no-img
پرشیا فایل

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
doc
دی 9, 1396
373kb
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک


 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(M.A)
گرایش استراتژیک
عنوان
بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

چکیده این پایان نامه به شرح ذیل میبادشد:

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با ۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد ۳۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است.
داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید.
در بومی سازی این مقیاس ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج ، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدکننده فرضیه ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء شده تبیین کننده های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری.

 

قسمتی از مقدمه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:
اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ ، جامعه شناس انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ در کتاب “طلوع شایسته سالاری،” مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان دانسته بود. یانگ در این کتاب پیش بینی کرده بود که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می شود که در آن توده های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع می کنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. با وجودی که این تعریف از شایسته سالاری یک معنی منفی در ذهن تداعی می کند، ولی خیلی ها معتقدند که هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست.
به باور آنها، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد.
سرمایه انسانی مهمترین دارایی هر سازمان است. استفاده اثر بخش از سرمایه انسانی زمینه موفقیت سازمان و تحقق اهداف آن را فراهم می سازد. در هزاره سوم میلادی و در دنیای پرتلاطم کسب و کار کنونی، سازمان ها در تلاش و رقابـت اند تا شایسته ترین مدیران و کارشناسان را، به عنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارتها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری ها و خود کنترلی می شوند. (مجدنیا ، ۱۳۸۸ : ۲۵)
فهرست مطالب گرداروی شده به شرح ذیل میباشد:

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه۳
۲-۱ بیان مسئله۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۷
۴-۱ اهداف تحقیق۱۰
۱-۴-۱ هدف کلی۱۰
۲-۴-۱ هدف اختصاصی۱۰
۵-۱ پرسش تحقیق۱۰
۶-۱ مدل مفهومی تحقیق۱۱
۷-۱ فرضیه تحقیق۱۲
۸-۱ روش تحقیق۱۲
۱-۸-۱ جامعه آماری و حجم نمونه۱۲
۹-۱ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق۱۳
۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش۱۳
۱-۱۰-۱: شایسته سالاری۱۳
۲-۱۰-۱ شایسته گزینی۱۴
۳-۱۰-۱ شایسته پروری۱۵
۴-۱۰-۱ شایسته داری۱۵
۱۱-۱ ساختار تحقیق۱۶

 

عنوانصفحه  
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ مقدمه۱۷
۲-۲ بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق۱۸
۱-۲-۲- تعریف شایستگی۱۸
۱-۱-۲-۲ ضرورت‏های شایسته سالاری۳۰
۲-۱-۲-۲ مبانی و اصول شایسته سالاری۳۰
۳-۱-۲-۲ محدودیت‏های شایسته سالاری۳۱
۴-۱-۲-۲ ابعاد شایسته‏ سالاری۳۲
۵-۱-۲-۲  شایسته‏خواهی۳۳
۶-۱-۲-۲ شایسته ‏یابی۳۴
۷-۱-۲-۲ شایسته گزینی۳۵
۸-۱-۲-۲  شایسته ‏گماری۳۸
۹-۱-۲-۲  شایسته‏ پروری۳۹
۱۰-۱-۲-۲ شایسته ‏داری۴۰
۱۱-۱-۲-۲ بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته۴۴
۱۲-۱-۲-۲ شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن۴۷
۳-۲ بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)۴۹
۱-۳-۲ معرفی صنعت لاستیک۴۹
۱-۱-۳-۲ شرکت لاستیک البرز (کیان تایر)۵۰
۲-۱-۳-۲ شرکت ایران یاسا تایر ورابر۵۰
۳-۱-۳-۲ شرکت ایران تایر۵۱
۴-۱-۳-۲ لاستیک دنا۵۱
۵-۱-۳-۲ شرکت لاستیک پارس۵۲
۶-۱-۳-۲ گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان)۵۲
۷-۱-۳-۲ شرکت آرتاویل تایر۵۲
۸-۱-۳-۲ شرکت لاستیک یزد (یزد تایر)۵۳
عنوانصفحه  
۹-۱-۳-۲ شرکت کویر تایر۵۳
۴-۲ پیشینه تحقیق۵۴
۱-۴-۲ تحقیق های داخلی۵۴
۲-۴-۲ تحقیق های خارجی۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه۵۹
۲-۳ روش تحقیق۵۹
۳-۳   جامعه آماری و روش نمونه گیری۶۰
۴-۳ ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها۶۱
۵-۳ روایی (اعتبار)۶۳
۶-۳ پایایی (اعتماد پذیری)۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)
۱-۴ مقدمه۶۷
۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان۶۸
۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی۶۹
۲-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات۷۰
۳-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار۷۲
۴-۲-۴ بررسی نرمال بودن داده­ها۷۳
۳-۴ آزمون فرضیه اول۷۶
۴-۴ آزمون فرضیه دوم۷۸
۵-۴ آزمون فرضیه سوم۸۰
۶-۴ اولویت­بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک به ترتیب اهمیت۸۲
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
عنوانصفحه  
۱-۵ مقدمه۸۵
۲-۵ مرور فصول تحقیق۸۶
۳-۵ نتیجه گیری تحقیق۸۷
۴-۵ نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین۸۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق۸۸
۶-۵ پیشنهادها۸۹
۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته های پژوهش۸۹
۱-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول۸۹
۲-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم۹۰
۳-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم۹۱
۲-۶-۵ پیشنهادها به پژوهشگران آتی۹۲
فهرست منابع۹۵
پیوست ها۱۰۱

 

فهرست جدول­ها

عنوانصفحه
جدول ۱-۳ مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد۶۰
 جدول ۲-۳ پایایی پرسشنامه۶۳
جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها۶۴
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت۶۸
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی۶۹
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات۷۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار۷۲
جدول ۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده ها۷۴
جدول ۶-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری۷۶
جدول ۷-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی۷۷
جدول ۸-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری۷۸
جدول ۹-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری۷۹
جدول ۱۰-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری۸۰
جدول ۱۱-۴ الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری۸۱
جدول۱۲-۴ نتایج حاصل از آزمون فریدمن۸۲
جدول۱۳-۴ مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل۸۳
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها۸۵

فهرست شکل­ها و نمودارها

شکل ۵-۱ مدل مفهومی تحقیق۱۱
نمودار ۱-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت۶۷
نمودار ۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی۶۸
نمودار ۳-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات۷۰
نمودار ۴-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار۷۱
جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها۸۴


 

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *