پرشیا فایل | مقایسه ی کارکردهای اجرایی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

مقایسه ی کارکردهای اجرایی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb
  • تعداد برگه: 130

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
با عنوان:

مقایسه ی کارکردهای اجرایی( استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری) با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی( ۹۱-۹۲)

مقایسه ی کارکردهای اجرایی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان

چکیده پژوهش کارکردهای اجرایی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان :

پژوهش حاضربه مقایسه ی کارکردهای اجرایی( استدلال، سازماندهی برنامه ریزی با حافظه ی کاری) با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه می پردازد. در این پژوهش از میان  دانش آموزان مقطع سوم متوسطه شهر کوهدشت که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۲ در حال تحصیل بودند بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای  ۳۰ دانش آموز با نمره خود تنظیمی بالاو ۳۰ دانش آموزبا نمره خود تنظیمی پایین براساس  نمره خود تنظیمی غربالگری شد.

به این صورت که دانش آموزانی که ۵/۱ انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی بالا و دانش آموزانی که ۵/۱ انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی پایین انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات وکسلر، آزمون آندره ری و پرسشنامه زمینه کلی یادگیری ایران نژاد استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و نیز همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها نشان داد که بین  دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد. و همچنین فرض های محقق مبنی بر وجود تفاوت بین مولفه های کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سطوح خودتنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد، نیز تأیید شد.

واژگان کلیدی : کارکردهای اجرایی، استدلال، سازماندهی-  برنامه ریزی،حافظه ی کاری، یادگیری خود تنظیمی

بخشی از بیان مسئله پژوهش کارکردهای اجرایی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان :

زندگی در عصر جدید مستلزم بر خورداری از نوعی آموزش و یادگیری است که بتواند به یادگیرنده گان در آینده و در موقعیت های گوناگون همچون ابزار و امکانات رویارویی با مشکلات باشد و بتواند این ابزار و امکانات را با توجه به شرایط و اقتضائات روز تغییر دهد که به این نوع یادگیری  ،یادگیری  خودتنظیمی گویند….

یادگیری خودتنظیمی نوعی یادگیری است در آن افراد به  جای آنکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی ،تکیه کنند؛شخصاً تلاشهای خود را آغاز و هدایت میکند. زیمرمان معتقد است که فراگیران خودتنظیم از لحاظ فراشناختی انگیزشیو رفتاری، فرایندهایی یادگیرشان را شروع و هدایت می کنند.در زمینه فرا شناخت یادگیرنده گان خود تنظیم در مراحل متفاوت فرایند یادگیری خود را  طراحی، سازمان دهی، خودآموزی، خودگردانی، و خودارزیابی می نمایند...

در این پژوهش از نظریه کارکرد زیستی استفاده می شود با وجود اینکه دیدگاه های مختلفی در باب خود تنظیمی برای انتخاب وجود دارد، اما متخصصان توجه کافی به خود تنظیمی پویا نداشته اند و نظریه کارکرد زیستی، نظریه ای است پژوهشگر با مطالعه ی ادبیات تحقیق برای پر کردن این شکاف در پژوهش حاضر یافت.

عملکرد افراد در کارکردهایی اجرایی نمی تواند تنها به وجود و عدم وجود کارکردهایی اجرایی نسبت داده شود.زمانیکه بین عملکرد  در کارکردهای اجرایی و عملکرد در سایر تواناییهای شناختی رابطه ایی مشاهده می شود ،این که  مسئله روشن نیست که آیا این رابطه مربوط به کارکردهای اجرایی یاست یا نه؟

از آنجا که کارکردهای اجرایی حوزه وسیعی از عملیات شناختی  فراشناختی فرد را مورد بررسی قرار می دهد  و این حوزه ها به طور گسترده در توانایی های مختلف فرد مانند فرایندهایی روانشناختی مسئول کنترل هشیاری ، عملکرد در مدرسه و و فرایندهای تفکر در ارتباط هستند.و نقص در هر یک از این کارکردها مانع از آن می شود فرد عملکرد مناسبی داشته باشد.

در این پژوهش ما بر آن شدیم به مقایسه سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان بپردازیم.

فهرست مطالب گرداوری شده :

         فصل اول: کلیات پژوهش                                                             

۱-۱ : مقدمه……………………………. ۲

۲- ۱: بیان مسأله ………………………..۴

۱-۳ : اهمیت و ضرورت………….۱۰

۱-۴:اهداف پژوهش…۱۱

۱-۵:فرضیه های پژوهش…۱۲

۱-۶:تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 

۱.مقدمه………………………………۱۴

۲-۲. کارکردهای اجرایی………۱۴

۳.مؤلفه های کارکردهای اجرایی…………………………………۱۵

۲-۳-۱.استدلال…………………….۱۶

۲-۳-۲.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………۱۷

۲-۳-۳.حافظه ی فعال ……………۱۸

۴.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی …………………………………….۲۰

مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………….۲۱

۲-۵-۱. مدل براون…………………۲۱

۲-۵-۲.مدل نورمن و شالیس ……۲۲

۲-۵-۳.سه لایه سارا وارد…………۲۲

۲-۵-۴.مدل  CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ……………………..۲۳

۲-۵-۵..مدل سلسله مراتبی ………۲۴

۲-۵-۵-۱.خودانگیختگی………..۲۵

۲-۵-۵-۲.خودتشخیصی…………۲۷

۲-۵-۵-۳.خودمختاری…………..۲۷

۲-۵-۵-۴.خودزادی………………۲۸

۲-۵-۵-۵.ماورای خود یکپارچگی……………………………۲۸

کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات …………………..۲۸

۷.کارکردهای اجرایی و یادگیری………………………………………۳۳

تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی ……………………۳۴

تعریف یادگیری خود تنظیمی ……………………………………۳۵

ابعاد یادگیری خود تنظیمی …………………………………………۳۷

ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ………………………۳۸

۲-۱۲.زیر مراحل خود تنظیمی ….۴۰

۱۳.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی …………..۴۱

۲-۱۳-۱. راهبردهای شناختی .۴۱

۲-۱۳-۲. راهبردهای فرا شناختی ………………….۴۲

۲-۱۳-۳. راهبرهای مدیریت منابع …………………………۴۴

۴.راهبردهای انگیزشی ………………………….۴۴

الگوهای یادگیری خود تنظیمی ……………….۴۵

۲-۱۴-۱.مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)…………………………۴۵

مدل کارور و شی یر(۱۹۹۰)…………………….۴۶

واین و هدوین(۱۹۹۸)…………………………….۴۷

مدل بوکائرتز(۱۹۹۹)…………………………..۴۷

۲-۱۴-۵.مدل زیمرمن(۱۹۸۹-۲۰۰۰)……………………………..۴۷

۲-۱۴-۶. مدل پنتریچ(۲۰۰۰)..۴۸

نظریه های یادگیری خود تنظیمی………………………….۴۹

نظریه کنشگر ………………………………………۵۰

نظریه شناختی اجتماعی …………………………۵۰

نظریه ویگوتسکی ………………………………۵۱

۲-۱۵-۴.نظریه پردازش …………۵۲

۲-۱۵-۵.نظریه کارکرد زیستی ..۵۳

خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ……………………۵۷

آموزش خود تنظیمی ……۵۹

پیشینه پژوهش …………….۶۰

۲-۱۸-۱.تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………….۶۰

تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………….۶۲

فصل سوم: روش پژوهش

: مقدمه ………………………..۶۷

:جامه آماری …...…………….۶۷

:گروه نمونه و روش نمونه گیری …………………………۶۷

:ابزارهای پژوهش…………..۶۷

: خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوش وکسلر ………….۶۷

: آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده) …………………………………۶۸

: پرسشنامه زمینه کلی یادگیری…………………………………………………….۶۸

: روایی و پایایی ابزارهای پژوهش……………………………………………۷۰

: روش تحقیق…………….۷۰

: روش اجرای تحقیق….۷۰

:روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

: مقدمه ……………………۷۳

: توصیف داده ها ……….۷۳

: تحلیل داده ها ………….۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

: مقدمه ………………………..۸۸

: بحث و نتیجه گیری……….۸۸

:نتیجه گیری…………………..۹۴

:محدودیت های پژوهش …۹۵

: پیشنهادهای کاربردی………… ……………….۹۵

:پیشنهادهای پژوهشی……….۹۶

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *