no-img
پرشیا فایل

رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی - پرشیا فایل


پرشیا فایل
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی
pdf
بهمن 13, 1396
3mb
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده
با عنوان:
بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی

رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی
از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از
نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق ۳ پرسش نامه کتبی جمع
آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ) ۱، پرسش نامه
بهزیستی روان شناختی(ریف ) ۲ و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است.
جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت
پرسش نامه های ۳۶۸ نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای ۴
سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین(عشق)
و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی)
و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های بهزیستی روان
شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)رابطه ی معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی
جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول : طرح تحقیق . . . . . ….. ……………. ………………………….. ………………………….. ۱
۱-۱ مقدمه . . . . . . – ………………. …………………………… ………………………….. ۲
۱-۲ بیان مساله . . . . . . – ……….. ……………………………… ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق . . . . – … ……………………. ۵
۱-۴ اهداف تحقیق . . . . . – ……………………………… ۶
۱-۴-۱ هدف کلی . . . . . – ………………………………. ۶
۱-۴-۲ اهداف جزیی . . . . . – ……………………………… ۶
۱-۵ سوالات تحقیق . . . . . – … ………………………….. ……………………… ۷
۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات . . . . – ………………………………. ۷
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی . . . . . – ………………….. ………………………………… ۷
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی . . . . . – …………………. …………………………. ۷
فصل دوم: پیشینه تحقیق . . . . . .. ………………………….. ………………………. ۹
۲-۱ پیشینه نظری . . . . . – .. ………………………….. …………………….. ۱۰
۲-۱-۱ رضایت زناشویی در خانواده . . . . – ………………………………. ۱۰
۲-۱-۲ بهزیستی . . . . . – ………………………….. …………………………….. ۱۰
۲-۱-۲-۱ بهزیستی روان شناختی…………………………………………… – ۱۱
۳-۱-۲ عشق . . . . . – …….. ………………………….. ……………………………. ۱۶
۲-۱-۳-۱ تقسیم بندی انواع عشق……………………………………………… – ۱۷
۲-۱-۳-۲ عناصر اساسی عشق…………………………………………… – ۱۸
۲-۱-۳-۳ نظریه های عشق……………………………………………………… – ۱۹
۴۱-۲ رضایت از زندگی زناشویی . . . . – ………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۴-۱ نظریه های مرتبط با نارضایتی از زندگی زناشویی……………………… – ۲۴
۲-۲ یافتههای پژوهشی در خصوص موضوع . . . . – ………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۱ یافتههای پژوهشی داخل کشور . . . . – ………………….. ………………. ۲۹
۲-۲-۲ یافته های پژوهشی خارج از کشور . . . . – ……………… …………………….. ۳۰
فصل سوم : روش تحقیق . . . . . ………………………….. ……………………………………….. ۳۳
۳-۱ روش تحقیق: . . . . . – … ………………………….. ……………………. ۳۴
۳-۲ جامعه آماری : . . . . . – ………………………….. ……………………………… ۳۴
۳-۳ نمونه پژوهش و روش نمونه گیری . . . . – ………………………………………. ۳۴
۳-۳-۱ تعیین حجم نمونه . . . . . – …………… ………………………………………. ۳۴
۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات: . . . . . – …………. ………………………………………… ۳۴
۳-۴-۱ پرسش نامه رضامندی زناشویی )انریچ( . . . . – ………. …………………… ۳۵
۳-۴-۲ پرسش نامه بهزیستی روان شناختی )ریف( . . . – .. ……………………….. ۳۶
۳-۴-۳ پرسش نامه عشق . . . . . – ……………. ……………………………………. ۳۸
۳-۵ روش اجرای پژوهش . . . . . – …………………. ………………………………………….. ۳۸
۳ – ۶ روش آماری برای تحلیل داده ها . . . . – ……………………………………. ۳۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها . . . . . ……….. ………………… ………………………….. ۴۰
۴-۱ جداول فراوانی . . . . . – ………………………….. ………………………… ۴۱
۴-۲ سوال های تحقیق . . . . . – ……………………… ……………………………………….. ۴۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری . . . . . ……………. …………………………. ۵۵
۵-۱ بحث . . . . . . – ………………. ………………………….. …………………………. ۵۶
۵-۲ نتیجه گیری . . . . . – …… ……………………………………. ۵۶
محدودیت های پژوهش . . . . . – – ……………. ………………………….. ۵۸
۵-۴ پیشنهادها . . . . . – …….. ………………………….. ………. ……………….. ۵۸
۵-۴-۱ پیشنهادهای پژوهشی . . . . – …….. …………………………………………….. ۵۸
۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی . . . . . – ……… ………………………………….. ۵۹
منابع . . . . . . ….. ………………………….. ……………………………. ۶۰
پیوست ۱ : پرسش نامه سنجش عشق . . . . . ……… ………………………….. ۶۸
پیوست ۲ : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ . . . . ……………………………………………….. ۷۲
پیوست ۳ : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف . . . . …………………………… ۷
فهرست جداول
جدول ۱ – ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………. ۴۱
جدول ۲ – ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها…………………………………. ۴۲
جدول ۳ – ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها……………………. ۴۳
جدول ۴ – ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………. ۴۴
جدول ۵ – ۴ : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها…………………….. ۴۵
جدول ۶ – ۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………… ۴۶
جدول ۷ – ۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های )عشق( و )رضایت مندی زناشویی(. ۴۶
جدول ۸ – ۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های )عشق( و
)رضایت مندی زناشویی(………………………………………………………. ۴۷
جدول ۹ – ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل………………….. ۴۷
جدول ۱۰ – ۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………… ۴۸
جدول ۱۱ – ۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های )بهزیستی روان شناختی(
و )رضایت مندی زناشویی(…………………………………………………………………. ۴۹
جدول ۱۲ – ۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های )بهزیستی
روان شناختی( و )رضایت مندی زناشویی(………………………………………. ۴۹
جدول ۱۳ – ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
)رضایت مندی زناشویی(….…………………………………………………… ۵۰
جدول ۱۴ – ۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه )مولفه های عشق( و
)رضایت مندی زناشویی(……………………………………………………………….
عنوان صفحه
نمودار ۱ – ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها……………………………. ۴۱
نمودار ۲ – ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………… ۴۲
نمودار ۳ – ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………… ۴۳
نمودار ۴ – ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………….دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *