پرشیا فایل | رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 897kb

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان انگلیسی پایان نامه:

The Relationship Impact of The human Resources and Capital Productivity on Profit Sharing of Companies listed in Tehran Stock Exchange

چکیده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

در این پژوهش رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­ وری را موردبررسی قرار داده­ ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس ­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به ۹۴ شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۷۵ شرکت به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه ­های تحقیق با استفاده از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره ­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژه‌های کلیدی:سیاست تقسیم سود، بهره ­وری سرمایه، بهره­ وری نیروی انسانی، اندازه شرکت.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فصل اول:کلیات تحقیق

۱۱ مقدمه  ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۱۰

۱-۴ سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰

۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها ۱۱

۱-۷ روش تحقیق.. ۱۲

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۱۲

۱-۹ ساختار تحقیق.. ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه  ۱۵

۲-۲ بهره­ وری   ۱۵

۲-۲-۱ بهره­ وری و تعاریف آن. ۱۵

۲-۲-۲ اهمیت بهره­ وری.. ۱۸

۲-۲-۳ سطوح بهره­ وری.. ۱۹

۲-۲-۴ چرخه مدیریت بهبود بهره ­وری.. ۲۲

۲-۲-۵ روش­های مختلف محاسبه ی بهره ­وری.. ۲۳

۲-۲-۶ شاخص­های بهره­ وری کلی عوامل تولید. ۲۶

۲-۲۷ مدل بهره­ وری.. ۲۷

۲-۲-۸ تفاوت بهره ­وری با تولید. ۲۷

۲-۳ تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱ سیاستهای تقسیم سود. ۲۸

۲-۳-۱-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۳۰

۲-۳-۱-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۳۷

۲-۳-۱-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۸

۲-۳-۲ اهداف سیاست تقسیم سود. ۴۰

۲-۳-۳ سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. ۴۲

۲-۳-۴ روش­های تقسیم سود. ۴۲

۲-۳-۴-۱ تقسیم سود نقدی.. ۴۲

۲-۳-۴-۲ تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. ۴۲

۲-۳-۵ محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. ۴۵

۲-۴ پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۴-۱ پژوهش­های داخلی.. ۴۵

۲-۴-۲ پژوهش­های خارجی.. ۵۱

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه  ۵۹

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۹

۳-۳ جامعه آماری.. ۶۰

۳-۴ نمونه آماری.. ۶۱

۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن. ۶۲

۳-۴-۲ روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… ۶۲

۳-۵ روش گردآوری داده­ها ۶۲

۳-۶ ابزار گردآوری داده­ها ۶۳

۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۶۳

۳-۷-۱ مدل تحقیق.. ۶۴

۳-۷-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق. ۶۵

۳-۷-۱-۲ تعریف متغیرها ۶۵

۳-۷-۱-۳ نحوه اندازه­ گیری متغیرها ۶۵

۳-۷-۱-۴ دسته­بندی متغیرها ۶۶

۳-۷-۱-۵ رابطه بین متغیرها ۶۷

۳-۷-۱-۶ اندازه­ گیری رابطه. ۶۷

۳-۷-۲ نرم­ افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته ­ها

۴-۱ مقدمه  ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۷۰

۴-۳ توصیف یافته‌ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. ۷۲

۴۴۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲

۴۴۲۱ رابطه بین بهره­ وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲

۴۴۲۲ رابطه بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴

۴۴۲۳ رابطه بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود. ۱۰۲

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه  ۱۱۶

۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۱۱۶

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۱۸

۵-۴ نتیجه­گیری کلی.. ۱۲۱

۵-۵ پیشنهادها ۱۲۲

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۱۲۲

۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۱۲۴

۵-۶ محدودیت­های پژوهش…. ۱۲۴

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. ۱۲۷

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی ۱۳۵

منابع لاتین.. ۱۳۸

منابع اینترنتی.. ۱۳۹

فهرست جداول

جدول(۲-۱):تعاریف بهره­وری.. ۱۶

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. ۵۵

جدول (۱-۳ ):روش کلی تحقیق.. ۶۰

جدول (۲-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱

جدول (۳-۳):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها ۶۳

جدول(۱-۴):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. ۷۰

جدول (۲-۴): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۱

جدول(۳-۴): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴

جدول(۴-۴): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۴

جدول (۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۷

جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۸

جدول (۷-۴) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. ۷۸

جدول (۸-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) ۸۰

جدول (۹-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۱

جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲

جدول (۱۱- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۳

جدول (۱۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۸۶

جدول (۱۳- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۸۹

جدول (۱۴- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۹۲

جدول (۱۵- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴

جدول (۱۶- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۹۶

جدول (۱۷- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۹۹

جدول (۱۸- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۰۱

جدول (۱۹- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. ۱۰۳

جدول (۲۰- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۱۰۵

جدول (۲۱- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۱۰۸

جدول (۲۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۱۱

جدول (۲۳-۴):خلاصه یافته­های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۱۱۴

جدول(۱-۵): نتیجه‌گیری کلی فرضیات… ۱۲۲

نمودارها

نمودار(۱-۲): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….۳۳

نمودار(۲-۲): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. ۳۴

نمودار (۲-۳) :سیاست تقسیم سود متغیر. ۴۴

نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. ۷۵

نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. ۷۵

نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. ۷۶

قسمتی از فهرست منابع فارسی:

  1. آذر، ع. و منصور مؤمنی،۱۳۸۵، “آمار و کاربرد آن در مدیریت”، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص ۲۱۲-۱۸۳.
  2. اعتمادی، حسین، مهرابی کوشکی، علی، گنجی، حمید رضا،(۱۳۸۸)، بررسی رابطه بین بهره­وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت، ش ۱۳۳، صص ۱۰۳_۸۵
  3. اعتمادی، حسین، چالاکی، پری، ۱۳۸۲، رابطه بین عملکرد و سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۷۷-۸۱
  4. انواری رستمی، تهرانی، سراجی، بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت­های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، ۱۳۸۳،

 

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *