پرشیا فایل | رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 191kb

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

گروه روان شناسی

عنوان:

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

خلاصه این پروژه به شرح ذیل میباشد:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد.
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب گرداوری شده به شرح ذیل میباشد:

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسئله………………………………………………………………………. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………… ۹

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………….. ۱۳

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی…………………………………………………………………………. ۱۷

عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………… ۱۹

عزت نفس کلی………………………………………………………………………………………… ۲۰

عزت نفس اجتماعی………………………………………………………………. ۲۱

عزت نفس تحصیلی…………………………………………………………………….. ۲۱

مولفه های عزت نفس…………………………………………………………….. ۲۱

ماهیت عزت نفس…………………………………………………………………………….. ۲۲

نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………. ۲۳

سلامت روان…………………………………………………………………………. ۲۸

تعریف سلامت روانی…………………………………………………………………………… ۲۹

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف………………………………….. ۳۱

اصول بهداشت روانی………………………………………………………………………….. ۳۳

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی……………………………………………….. ۳۵

عوامل موثر درتامین سلامت روانی………………………………………………………………… ۳۷

نقش خانواده درتامین سلامت روانی…………………………………………………………. ۳۷

نظریات مرتبط با سلامت روانی……..……………………………………………………….. ۳۸

بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………. ۴۴

عقب ماندگی ذهنی …………………………………………………………………………………………….. ۴۸

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………. ۴۹

ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………… ۴۹

نیازهای والدین کودکان استثنایی……………………………………………………………….. ۵۰

احساسات والدین کودکان استثنایی……………………………………………………………… ۵۰

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع…………………………………………………… ۶۲

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش …………………………………………………………………………………. ۷۳

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………. ۷۳

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………. ۷۳

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………… ۷۳

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………… ۷۴

پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………… ۷۵

پرسشنامه سلامت روانی…………………………………………………………………….. ۷۵

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… ۷۹

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۸۱

بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها………………………………………………………………………….. ۸۱

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت……………………………………………………. ۸۱

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن……………………………………………………………. ۸۲

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………… ۸۳

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل……………………………………………………….. ۸۴

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………… ۸۵

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق………………………………………………………… ۸۶

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………… ۹۱

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… ۹۲

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. ۹۳

فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. ۹۴

فرضیه  پنجم……………………………………..………………………………… ۹۵

فرضیه ششم……………………………………………………………………..۹۶

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………… ۱۰۲

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………… ۱۰۳

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………… ۱۰۷

پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………..  ۱۰۸

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………. ۱۰۹

ضمائم………………………………………………………………….. ۱۱۲

فهرست جداول

جدول۴-۱-۱ توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت …………………………………………… ۸۱

جدول۴-۱-۲ توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت……………………………………….. ۸۱

جدول۴-۱-۳ توزیع پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………….. ۸۲

جدول۴-۱-۴ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات………………………………… ۸۳

جدول۴-۱-۵ توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل…………………………………….. ۸۴

جدول۴-۱-۶ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد………………………………………….. ۸۵

جدول۴-۲-۱ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی………………………… ۸۶

جدول۴۲-۲ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی…… ۸۷

جدول۴-۲-۳ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی… ۸۸

جدول۴-۲-۴ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی….. ۸۹

جدول۴-۲- ۵ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی…. ۹۰

جدول۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…….. ۹۱

جدول۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی……… ۹۲

جدول۴-۳-۳ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی……………… ۹۳

جدول۴-۳-۴ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی…………….. ۹۴

جدول۴-۳-۵ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی……………………. ۹۵

جدول۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی…….. ۹۶

جدول۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی…… ۹۷

جدول۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی……… ۹۸

جدول ۴-۴ بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین…………. ۹۹

جدول ۴-۵ بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت……….. ۱۰۰

بخشی از منابع فارسی :

– آزاد حسین،(۱۳۷۸)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

– آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(۱۳۸۱)،نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

– افروز غلامعلی،(۱۳۷۷)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۵)،مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۴)،روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

– احمدی، زینب مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز ۱۳۷۷، ص۱  .

– اختیاری امیری راضیه،(۱۳۸۳)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(۱۳۸۷)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

– بیابانگرداسماعیل،(۱۳۷۲)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

– بختیاری پروین،(۱۳۷۹)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

۵,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *