پرشیا فایل | بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

  • دسته:
  • قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 13 اسفند 1396
  • بازدید : 433 بار
  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4.32mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت مالی
با عنوان:
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

(مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان )

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحب
نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. در این میان نیز سازمان
هایی مانند سازمان آموزش و پرورش می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سرمایه های ناملموس
اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند.از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط
بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان می باشد.روش پژوهش،
توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان
کردستان در سال ۹۰- ۱۳۸۹ می باشد که تعداد آن ها ۱۱۰۸ نفر است. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای است وبرای انتخاب از بین ادارات آموزش و پرورش استان که دارای ۱۶ منطقه آموزشی بود از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که حجم نمونه ۲۸۶ نفرمی باشد.ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰.۷۹۸ و ۰.۸۰۶ تعیین شد.در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعد
ساختاری،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیری قرار گرفت و ارتباط هر یک از این ابعاد با سرمایه
فکری از طریق ضریب همبستگی پیرسون، برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری از طریق  آزمون T تک گروهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که:
۱-بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتباط مثبت و معنی
داری وجود دارد.
۲-بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد.
۳- بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد.
۴- بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتباط
مثبت ومعنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی : سرمایه فکری ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه انسانی  ، سرمایه ساختاری ، سرمایه رابطه ای

بخشی از مقدمه:

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث
مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد ( دهه ، ۸۰ ) و
مدیریت کیفیت فراگیر (دهه، ۹۰ ) به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را
تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت
پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از
دانش، اطلاعات، داراییهای فکری ۲، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت
بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش
افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود…

بخشی از بیان مسئله:

به طور سنتی سه نوع سرمایه (طبیعی، فیزیکی و سرمایه انسانی) در کنار یکدیگر مبنایی برای توسعه و
عملکرد اقتصادی فرض شده است.با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز
پیشرفت سریع فناوری از دهه ۱۹۹۰ الگوی رشد اقتصادی تغییر اساسی کرده است.
امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. محیط کسب و کار
مبتنی بر دانش نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های
منابع انسانی،نوآوری،روابط با مشتری،فرهنگ سازمانی،نظامهاو ساختار سازمانی را در بر می گیرد.از طرفی
دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید
و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر « مزیت سازمانی پایدار » ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است …

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱
-۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲
-۲-۱ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. ۳
-۳-۱ ضرورت و اهمیت مساله ……………………………………………………………………………………… ۵
-۴-۱ اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۷
-۱-۴-۱ هدف اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………… ۷
-۲-۴-۱ اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….. ۷
-۵-۱ پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۷
-۱-۵-۱ پرسش اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………. ۷
-۲-۵-۱ پرسش های فرعی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۷
-۶-۱ فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۸
-۱-۶-۱ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………….. ۸
-۲-۶-۱ فرضیات فرعی ……………………………………………………………………………………… ۸
-۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… ۸
-۱-۷-۱ تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………. ۸
-۲-۷-۱ تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………. ۸
-۳-۷-۱ تعریف مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………. ۹
-۴-۷-۱ تعریف عملیاتی سرمایه فکری …………………………………………………………………………. ۹
-۵-۷-۱ تعریف مفهومی سرمایه انسانی ………………………………………………………………………….. ۹
-۶-۷-۱ تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای( مشتری ) …………………………………………………………….. ۹
-۷-۷-۱ تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری …………………………………………………………………….. ۱۰
-۸-۷-۱ تعریف عملیاتی عنصر ساختاری ……………………………………………………………………… ۱۰
-۹-۷-۱ تعریف مفهومی روابط شبکه ای ……………………………………………………………………… ۱۰
-۱۰-۷-۱ تعریف عملیاتی پیکربندی روابط شبکه ای ………………………………………………………….. ۱۰
-۱۱-۷-۱ تعریف عملیاتی سازمان مناسب …………………………………………………………………….. ۱۰
-۱۲-۷-۱ تعریف عملیاتی عنصر شناختی ……………………………………………………………………… ۱۱
-۱۳-۷-۱ تعریف عملیاتی زبان و کدهای مشترک…………………………………………………………….. ۱۱
-۱۴-۷-۱ تعریف عملیاتی حکایات مشترک ………………………………………………………………….. ۱۱
-۱۵-۷-۱ تعریف عملیاتی عنصر رابطه ای …………………………………………………………………….. ۱۱
-۱۶-۷-۱ تعریف مفهومی اعتماد …………………………………………………………………………….. ۱۱
-۱۷-۷-۱ تعریف مفهومی الزامات و انتظارات ………………………………………………………………… ۱۱
-۱۸-۷-۱ تعریف مفهومی هویت……………………………………………………………………………… ۱۲
-۸-۱ قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۱۲
-۱-۸-۱ قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………… ۱۲
-۲-۸-۱ قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………. ۱۲
-۹-۱ جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………….. ۱۳
-۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴
-۲-۲ سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید ………………………………………………………………………… ۱۴
-۳-۲ تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………. ۱۶
-۱-۳-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو ……………………………………………………………….. ۱۶
-۲-۳-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن ……………………………………………………………….. ۱۷
-۳-۳-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام ………………………………………………………………. ۱۹
-۴-۳-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین ……………………………………………………………………. ۲۱
-۵-۳-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما …………………………………………….. ۲۲
-۴-۲ تعاریف دیگر از سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۴
-۵-۲ تبار شناسی و زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی …………………………………………………….. ۲۶
-۶-۲ بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی ………………………………………………………… ۲۸
-۱-۶-۲ عوامل ساخت سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………. ۲۸
-۱-۱-۶-۲ عوامل نهادی ………………………………………………………………………………….. ۲۹
-۲-۱-۶-۲ عوامل خودجوش ……………………………………………………………………………… ۲۹
-۳-۱-۶-۲ عوامل بیرونی …………………………………………………………………………………. ۳۰
-۴-۱-۶-۲ عوامل طبیعی ………………………………………………………………………………….. ۳۰
-۲-۷-۲ تئوری های سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………… ۳۱
-۱-۲-۷-۲ تئوری پیوندهای ضعیف ………………………………………………………………………. ۳۱
-۲-۲-۷-۲ تئوری شکاف ساختاری ………………………………………………………………………. ۳۱
-۳-۲-۷-۲ تئوری منابع اجتماعی …………………………………………………………………………. ۳۲
-۸-۲ نشانه های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان ………………………………………………. ۳۳
-۹-۲ مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی ……………………………………………………….. ۳۳
-۱-۹-۲ مدل کیفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………….. ۳۳
-۲-۹-۲ مدل کمی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………….. ۳۷
-۱۰-۲ مزایای سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………. ۳۸
-۱۱-۲ خطرات ناشی از بکار گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………… ۳۹
-۱۲-۲ معرفی مدل های مختلف سرمایه اجتماعی …………………………………………… ۴۰
۴۰ ………………………………….. ( -۱-۱۲-۲ مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ۱۹۹۸
۴۰ ……………………….. ( -۲-۱۲-۲ مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال ( ۱۹۹۸
۴۱ …………………………………………. ( -۳-۱۲-۲ مدل سرمایه اجتماعی پاکستون ( ۱۹۹۹
-۴-۱۲-۲ مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن……………………………………………. ۴۲
۴۳ ………………………………………………………( -۵-۱۲-۲ مدل سرمایه اجتماعی استون ( ۲۰۰۱
۴۳ ……………………………………………. ( -۶-۱۲-۲ مدل سرمایه اجتماعی هدسون ( ۲۰۰۵
-۱۳-۲ مدل های دیگر سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………. ۴۵
-۱۲-۲ انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب …………………………………………………. ۴۷
-۱۳-۲ ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس مدل های ارائه شده ……………………………………… ۴۷
-۱-۱۳-۲ ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال ……………………………… ۴۷
-۱-۱-۱۳-۲ عنصر ساختاری …………………………………………………………….. ۴۷
-۱-۱-۱-۱۳-۲ روابط شبکه ای……………………………………………………………………….. ۴۸
-۲-۱-۱-۱۳-۲ پیکربندی روابط شبکه ای ……………………………………………………………… ۴۸
-۳-۱-۱-۱۳-۲ سازمان مناسب ………………………………………………………………………… ۴۸
-۲-۱-۱۳-۲ عنصر شناختی ………………………………………………………………………………. ۴۸
۱-۲-۱-۱۳-۲ زبان و کدهای مشترک ………………………………………………………………… ۴۸
-۲-۲-۱-۱۳-۲ حکایات مشترک ……………………………………………………………………… ۴۸
-۳-۱-۱۳-۲ عنصر رابطه ای ………………………………………………………………………………. ۴۹
-۱-۳-۱-۱۳-۲ اعتماد ………………………………………………………………………………… ۴۹
-۲-۳-۱-۱۳-۲ هنجارها ………………………………………………………………………………. ۴۹
-۳-۳-۱-۱۳-۲ الزامات و انتظارات ……………………………………………………………………. ۴۹
-۴-۳-۱-۱۳-۲ هویت ………………………………………………………………………………… ۴۹
-۲-۱۳-۲ ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس دسته بندی گروه کندی دانشگاه هاروارد …………… ۵۰
-۱-۲-۱۳-۲ اعتماد ……………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۲-۸-۱۳-۲ مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………. ۵۰
-۳-۲-۱۳-۲ مشارکت و رهبری مدنی ……………………………………………………………………. ۵۰
-۴-۲-۱۳-۲ پیوند های اجتماعی غیر رسمی ………………………………………………………………. ۵۱
-۵-۲-۱۳-۲ بخشش و روحیه داوطلبی ……………………………………………………………………. ۵۱
-۶-۲-۱۳-۲ مشارکت مذهبی ……………………………………………………………………………. ۵۱
-۷-۲-۱۳-۲ عدالت در مشارکت مدنی …………………………………………………………………… ۵۱
-۸-۲-۱۳-۲ تنوع معاشرت ها و دوستی ها ………………………………………………………………… ۵۲
-۹-۲-۱۳-۲ بعد ساختاری ……………………………………………………………………………….. ۵۲
-۱۰-۲-۱۳-۲ بعد شناختی ……………………………………………………………………………….. ۵۲
-۱۱-۲-۱۳-۲ بعد ارتباطی ……………………………………………………………………………….. ۵۲
-۱۴-۲ اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت …………………………………. ۵۴
-۱۵-۲ تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری ………………………………………………………… ۵۵
-۱-۱۵-۲ سرمایه فکری از دیدگاه استوارت ………………………………………………………. ۵۵
-۲-۱۵-۲ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس …………………………………………………………. ۵۵
-۳-۱۵-۲ سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون……………………………………………….. ۵۵
-۴-۱۵-۲ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند ………………………………………………. ۵۵
-۵-۱۵-۲ سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران …………………………………………….. ۵۶
-۱۶-۲ معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری …………………………………………………………. ۵۸
-۱-۱۶-۲ مدل ادوینسون و مالون…………………………………………………………………… ۵۸
-۲-۱۶-۲ مدل بروکینگ ……………………………………………………………………………. ۶۰
-۳-۱۶-۲ مدل روس و همکاران ………………………………………………………………….. ۶۱
-۴-۱۶-۲ مدل استیوارت ……………………………………………………………………………. ۶۴
-۵-۱۶-۲ مدل سالیوان …………………………………………………………………………….. ۶۵
-۶-۱۶-۲ مدل بونفرر …………………………………………………………………………… ۶۶
-۷-۱۶-۲ مدل بنتیس………………………………………………………………………………. ۶۷
-۸-۱۶-۲ مدل هانس و لاواندال…………………………………………………………………. ۶۸
-۹-۱۶-۲ مدل لین………………………………………………………………………………………… ۶۹
-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده ………………………………………….. ۶۹
-۱-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون …………………………………. ۶۹
-۲-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ ………………………………………… ۷۰
-۳-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران ………………………………………………….. ۷۰
-۴-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استیوارت ………………………………………………………….. ۷۱
-۵-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان ……………………………………………………………. ۷۱
-۶-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفرر …………………………………………………………….. ۷۲
-۷-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس …………………………………………………………….. ۷۲
-۱-۷-۱۷-۲ انواع مشتری …………………………………………………………………………………. ۷۳
-۸-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال …………………………………………………… ۷۳
-۹-۱۷-۲ ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین ………………………………………………………………… ۷۳
-۱۸-۲ انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب …………………………………………………………………. ۷۶
-۱۹-۲ مدل های ارائه شده برای اندازه گیری و گزارش دهی سرمابه فکری ……………………………………….. ۷۷
-۲۰-۲ چهار چوب مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………… ۷۹
-۲۱-۲ پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۱-۲۱-۲ پیشینه سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۸۰
-۱-۱-۲۱-۲ پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………. ۸۰
-۲-۱-۲۱-۲ پژوهش های خارجی ………………………………………………………………………… ۸۲
-۲-۲۱-۲ پیشینه سرمایه فکری ……………………………………………………………………………….. ۸۴
-۱-۲-۲۱-۲ پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………. ۸۴
-۲-۲-۲۱-۲ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………. ۸۴
-۳-۲۱-۲ پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری ……………………………………………………….. ۸۵
-۱-۳-۲۱-۲ پژوهش های داخلی ……..…………………………………………………………………… ۸۵
-۲۲-۲ جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. ۸۶
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۸۸
-۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۸۹
-۲-۳ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۸۹
-۳-۳ فرایند پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۸۹
-۴-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. ۹۰
-۵-۳ حجم نمونه و روش محاسبه ………………………………………………………………………………… ۹۰
-۶-۳ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………….. ۹۰
-۷-۳ ابزار گردآوری …………………………………………………………………………………………….. ۹۲
-۱-۷-۳ مطالعات کتاب خانه ای ……………………………………………………………………………… ۹۲
-۲-۷-۳ پژوهش های میدانی …………………………………………………………………………………. ۹۲
-۸-۳ روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………….. ۹۲
-۱-۸-۳ پایایی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
-۲-۸-۳ روایی ( اعتبار ) ……………………………………………………………………………………… ۹۳
-۹-۳ تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………. ۹۳
-۱-۹-۳ ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی …………………………………………….. ۹۳
-۱-۱-۹-۳ ترکیب ماتریس داده ها………………………………………………………………………… ۹۳
-۲-۱-۹-۳ حجم نمونه ……………………………………………………………………………………. ۹۴
-۳-۱-۹-۳ شاخص رابطه …………………………………………………………………………………. ۹۴
-۴-۱-۹-۳ مستقل بودن اندازه گیری ………………………………………………………………………. ۹۴
۹۴ ………………………………...……………………………………………….. KMO -5-1-9-3 معیار
-۶-۱-۹-۳ مناسب بودن داده ها از طریق آزمون بارتلت ……………………………………………………. ۹۴
-۷-۱-۹-۳ معیار درصد تجمعی واریانس ………………………………………………………………….. ۹۴
-۱۰-۳ تفسیر…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
-۱۱-۳ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه فکری به روش مولفه های اصلی ……………………………. ۹۵
-۱۲-۳ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه اجتماعی به روش مولفه های اصلی ……………………. ۹۸
-۱۳-۳ استخراج عامل ها ……...………………………………………………………………………………. ۱۰۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد هها ………………………………………………………………………….. ۱۰۱
-۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
-۲-۴ روش های آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………… ۱۰۲
-۳-۴ تحلیل های آماری ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
-۱-۳-۴ تحلیل های آماری توصیفی ………………………………………………………………………… ۱۰۲
-۱-۱-۳-۴ اطلاعات دموگرافیک ……………………………………………………………………….. ۱۰۲
-۲-۳-۴ آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها : ………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱۱۰ ………………………. (K- S) -1-2-3-4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها
-۲-۲-۳-۴ بررسی وضعیت سرمایه فکری سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ………………… ۱۱۱
-۳-۲-۳-۴ بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ……………… ۱۱۳
-۴-۴ آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۱۶
-۱-۴-۴ فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………… ۱۱۶
-۱-۱-۴-۴ برازش مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………. ۱۱۷
-۲-۴-۴ فرضیات فرعی …………………………………………………………………………. ۱۱۹
-۱-۱-۲-۴-۴ برازش مدل رگرسیونی ………………………………………………………………… ۱۲۰
-۲-۲-۴-۴ بعد ساختاری سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری در ایجاد سرمایه فکری سازمان آموزش و
پرورش استان کردستان دارد. ……………………………………………………… ۱۲۲
-۱-۲-۲-۴-۴ برازش مدل رگرسیونی ……………………………………………………. ۱۲۳
-۳-۲-۴-۴ بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری در ایجاد سرمایه فکری سازمان آموزش و
پرورش استان کردستان دارد. ………………………………………………………………………. ۱۲۵
-۱-۳-۲-۴-۴ برازش مدل رگرسیونی …………………………………………………………. ۱۲۶
-۵-۴ جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی ابعاد سرمایه اجتماعی…………… ۱۲۸
-۶-۴ جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری …………………….. ۱۲۹
-۷-۴ مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………. ۱۳۰
-۸-۴ تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش………………………………………………………………. ۱۳۱
-۹-۴ تحلیل عاملی تاییدی ……………………………………………………………………………………… ۱۳۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۸
-۱-۵ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
-۲-۵ تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش ………………………………………………… ۱۴۹
-۳-۵ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
-۴-۵ فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
-۵-۵ فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
-۶-۵ فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
-۷-۵ بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بین کارکنانادارات آموزش و پرورش استان کردستان ………. ۱۵۲
-۸-۵ بررسی وضعیت سرمایه فکری بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان ………….. ۱۵۳
-۹-۵ محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
-۱۰-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
-۱-۱۰-۵ پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………. ۱۵۴
-۲-۱۰-۵ پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………….. ۱۵۴
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

به همراه جداول و نمودارها

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *