴)رسالت : ۳۴

۲-۳) عملکرد سازمانی : ۳۴

۲-۳-۱) اهداف اندازه گیری عملکرد. ۳۶

۲-۳-۲)نظریه های مهم عملکرد. ۳۶

۱-۲-۳-۲) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: ۳۷

۲-۲-۳-۲) گروه لیپ فراگ : ۳۷

۳-۲-۳-۲)راهبرد های کاربردی  : ۳۷

۴-۲-۳-۲) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: ۳۷

۵-۲-۳-۲) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. ۳۸

۱ – مدل اهداف عقلایی.. ۳۹

۲- مدل سیستم های باز. ۳۹

۳-مدل فرایند های داخلی : ۳۹

۴ – مدل ارتباطات انسانی : ۴۰

۲-۳-۳) مدل های ارزیابی عملکرد : ۴۰

۲-۳-۳-۱) مدل تحلیل پوششی داده ها: ۴۰

۲-۳-۳-۲) کارت امتیاز متوازن: ۴۱

۲-۳-۳-۳) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: ۴۱

۲-۳-۳-۴) مدل پابن لاسو : ۴۲

۲-۳-۳-۵) مدل پارسونز : ۴۲

۲-۳-۳-۶) مدل دنیش : ۴۲

۲-۳-۳-۷) مدل سازمان بهداشت جهانی : ۴۳

۲-۳-۳-۸) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : ۴۳

۲-۳-۴) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. ۴۴

۲-۳-۵) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: ۴۴

۲-۳-۶) عملکرد ورضایتمندی بیماران.. ۴۵

۲-۴) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. ۴۷

۲-۴-۱ ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. ۴۷

۲-۴-۲ ) فرهنگ سازمانی و عملکرد. ۴۸

۲-۵) پیشینه تحقیق.. ۴۹

۲-۵-۱) مطالعات داخلی.. ۴۹

۲-۵-۲) مطالعات خارجی.. ۵۰

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. ۵۴

۳-۱) روش تحقیق.. ۵۵

۳-۲) جامعه آماری.. ۵۶

۳-۳) نمونه آماری.. ۵۶

۳-۴) روش و ابزار گرد آوری داده ها ۵۷

۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۹

۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۵۹

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۳

۳-۶) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : ۶۴

فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها ۶۵

۴-۱)آمارتوصیفی.. ۶۶

۴-۱-۱) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها ۶۶

۴-۲) آمار استنباطی.. ۶۹

۴-۲-۱) بررسی نرمال بودن دادهها ۶۹

۴-۲-۲) بررسی فرضیه های تحقیق.. ۶۹

۴-۲-۲-۱ )بررسی فرضیه اول: ۶۹

۴-۲-۲-۲) بررسی فرضیه دوم: ۷۱

۴-۲-۲-۳ )بررسی فرضیه سوم: ۷۳

۴-۲-۲-۴) بررسی فرضیه چهارم: ۷۵

۴-۲-۲-۵)بررسی فرضیه پنجم : ۷۷

۴-۲-۳ ) خلاصه نتایج فرضیه ها ۷۹

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. ۸۱

۵-۱) مرور کلی تحقیق.. ۸۲

۵-۲) بحث و نتیجه گیری: ۸۳

۵-۳ )تحلیل مدل مفهومی پژوهش…. ۸۶

۵-۴ ) محدودیت ها ۸۷

۵-۴-۱ ) محدودیت های تحقیق.. ۸۷

۵-۵ )پیشنهادهای کاربردی.. ۸۷

۵-۶ )پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۹

فهرست جداول

جدول۳-۱:تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش…. ۶۰

جدول۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به توزیع پرسشنامه فرهنگ سازمانی در بیمارستان.. ۶۷

جدول ۴- ۲ :داده های اعتبار بخشی و عملکرد. ۶۸

جدول ۴-۳. نتایج آزمون نرمال بودن دادهها ۶۹

جدول۴-۴. آزمون رگرسیون خطی ساده جهت فرضیه اول. ۷۰

جدول۴-۵. مقدار ضرایب جهت فرضیه اول. ۷۰

جدول۴-۶آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه دوم. ۷۱

جدول۴-۷. مقدار ضرایب جهت فرضیه دوم. ۷۲

جدول۴-۸آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه سوم. ۷۳

جدول۴-۹. مقدار ضرایب جهت فرضیه سوم. ۷۴

جدول۴-۱۰آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه چهارم. ۷۵

جدول۴-۱۱. مقدار ضرایب جهت فرضیه چهارم. ۷۶

جدول۴-۱۲آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه پنجم.. ۷۷

جدول۴-۱۳. مقدار ضرایب جهت فرضیه پنجم.. ۷۹

جدول ۴-۱۴ خلاصه‌ی نتایج آزمون فرضیه. ۸۰

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱: مدل مفهومی تحقیق( بر گرفته از گریگوری۲۰۰۹و بریت ویت ۲۰۰۹ ،مانیون ۲۰۱۰) ۵۳

شکل۴-۳ مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه چهارم   ۷۶

شکل۴-۴ مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه پنجم   ۷۸

شکل ۵-۱: مدل نهایی تحقیق   ۸۶

فهرست نمودارها  منابع و ماخذ

منابع فارسی : ۹۱

منابع لاتین: ۹۲

پیوست ها

پیوست شماره ۱) پرسشنامه تحقیق.. ۹۸

پیوست شماره ۲ : چک لیست سنجه های اعتبار بخشی در بخش های بالینی.. ۱۰۳

پیوست شماره ۳: فرم ارزیابی رضایتمندی بیماران : ۱۲۴

پیوست شماره ۴ : نتایج اعتبار بخشی بیمارستان های سطح شهر مشهد. ۱۲۷

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *