پرشیا فایل | رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 545
  • تعداد برگه: 130

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تحول
با عنوان:

رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

مطالعه موردی: دادسرای ناحیه ۱۴ تهران

رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

چکیده پژوهش رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران:

حکمرانی خوب حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومتها می باشد. حکمرانی تنها در مورد دستگاهها یا کارگزاران دولتی نمی باشد، بلکه از آن مهم تر در مورد کیفیت حکمرانی است که شاخص ها و ابعاد آن را تشریح می کند. حکمرانی خوب یعنی شفافیت، پاسخگویی، عدالت و ارتقای تساوی افراد در برابر قانون که باعث می شود  صدای عامه مردم زمانیکه تصمیمات اخذ و منابع تخصیص می یابند به گوش برسد.

این حکمرانی است که متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد. در سالهای گذشته سازمانهای دولتی توجه ناچیزی به کیفیت خدمات یا پاسخگویی به ارباب رجوع معطوف ساخته اند، اما با عنایت به نهضتی که «مدیریت دولتی نوین نام گذاری شده است، مدیریت دولتی نوین بر عملیات مدیریت حرفه ای (به جای آنکه صرفاً اداره امور باشد) تأکید دارد که شامل کیفیت خدمات، مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک می­باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان حکمرانی خوب و ابعاد پاسخگویی  و ارائه برخی پیشنهادات جهت تبین و تلفیق این دو مولفه کاربردی  است.

در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل ۲۰۰ نفر از کارمندان دادسرای منطقه ۱۴ تهران است. شرکت کنندگان ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اصلاح شده مربوط به حکمرانی خوب و پاسخگویی را پر نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح حکمرانی خوب و پاسخگویی کمتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان بعضی فرایند های حکمرانی خوب و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد

بخشی از بیان مسئله پژوهش رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران:

جهان امروز با چالشهایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه ظرفیتهای جامعه در بخشهای دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نموده تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت…

در جهان متحول امروز نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود .آنان بایستی با افزایش قابلیتهای خود از طریق باز دمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند . یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب است…

بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ طی گزارشی حکمرانی خوب را به عنوان ارائه ی خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرد. پس از آن تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب به عمل آمد و ویژگیهای دیگری به تعریف اولیه افزوده شد. آزادی سیاسی، انتخابات آزاد، حمایت از حقوق شهروندی، نظام قضایی مستقل و امکانات آموزشی و بهداشتی از زمره عناصر حکمرانی خوب در تعاریف بعدی بود. در تعریفی که گراهام از حکمرانی خوب ارائه می دهد فهرست طولانی تری از ویژگیهای حکمرانی خوب را نامبرده و آزادی اطلاعات، شفافیت در نظام حکومتی و رسانه های مستقل و آزاد را به عناصر قبلی می افزاید…

بیان این نکته مهم است که کارشناسان معتقدند گرچه در حکمرانی خوب یک سلسله اصول و ویژگیهای اساسی مربوط به حکمرانی خوب به صورت جهانی و بین المللی و برای تمام کشورها و دولتها مطرح می شود، اما باید توجه داشت که عملیاتی و اجرایی کردن آنها در کشورهای مختلف، متفاوت است . لذا تحقیق پیش رو تلاش می کند توام  با مرور ادبیات و پژوهش های انجام شده به بررسی تاثیر حکمرانی خوب سازمانی و ارتباط آن با  ارتقاء پاسخگویی کارکنان  در دادگستری استان تهران بپردازد.

فهرست مطالب گرداوری شده پژوهش رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران:

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه. ۳

۱- ۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ هدف تحقیق.. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۸

۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۸

۱-۶  فرضیات تحقیق.. ۸

۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق.. ۸

۱-۷  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۹

۱-۹ روش تحقیق.. ۱۲

۱-۱۰ قلمرو تحقیق.. ۱۳

۱-۱۱ جامعه و نمونه آماری تحقیق.. ۱۳

۱-۱۲ ساختار تحقیق.. ۱۴

۳-۱ مقدمه. ۵۵

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۵

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۶

۳-۴ قلمرو تحقیق.. ۵۶

۳۵ حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۵۷

۳-۶  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۵۷

۳-۵ روش گردآوری داده ۵۸

۳-۶  گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. ۵۹

۳-۷  روایی (اعتبار) ۶۲

۳-۷-۱  تحلیل عاملی.. ۶۲

۳-۵-۲  تحلیل عاملی حکمرانی خوب.. ۶۶

۳-۵-۳  تحلیل عاملی پاسخگویی.. ۶۹

۳-۶ پایایی تحقیق.. ۷۳

۴-۱ مقدمه. ۷۸

۴-۲  تحلیلهای آماری توصیفی.. ۷۸

۴-۲-۱ جنسیت… ۷۹

۴-۲-۲ سن.. ۷۹

۴-۲-۳  تحصیلات.. ۸۰

۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. ۸۰

۴-۳-۱  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۰

۴-۴  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. ۸۱

۴-۴-۱  بررسی نرمال بودن دادها ۸۱

۴-۴-۲  بررسی وضعیت پاسخ گویی و حکمرانی خوب.. ۸۳

۴-۵  آزمون فرضیات پژوهش…. ۸۴

۴-۶ فرضیات فرعی پژوهش…. ۸۹

در اینجا فرضیات فرعی پژوهش بررسی میشوند. ۸۹

۴-۶-۱ فرضیه فرعی اول.. ۸۹

۴-۶-۲  فرضیه فرعی دوم. ۹۲

۴-۶-۳  فرضیه فرعی سوم. ۹۶

۴-۶-۴  فرضیه فرعی چهارم. ۹۷

۴-۶۵  فرضیه فرعی پنجم. ۱۰۱

۴-۷ بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. ۱۰۴

۴-۸  رگرسیون گام به گام. ۱۰۶

۴-۱۰ نتیجه فرضیات پژوهش…. ۱۱۰

۵-۱ مقدمه. ۱۱۳

۵-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۱۱۴

۵-۳- نتایج فرضیه ها ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادها ۱۲۱

بر اساس آنالیز گویه های تحقیق و نتایج فرضیات برای فرضیه اول پیشنهاد می شود: ۱۲۱

۵-۴-۱- پیشنهاداتی برای تحقیق های آتی.. ۱۲۳

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۱۲۳

منابع…۱۲۴

به همراه جداول و نمودار

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *