پرشیا فایل | مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 150

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
با عنوان:
مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار

مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار

چکیده پژوهش مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ، علی مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس( CISS ) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل ۷۵ نفراز معتادان بستر ی در مراکز اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل)آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز( و تعداد ۷۵ نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت ، سبک های مقابله ای و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار میباشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبکهای ، هویت سردرگم و سبک مقابله ای هیجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.
کلید واژه:سبک های هویت ، سبکهای مقابله ای ، سیستم های فعال سازی باز داری رفتاری ، سومصرف مواد

فهرست مطالب پژوهش مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار:

چکیده : ……………………………………………………………………………
فصل اول کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱ مقدمه : ...…………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲ بیان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۴ اهداف تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۴-۲ اهداف ویژه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۴-۳ اهدف کاربردی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۵ فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۶ تعریف متغییر ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۶-۱ هویت: ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۶-۲ سبک های هویت: ………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۶-۳ سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: ……………………………………………………………………. ۱۶
۱-۶-۴ سبک های مقابله ای: …………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۶-۵ راهبردهای مقابله با استرس …………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۶-۶ سومصرف مواد ……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۷ تعاریف عملیاتی: ……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۷-۱ سبک های هویت: ………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۷-۲ سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: …………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۷-۳ سبک های مقابله ای ………………………………………………………………………………………………. ۱۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۹
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱ اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۱ تاریخچه مواد ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۲ طبقه بندی مواد ……………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۳ وابستگی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱ – ۳-۱ ملاک های تشخیصی DSM_IV_TR برای وابستگی به مواد …………………………………………. ۲۶
۲-۱-۴ سوء مصرف مواد ………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۴-۱ ملاک های تشخیصی برای سوء مصرف مواد به شرح زیر می باشد: ……………………………………. ۲۷
۲-۱-۵ قطع مصرف یا ترک مواد ……………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۵-۱ ملاک های DSM_IV_TR برای ترک مواد: …………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۶ همه گیر شناسی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲ مصرف مواد در ایران ………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۳ عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد ………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳-۱ علل فردی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳-۲ عوامل محیطی و اجتماعی ………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۳-۳ مشکلات هیجانی …………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۳-۴ عوامل ژنتیکی و زیستی …………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۳-۵ سیستم پاداشمغزی ………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۴ تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد ……………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۵ مبنای نظری وابستگی به مواد ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۵-۱ نظریات روان پویشی …….……………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۵-۲ نظریات روان تحلیلی ……………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۵-۳ روانشناختی خود ………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۵-۴ نظریات رفتاری شناختی – ………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۵-۴-۱ نظریات شناختی ………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۵-۵ نظریه های یادگیری ……………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۵-۵-۱ نظریه یادگیری اجتماعی شناختی – ……………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۵-۵-۲ نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۵-۶ دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی …………………………………………………………….. ۴۴
۲ – ۵-۶-۱ مدل بوم شناسی اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۵-۶-۲ الگوی تحقیر خود ……………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۵-۶-۳ یادگیری اجتماعی چند مرحله ای ………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۵-۷ نظریه تعامل خانواده ………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۵-۸ نظریه های یکپارچه نگر …………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۵-۸-۱ نظریه رفتار مشکل ………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۵-۸-۲ نظریه گروه همسالان: …………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۵-۸-۳ الگوی آسیب پذیری …………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۵-۸-۴ نظریه تفسیر انتخاب عقلایی …………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۵-۹ نظریه های زیستی روانی – ….…………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۵-۹-۱ نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد ……………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۵-۹-۲ نظریه مشوق مثبت اعتیاد …………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۵-۱۰ نظریه های اجتماعی فرهنگی – ……………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۵-۱۰-۱ نظریه بی هنجاری ……………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۵-۱۰-۲ نظریه انزوا طلبی مرتون …………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۵-۱۰-۳ نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۵-۱۱ نظریات فیزیولوژیک …………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۵-۱۲ نظریه ی سیستم انگیزشی ……………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۶ اهداف درمان وابستگی به مواد …………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۶-۱ رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد ………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۶-۲ درمان اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۶-۲-۱ درمان دارویی ………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۶-۲-۲ درمان های غیر دارویی ………………………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۷ سبک های مقابله ای …………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۷-۱ تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای ……………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۷-۲ مهارتهای مقابله ای : ……………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۷-۳ انواع سبک های مقابله …………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۷-۴ انواع مقابله ی کارآمد …………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۷-۴-۱ مقابله ی متمرکز بر مسأله ………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۷-۴-۲ مقابله ی متمرکز بر هیجان …………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۷-۵ مقابله ی ناکارآمد و غیر مفید …………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۷-۶ عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابلهای ………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۷-۶-۱ عوامل مربوط به منبع مقابله ………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۷-۶-۲ عوامل مربوط به ارزیابیهای موقعیتی ……………………………………………………………………… ۶۶
۲-۷-۷ اهمیت آموزش مهارتهای سبک های مقابلهای ……………………………………………………………. ۶۷
۲-۷-۸ عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای ……………………………………………………………………………. ۶۸
۲-۸ سیستم های مغزی رفتاری ………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۸-۱ نظریه شخصیتی گری …………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۸-۲ سیستم فعال سازی رفتاری ) BAS ) ……………………………………………………………………………… 70
۲-۸-۳ سیستم بازداری رفتاری ) BIS ) …………………………………………………………………………………… 71
۲-۸-۴ سیستم جنگ / گریز ) FFS ) ……………………………………………………………………………………… 73
۲-۸-۵ توصیف سیستمهای مغزی رفتاری: – …………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۸-۵-۱ بعد رفتاری: …………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۸-۵-۲ سطح شناختی …………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۸-۵-۳ بعد عصب شناختی ……………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۹ آسیب شناسی روانی و ویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد …………………………………. ۷۶
۲-۱۰ سبکهای هویت ……………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۱۰-۱ نظریه های هویت ………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۰-۲ انواع سبک های هویت ……………………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۰-۳ تعهد :. …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲-۱۰-۴ شکل گیری هویت در نوجوانی ………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۱۰-۴-۱ مدل های شکل گیری هویت …………………………………………………………………………….. ۸۴
۲-۱۰-۵ چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا ………………………………………………………………… ۸۵
۲-۱۰-۶ تغییر هویت در نوجوانی ………………………………………………………………………………………. ۹۱
۲-۱۰-۶-۱ مکانیسم های تغییر هویت …………………………………………………………………………………… ۹۲
۲-۱۰-۷ پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲-۱۰-۷-۱ پیشینه داخلی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۹۳
۲-۱۰-۷-۲ پیشینه خارجی پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۱۰-۸ جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۰۰
فصل سوم : روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۳-۱ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۳-۲ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۳-۳ روش نمونهگیری و حجم نمونه: ………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۴ روش گردآوری دادهها: …………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۵ ابزارگردآوری اطلاعات: ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۵-۱ مقیاس سیستمهای مغزی / رفتاری ) BIS ، BAS  ………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۵-۲ پرسشنامه ی سبک های مقابله با استرس: ……………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۵-۳ پرسشنامه سبکهای هویت :(ISI-6G) …………………………………………………………………….. 106
۳-۶ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها: …………………………………………………………………………. ۱۰۶
فصل چهارم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………. ۱۰۷
۴-۱ ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۲ یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۳ یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
فصل پنجم : تفسیرونتیجه گیری و جمع بندی ………………………………………………………………………. ۱۲۰
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۵-۲ بحث و نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۵-۳ نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۵-۴ محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۵ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۵-۶ پیشنهاد کاربردی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
منابع: ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *