پرشیا فایل | بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن4′OMT | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن۴′OMT

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 9mb
  • تعداد برگه: 124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت ، اصلاح و نباتات
با عنوان :
بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن۴′OMT در گیاه دارویی شقایق

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن4′OMT در گیاه دارویی شقایق

چکیده بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه‌سازی سازه‌ی فوق بیانی ژن۴′OMT :

گیاه شقایق یکی از مهم‌ترین گیاه دارویی شناخته شده در دنیا و تنها منبع تجاری تولید کننده آلکالوئیدهای دارویی مانند کدوئین و مورفین است. زمانی‌که باکتری با سلول گیاهی ارتباط برقرار می‌کند،تعدادی از ژن‌هااز ناقل باکتریایی ، به ژنوم هسته‌ی گیاه میزبان وارد می‌شود.حاصل این انتقال تولیدریشه موئین درنزدیکی جایگاه ورود باکتریاست. ژن ۴′OMT در اواسط چرخه آلکالوئیدی گیاه شقایق قرار دارد که پیش مادهS-′۳-هیدروکسی-N-متیل کوکلارین را به S-رتیکولین تبدیل می‌کند. هر چند توالی cDNA ژن ۴′OMT در این گیاه شناسایی شده است اما تاکنون توالی ژنومی ژن ۴′OMT شناسایی نشده است.

در این تحقیق ابتدا توالی ژنومی ژن ۴′OMT شناسایی و سپس در ناقل pTZ57R/T همسانه‌سازی شد. پس از توالی‌یابی، بر اساس آنالیزهای بیوانفورماتیکی مشخص شد که این ژن دارای یک توالی اینترونی به طول bp 114 از نوکلئوتید ۷۸۱ تا ۸۹۵ می‌باشد. به منظور تشدید بیان ژن ۴′OMT ابتدا توالی cDNA ژن ۴′OMT حاوی چهارچوب خواندن باز طول bp 1074 کدکننده یک پروتئین ۳۸۵ اسیدآمینه‌ی در ناقل pTZ57R/T همسانه‌سازی شد و سپس در ناحیه بیان شونده ناقل pGSA1258(بعد از پیش‌بر قوی‌البیان ۳x CAMV35S) همسانه‌سازی گردید. در جهت بهینه‌سازی القای ریشه موئین در گیاه شقایق، یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد که فاکتورهای آزمایش شامل دمای دوره‌ی هم‌کشتی در دو سطح (۲۵ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد)، سویه‌های آگروباکتری در سه سطح (ATCC15834،A4 و GMI9534) و محیط‌ کشت پایه در دو سطح (MS و ½ MS) برای دو نوع ریزنمونه‌ی اندام هوایی و هیپوکوتیل انجام گرفت.

پس از آنالیز نتایج مشخص شد که سویه‌ی ATCC15834، دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در دروه هم‌کشتی، محیط کشت ½ MS و ریزنمونه‌ی اندام هوایی بهترین ترکیب تیماری جهت القای ریشه موئین در این گیاه هستند. تأیید تراریختی ریشه‌های موئین با تکثیر اختصاصی ژن‌های rolB، rolC و virG انجام شد و باندی در حد مورد انتظار روی ژل الکتروفورز مشاهد شد. در مجموع نتایج نشان دهنده تراریختگی ریشه‌های موئین بدست آمده بود.

واژگان کلیدی: بنزیل ایزوکوئینولین، همسانه سازی ژن، شقایق، ریشه موئین، تراریختگی

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول
۱-۱ مقدمه ۲
۲ فصل دوم
۲-۱ کلیات ۷
۲-۱-۱ اهمیت گیاهان دارویی ۷
۲-۱-۲ متابولیت های ثانویه گیاهی ۷
۲-۱-۳ اهمیت پزشکی و دارویی متابولیت های ثانویه ۹
۲-۲ زیست فناوری و تولید متابولیت های ثانویه گیاهی ۹
۲-۲-۱ کشت بافت و تولید متابولیت های ثانویه ۹
۲-۲-۲ کشت سلولی ۱۰
۲-۲-۳ کشت ریشه های موئین ۱۱
۲-۲-۴ مهندسی متابولیک ۱۲
A. rhizogenes 2-2-5 زیست فناوری و ۱۴
۲-۳ آگروباکتری رایزوژنز ۱۵
۲-۳-۱ مکانیسم برهم کنش آگروباکتری و سلول گیاهی ۱۶
Ri 2-3-2 طبقه بندی ناق لهای ۱۷
Ri ناقل ۱۸ T-DNA 2-3-3 ژن های
Rol 2-3-4 ژن های ۱۹
باززایی گیاه کامل از ریشه های موئین ۱۹
۲-۴ خصوصیات گیاه شناسی گیاه شقایق ۲۰
۲-۴-۱ مسیرهای بیوسنتز آلکالوئیدهای گیاه شقایق ۲۰
۲-۴-۲ آلکالوئیدهای گیاه شقایق ۲۲
۲-۵ سابقه پژوهش ۲۴
۳ فصل سوم
۳-۱ همسانه سازی ۳۰
۳-۱-۱ مواد گیاهی ۳۰
۳-۱-۲ سویه های باکتری ۳۰
۳۱-۳ آغازگرها ۳۰
۳-۱-۴ میزبان های همسان هسازی ۳۱
۳-۱-۵ محیط کشت باکتری و آنتی بیوتیک ها ۳۴
۳-۱-۶ آنزیم های محدودگر ۳۴
۳-۲ روش ها ۳۵
OMT 35′ ۳-۲-۱ شناسایی، جداسازی و تکثیر ژن ۴
pTZ57R/T در ناقل ۳۷ OMT′ ۳-۲-۲ همسانه سازی توالی ژنومی ژن ۴
OMT 40′ ی جهت تکثیر ژن ۴ cDNA 3-2-3 ساخت
pTZ57R/T و همسانه سازی در ناقل ۴۱ OMT′ ی ژن ۴ cDNA 3-2-4 تکثیر
pGSA1285 در ناقل ۴۴ OMT′ ۳-۲-۵ همسانه سازی ساز هی فوق بیانی ژن ۴
CODM و ۴۶ T6ODM 3-2-6 تأیید مجدد ساز هی خاموشی مشترک دو ژن
۳-۳ کشت بافت و انتقال ژن ۴۸
۳-۳-۱ بهینه سازی شرایط القای ریشه های موئین ۴۸
۳-۳-۲ کشت بذر ۴۹
۳-۳-۳ محی طهای تلقیح و هم کشتی ۵۰
۳-۳-۴ تلقیح و دوره هم کشتی ۵۰
۳-۳-۵ انتقال ریزنمون هها به محیط گزینشگر ۵۰
از ریش ههای موئین و طبیعی گیاه شقایق ۵۱ DNA 3-3-6 استخراج
PCR 3-3-7 واکنش ۵۱
به آگروباکتری رایزوژنز ۵۲ CODM و T6ODM 3-4 انتقال ساز هی خاموشی مشترک دو ژن
به آگروباکتری رایزوژنز ۵۳ OMT′ ۳-۴-۱ انتقال سازه ی فوق بیانی ژن ۴
به ریش ههای موئین ۵۳ CODM و T6ODM 3-4-2 انتقال ساز هی خاموشی مشترک دو ژن
به ریشه های موئین گیاه شقایق ۵۳ OMT′ ۳-۴-۳ انتقال ساز هی فوق بیان ژن ۴
diox 3-4-4 آنالیز تراریزش ریش ههای موئین با سازه خاموشی ۵۴
در زمان واقعی ۵۴ PCR 3-4-5
۴ فصل چهارم
۴-۱ نتایج همسانه سازی ۵۷
و تأیید آن با هضم آنزیمی ۵۷ OMT′ ۴-۱-۱ تکثیر توالی ژنومی ژن ۴
pTZ57R/T در ناقل ۵۸ OMT′ ۴-۱-۲ تأیید همسانه سازی توالی ژنومی ژن ۴
OMT 60′ ۴-۱-۳ نتایج بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنومی ژن ۴
pTZ57R/T در ناقل ۶۴ OMT′ ژن ۴ cDNA 4-1-4 تأیید همسانه سازی
pGSA1285 در ناقل ۶۶ OMT′ ۴-۱-۵ تأیید همسانه سازی ژن ۴
با هضم آنزیمی ۶۸ diox 4-1-6 تأیید مجدد ساز هی خاموشی
۴-۲ نتایج کشت بافت و انتقال ژن ۶۹
۴-۲-۱ نتایج بهینه سازی القای ریشه موئین ۶۹
۴-۲-۲ درصد القای ریشه موئین ۷۱
۴-۲-۳ تعداد شاخه فرعی ریشه موئین در یک سانت یمتر ۷۷
۴-۲-۴ تعداد ریشه موئین در ریزنمونه ۷۸
روند تولید ریشه موئین برای سوی ههای مختلف ۷۹
PCR 4-2-6 بررسی تراریختی ریش ههای موئین با ۸۱
به آگروباکتری رایزوژنز ۸۲ diox 4-2-7 تأیید انتقال ساز هی خاموشی
PCR 4۲-۸ نتایج تایید تراریزش سازه خاموشی در ریشه های موئین با ۸۴
در زمان واقعی ۸۵ PCR 4-2-9 نتایج آنالیز
۴-۳ پیشنهادات ۹۰
منابع ۹۱
پیوست ها ۱۰۰

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *