پرشیا فایل | بررسی رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 950kb
  • تعداد برگه: 140

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
با عنوان:
بررسی رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان

بررسی رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان

چکیده پژوهش رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان :

درعصرحاضر،در شرایطی که شرکتها روزبه روز حجیم ترو بزرگتر میشوند بالتبع تاثیر عمده ای برساختار و نظام  سود و بقاء میباشد،فراتر میروند ودر تحقق ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نقش بسزایی خواهند داشت.مباحث عدالت،محیط زیست و حقوق انسانی ازجمله مباحثی هستند که توجه به ارزشهای اخلاقی را درکسب و کار توجیه میکنند.یکی ازابزارهای مهمی که دردنیای رقابتی امروزی میتوان برای بدست آوردن مزیت رقابتی جهت بالا بردن عملکرد بخش فروش شرکتها ازآن بهره جست ،ایجاد تمایز اخلاقی درشرکتها میباشد.

دراین پژوهش سعی شده رابطه تمایزاخلاقی شرکت وفروش محصولات ازدیدگاه مصرف کنندگان بررسی شود.ازلحاظ هدف، این پژوهش ازنوع کاربردی بوده وباتوجه به روش جمع آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی ودرمیان انواع روشهای توصیفی ازنوع تحقیق همبستگی می باشد.برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه استفاده گردید.روش نمونه گیری دراین پژوهش، روش دومرحله ای تصادفی طبقه بندی شده میباشد.مصرف کنندگان شعب انتخابی درفروشگاه های زنجیره ای ایران طیطو،به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.داده های جمع آوری شده بااستفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که بین تمایزاخلاقی شرکت و فروش محصولات رابطه معناداری وجوددارد.به عبارت دیگر، تمایزاخلاقی سبب افزایش انگیزه مصرف کنندگان، افزایش تمایل مشتری برای پرداخت هزینه بالاتروکسب مزیت رقابتی برای شرکت گشته ودرکل فروش شرکت را ارتقاء می بخشد.

بخشی از بیان مسئله پژوهش رابطه تمایز اخلاقی شرکت و فروش محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان :

هنگامی که مردم درباره اخلاق بازاریابی صحبت می کنند، عموماً به اصول،‌ ارزش ها و هنجارهایی اشاره می کنند که انتظار دارند مؤسسات بازرگانی به آنها وفادار باشند. باید گفت اگر چه مفهوم بازار تجاری روی مأموریتش برای برآورده کردن نیازها و خواسته ها و تعهدات مصرف کننده تأکید می کند،‌ در واقع بعضی مواقع در این مأموریت دچار اشتباه می شود و باعث می شود که نتایج به بهترین وجه ممکن برای جامعه یا مصرف کننده ارائه نشود. درک نکردن موضوعات اخلاقی به این مشکلات مربوط می شود که هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی را در پی دارد.

در نتیجه باید توجه داشت یکی از مهمترین وظایف مؤسسات و شرکت هایی که ارائه دهنده محصولات هستند، دریافت اطلاعات دقیق نسبت به چگونگی ارزیابی مخاطبان از تمایز اخلاقی آنان است. در این پژوهش، تحقیقی به صورت موردی صورت گرفته تا کشف شود که رفتار یک مصرف کننده در هنگام خرید کالایی که دارای ویژگی تمایز اخلاقی می باشد ، چگونه است و همچنین دانستن اینکه آیا با داخل شدن بعد اخلاقی ، افزایش هزینه های ناشی از آن را می پذیرد یا خیر. منظور از وجود تمایز اخلاقی در کالای تجاری، رعایت حفظ ارزش های اخلاقی در تولید آن کالاست…

فهرست مطالب گرداوری شده:

پیشگفتار……………………………………………………………۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱ ـ ۱ مقدمه ………………………………………………………………۲

۲ ـ ۱ بیان مسأله و اهمیت موضوع ………………….۳

۳ ـ ۱ اهداف پژوهش………………….۶

۴ ـ ۱ سؤالات پژوهش ………………….۶

۱ ـ ۴ ـ ۱ سؤال اصلی ………………….۶

۲ ـ ۴ ـ ۱ سؤالات فرعی ………………….۶

۵ ـ ۱ فرضیه های پژوهش………………….۶

۶ ـ ۱ روش شناسی پژوهش………………….۷

۷ ـ ۱ جامعه آماری و نحوه نمونه­ گیری………………….۷

۸ ـ ۱ ابزار جمع­ آوری داده ها ………………….۷

۹ ـ ۱ مدل پژوهش ………………….۸

۱۰ – ۱ روش تحلیل داده ها ………………….۸

۱۱ -۱ متغیرهای پژوهش ………………….۸

۱۲ ـ۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………….۹

۱۳ ـ ۱  محدودیت های پژوهش ………………….۱۲

۱۴ ـ۱  ساختار پژوهش ………………….۱۲

 فصل دوم : پیشینه نظری

 ۱ ـ ۲ ‌ مقدمه ………………….۱۴

۲ ـ ۲  پیشینه نظری ………………….۱۵

۱ ـ ۲ ـ ۲  تمایز اخلاقی، اهمیت و نحوه سنجش آن ………………….۱۵

۳ ـ ۲ پیشینه تجربی ………………….۲۲

۱ ـ ۳ ـ ۲ بررسی رابطه وجود تمایز اخلاقی شرکت و انگیزه مصرف کننده ………………….۲۲

۲ ـ ۳ ـ ۲ بررسی رابطه وجود تمایز اخلاقی شرکت و تمایل مصرف کننده برای پرداخت هزینه بالاتر ………………….۲۵

۳ ـ ۳ ـ ۲ بررسی رابطه وجود تمایز شرکت و کسب مزیت رقابتی ………………….۲۷

۴ ـ ۳ ـ ۲ بررسی رابطه وجود تمایز اخلاقی شرکت و عملکرد بخش فروش ………………….۲۷

۵ ـ ۳ ـ ۲ جایگاه موضوع در پژوهش های داخلی ………………….۲۹

۶ ـ ۳ ـ ۲ خلاصه و جمع­بندی ………………….۳۰

 فصل سوم :‌ روش شناسی پژوهش

۱ ـ ۳ مقدمه ………………….۳۲

۲ ـ ۳ فرضیه های پژوهش ………………….۳۲

۳ ـ ۳ مدل پژوهش ………………….۳۲

۴ ـ ۳ جامعه آماری و نحوه نمونه­ گیری ………………….۳۳

۵ ـ ۳ ابزار جمع ­آوری داده ها ………………….۳۵

۶ ـ ۳ متغیرهای پژوهش ………………….۳۶

۱ ـ ۶ ـ ۳ متغیرهای اندازه­ گیری شده ………………….۳۶

۲ ـ ۶ ـ ۳ مقیاس و طیف متغیرها ………………….۳۶

۳ ـ ۶ ـ ۳  طبقه­ بندی متغیرهای پژوهش ………………….۳۶

۷ ـ ۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………….۳۷

۱ ـ ۷ ـ‌ ۳ آمار توصیفی یک متغیره ………………….۳۷

۲ ـ ۷ ـ ۳  روش های آماری برای آزمون فرضیه ها ………………….۳۸

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱ ـ ۴‌ مقدمه ………………….۳۹

۲ ـ ۴ نتایج حاصل از تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش (تک متغیره) ………………….۳۹

۱ ـ‌ ۲ ـ ۴ جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری ………………….۳۹

۲ ـ‌ ۲ ـ ۴  سن افراد حاضر در نمونه آماری . ………………….۴۱

۳ ـ‌ ۲ ـ ۴ سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری ………………….۴۲

۴ ـ‌ ۲ ـ ۴ تمایز اخلاقی شرکت  ………………….۴۳

۵ ـ‌ ۲ ـ ۴  فروش محصولات ………………….۴۵

۳ ـ ۴  آمار توصیفی دو متغیره ………………….۴۷

۱ ـ‌ ۳ ـ ۴  بررسی انگیزه مصرف کننده بر اساس تمایز اخلاقی شرکت ………………….۴۷

۲ ـ‌ ۳ ـ ۴ بررسی افزایش تمایل مشتری برای پرداخت هزینه‌ بالاتر بر اساس تمایز اخلاقی………………. ۴۹

۳ ـ‌ ۳ ـ ۴ بررسی ایجاد مزیت رقابتی بر اساس تمایز اخلاقی ………………….۵۲

۴ ـ‌ ۳ ـ ۴‌ بررسی فروش محصولات بر اساس تمایز اخلاقی ………………….۵۴

۴-۴ بررسی ضریب همبستگی معنی‌دار بین متغیر مستقل و وابسته………………….۵۵

۱-۴-۴ بررسی ضریب همبستگی معنی‌دار بین تمایز اخلاقی شرکت و انگیزه مصرف کننده         ………………………. .۵۵

۲-۴-۴ بررسی ضریب همبستگی معنی‌دار بین تمایز اخلاقی شرکت و تمایل مشتری برای پرداخت هزینه بالاتر………………….۵۶

۳-۴-۴ بررسی ضریب همبستگی معنی‌دار بین تمایز اخلاقی شرکت و مزیت رقابتی ………………….۵۷

۴-۴-۴ بررسی ضریب همبستگی معنی‌دار بین تمایز اخلاقی و فروش محصولات………………….۵۸

۵-۴-۴ ماتریس همبستگی ………………….۵۹

۶-۴-۴ نتیجه‌گیری ………………….۵۹

۵-۴ آزمون فرضیه ها ………………….۶۰

۱-۵- ۴ فرضیه اول ………………….۶۰

۲-۵-۴ فرصیه دوم ………………….۶۱

۳ ـ‌ ۵ـ ۴‌ فرضیه سوم ………………….۶۳

۴ ـ‌ ۵ ـ ۴ فرضیه چهارم ………………….۶۴

۶ ـ‌ ۴ جمع بندی و نتیجه فصل ………………….۶۵

 فصل پنجم : نتیجه­ گیری و پیشنهادات

 ۱ ـ ۵ مقدمه ………………….۶۷

۲ ـ ۵ مروری بر خطوط کلی پژوهش ………………….۶۷

۳ ـ ۵ یافته های مهم پژوهش ………………….۶۸

۴ ـ ۵  بحث و نتیجه­ گیری ………………….۶۹

۵ ـ ۵ محدودیت های پژوهش ………………….۷۱

۶ ـ ۵  پیشنهادات …………………………….۷۲

۷ -۵ پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ………………….۷۴

منابع ومأخذ ………………….۷۵

ضمائم ………………….۷۹

به همراه جداول و نمودار

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *