پرشیا فایل | بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 217kb
  • تعداد برگه: 85

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی
با عنوان:
بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

چکیده پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام :

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یکی از انواع مهم بازارها (در کنار بازارهای کالا، پول و کار) بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، میتواند به اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است.در راستای این هدف، اطلاعات مالی به ۶۰  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اطلاعات با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری دارد به عبارتی دیگر، افزایش میزان شفافیت اطلاعات باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود.

واژه های کلیدی : شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط قیمت سهام

فهرست مطالب پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام :

فصل اول………۱

۱۱ مقدمه……………………………………۲

۱-۲  تبیین ومسئله تحقیق ……………..۳

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق…………۴

۱-۴ هدف تحقیق………………………….۵

۱-۵ استفاده کنندگان تحقیق……………۵

۱-۶ فرضیه تحقیق ………………………..۶

۱-۷ جامعه آماری…………………………۶

۱-۸ نمونه آماری………………………….۶

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات……..۷

۱-۱۰ قلمرو تحقیق…………………….۷

۱-۱۱ تعریف عملیاتی…………………۷

۱-۱۲ تشریح فصول آتی……………..۸

 

فصل دوم……………………………………………………………۹

۲-۱ مقدمه ……………………………۱۰

۲-۲ شفافیت اطلاعات……………..۱۱

۲-۲-۱ اندازه گیری شفافیت………….۱۴

۲-۲-۲ مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس…………………………………………………۱۵

۲-۲-۳ مدل شفافیت بوشمن، پیوتروسکی واسمیت…………………………………..۱۷

۲-۲-۴ اهیمت شفافیت در بازار مالی……………………………………………………….۱۹

۲-۲-۵ نقش شفافیت در گزارشگری مالی………………………………………………..۲۲

۲-۲-۶ شفاف سازی مالی از نگاه سازمان های بین المللی………………………….۲۳

۲-۲-۷ قابلیت دسترسی به اطلاعات………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۸ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات…….۲۴

۲-۳ اهیمت قیمت سهام………………..۲۶

۲-۳-۱ پدیده سقوط قیمت سهام…………………………………………………………….۲۶

۲-۴ حاکمیت شرکتی……………………۲۸

۲-۵  پیشینه تحقیق ……………………..۳۰

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی………………..۳۱

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی………………۳۳

 

فصل سوم ……………………………………………………………۳۶

۳-۱  مقدمه...……………………………….۳۷

۳-۲ روش تحقیق ………………………..۳۸

۳-۳ قلمرو تحقیق………………………..۳۸

۳ -۳-۱ قلمرو موضوعی……………….۳۹

۳-۳-۲ قلمرو مکانی…………………….۳۹

۳-۳-۳ قلمرو زمانی……………………..۳۹

۳-۴ جامعه آماری………………………..۳۹

۳-۵ نمونه آماری…………………………۴۰

۳-۵-۱ تعیین حجم نمونه………………۴۱

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها…………….۴۳

۳-۷ طرح مساله تحقیق………………….۴۴

۳-۸ فرضیه های تحقیق ………………..۴۴

۳-۹  متغیرهای تحقیق…………………..۴۵

۳-۹-۱ متغیرمستقل………………………۴۵

۳-۹-۲ متغیر وابسته…………………….۴۶

۳-۹-۳ متغیرکنترل……………………….۴۷

۳۹-۴ متغیر تعدیل کننده……………۴۷

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….۴۸

۳-۱۰-۱ روش داده های پانل……….۴۹

۳-۱۰-۱-۱ روش اثرات ثابت………..۵۰

۳-۱۰-۱-۲ روش اثرات تصادفی ……………………………………………………………۵۰

۳-۱۰-۱-۳ آزمون چاو یا fمقید……..۵۰

۳-۱۰-۱-۴ آزمون هاسمن………………………………. ……………………………………۵۱

۳-۱۰-۲ آزمون معنی دار بودن مدل………………………………………………………..۵۱

۳-۱۰-۳ آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………………………..۵۲

۳-۱۰-۴ آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی………………………….۵۲

۳-۱۰-۴-۱ فرض نرمال بودن باقیمانده ها………………………………………………..۵۳

۳-۱۰-۴-۲ فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………..۵۴

۳-۱۰-۴-۳ فرض مستقل بودن باقیمانده ها………………………………………………۵۴

۳-۱۰-۴-۴ فرض همسانی واریانس باقیمانده ها……………………………………….۵۵

۳-۱۰-۵ تحلیل همبستگی …………….۵۶

۳-۱۰-۵-۱ ضریب تعیین………………۵۶

۳-۱۰-۵-۲ ضریب همبستگی………..۵۶

۳-۱۰-۶ آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی…………………………………………۵۷

۳-۱۰-۷ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها………………………………….۵۷

 

فصل چهارم…………………………………………………………..۵۹

۴-۱ مقدمه ………………………………….۶۰

۴-۲ آمار توصیفی ………………………..۶۰

۴-۳ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش………………………………………………………..۶۲

۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون …………..۶۳

۴-۴-۱ بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………….۶۳

۴-۴-۲ آزمون fو آزمون هاسمن……………………………………………………………..۶۴

۴-۴-۲-۱ آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی………………………………..۶۵

۴-۴-۲-۲ آزمونf لیمر………………….۶۶

۴-۵ آزمون فرضیات……………………..۶۷

۴۵-۱ فرضیه اول………………………..۶۷

۴-۵-۲ فرضیه دوم……………………….۶۹

 

فصل پنجم…………………………………………………………….۷۲

۵-۱ مقدمه…………………………………..۷۳

۵-۲ اهداف تحقیق……………………….۷۳

۵-۳ خلاصه تحقیق………………………۷۳

۵-۴ یافته های پژوهش………………….۷۴

۵-۴-۱ نتیجه آزمون اول…………………………………………………………………………۷۴

۵-۴-۲ نتیجه آزمون دوم……………….۷۴

۵-۵ پیشنهادات…………………………….۷۴

۵-۶ محدودیت تحقیق………………….۷۵

فهرست منابع و مآخذ

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *