پرشیا فایل | شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 9mb

دانشکده فنی و مهندسی – مهندسی شیمی
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش :محیط زیست
با عنوان:
شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

چکیده پژوهش شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد:
مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان ها میباشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان ترکیبات بسیار سمی و فرار میباشند. با استفاده از فرآیند DMC میتوان مقدار سولفید هیدروژن و متیل و اتیل مرکاپتان ها را به مقدار معقول رساند. فرآیند DMC شامل دو فرآیند DMC- 1  وDMC-  ۲  میباشد که در فرآیند DMC- 1 شامل دو مرحلهی استخراج و اکسید اسیون میباشد.
در مرحلهی استخراج مرکاپتانها و هیدروژن سولفید با سود واکنش داه اند که خروجی از این مرحاه وارد فرآیند DMC-  ۲ شده است.
در این تحقیق، گوگردزدایی از میعانات گازی توسط نرمافزار HYSYS طراحی شده است. هدف از راکتور کاتالیستی تبدیل RSNa  به diM-disulphide ، diE-disulphide ، P-disulphide و B-disulphide و… میباشد. هدف از جداکنندهی دو فازی، کاهش diM-disulphide diM-disulphide و B-disulphide و P-disulphide و NaS2O3* و Na2SO4* تا مقدار ۹۹ % در فاز بخار میباشد.
با افزایش دبی هوای ورودی مقدار diM-disulphide diE-disulphide وسایر دیسولفیدها از خروجی راکتور کاتالیستی افزایش یافته است و به همین خاطر مقدار دیسولفیدهای خروجی از جداکنندهی دو فازی و سه فازی افزایش یافته است.
با افزایش دبی سود ورودی در DMC- 1  موجب آن شده است که میزان RSNa* ورودی به راکتور کاتالیستی را افزایش داده است و به همین ترتیب مقدار دی سولفیدهای خروجی از جداکننده ی دو فازی را افزایش داده است.
با افزایش دما، به دلیل اصل ترمودینامیک مقدار دیسولفیدهای خروجی از فاز بخار جداکننده افزایش یافته است، پس با افزایش دبی هوا و سود ورودی و دمای هوای ورودی مقدار دیسولفیدهای خروجی از فلش دو فازی افزایش یافته است  این موجب میشود که فرآیند را از هدف دور کند. با افزایش فشار ورودی هوا، مقدار دبی خروجی از جداکننده دوفازی کاهش یافته است و فرآیند را به هدف نزدیکتر خواهد کرد.
تغییرات فشار نسبت به سایر پارامترها، تاثیر بیشتری برروی مقدار دیسولفیدها و عملکرد فرآیندها  می گذارد، diM-disulphide نسبت به سایر پارامترها در اثر تغییرات پارامترها تغییر بیشتری خواهد کرد.

کلمات کلیدی: فرآیند، شبیه سازی، گوگردزدایی، میعانات گازی، دیسولفیدها ،شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی .

فهرست مطالب پژوهش شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۲
فصل اول :کلیات
۱ گوگردزدایی ……………………………………………………………………………………………………. ۶ -۱
۱-۱ گوگردزدایی باکتریولوژیکی …………………………………………………………………………… ۷ -۱
۲-۱ گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی………………………………………………………………. ۷ -۱
۳-۱ گوگرد زدایی به روش های شیمیایی…………………………………………………………………. ۸ -۱
۴-۱ گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون………………………………………………………………….. ۸ -۱
۵-۱ گوگرد زدایی زیستی……………………………………………………………………………………… ۹ -۱
۶-۱ گوگرد زدایی هیدروژنی………………………………………………………………………………….. ۹ -۱
۷-۱ روش های ملایم کردن…………………………………………………………………………………. ۱۱ -۱
۲ مرکاپتان زدایی از برش ها نفتی…………………………………………………………………………… ۱۲ -۱
۱۳……………………………………………………………………………………………………… DMD 3 -1
۱۳……………………………………………………………………………… DMD 1 -3 تاریخچه -۱
۱۳…………………………………………………………………………………… DMD 2-3 مزایای فرآیند -۱
۱۴………………………………………………………………………………… DMD 3-3 معرفی فرایندها -۱
۱۴………………………………………………………………………………………………..DMD1 1 -3-3 -1
۱۵……………………………………………………………………………………………….. DMD2 2 -3-3 -1
۱۶………………………………………………………………………………………….. DMD-2K 3 -3-3 -1
۱۷……………………………………………………………………………………………..DMD3 4 -3-3 -1
۱۸…………………………………………………………………………………………………………DMC 4 -1
۱ -۴ معرفی فناوری ………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۱
۲ -۴ شرح فرآیند …………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۱
۱۹………………………………………………………………………………. DMC- 3-4 شرح فرایند ۱ -۱
۲۱…………………………………………………………………………… DMC-1M 4-4 شرح فرایند -۱
۲۲………………………………………………………………………………. DMC- 5-4 شرح فرایند ۲ -۱
۲۴………………………………………………………………………………. DMC- 6-4 شرح فرایند ۳ -۱
۷ -۴-۱ مزایا و معایب…………………………………………………………………………………………… ۲۶
۵ ترکیبات میعانات گازی ………………………………………………………………………………….. ۲۶ -۱
۶ -۱ مقادیر کمی از ترکیبات گوگردی و مرکاپتان………………………………………………………. ۲۶
فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته
مروری بر تحقیقات………………………………………………………………………………………………
(DMC) فصل سوم : آنالیز و بررسی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی
۵۲………………………………………………………………………………………….. Hysys 1 تعریف -۳
۲ طراحی و شبیه سازی فرایند………………………………………………………………………….. ۵۳ -۳
۵۳…………………………………………………………………………………. Hysys 3 ویژگی ها -۳
۱-۳ تطابق با استانداردها………………………………………………………………………………….. ۵۴ -۳
۲-۳ محیط محاوره ای کامل……………………………………………………………………………… ۵۴ -۳
۳-۳ عملیات واحد جامع ………………………………………………………………………………….. ۵۴ -۳
۵۴…..…………………………….……………………….. OL 4-3 سازگار بافن آوری اتوماسیون -۳
۵-۳ امکانات دیگر…………………………………………………………………………………………… ۵۵ -۳
۵۵………………………………………………………………………………..Hysys 4 مزایای -۳
۱-۴ مدلسازی و شبیه سازی………..………………………………………………..…………… ۵۶ -۳
۲-۴ کاربردهای شبیه سازی……………………..………………………………………………..… ۵۶ -۳
۵ نرم افزار مشابه……………………………………………………………………………………………… ۵۹ -۳
۶ روند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۰ -۳
۱-۶ مرحلهء اول: مطالعات کتابخانهای…………………………………………………………………… ۶۰ – ۳
۶۱…HYSYS 2-6 مرحله دوم: شبیهسازی فرآیند گوگردزدایی میعانات گازی توسط نرمافزار -۳
۳-۶ مرحلهء سوم: بررسی و نتایج………………………………………………………………………….. ۷۳ -۳
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۱ اثر دبی جرمی هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار………………………………………………… ۷۵ -۴
۲ اثر دمای وروردی بر ترکیبات گوگردار…………………………………………………………………. ۷۹ -۴
۳ اثر فشار هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار……………………………………………………….. ۸۳ -۴
۴ اثر دبی جرمی سود وروردی بر ترکیبات گوگرددار………………………………………………….. ۹۷ -۴
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای ادامه کار در آینده
۱ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۰۲ -۵
۲ پیشنهادات و نظرات ارائه شده ……………………………………………………………………….. ۱۰۵ -۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

به همراه جداول ، نمودار و اشکال.

 

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *