پرشیا فایل | نقش شبکه ی اجتماعی در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

نقش شبکه ی اجتماعی در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

  • تعداد دانلود : 33
  • فرمت فایل : pdf

دانلود رایگان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

با عنوان:
بررسی نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

نقش شبکه ی اجتماعی در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

خلاصه این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

پژوهشگر این تحقیق قصد دارد تا نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک را در انتشار پیام های ارتباطی، به
منظور جذب مخاطب، بررسی کند. این پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است؛ و
جامعه ی آماری در این پژوهش، کاربران اینترنت داخل کشور ایران و عضو شبکه ی اجتماعی فیسبوک
هستند؛ که تعداد دقیق آنها اعلام نشده است. برای آزمون روایی یا ابزار تحقیق، از آزمون پایایی بازآزمایی؛
و برای اعتبار تحقیق، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، حجم
نمونه در میان کاربران فیسبوک داخل ایران، تعداد ۲۲۲ نفر مشخص شد و به شیوه ی هدفمند، مورد
بررسی قرار گرفت.
پس از جواب دادن به پرسشنامه ها ، داده های این پژوهش به وسیله ی نرم افزار SPSS در دو سطح
آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ و در نتیجه مشخص شد که بین تبلغات در
شبکه ی اجتماعی فیسبوک و خرید کالا ها یا خدمات، رابطه ی معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین جلب توجه به انیمیشن های تبلیغاتی فیسبوک، جذابیت
های تصویر (رنگ و طراحی) در تبلیغات فیسبوک، جذابیت شعارها در تبلیغات فیسبوک، اعتماد به
تبلیغات فیسبوک، استفاده از افراد مشهور در تبلیغات فیسبوک، استفاده از نمادها در تبلیغات فیسبوک و
خرید کالا در فیسبوک، رابطه ی معناداری وجود دارد؛ زیرا افرادی که انیمیشن های تبلیغاتی فیسبوک،
جذابیت های تصویر )رنگ و طراحی(، جذابیت شعارها، نمادها و وجود افراد مشهور در تبلیغات
فیسبوک، نظر آنها را کمتر به خود جلب کرده است، کمتر به خرید کالا یا خدمات اقدام کرده اند.

همچنین افرادی که به تبلیغات فیسبوک اعتماد کمی دارند، کمتر به خرید کالا یا خدمات اقدام کرده اند.
این نتایج نشان می دهد که شاید یکی از مهم ترین دلایلی که مانع می شود افراد، کالایی را از فیسبوک
خریداری کنند، بی اعتمادی به آن باشد؛ زیرا اعتماد از مؤلفه های حیاتی در تجارت الکترونیکی تلقی

میشود. اعتماد، فضایی اجتماعی خلق می کند که سازمان ها می توانند در آن فضا فعالیت کنند. اعتماد
عبارت از باوری است که نشان می دهد سایر افراد به روش های قابل پیش بینی عمل می کنند. اعتماد
یکی از روش های کاهش پیچیدگی اجتماعی و جایگزین قوانین و مقررات است؛ و پذیرش پیام های
تبلیغی نیز، به اعتماد مخاطبان به تبلیغات نیاز دارد.

کلیدواژه:تبلیغات،مخاطب،فیس بوک،پیام های تبلیغاتی.

فهرست مطالب گرداوری شده به شرح ذیل میباشد:

فصل اول: کلیات پژوهش
. . . . چکیده ی فارسی
. . . . پیش گفتار
. . . . بیان مسئله
. . . اهمیت و ضرورت پژوهش
. . . . اهداف پژوهش
. . . فرضیات پژوهش
. . . سؤالات پژوهش
. . . تعاریف مفهومی و عملیاتی
. . . روش تحقیق و قلمرو آن
.. فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی پژوهش . .
. . . . مقدمه
. . . اینترنت و تاریخچه ی آن
. . . تاریخچه ی اینترنت در ایران
. . . . فضای مجازی
.. رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی . .
. . . ویژگی های شبکه های اجتماعی
. . . معرفی شبکه ی اجتماعی فیسبوک
. . . شبکه های اجتماعی و تبلیغات
. خصوصیات شبکه های اجتماعی برای انتشار پیام تبلیغاتی
. . . اهمیت فناوری در بازاریابی
. . . . تعریف تبلیغات
. . . . انواع تبلیغات
. . . تبلیغات اینترنتی و مخاطبان آن
تبلیغات تجاری و انواع آن
. . . اهداف تبلیغات تجاری
. . . گون هشناسی تبلیغات تجاری
.. انواع تبلیغ تجاری بر حسب نوع رسانه . .
. . . انواع تبلیغ تجاری بر حسب هدف
.. انواع تبلیغ تجاری بر حسب نوع ارائه . .
.. انواع تبلیغ تجاری بر حسب نوع هزینه . .
انواع تبلیغ تجاری بر حسب تقسیمات جغرافیایی……
. . . انواع تبلیغ تجاری برحسب غرض
. . . بازاریابی اینترنتی
. . . بازاریابی در شبکه های اجتماعی
.. شبکه ی اجتماعی فیسبوک و انتشار پیام تبلیغاتی . .
.. کاستی ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی . .
. . . چارچوب نظری پژوهش
. نظریه ی جامعه ی شبکه ای و جامعه ی اطلاعاتی کاستلز
.. نظریه ی اطلاعات و ارتباطات هربرت شیلر . .
.. نظریه ی ماتلار در مورد جامعه ی اطلاعاتی . .
.. نظریه ی دانیل بل در خصوص جامعه ی پساصنعتی . .
. . . نظریه ی مخاطب، اقناع و تبلیغ
. . . نظریه ی استفاده و خشنودی
. . . . مطالعات پیشین
. . . . جمع بندی
. . . فصل سوم: روش اجرای پژوهش
. . . . مقدمه
. . . . روش تحقیق
. . . جامعه ی آماری
. . . . حجم نمونه
. . . روش نمونه گیری

. . . روش جمع آوری اطلاعات
. . . سنجش روایی و پایایی
….. متغیرها. . .. . .. .
. . . روش تجزیه و تحلیل داده ها
.. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها . .
. بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی _جداول یک بعدی)
. بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی (جداول دو بعدی)
.. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها . .
. . . . مقدمه
. . . . نتیجه گیری
. . . تحلیل اطلاعات
. . . پیشنهادهای پژوهش
. . . محدودی تهای پژوهش
. . . . منابع داخلی
. . . . منابع خارجی
. . . . پیوست
. . . چکیده ی انگلیسی

بخشی از منابع فارسی:

* ابراهیمی . عبدالمجید. . مدیریت بازاریابی جهانی دفتر پژوهش های فرهنگی، صص ۱۲ ش ۱۱
* ایمان خان، نیلوفر. . رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال. فصلنامه مدیریت، سال پنجم،
. شماره ۱۱ ، صص ۲۱ ش ۲۲
* باقری، مصباح الهدی.، آذر، عادل. . رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی. فصلنامه
. مدرس علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۱، صص ۱ش ۱۱
* باهنر، ناصر .  . گذرگاه های تبلیغات بازرگانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،
، چاپ اول، ص ۲۲ ش ۲۱
سمینار ،» انسجام اجتماعی در جامعه اطلاعاتی: نیم نگاهی به وضعیت ایران « ، * بهرامپور، شعبانعلی
. ایران و جامعه اطلاعاتی، ۱

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *