پرشیا فایل | بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 880kb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
با عنوان:
بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات
دولتی شهرستان ملکان

بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی شد . جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعه کنندگان ادارت دولتی شهرستان ملکان می باشد که در بازه زمانی انجام تحقیق به ادارات دولتی مراجعه نموده اند و از وب سایت های این ادارات استفاده نموده اند .

که بخاطر نامحدود بودن تعداد آنها از روش تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود تعداد ۲۶۷ نفر به عنوان
نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید، پس از جمع آوری وتلخیص داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل فرضیه ها استفاده شد؛ نتیجه تحقیق بیانگر آنست که بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی و ابعاد آن (قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی) در ادارات دولتی شهرستان ملکان تأثیر معنی داری دارد.

واژگان کلیدی:
دولت الکترونیک، پاسخگویی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک، پاسخگویی اخلاقی

بخشی از بیان مسئله:

بحث پاسخگویی سازمانهای دولتی موقعی که سازمانهای دولتی محلی از لحاظ جغرافیایی فاصله بیشتری با دولت مرکزی دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود، زیرا در شهرستانهای کوچکی مانند شهرستان ملکان زیرساختهای فناوری دیجیتال با زیرساختهای موجود در کلان شهرهای کشور قابل مقایسه نمی باشد. بنابراین تحقیق حاضر بدنبال آنست که مشخص نماید که با وجود چنین مشکلات زیرساختی(از لحاظ فناوری اطلاعات) بکارگیری و اجرای دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی شهرستان ملکان چه تأثیری بر پاسخگویی این سازمانها به شهروندان داشته است.

جنسن ( ۲۰۰۱ ) پاسخگویی را در ابعاد پنجگانه زیر:
۱. پاسخگویی قانونی: تا چه حد متصدیان امور عمومی از قوانین و مقررات تبعیت می کنند.
۲. پاسخگویی مالی: تا چه حد متصدیان امور عمومی منابع مالی را به اثربخش ترین شیوه مصرف می کنند.
۳. پاسخگویی عملکردی: تا چه حد متصدیان امور عمومی اهداف و انتظارات سیاستمداران ر ا محقق
می سازند.
۴. پاسخگویی دموکراتیک: تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزشهای دموکراتیک ارج نهاده و فرآیندهای
دموکراتیک را تقویت می کنند.
۵. پاسخگویی اخلاقی: تا چه حد متصدیان امور عمومی ، استانداردها و اصول اخلاقی را رعایت می کنند ….

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده..۱

فصل اول کلیات تحقیق.۲

۱-۱ مقدمه….۳

۱-۲بیان مساله۳

۱-۳ضرورت انجام تحقیق.۴

۱-۴چارچوب نظری تحقیق:…۵

۱-۵اهداف تحقیق…۶

۱-۶فرضیه‌های تحقیق…۷

۱-۷مدل مفهومی تحقیق…۸

۱-۸مدل عملیاتی تحقیق..۹

۱-۹قلمرو تحقیق…۹

۱-۱۰دورۀ زمانی تحقیق..۱۰

۱-۱۱مکان تحقیق……………..۱۰

۱-۱۲تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………۱۰

۱-۱۳تعریف عملیاتی متغیرها……………۱۰

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق………..۱۱

بخش اول: دولت الکترونیک……………..۱۲

۲-۱-۱- مقدمه………..۱۲

۲-۱-۲- پیشینه دولت الکترونیک…………..۱۳

۲-۱-۳ تعاریف دولت الکترونیک……۱۶

۲-۱-۴ مولفه های دولت الکترونیک…………………….۱۷

۲-۱-۵ اصول مورد تأکید در زمینه استقرار دولت الکترونیک……………………۱۹

۲-۱-۶ اهداف دولت الکترونیک……………………….۲۰

۲-۱-۷ مزایای دولت الکترونیک…………………….۲۱

۲-۱-۸ چارچوب ابعاد کلان دولت الکترونیک……۲۲

۲-۱-۹ وضعیت دولت الکترونیک در ایران……………….۲۳

۲-۱-۱۰ فرآیند استقرار دولت الکترونیک………………۲۴

۲-۱-۱۱ نقش دولت الکترونیک در بهره وری…………….۲۵

بخش دوم: پاسخگویی………………..۲۷

۲-۲-۱- مقدمه………………………..۲۷

۲-۲-۲- تعاریف پاسخگویی……….۲۷

۲-۲-۳- مفهوم پاسخگویی…………………..۲۹

۲-۲-۴- معنی پاسخگویی…………………۲۹

۲-۲-۵- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………..۲۹

۲-۲-۶- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی……………….۳۱

۲-۲-۷- پاسخگویی در سازمانها………………………………..۳۲

۲-۲-۸- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها………………۳۵

۲-۲-۹- مراحل طراحی مدل فرآیند پاسخگویی…………..۳۶

۲-۱-۱۰- انواع و سطوح پاسخگویی………..…………………۳۷

۲-۲-۱۱- کارکردهاوپیامدهایپاسخگوییعمومی…………۴۰

۲-۲-۱۲- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها………………۴۲

بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته……………۴۳

۲-۳-۱-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور………………۴۳

۲-۳-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور.۴۵

فصل سوم روش شناسی تحقیق……………۴۷

۳-۱- مقدمه…………………………………….۴۸

۳-۲- روش تحقیق……………………..۴۹

۳-۳- جامعه آماری تحقیق:………………۴۹

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:……………….۴۹

۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق…………۵۰

۳- ۶- مقیاس های پرسشنامه…………………..۵۱

۳-۷- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق…………….۵۲

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………….۵۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………….۵۵

۴-۱- مقدمه………………………….۵۶

۴-۲- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه………….۵۷

۴-۳- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق). ……۶۱

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها……………………..۶۲

۵-۱- مقدمه………………………………………………..۷۴

۵-۲- بحث و نتیجه گیری .۷۵

۵-۲-۱- نتیجه گیری توصیف آماری ویژگی های آزمودنی ………..۷۵

۵-۲-۲- نتایج تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………۷۵

۵-۳- پیشنهادها……………۷۶

۵-۳- پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق………….۷۶

۵-۳- پیشنهادهایی برای محققان آتی……………..۷۷

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق………………….۷۷

منابع و ماخذ…………….۷۸

منابع فارسی……………………………۷۹

منابع لاتین…………۸۱

پیوستها……………۸۳

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱-۱: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک….۱۷

جدول شماره ۲-۱-۲: نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر. ۱۹

جدول شماره ۳-۱: تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه ها۵۱

جدول شماره ۳-۲: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی.. ۵۱

جدول شماره ۳-۳: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک… ۵۲

جدول شماره۳-۴ : آزمون پایایی سوالات پرسشنامه پاسخگویی.. ۵۳

جدول شماره۳-۵ : آزمون پایایی سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک… ۵۳

جدول۴-۱-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… ۵۷

جدول ۴-۱-۲ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. ۵۸

جدول ۴-۱-۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات… ۵۹

جدول شماره ۴-۱-۴ : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۶۰

جدول۴-۲-۱ : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال. ۶۲

جدول شماره ۴-۲-۲ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی.. ۶۳

جدول (۴-۲-۳) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. ۶۴

جدول شماره ۴-۲-۴ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۱. ۶۵

جدول (۴-۲-۵) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۱. ۶۵

جدول شماره ۴-۲-۶ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۲. ۶۶

جدول (۴-۲-۷) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۲. ۶۷

جدول شماره ۴-۲-۸ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۳. ۶۸

جدول (۴-۲-۹) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۳. ۶۸

جدول شماره ۴-۲-۱۰ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۴. ۶۹

جدول (۴-۲-۱۱) : نتایج آزمون فرضیه ۱-۴. ۷۰

جدول شماره ۴-۲-۱۲ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۵. ۷۱

جدول (۴-۲-۱۳) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۵. ۷۱

جدول شماره ۴-۲-۱۴: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۲

فهرست نمودار

نمودار شماره ۲-۱-۲ ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی.. ۴۰

نمودار۴-۱-۱ : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت… ۵۷

نمودار۴-۱-۲: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن.. ۵۸

نمودار۴-۱-۳ : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات… ۵۹

فهرست شکل ها

شکل شماره ۲-۱-۱: تعاملات اجزاء دولت الکترونیک… ۱۸

شکل ۲-۱-۲: طبقه بندی مولفه های دولت الکترونیک براساس سطوح مختلف… ۱۸

شکل شماره ۲-۲-۱: مدل عمومی ارزشیابی برای سطوح اساسی.. ۳۲

متون قابل کپی برداری میباشد

۷,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *