پرشیا فایل | پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با عنوان:
بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام

چکیده پژوهش بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام :

در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی اسـت از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امـر مقـد  ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر کـه بـا ازدواج نصـف دیـن کامـل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق اسـت چـرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس  اسلام بر آن صحه گذاشته است. چـرا کـه ایـن موضوع  در صـورت عـدم رعایـت زنـدگی زناشـویی منجـر بـه نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود.

در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ ۱۱۳۳ حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می تواننـد از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شـوهر، و نیـز عسـر و حـرج بـودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیـات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه [قاعدۀ لاضرر] نیـز مبنـای دیگـر بـرای ایـن حکـم اسـت. تسـلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سـیاق آیـات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی بایـد دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. [فامساک بمعروف] و یا زن را رها سازد [او تسریح به احسان] اسلام به مرد اجازه نمی دهد کـه زن را در مضـیقه و یـا مشـقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.

اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع  در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ[ ۱۱۳۴] به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است.

در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طـلاق بـه درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به ایـن فریضـه توجـه ویـژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت ایـن حـق چـه برنامـه هـایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصـوب سـال ۱۳۸۱ اسـت کـه در  مادۀ ۱۱۳۳ و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب بـا رویکردهـا جـاری در جهـت کـاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پژوهش:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه ……………………………………………………… ۲
الف( بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۳
ب( اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴
ج(سوالات تحقیق ..…………………………………………………………………………………………. ۴
د(فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………….. ۵
ه: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵
فصل اول: واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی ……… ۶
۱ – ۱ واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام – ……………… ۷
۱ – ۱ – ۱ واژگان اصلی ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱ – ۱ – ۱ – ۱ نکاح …………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱ – ۱ – ۱ – ۲ طلاق – …………………………………………………………………………………………… ۱۷
۱ – ۱ – ۱ – ۳ طلاق رجعی – …………………………………………………………………………………… ۱۸
۱ – ۱ – ۱ – ۴ طلاق بائن – ……………………………………………………………………………………… ۲۴
۱ – ۱ – ۱ – ۵ طلاق خلع – …………………………………………………………………………………….. ۲۷
۱ – ۱ – ۱ – ۶ طلاق مبارات – ………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱ – ۱ – ۱ – ۷ طلاق قضایی – ………………………………………………………………………………….. ۳۳
۱ – ۱ – ۲ واژگان مرتبط – …………………………………………………………………………………….. ۳۵
۱ – ۱ – ۲ – ۱ عسرو حرج – ……………………………………………………………………………………. ۳۵
۱ – ۱ – ۲ – ۲ قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام – ……………………………………………………………. ۳۷
۱ – ۱ – ۲ – ۳ فدیه – ……………………………………………………………………………………………. ۴۳
۱ – ۲ آیات وارده در ارتباط با طلاق و تفسیر آن ها در منابع اسلامی – …………………………………….. ۴۵
۱ – ۲ – ۱ آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن – ……………………………………………………………. ۴۷
۱ – ۲ – ۲ آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر – …………………………………………………………. ۴۹
۱ – ۲ – ۳ آیات مربوط به نهی شوهر از امساک زوجه خود به قصد تعدی – ………………………………… ۵۲
۱ – ۲ – ۴ آیۀ وارده در بحث طلاق خلع و فدیه – ……………………………………………………………. ۵۴
فصل دوم: در خواست طلاق زن در منابع روایی و اخباره وارده در کتب مذاهب اسلامی ……………….. ۵۷
۲ – ۱ درخواست طلاق زن در منابع روایی و اخبار وارده در کتب مذاهب اسلامی – ………………………. ۵۸
۲ – ۱ – ۱ روایات و اخبار وارده در معیار امامیه – ……………………………………………………………. ۵۹
۲ – ۱ – ۱ – ۱ روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه – ………………………………………………………. ۶۲
۲ – ۱ – ۱ – ۲ اخبار و روایات مستدرک الوسائل – …………………………………………………………….. ۶۳
۲ – ۲ روایات و اخبار وارده در صحاح سته – ……………………………………………………………….. ۶۶
۲ – ۲ – ۱ صحیح مسلم بخاری – ……………………………………………………………………………… ۶۸
فصل سوم: طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی …………………………………. ۶۹
۳-۱ طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی – ………………………………………. ۷۰
۳ – ۱ – ۱ اقوال فقها – …………………………………………………………………………………………. ۷۵
۳ – ۱ – ۱ – ۱ مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن – ………………………………………. ۷۵
۳ – ۱ – ۱ – ۲ طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن – ………………. ۷۸
۳ – ۱ – ۱ – ۳ طلاق در فرض عسر و حرج زوجه – …………………………………………………………… ۸۱
۳ – ۱ – ۱ – ۴ وکالت زوجه از زوج در طلاق – ……………………………………………………………….. ۸۳
۳ – ۱ – ۱ ۵ موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن – ………………………….. ۹۰
۳ – ۲ طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت – …………………………………………… ۹۴
۳ – ۲ – ۱ مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن – ………………………………… ۹۵
۳ – ۲ – ۲ وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق – ……………………………………………………… ۹۸
۳ – ۲ – ۳ عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق: – ……………………………………………………….. ۱۰۰
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
منابع ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *