پرشیا فایل | بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 530kb

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری
با عنوان:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از۱۲۲شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۸۶جمع آوری گردید.

سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره ۵ ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

کلیدواژگان: ساختار سرمایه ، تئوری ساختار سرمایه ، متغیرهای تأخیری ، تأثیر سازه ها.

 

بخشی از بیان مسئله:

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد.

این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند…

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۴

۲-۱ بیان مسأله ۴

۳-۱ اهمیت تحقیق. ۵

۴-۱ اهداف تحقیق. ۶

۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق. ۶

۶-۱ فرضیه های تحقیق. ۷

۷-۱ قلمرو تحقیق. ۸

۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. ۸

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۲

۲-۲ ساختار سرمایه ۱۲

۳-۲ استراتژی تأمین مالی. ۱۳

۴-۲روش های تأمین مالی. ۱۴

۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت.. ۱۴

۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت.. ۱۴

۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت.. ۱۵

۵-۲ تأمین مالی و ساختار سرمایه ۱۶

۶-۲ هزینه تأمین مالی. ۱۷

۷-۲ روش تعیین ساختار سرمایه ۱۸

۸-۲ تئوری های ساختار سرمایه ۱۹

۱-۸-۲ دیدگاه سود خالص… ۱۹

۲-۸-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی. ۲۰

۳-۸-۲ دیدگاه سنتی. ۲۱

۴-۸-۲ دیدگاه مود یلیانی و میلر. ۲۲

۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) ۲۵

۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی. ۲۶

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ۲۹

۱-۹-۲ گروه صنعت.. ۲۹

۲-۹-۲ اندازه شرکت.. ۲۹

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت.. ۳۰

۴-۹-۲ سود آوری. ۳۰

۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. ۳۱

۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای. ۳۱

۷-۹-۲ اهرم عملیاتی. ۳۲

۸-۹-۲ سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه ۳۳

۹-۹-۲ عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه ۳۳

۱۰-۲ تحقیقات داخلی. ۳۵

۱۱-۲ تحقیقات خارجی. ۳۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۰

۲-۳ روش تحقیق. ۴۰

۳-۳ اهداف تحقیق. ۴۱

۴-۳ فرضیات تحقیق. ۴۱

۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق. ۴۲

۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. ۴۳

۷-۳ جامعه آماری. ۴۴

۸-۳ نمونه آماری. ۴۵

۹-۳ روش گردآوری اطلاعات.. ۴۶

۱۰-۳ واکاوی داده ها ۴۶

۱۱-۳ برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 46

۱۲-۳ بررسی مفروضات رگرسیون. ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۲

۲-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۱. ۵۲

۱-۲-۴بررسی مفروضات رگرسیون سال ۸۱. ۵۳

۲-۲-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها ۵۳

۳-۲-۴ بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۵۴

۴-۲-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۵۴

۵-۲-۴ تحلیل رگرسیون. ۵۵

۶-۲-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۱. ۵۷

۳-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۲. ۵۸

۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۵۸

۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها ۵۹

۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها ۵۹

۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۶۰

۵-۳-۴تحلیل رگرسیون. ۶۱

۶-۳-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۲. ۶۳

۴-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۳. ۶۴

۱-۴-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۶۵

۲-۴-۴-بررسی فرض نرمال بودن خطاها ۶۶

۳-۴-۴-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها ۶۶

۴-۴-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۶۷

۵-۴-۴ تحلیل رگرسیون. ۶۸

۶-۴-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۳. ۷۰

۵-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۴. ۷۱

۱-۵-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۷۲

۲-۵-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها ۷۲

۳-۵-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها ۷۳

۴-۵-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۷۴

۵-۵-۴تحلیل رگرسیون. ۷۵

۶-۵-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۴. ۷۷

۶-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۵. ۷۸

۱-۶-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۷۹

۲-۶-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها ۷۹

۳-۶-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۸۰

۴-۶-۴تحلیل رگرسیون: ۸۱

۵-۶-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۵ : ۸۳

۷-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۶. ۸۴

۱-۷-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۸۵

۲-۷-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها ۸۶

۳-۷-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها ۸۶

۴-۷-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۸۷

۶-۷-۴تحلیل رگرسیون: ۸۸

۷-۷-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۶ : ۹۰

۸-۴ بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۶. ۹۲

۱-۸-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها ۹۲

۲-۸-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها ۹۳

۳-۸-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها ۹۴

۴-۸-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. ۹۴

۵-۸-۴تحلیل رگرسیون. ۹۵

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۹

۲-۵ خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. ۹۹

۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۹۹

۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۰۰

۳-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: ۱۰۰

۴-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۰۱

۳-۵ محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. ۱۰۱

۴-۵ پیشنهادات کاربردی. ۱۰۲

۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۰۲

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۱۶

منابع لاتین: ۱۱۸

چکیده انگلیسی: ۱۲۰

به همراه جداول و نمودار

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *