پرشیا فایل | بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : rar
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 150

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش عمومی
با عنوان:
بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، ۱۳۹۲)

بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

چکیده پژوهش بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی :

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس میباشد. به همین منظور ( ۵۰ نفر زن و ۵۰ نفر مرد )از شهر شیراز و روستاهای ریچی وکوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان فارس با روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن سن، جنس و سطح تحصیلات انتخاب گردیدند و از این افراد درخواست شد که در آزمون حافظه ی بینایی متعلق به مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر بزرگسالان (WMS-R) و آزمون حافظه چهره ها و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) شرکت نمایند.

نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره حافظه بینایی در بین گروه های شهری و روستایی از لحاظ آماری معنادار میباشد و این معناداری به نفع گروه شهری میباشد. هم چنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین حافظه چهره ها در گروههای شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود دارد و این نوع حافظه در افراد شهری قویتر است. نتیجه گیری : نتایج نشان میدهد که محل اقامت ( شهر / روستا ) از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و تحول توانایی های ذهنی و حافظه است .
واژه های کلیدی: حافظه ی بینایی ، گروه های شهری و روستایی، زنان و مردان ، جمعیت شهری

بخشی از بیان مسئله:

یکی از بارزترین ویژگیهای انسان و متمایز کننده ی وی از سایر حیوانات، شناخت عقلانی و تفکر اوست. انسان نه تنها به درک مستقیم از جهان دست میزند بلکه دارای تواناییهایی است برای دریافت و پردازش اطلاعات و این توانایی به مدد تحول و تکامل ساختمان عصبی بسیار منظم و در عین حال پیچیده انسان است که در جریان تکوین فردی حاصل شده است .یکی از کنشهای شناختی » حافظه « که نقش عمدهای در فعالیتها و مهارتهای شخص دارد است. حافظه، مجموعهای از ارتباط بین فرایند مغزی است که به ما توانایی کسب، اندوزش و بازیابی اطلاعات را میدهد و ما را قادر میسازد که از این اطلاعات در هر زمان استفاده کنیم...

در طول دهه های گذشته، تحقیقات مربوط به حافظهی بینایی در چند خط پژوهشی مختلف دنبال شده است. یکی از این خطوط پژوهشی، مربوط به تفاوتهای جنسیتی در کارکردهای شناختی به طور اعم و حافظه ی بینایی به طور اخص بوده است. به عنوان مثال تحقیقات نشان میدهد که در زمینه ی حافظه مکان یابی اشیاء تفاوتهای جنسی وجود دارد و معمولاً زنان در این مورد بهتر عمل میکنند….

درباره ی مقایسه ی عملکرد حافظه ی بینایی در بین افراد شهری و روستایی مطالعات کمی صورت گرفته، از این رو هدف مطالعهی حاضر بررسی عملکرد حافظهی بینایی در
بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی با در نظر گرفتن عامل جنسیت است.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده . . . . . … . . . . . ۱
فصل اول : موضوع پژوهش
مقدمه . . . . . … . . . . . ۳
۱-۱ بیان مسئله . . . . . – ……… . . . . ۵
۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش . . . . – ………… . . . ۱۱
۱-۳ اهداف تحقیق . . . . . – …… . . . . ۱۴
۱-۳-۱ اهداف علمی . . . . – ….. . . . . ۱۴
۱-۳-۲ اهداف کاربردی . . . . – .. . . . . ۱۴
۱-۴ اهداف تحقیق . . . . . – …… . . . . ۱۵
۱-۴-۱ هدف کلی . . . . . – ……. . . . . ۱۵
۱-۴-۲ اهداف جزئی . . . . – ….. . . . . ۱۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش . . . . – . . . . ۱۵
۱-۶ تعاریف نظری . . . . . – ……. . . . . ۱۶
۱-۱-۶ تعریف نظری حافظه ی بینایی … – ۱۶
۱-۲-۶ تعریف نظری حافظه ی چهره ها …………….. – ۱۶
۱-۷ تعاریف عملیاتی … – ۱۷
۱-۷-۱ تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی بینایی………. – ۱۷
۱-۲-۷ تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی چهره ها ……. – ۱۷
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱ ماهیت حافظه انسان . . . . – . . . . ۱۹
۲-۲ دیدگاه ساختاری حافظه . . . . – …………. . . . ۲۵
۲-۲-۱ حافظه حسی . . . . – …. . . . . ۲۵
۲-۲ ۱-۱ مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی . . . – …………. . . ۲۹
۲-۲-۲ حافظه کوتاه مدت – (S.T.M) . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
۲-۲-۳ حافظه دراز مدت – (L.T.M) . . . ……. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
۲-۳ دیدگاه پردازش اطلاعات . . . . – …………. . . . ۳۸
۲-۳-۱ مرحله یادگیری . . . . – .. . . . . ۳۸
۲-۳-۲ مرحله ذخیره سازی یا نگهداری . . . – … . . . ۳۹
۲-۳-۳ مرحله بازیابی . . . . – …. . . . . ۴۰
۲-۴ آزمون های سنجش حافظه دیداری . . . – … . . . ۴۱
۲-۴-۱ آزمون بینایی بنتون . . . . – ………….. . . . ۴۱
۲-۴-۲ آزمون بینایی کیم کاراد . . . . – ………. . . . ۴۲
۲-۴-۳ آزمون تصاویر درهم ری استریه . . . – – . . . ۴۲
۲-۴-۴ مقیاس حافظه ی وکسلر – (WMS) . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
۲-۴-۵ آزمون یادگیری جفت ارتباط – (PAL) . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
۲-۵ بررسی تحقیقات انجام شده . . . . – ………. . . . ۴۷
جمع بندی نهایی . . . . . ………. . . . . ۷۳
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه . . . . . … . . . . . ۷۵
۳-۱ طرح کلی پژوهش . . . . – … . . . . ۷۵
۳-۲ جامعه آماری . . . . . – ……. . . . . ۷۶
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری . . . . – ………… . . . ۷۶
۳-۴ ابزارهای تحقیق . . . . – ….. . . . . ۷۶
۳-۴-۱ مقیاس تجدید نظر شده حافظه ی وکسلر . . . – ……….. . . ۷۷
۳-۴-۲ آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی – ( MMSE) . . . . . . . . . . . . . . . . 78
۳-۴-۳ پرسشنامه سلامت عمومی – GHQ) . . . . . . . . . . . . . . . ) 80
۳-۴-۴ آزمون حافظه چهره ها . . . . – ………… . . . ۸۱
۳-۵ روش اجرا . . . . . – ………. . . . . ۸۲
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . . . . – ……. . . . ۸۲
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه . . . . . … . . . . . ۸۵
۴-۱ توصیف داده ها . . . . – ….. . . . . ۸۵
۴-۱-۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی . . . – …………… . . ۸۶
۴-۱-۲ توصیف متغیر – MMSE . . . …….. . . . . . . . . . 88
۴-۱-۳ توصیف متغیر سلامت عمومی . . . – ….. . . . ۹۰
۴-۲ تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی . . . – . . . ۹۵
۴-۲-۱ فرضیه اول پژوهش . . . . – …………… . . . ۹۶
۴-۲-۲ فرضیه دوم پژوهش . . . . – …………… . . . ۹۸
۴-۲-۳ فرضیه سوم پژوهش . . . . – ………….. . . . ۹۹
۴-۲-۴ فرضیه چهارم پژوهش . . . . – ………… . . . ۱۰۰
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه …….. . …………. ۱۰۸
۵-۱ خلاصه نتایج پژوهش . . . . – ……………. . . . ۱۰۹
۵-۲ بحث و نتیجه گیری . . . . – . . . . ۱۱۰
۵-۳ محدودیت های پژوهش . . . . – ………….. . . . ۱۱۷
۵-۴ پیشنهادات پژوهش . . . . – .. . . . . ۱۱۹
منابع
منابع فارسی . . . . . ………….. . . . . ۱۲۱
منابع انگلیسی . . . . . ………… . . . . ۱۲۸
چکیده انگلیسی . . . . . ………. . . . . ۱۴۰

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *