پرشیا فایل | بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی “M.A”
با عنوان :
بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

چکیده پژوهشبررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان :

پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان» انجام شده است.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل ۹۰ نفر از دانشجویانی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طبقه زنان و طبقه مردان انتخاب شدند.برای سنجش سبک های شناختی از پرسشنامه سبک شناختی کلب (۱۹۷۵)،و برای اندازه گیری یادگیری خودتنظیمی از مقیاس بوفارد و همکاران (۱۹۹۵) و برای سنجش دست برتری از مقیاس چاپمن و چاپمن(۱۹۸۷) استفاده شد.

برای بررسی رابطه ی بین سبک شناختی و دست برتری، ازآزمون خی دو استفاده شد، و نتایج نشان داد بین دو متغیر تفاوت معنادار وجود دارد، و ضریب توافقی محاسبه شده نشان داد که همبستگی بین دست برتری و سبک شناختی برابر ۳۷% بود و این رابطه معنی داراست.و همچنین برای بررسی رابطه بین انواع سبک شناختی و دست برتری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شدو نتایج نشان که دانشجویانی که راست دست بودند از بین سبک های شناختی کلب به نوع سبک شناختی همگرا و دانشجویان چپ دست به سبک شناختی واگرا گرایش دارند.

برای بررسی رابطه یادگیری خودتنظیمی با دست برتری از آزمون t مستقل استفاده شد. و نتایج نشان داد که یادگیری بین خودتنظیمی و دست برتری تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین برای بررسی رابطه بین سبک های شناختی و خودتنظیمی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد و یافته ها نشان داد که بین این دو متغیر نیز رابطه معنی دار وجود ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که افراد با داشتن سبک های شناختی یکسان از میزان یادگیری خودتنظیمی متفاوتی برخوردارند، وتنها داشتـن نوع خاصی از سبک شناختی در میزان یادگیری خودتنظیمی نقشی ندارد.

واژگان کلیدی: سبک شناختی، دست برتری، یادگیری خودتنظیمی، چپ دستی، راست دستی.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات… ۲

۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۸

۱-۵- سؤالات تحقیق: ۸

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق: ۹

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. ۱۱

۲-۱- سبک های شناختی.. ۱۲

۲-۱- ۱ – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: ۱۳

۲-۱-۲ سبک های تکانش و تاملی: ۱۶

۲-۱-۳ – سبک های یادگیری فلدر و سولمان. ۱۶

۱.فراگیرن فعال و فراگیران فکور. ۱۶

۲. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی.. ۱۷

۳. فراگیران بصری و فراگیران کلامی.. ۱۷

۴. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا ۱۷

۲-۱-۴- سبک یادگیری فیس چر. ۱۷

فراگیر گام به گام. ۱۷

فراگیر شهودی.. ۱۷

فراگیر یک حسی.. ۱۸

فراگیر چند حسی.. ۱۸

فراگیر تعاملی.. ۱۸

فراگیر ساختار روشن.. ۱۸

فراگیر انتخابی.. ۱۹

۲-۱-۵- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده ۱۹

تجربه‌ی عینی.. ۱۹

مشاهده‌ی تأملی.. ۲۰

مفهوم‌سازی انتزاعی.. ۲۰

آزمایشگری فعال. ۲۰

۲-۲- یادگیری خودتنظیمی.. ۲۵

۲-۲-۱- مولفه های خودتنظیمی.. ۲۶

۲-۲-۲- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم. ۲۷

۲-۲-۳- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن. ۲۹

۲-۲-۴- نظریه های خودتنظیمی.. ۳۰

۲-۲-۴-الف- نظریه های کنشگر. ۳۱

۲-۲-۴-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی.. ۳۱

۲-۲-۴-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم. ۳۲

۲-۲-۴-د- نظریه اراده گرایان. ۳۳

۲-۲-۴-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی.. ۳۳

۲-۲-۴-هـ نظریه شناختی- اجتماعی.. ۳۴

۲-۳- پیشینه نظری دست برتری.. ۳۷

۲-۴-پیشینه پژوهش…. ۴۰

۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۰

فصل سوم: روش اجرای پژوهش…. ۴۹

مقدمه. ۵۱

۳-۱- روش پژوهش…. ۵۱

۳-۲- جامعه آماری.. ۵۱

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۲

۳-۴- ابزارهای پژوهش… ۵۲

۳-۶- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها: ۵۷

۳-۷- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

مقدمه. ۵۹

۴-۱- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی.. ۵۹

۴-۲- شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی.. ۶۳

۴-۳- فرضیه‌‌های پژوهش… ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۷۳

۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۷۵

۵-۲- محدودیت های پژوهش… ۷۷

۵-۳- پیشنهادها ۷۷

منابع و مآخذ. ۷۹

پیوست ها ۸۵

چکیده انگلیسی.. ۹۱

به همراه جداول و اشکال

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *