پرشیا فایل | عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن

 • تعداد دانلود : 0
 • فرمت فایل : doc
 • حجم فایل : 500kb

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش:مدیریت مالی دولتی

با موضوع

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران)

عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت منطقه شرق تهران انجام گردید.دراین راستا با انجام مصاحبه، پرسشنامه و…باکارشناسان اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شدند.

مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی نیز می‌باشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید.و همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی ۸۵/۰ نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری توزیع گردید.

داده­های جمع‌آوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع وt- student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز پیشنهادات ذیل ارائه گردید:

– تاکیدبراخذوثایق مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.

– توجه کامل به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.

– ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.

-پرداخت تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.

– تعیین نرخ سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.

– تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.

– استفاده از موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.

– اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۷

۱-۴-۱- پیشینه تحقیق.. ۷

۱-۵ چهارچوب نظری.. ۹

۱-۶ اهداف تحقیق.. ۱۰

۱-۶-۱ هدف آرمانی.. ۱۰

۱-۶-۲ هدف کلی.. ۱۰

۱-۶-۳ اهداف ویژه ۱۰

۱-۷ فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰

۱-۸ سؤالات تحقیق.. ۱۱

۱-۹ مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱

۱-۱۰ قلمروتحقیق.. ۱۲

۱-۱۱ روش شناسی تحقیق.. ۱۲

۱-۱۲ جامعه آماری وتعیین حجم نمونه. ۱۲

۱-۱۳ ابزارگردآوری داده‏ها ۱۲

۱-۱۴ ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۳

۱-۱۵تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۱۳

 

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. ۱۷

۲-۱ پیدایش بانکداری.. ۱۸

۲-۲ سابقه بانکداری در ایران. ۱۸

۲-۳ ایجاد بانکهای ایرانی.. ۱۹

۱-۳-۲ بانک سپه. ۱۹

۲-۴ اهداف نظام بانکی.. ۲۰

۲-۵ اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی.. ۲۱

۲-۶ نظام اعتباری در ایران. ۲۱

۱-۲-۶ شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۲

۲-۷ مبانی اندیشه‌ای نظام اعتباری فعلی ایران. ۲۳

۱-۲-۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۲۳

۲-۸ ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور. ۲۴

۲-۹ نقش دولت در نظام مالی و پولی: ۲۹

۲-۱۰ بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم  ۳۰

۲-۱۱ آسیب‌شناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی.. ۳۱

۲-۱۲ مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار. ۳۳

۲-۱۳ تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34

۱-۱۳-۲ مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات.. ۳۶

۲-۱۳-۲ راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی.. ۳۷

۲-۱۳-۳ راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی.. ۳۸

۲-۱۴تورم (inflation) 40

۲-۱۴-۲ اندازه گیری تورم. ۴۱

۲-۱۴-۳ آثار تورم. ۴۱

۲-۱۴-۴ علل تورم. ۴۲

۲-۱۴-۵ انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن. ۴۲

۲-۱۴-۶ درمان تورم: ۴۴

۲-۱۵ نظارت (supervision) 44

۲-۱۵-۱ نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا ۴۵

۲-۱۵-۲ اهمیت نظارت.. ۴۵

۲-۱۵-۳ اهداف نظارت.. ۴۶

۲-۱۵-۴ ارکان نظارت.. ۴۶

۲-۱۵-۵ انواع نظارت.. ۴۶

۲-۱۵-۶ مراحل نظارت.. ۴۷

۲-۱۶ اعتبارسنجی مشتریان. ۴۷

۲-۱۶-۱ رتبه‌بندی اعتبار (credit rating) 47

۲-۱۶-۲ فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات.. ۴۸

۲-۱۶-۳ مزایای شرکتهای سنجش اعتبار. ۵۲

۲-۱۶-۴ کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات.. ۵۴

۲-۱۷ مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) ۵۵

۲-۱۷-۱ تعریف ریسک… ۵۵

۲-۱۷-۲ مدیریت ریسک… ۵۶

۲-۱۷-۳ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی.. ۵۷

۲-۱۸ آسیب‌شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها ۵۸

۲-۱۹ عملکرد بانکها ۶۰

۲-۲۰ آسیب‌شناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق.. ۶۳

۲-۲۱ اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق.. ۶۶

۲-۲۱-۱ دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق.. ۷۲

۲-۲۲ شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه. ۷۴

۲-۲۲-۱ فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه. ۷۵

۲-۲۲-۲ ارکان اعتباری بانک سپه. ۷۶

۲-۲۳ پیشینه تحقیق.. ۷۸

۲-۲۳-۲ تحقیقات خارجی.. ۷۸

۲-۲۳-۲ تحقیقات داخلی.. ۸۲

 

فصل سوم: روش تحقیق.. ۸۶

۳-۱ مقدمه. ۸۷

۳-۲ روش شناسی تحقیق.. ۸۷

۳ـ۳ متغیرهای تحقیق.. ۸۹

۳-۴ روش گردآوری داده‌های تحقیق.. ۹۰

۳-۴-۱ نحوه تنظیم پرسشنامه. ۹۰

۳۴-۲ مراحل طراحی پرسشنامه. ۹۱

۳-۴-۳ محتوای پرسشنامه. ۹۱

۳-۵ روایی پرسشنامه (اعتبار) ۹۲

۳-۶ پایایی پرسشنامه (اعتماد) ۹۲

۳-۷ مقیاس اندازه‌گیری تحقیق.. ۹۳

۳-۸ جامعه آماری تحقیق.. ۹۴

۳-۹ تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۹۴

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق.. ۹۶

۴-۱- مقدمه. ۹۷

۴-۲- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) ۹۷

۴-۳ آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) ۱۰۳

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۱۱۲

مقدمه. ۱۱۳

۵-۱- نتیجه گیری از فرضیات.. ۱۱۳

۵- ۲ نتیجه گیری کلی ازتحقیق.. ۱۱۴

۵-۳ پیشنهادات حاصل از تحقیق.. ۱۱۷

۵-۴ محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۰

۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. ۱۲۰

 

منابع و مآخذ. ۱۲۱

پیوست‌ها ۱۲۵

چکیده انگلیسی……. ۱۴۲

قسمتی از منابع فارسی استفاده شده در پایان نامه:

 • آذر، عادل ;آماروکاربردآن درمدیریت (جلددوم)، ۱۳۸۱، ناشر:سمت
 • پور متین، اصغر، علیزاده، علی اصغر، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا، ۱۳۸۹، نشرپرتو.
 • اوپنهایم.ا.ن، طرح پرسشنامه وسنجش نگرشها، ترجمه مرضیه کریم نیا، ۱۳۶۹، مشهد، انتشارات آستان قدس
 • الوانی، سیدمهدی ودیگران، روش شناسی پژوهش کمی درمدیریت، ۱۳۸۳، نشراشراقی.
 • اوماسکاران، روش تحقیق درمدیریت، ترجمه محمدصائبی، محمودشیرازی، ۱۳۸۱، نشرموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی.
 • آل کثیر، عبدالحسین، بررسی میزان استفاده کارشناسان بانک صادرات ایران ازاطلاعات مالی درارتباط باپروژه‌های سرمایه‌گذاری، ۱۳۸۴، موسسه عالی بانکداری.
 • باقری، مهرداد، نجفی، بهاالدین، بررسی عوامل موثربرعدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (دانشگاه شیراز)، ۱۳۸۰، مجموعه مقالات همایش تامین مالی کشاورزی.
 • جان بست، روشهای تحقیق درعلوم تربیتی ورفتاری، ترجمه حسن پاشاشریفی ونرگس طالقانی، ۱۳۷۲، نشررشد.
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *