پرشیا فایل | بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb
  • تعداد برگه: 110

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
با عنوان:
بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی
در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز
و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی

چکیده پژوهش رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی:
با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی( WFME ) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن است. این مطالعه توصیفی تحلیلی – مقطعی به رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و سبک های یادگیری در میان دانشجویان پزشکی عمومی در دو مقطع پرداخته است.
این مطالعه به شکل سر شماری روی ۴۵۶ نفر دانشجو و با استفاده از دو ابزار استاندارد شده سبک های یادگیری کلب و نسخه ویرایش شده فارسی پرسشنامه سنجش میل به تفکر انتقادی کالیفرنیا(سمتاک) انجام شد. داده ها به نرم افزار SPSS11.5 منتقل و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوار تست، آنوا، آلفای کرونباخ در تجزیه و تحلیل نتایج بررسی و مقایسه شد.
بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در کل نمونه رابطه وجود داشت( P=0.001 ) بعلاوه، در چهار خرده مقیاس گرایشی: آزاد اندیشی( p=0.003 )، تحلیل گرایی( p=0.015 )، نظام داری( p=0/034 )، بالیدگی شناختی( p=0.028 ) رابطه ای معنی دار با سبک یادگیری دیده شد. این رابطه در سطح پیش کارورزی ( Ppi=0.005 ) و در جمعیت مردان معنی دار بود( p=0.03 ) وهمچنین در هر یک از دانشگاهها بطور جداگانه معنی دار بود( P(tums)=0.0 36 ، P(mums)=0.038 .)

به ترتیب سبک های یادگیری همگون ساز( ۲۹۶.۳ )، هنجار پذیر( ۲۹۵.۲ )، همگون گرد( ۲۷۸.۶ ) وهنجار گریز( ۲۷۱.۲۳ ) در گرایش به تفکر انتقادی در گروههای مورد مطالعه برتر بودند. جنسیت و دانشگاه محل تحصیل در در میزان گرایش افراد به تفکر انتقادی تأثیری نداشت( P=0.405 ، P1=0.7 ، P2=0.2 ). بیشترین فراوانی سبک های یادگیری به ترتیب با سبک های هنجار پذیر( ۵۰.۴ %)، همگون ساز( ۲۷.۱ %)، همگون گرد( ۱۷ %)، و هنجار گریز( ۵ %) بود. درحالیکه فراوانی سبک های یادگیری در میان دو سطح اصلی جمعیت مورد مطالعه تفاوت معنی دار داشت( p=0.024 )، بین دو دانشگاه در این باره تفاوت معنی داری دیده نشد( p=0.2 .)
کلمات کلیدی: سبک های یادگیری، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجویان پزشکی، علوم پایه، پیش کارورز

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اوّل)بیان مسأله اهداف و فرضیات( . . . . . . . . . – . .. .. .. .. ۱
پیش گفتار . . . . . . . . ………… .. .. .. .. .. .. ۲
مبانی تفکر انتقادی و سبک های یادگیری. . . . . . …. .. .. .. .. .. ۳
o واژه شناسی
o تعاریف:
o تفکر منطقی، تفکر شهودی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی
o تفکر، تأمل، تحزّر، تعمّق:) Think, Reflect, Speculate, Deliberate )
ابعاد مختلف تفکر انتقادی –
o مهارت های تفکر انتقادی
 فاشیون و سانچز
 سایر مهارتهای تفکرانتقادی
o دو سیستم استدلال آوری)استدلال تحلیلی و استدلال غیر تحلیلی(
تفکر انتقادی و ابزارهای اندازه گیری . . . . . ……. .. .. .. .. .. ۱۴
ارزیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر (WGCTA_A&B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا California critical thinking test(CCTI) . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا California critical thinking disposition inventory(CCTDI) . . . . . . . . 14
آزمون تفکر انتقادی کرنل Cornell CT Tests . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15
آزمون تفکر انتقادی انیس وبر – Ennis-Weir CT Essay Test(EWCTET) . . . . . . . . . 15
پرسشنامه سمتاک )سنجش میل به تفکر انتقادی( SAMTAK . . . . . . . . . .. . . . . . 15

تفاوت های فردی . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. ۱۶
برخی از ابعاد تفاوت های فردی . . . . . . . . . …. .. .. .. .. .. ۱۶
سبک و توانایی. . . . . . . . . .. .. .. .. .. ۱۷
بسط و طبقه بندی سبک های یادگیری.. . . … .. .. .. .. ۱۷
ابزار های سنجش سبک یادگیری.. . . . . . . . . . .. .. .. .. ۱۹
بیان مسأله . . . . . .. ۲۳
اهداف، فرضیات . . . . . . ……. .. .. .. .. .. .. ۲۵
هدف اصلی . . . . . . . . . . . … .. .. .. .. .. .. ۲۵
اهداف فرعی . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ۲۵
اهداف کاربردی . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. ۲۶
پرسشهای پژوهش. . . . . . . . . . . .. .. .. .. ۲۶
فصل دوّم . ………….. .. .. .. .. .. ۲۷
مروری بر متون. . . . . . . … .. .. .. .. .. .. ۲۸
جین ویسل و همکاران) ۲۰۰۴ .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ۲۸
هو آنگ زانگ و همکارانش) ۲۰۰۸ .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . ) ۲۹
جی یونگ جو آن و می یونگ سوک یو) ۲۰۰۷ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
حسینی و همکاران) ۱۳۸۰ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ۳۵

سولیمان) W.H.Suliman ( ) 2006 ) . . . . . . . . . . 35
کونسیکاو) ۲۰۰۳ .. .. .. .. .. . . . .  . . . . . . . . . ) ۳۸
مایرز و همکاران . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. ۳۸
ریود، بیکر و هوور (سال ۲۰۰۰ .). .. .. .. .. …. . . . . . . . . . . . .  ۳۹
معیاری و همکاران ۱۳۸۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ۴۱
فصل سوّم . . . . . . . . . . . ……. .. .. .. .. .. .. ۴۳
روش بررسی . . . . . . . . . . … .. .. ۴۴
متغیرها . . . . . . . . . . . …… .. .. .. .. .. .. ۴۴
نوع مطالعه. . . . . . . . . . . . …. .. .. .. .. .. .. ۴۶
جمعیت مورد مطالعه . . . . . . . . . . . ………… .. .. .. .. .. ۴۶
روش اجرا . . . . . . . . . . . …. .. .. .. .. .. .. ۴۶
ابزار های پژوهش. . . . . . . . . . . . ………….. .. .. .. .. .. ۴۷
روش تجزیه تحلیل داده ها. . . . . . . . …………. .. .. .. .. .. ۵۸
مشکلات و محدودیت ها. . . . . . . . ………….. .. .. .. .. .. ۵۹
فصل چهارم(نتایج) . …… .. .. .. .. .. ۶۰
سبک های یادگیری در کل نمونه. . . . . . . . ……… .. .. .. .. .. ۶۱
میانگین نمره کل گرایش به تفکر انتقادی در کل نمونه:(پرسش ۳ و ۴ ).. .. . . . .  ۷۲__
نمرات دانشجویان در خرده مقیاس ها به تفکیک سطح تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل)پرسش ۵ .. .. .۴
بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی به تفکیک سبک های یادگیری)پرسش ۲ .. .. .. …..  ۸۰
بررسی رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و سبک های یادگیری چهار گانه کلب در کل نمونه( G1,G2,G3,G4 (:)پرسش ۱ .. ۸۴
فصل پنجم . …………. .. .. .. .. .. ۹۰
بحث و نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
منابع . .. .. .. .. .. .. ۹۹
چکیده انگلیسی . …….. .. .. .. .. .. ۱۰۸
فهرست جداول نمودارها و پیوست ها

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *