پرشیا فایل | بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
عنوان کامل:
بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه
شهرستان جلفا در سال تحصیلی ۹۳ -۹۲

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه

چکیده پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه :

تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال ۹۳- ۹۲ انجام‌شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری موردپژوهش تمام کارکنان مدارس متوسطه به تعداد ۲۲۰ نفر بود.

بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۵۵ نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/۱ درصد و پرسشنامۀ تغییر ساعتچی و کامکاری با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۸۷ درصد می‌باشد. پس از بررسی داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزار spss21 نتایج زیر مشاهده شد:

بین سبک‌های تفکر قضایی، مونارشی، آزاداندیش، محافظه‌کارانه و پذیرش تغییر کارکنان رابطه معنادار وجود دارد که در این میان سبک تفکر آزاداندیش با اثر بیشتری می‌تواند باعث تغییرپذیری کارکنان شود؛ بین سبک تفکر مونارشی و سبک تفکر جزئی با بعد نگرش عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضایی و سبک تفکر محافظه‌کارانه با نگرش شناختی رابطه معنادار و منفی وجود دارد؛ بین سبک تفکر آزادمنشانه با نگرش شناختی و نگرش رفتاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بین نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر کارکنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات) هیچ‌گونه رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

لغات کلیدی: سبک تفکر، پذیرش تغییر، نگرش و کارکنان ، سبک های تفکر مدیران ، تغییر کارکنان .

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول: کلیات پژوهش ۲

۱- ۱. مقدمه ۲

۱- ۲. بیان مسئله ۳

۱- ۳. ضرورت و اهمیت مسئله ۵

۱- ۴. اهداف پژوهش ۶

۱- ۴-۱. هدف کلی ۶

۱- ۴- ۲. اهداف جزئی ۶

۱- ۵. فرضیه‌های پژوهش ۶

۱- ۵- ۱. فرضیه اصلی ۶

۱- ۵- ۲. فرضیه‌های فرعی ۶

۱- ۶. تبیین متغیرها ۷

۱-۷. تعاریف متغیرها ۷

۱-۷-۱. تعریف نظری و مفهومی متغیرها ۷

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی متغیرها ۹

۱-۸ چهارچوب فصول بعدی ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش ۱۳

۲- ۱. مقدمه ۱۳

بخش اول: مبانی نظری تحقیق ۱۴

۲- ۲. تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر ۱۴

۲- ۲- ۱. سبک ۱۴

۲- ۲- ۲. تفکر ۱۵

۲- ۲- ۳. سبک تفکر ۱۶

۲- ۳. دوران تکامل سبک‌های تفکر ۱۷

۲- ۴. شیوه‌های تفکر ۱۸

۲- ۴- ۱. رویکرد شناخت محور ۱۹

۲- ۴- ۲. رویکرد شخصیت محور ۱۹

۲- ۴- ۳. رویکرد فعالیت محور ۱۹

۲- ۵. الگوهای تفکر ۲۰

۲- ۵- ۱. الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون ۲۰

۲- ۵- ۱- ۱. سبک ترکیبی ۲۰

۲- ۵- ۱- ۲. سبک ایده آلیسم ۲۱

۲- ۵- ۱- ۳. سبک پراگماتیسم ۲۱

۲- ۵- ۱- ۴. سبک آنالیسم ۲۱

۲- ۵-۱- ۵. سبک رئالیسم ۲۱

۲- ۵- ۲. الگوی سبک تفکر استرنبرگ ۲۲

۲- ۵- ۲- ۱. ضرورت نظریه خودگردانی ذهنی ۲۲

۲- ۵- ۲- ۲. ابعاد خودگردانی ذهنی ۲۲

۲- ۶. اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر ۲۷

۲- ۷. متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر ۲۹

۲- ۸. تغییر و مفاهیم آن ۳۱

۲- ۹. انواع تغییر ۳۳

۲- ۱۰. عناصر نگرش به تغییر سازمانی ۳۵

۲- ۱۰- ۱. جزء عاطفی یا احساسی نگرش ۳۵

۲- ۱۰- ۲. جزء شناختی نگرش ۳۶

۲- ۱۰- ۳. جزء آمادگی برای عمل در نگرش ۳۶

۲- ۱۱. اهداف سازمانی تغییر ۳۶

۲- ۱۲. الزام برای تغییر یافتن ۳۷

۲- ۱۳. نقش مدیران در فرایند تغییر ۳۸

۲- ۱۴. عوامل اصلی تغییر ۳۹

۲- ۱۵. دو دیدگاه ۳۹

۲- ۱۵- ۱. آب‌های آرام ۳۹

۲- ۱۵- ۲. آب‌های کف‌آلود ۳۹

۲- ۱۶. منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر ۴۰

۲- ۱۶- ۱. مقاومت‌های فردی ۴۰

۲- ۱۶- ۲. مقاومت‌های سازمانی ۴۱

۲- ۱۷. روش‌های غلبه بر عوامل مقاوم ۴۱

۲- ۱۸. الگوها و مدل‌های تغییر ۴۲

۲- ۱۸- ۱. مدل سه مرحله‌ای کرت لوین ۴۲

۲- ۱۸- ۲. آدکار مدلی برای مدیریت تغییر ۴۴

۲- ۱۸- ۳. الگوی تغییر گالیاردی ۴۴

۲- ۱۸- ۴. مدل تغییرات برنامه‌ریزی‌شده ۴۵

۲- ۱۸- ۵. مدل هفت مرحله‌ای تغییر ۴۶

۲- ۱۸- ۶. مدل فرآیند گسترش‌یافته ۴۶

۲- ۱۸- ۷. الگوی سه سطحی تغییر ۴۶

۲- ۱۸ – ۸. مدل تحقیق در عمل ۴۷

۲- ۱۹. وجه تشابه مدل‌ها و الگوهای تغییر ۴۸

بخش دوم: پیشینۀ پژوهش ۴۸

۲- ۲۰. پیشینۀ پژوهش داخلی ۴۸

۲- ۲۱. پیشینۀ پژوهش خارجی ۵۱

فصل سوم: روش تحقیق ۵۵

۳- ۱. مقدمه ۵۵

۳- ۲. روش تحقیق ۵۵

۳- ۳. جامعه آماری ۵۶

۳- ۴. تعیین حجم نمونه ۵۶

۳- ۵. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵۷

۳- ۶. روش نمونه‌گیری ۵۷

۳-۷. ابزار اندازه‌گیری ۵۷

۳- ۷- ۱. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران ۵۸

۳- ۷- ۲. پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی ۵۸

۳- ۷- ۳. پایایی و روایی پرسشنامه ۵۹

۳- ۸. شیوه جمع‌آوری اطلاعات ۶۰

۳- ۸- ۱. مطالعات کتابخانه‌ای ۶۰

۳- ۸- ۲. روش میدانی ۶۰

۳- ۹. روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری ۶۰

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۶۳

۴- ۱. مقدمه ۶۳

۴-۲. توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری ۶۳

۴– ۲- ۱. جنسیت ۶۳

۴-۲-۲. سن ۶۴

۴-۲-۳. سابقه خدمت ۶۶

۴-۲-۴. مدرک تحصیلی ۶۷

۴ – ۳. بررسی فرضیه‌های پژوهش ۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری ۷۶

۵-۱. مقدمه ۷۶

۵- ۲. نحوه شکل‌گیری فرضیات تحقیق ۷۶

۵-۳. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی ۷۶

۵- ۴. یافته‌های تحقیق ۷۷

۵- ۵ بحث و نتیجه‌گیری ۷۹

۵- ۵- ۱. سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان ۸۰

۵- ۵- ۲. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی ۸۰

۵- ۵- ۳. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی ۸۰

۵- ۵- ۴. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری ۸۰

۵- ۵- ۵. متغیرهای دموگرافیک و نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر ۸۱

۵- ۶. محدودیت‌های تحقیق ۸۱

۵- ۶- ۱. محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل ۸۱

۵- ۶- ۲. محدودیت‌های قابل‌کنترل ۸۱

۵- ۷. پیشنهادهای تحقیق ۸۲

۵- ۷- ۱. پیشنهادهای کاربردی ۸۲

۵- ۷- ۲. پیشنهادهای پژوهشی ۸۲

منابع ۸۴

منابع فارسی ۸۴

منابع انگلیسی ۸۸

ضمائم ۹۲

Abstract 96

به همراه جداول و نمودارها

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *