پرشیا فایل | پایان نامه بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی -مدریت مالی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پایان نامه بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی -مدریت مالی

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدریت مالی
با عنوان:

بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی
( مطالعه موردی : بانک صادرات )

پایان نامه بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی -مدریت مالی

چکیده پژوهش بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی :

تحقیق حاضر با هدف « بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی (مطالعه موردی: بانک صادرات)» انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده وبا پیمایشی اجرا شده است. برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و به محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفتهای متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک صادرات است بعد از انجام مطالعه مقدماتی تعداد اعضای نمونه براساس فرمول کوکران برای جوامع نامشخص که در آن تعیین اندازه نمونه با توجه به در نظرگرفتن همه عوامل تعیین شده ( دقت و اطمینان ) است تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابتدا از طریق آزمون آلفا روایی سوالات تعیین گردید وسپس بعد از توزیع پرسشنامه و جمعآوری آن، با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ( k-s ) به بررسی نرمال بودن جامعه آماری پرداخته شد و با توجه به نرمال نبودن از آزمونهای ناپارامتریک (همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین گسترش دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد عمومی ، اعتماد اعتباری واعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد اما کاربرد وکسترش دولت الکترونیک نتوانسته منجربه افزایش اعتماد متقابل بین مشتریان وبانک گردد.

کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک ، اعتماد عمومی ، اعتماد اجتماعی ،اعتماد اعتباری واعتماد متقابل

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱
فصل اول
کلیات تحقیق:
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق:
مقدمه
اعتماد
تعریف اعتماد
مفهوم اعتماد
انواع اعتماد
عناصر اعتماد
اعتماد عمومی
انواع اعتماد عمومی
ابعاد اعتماد عمومی
اهمیت اعتمادعمومی
پیامدهای اعتماد اجتماعی
پاسخ گویی و اعتماد عمومی
رضایتمندی شهروندان
رضایت مندی و مشارکت عمومی
دلایل عمومی افول اعتماد عمومی
دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی
راهکارهای بهبود اعتماد عمومی
مفاهیم وابعاد اعتماد
تجارت الکترونیک
قرارداد الکترونیکی
قواعد عمومی قراردادها
تاریخچه دولت الکترونیک
تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
شهرالکترونیک
اعتماد در شهر الکترونیک
انواع بی اعتمادی های موجود در شهر الکترونیک
اعتماد سازی در شهر الکترونیک
اعتماد سازی در بعد تکنولوژی
ایجاد فهم مشترک در کسب و کار شهرالکترونیک
اخلاق
تفاوت بین بانکداری الکترونیک و بانکداری کاغذی
بانکداری الکترونیک مدلی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکی
دولت الکترونیک
ارکان دولت الکترونیک
مشخصات الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات
فرآیند وگام های مدیریت تکاملی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
توصیف ساختارمفهومی چرخه مدیریت تکاملی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
شناسایی مشکلات وبهبود کیفیت تکاملی خدمات بانکداری الکترونیکی
ابعادی ازکیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
اعتماد و دولت الکترونیک
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم
روش شناسی تحقیق:
مقدمه
روش تحقیق
فرایندهای تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
تست پرسشنامه
تعیین پایایی پرسشنامه
روایی تحقیق
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
جمع بندی و نتیجه گیری
فصل چهارم
یافته های تحقیق:
مقدمه
آمار توصیفی
تشکیل جدول توزیع فراوانی
تحلیل اطلاعات
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:
مقدمه
تحلیل یافته ها
منابع

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *