پرشیا فایل | بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 1.92mb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
با عنوان:
بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی
با اظهارنظرحسابرس

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

چکیده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:
موضوع پژوهش حاضر « بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر
حسابرس» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و
بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده
دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ را
دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع
اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع
اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و
مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد.

Investigate the Association Earnings Management and Corporate Governance and the Audit Opinion

تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس)
و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر
حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه
سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرذ شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری
پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به
ایناه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون
لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد
شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر
حسابرس رابطه معناداری دارد.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۴

۳-۱- بیان مسأله ۷

۴-۱- اهمیت موضوع تحقیق. ۹

۵-۱- اهداف تحقیق. ۱۱

۶-۱- فرضیه های تحقیق. ۱۱

۷-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۲

۸-۱ حدود مطالعاتی. ۱۳

۹-۱- تعریف عملیاتی واژه ها ۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۱-۲- چرا مدیریت سود انجام می شود؟ ۱۶

۳-۱-۲- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ ۱۶

۴-۱-۲- تعریف مدیریت سود ۱۸

۵-۱-۲- انواع مدیریت سود ۱۹

۶-۱-۲- مدیریت سود و انگیزه های آن. ۲۱

۷-۱-۲- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود ۲۳

۸-۱-۲- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟ ۲۴

۹-۱-۲- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام ۲۵

۱۰-۱-۲- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود ۲۶

۱۱-۱-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود ۲۷

۱۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی. ۲۸

۱۳-۱-۲- تعریف حاکمیت شرکتی. ۲۸

۱۴-۱-۲- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. ۳۰

۱۵-۱-۲- اهداف حاکمیت شرکتی. ۳۰

۱۶-۱-۲- طبقه بندی حاکمیت شرکتی. ۳۱

۱۷-۱-۲- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. ۳۲

۱-۱۷-۱-۲- هیئت مدیره ها ۳۳

۲-۱۷-۱-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. ۳۳

۳-۱۷-۱-۲- سهامداران. ۳۳

۴-۱۷-۱-۲- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. ۳۴

۵-۱۷-۱-۲- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. ۳۴

۱۸-۱-۲- روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۳۴

۱۹-۱-۲- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳۶

۲۰-۱-۲- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. ۳۶

۱-۲۱-۱- ۲- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود ۳۸

۲-۲۱-۱-۲- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود ۳۹

۲۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران. ۴۰

۲۳-۱-۲- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی. ۴۱

۲۴-۱-۲- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. ۴۱

۲۵-۱-۲- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی. ۴۲

۲۶-۱-۲- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی. ۴۳

۲۷-۱-۲- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی. ۴۴

۲۸-۱-۲- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک… ۴۵

۲۹-۱-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. ۴۶

۳۰-۱-۲- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا ۴۷

۳۱-۱-۲- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه ۴۹

۳۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی و مالیات.. ۵۱

۳۳-۱-۲- گزارش حسابرسی و مدیریت سود ۵۲

۳۴-۱-۲- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین. ۵۲

۳۵-۱-۲- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت.. ۵۳

۳۶-۱-۲- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس.. ۵۴

۲-۲بخش دوم- پیشینه تحقیق. ۵۵

۱-۲-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۵

۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور : ۶۰

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۵

۲-۳- روش تحقیق. ۶۵

۳-۳- جامعه آماری. ۶۶

۴-۳- نمونه آماری. ۶۶

۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق. ۶۷

۶-۳- روش های آماری تحقیق. ۶۷

۷-۳- ابزارجمع آوری داده ها ۶۷

۸-۳- روش جمع آوری داده ها ۶۸

۹-۳- متغیرهای مورد مطالعه ۶۸

۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۷۴

۲-۴- بررسی آماره های توصیفی. ۷۴

۳-۴- آزمون های معنادار بودن مدل. ۷۶

۴-۴- بررسی فرضیه ۱. ۷۷

۱-۴-۴- بلوک شروع۰ مدل   بلوک: ۷۸

۲-۴-۴- بلوک ۱ : بلوک روش مدل ۷۹

۳-۴-۴- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. ۸۰

۴-۴-۴- جدول خلاصه مدل. ۸۱

۵-۴-۴- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو) : ۸۱

۶-۴-۴- جدول طبقه بندی بلوک۱. ۸۲

۷-۴-۴- تدوین فرض ضرایب معناداری (آزمون والد) ۸۲

۵-۴- بررسی فرضیه ۲. ۸۵

۱-۵-۴- جدول طبقه بندی بلوک: ۸۵

۲-۵-۴- بلوک ۱ : بلوک روش مدل  ۸۶

۳-۵-۴- جدول امنیباس   : آزمون ضرایب مدل. ۸۸

۴-۵-۴- جدول خلاصه مدل. ۸۸

۵-۵-۴- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): ۸۹

۶-۵-۴- جدول طبقه بندی بلوک۱. ۹۰

۷-۵-۴- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) ۹۱

۶-۴- بررسی فرضیه ۳. ۹۴

۱-۶-۴- متغیرهای کنترل به همراه مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس.. ۹۴

۱-۱-۶-۴- جدول طبقه بندی بلوک۰. ۹۴

۲-۱-۶-۴- بلوک ۱ : بلوک روش مدل  ۹۵

۳-۱-۶-۴- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. ۹۷

۴-۱-۶-۴- جدول خلاصه مدل. ۹۸

۵-۱-۶-۴- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): ۹۸

۶-۱-۶-۴- جدول طبقه بندی بلوک۱. ۹۹

۷-۱-۶-۴- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) ۱۰۰

۲-۶-۴- متغیرهای کنترل به همراه حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس.. ۱۰۱

۱-۲-۶-۴- بلوک۰ شروع مدل   بلوک      : ۱۰۲

۲-۲-۶-۴- بلوک ۱ : بلوک روش مدل  ۱۰۳

۳-۲-۶-۴- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. ۱۰۵

۴-۲-۶-۴- جدول خلاصه مدل : ۱۰۶

۵-۲-۶-۴- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): ۱۰۶

۶-۲-۶-۴- جدول طبقه بندی بلوک۱. ۱۰۷

۷-۲-۶-۴- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۱۴

۲-۵- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. ۱۱۴

۳-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۱۵

۱-۳-۵- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. ۱۱۵

۲-۳-۵- پیشنهادات به محققین. ۱۱۶

۴-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۱۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۱۸

منابع لاتین: ۱۲۲

چکیده انگلیسی: ۱۲۹

قسمتی از منابع فارسی:

افلاطونی،ع ۱۳۸۵ ،” بررسی انگیزه های هموارسازی سود درشرکت های پذیرفته شده
– دربورس اوراق بهادارتهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴ ، صص ۵۵ ۷۹
.۹ باقرپور، م.، ۱۳۸۲ ،” بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت ومدیریت سود
– . فزاینده شرکت ها”، دانش حسابداری، شماره ۳، ص ص ۷ ۹۲
.۳ – . بذرافشان، آ.، ۱۳۸۲ ،” پیامدهای تعویض حسابرس”، حسابدار، شماره ۹۱۸ ، ص ص ۵۸ ۶۳
.۴ برادران حسن زاده، ر و علی کامران زاده اضماره، ۱۳۸۸ ،” بررسی مدیریت سود درشرکت های
– . پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، تحقیقات حسابداری، شماره ۹، ص ص ۱۸۸ ۹۹۵
.۵ پاکیزه، ک.، ۱۳۸۶ ،” کیفیت گزارش های مالی، حسابرسی وحاکمیت شرکتی”، حسابدار، شماره
– . ۱۸۹ ، ص ص ۴۹ ۴۵
.۶ جان جانی ر.، ۱۳۲۹ ،” بررسی رابطه مدیریت سود وسودآوری شرکت های پذیرفته شده
– . دربورس اوراق بهادارتهران”، پژوهش های حسابداری مالی، شماره ۱، ص ص ۷۷ ۲۶
.۷ – جلالی، ف.، ۱۳۸۷ ، “حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری”، حسابدار، شماره ۱۲۶ ، ص ص ۱۹

.۸ جوادیان کوتنایی، ذ.ر.، ۱۳۷۲ ، “هموارسازی سود”، حسابدار شماره ۱۳۶ ، ص ص ۳۴ ۳۷ و –
– . ۶۶ ۶۸
.۲ چالاکی، پ.، ۱۳۸۸ ، “بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکت
– . های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، تحقیقات حسابداری، شماره ۴، ص ص ۵۴ ۷۷
.۱۹ – . حساس یگانه،ی.، ۱۳۸۵ ، “حاکمیت شرکتی درایران”، حسابرس، شماره ۳۹ ، ص ص ۳۹ ۳۲
.۱۱ حسینی، س، ع.، ۱۳۸۸ ،” بررسی رابطه بین کیفیت افشاء )قابلیت اتکاء و به موقع بودن( و
– . مدیریت سود” بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۵ ، ص ص ۱۱۷ ۱۳۴

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *